REVOLUTION RAM­MER SAU­DI­A­RA­BI­SK FOD­BOLD

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - VM-DELTAGER - TEKST: TRO­ELS BA­GER THØ­GER­SEN @ Tro­elsBa­gerT

Sau­di Ara­bi­en gen­nem­går i dis­se må­ne­der sto­re for­an­drin­ger un­der le­del­se af en am­bi­tiøs kron­prins, der vil åb­ne lan­det til om­ver­de­nen. Og de sto­re for­an­drin­ger ram­mer og­så sau­di­a­ra­bi­sk fod­bold, hvor sto­re fod­bold­nav­ne som Sa­mi Al-Ja­ber en­de­lig ser ud til at få den for­ny­el­se, de har ef­ter­lyst i man­ge år.

Hi­sto­ri­er­ne om Sau­di Ara­bi­en er man­ge. Kvin­der må ik­ke kø­re bil el­ler kom­me på sta­dion til fod­bold. Mu­sik og fest er for­budt. Pra­ester­ne sty­rer det he­le, mens prin­ser fra den ad­skil­li­ge tu­sin­de men­ne­sker sto­re kon­ge­fa­mi­lie fe­ster i ud­lan­det og bru­ger løs af res­sour­cer­ne.

Og sau­di­a­ra­bi­ske fod­bold­spil­le­re kom­mer ik­ke uden for de­res tryg­ge, vel­be­tal­te bob­le, hvor de bed­ste spil­le­re sag­tens kan få løn­nin­ger på Pre­mi­er Le­ague-ni­veau i hjem­lan­dets stør­ste klub­ber.

Me­get af det pas­ser sta­dig­va­ek om et land, der blev opkaldt ef­ter den re­ge­ren­de Saud-fa­mi­lie til­ba­ge i 1932, og som le­ver af at ha­ve ver­dens na­est­stør­ste oli­e­re­ser­ver.

Men noget er ved at ske.

PO­LI­TIK OG PEN­GE

Lan­dets kron­prins og de fa­cto-le­der Mo­ham­mad Bin Sal­man har, si­den han tog mag­ten i 2015, ta­get hul på mo­der­ni­se­rin­ger, el­ler i hvert fald talt om det, der skal ske.

Sau­di Ara­bi­en vil blandt an­det sat­se på sport og tek­no­lo­gi, ik­ke ulig na­bo­lan­det Qa­tar, bli­ve min­dre af­ha­en­gig af pen­ge­ne fra oli­en, og så har kron­prin­sen let­tet på det re­li­gi­øse po­li­tis be­fø­jel­ser og åb­net for, at kvin­der må kø­re bil og fra nytår og­så gå til fod­bold, et for­bud som er en af de få ting, mag­tap­pa­ra­tet i Sau­di Ara­bi­en har haft til fa­el­les med ae­r­ke­ri­va­len Iran.

I sid­ste we­e­kend cho­ke­re­de kron­prin­sen så ved at få en lang ra­ek­ke af lan­dets stør­ste er­hvervs­folk og ri­va­ler i den man­ge tu­sin­de med­lem­mer sto­re kon­ge­fa­mi­lie an­holdt for for­skel­li­ge for­mer for kor­rup­tion.

Helt uhørt i Sau­di Ara­bi­en er kron­prin­sen ved at sam­le al magt om­kring sig selv og den del af Saud-kla­nen, han til­hø­rer, mens to an­dre før­en­de gre­ne af fa­mi­li­en er sat ud af spil­let.

Selv­sam­me kron­prins har ført Sau­di Ara­bi­en ud i en blo­dig kon­flikt i Ye­men og spil­ler og­så med mus­k­ler­ne i Li­ba­non, to na­tio­ner hvor Iran og­så udø­ver stor ind­fly­del­se, og en­de­lig er Mo­ham­mad Bin Sal­man en af ar­ki­tek­ter­ne bag Sau­di Ara­bi­ens og De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ters po­li­ti­ske kon­flikt med Qa­tar, hvor man blandt an­det for­sø­ger at ska­be tvivl om Qa­ta­rs VM i 2022.

FOR­AN­DRIN­GER I FOD­BOLD

Som i man­ge an­dre lan­de ha­en­ger fod­bold og po­li­tik sam­men i Sau­di Ara­bi­en.

Saud-fa­mi­li­en og dens man­ge gre­ne spil­ler ho­ved­rol­ler i sau­di­a­ra­bi­sk fod­bold som klu­be­je­re og i fod­bold­for­bun­det, og i for­la­en­gel­se af den nye åben­hed i 2015 hy­re­de fod­bold­for­bun­det hol­land­ske Bert van Marwi­jk, der tog sin tid­li­ge­re midt­ba­ne­op­ryd­der Mark van Bom­mel med sig som as­si­stent.

Van Bom­mel sat­te sig ind i sau­di­a­ra­bi­sk fod­bold på veg­ne af er­far­ne Bert van Marwi­jk, men den vir­ke­li­ge for­an­dring er kom­met med bel­gi­e­ren Jan Van Win­ck­el, der har va­e­ret as­si­stent­tra­e­ner og tek­nisk di­rek­tør i fle­re sau­di­ske klub­ber og as­si­stent­tra­e­ner i Olym­pique Mar­seil­le og Club Brug­ge.

Van Win­ck­el har op­pri­o­ri­te­ret tra­e­ner­ar­bej­det og man­ge an­dre fod­bold­fag­li­ge aspek­ter som tek­nisk di­rek­tør i det sau­di­a­ra­bi­ske for­bund si­den 2015, og un­der ham har for­bun­det po­li­tisk åb­net for, at man ud­ta­ger spil­le­re født el­ler op­vok­set uden for Sau­di Ara­bi­en.

I Qa­tar og De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter er det helt nor­malt at se na­tio­na­li­se­re­de lands­holds­spil­le­re, men i Sau­di Ara­bi­en har man ik­ke va­e­ret me­get for hver­ken at ud­ta­ge spil­le­re fra grup­pen af om­kring 10 mil­li­o­ner ga­este­ar­bej­de­re el­ler plø­je gen­nem da­ta­ba­ser for at fin­de spil­le­re i Eu­ro­pa, der må­ske måt­te spil­le lands­holds­fod­bold for lan­det.

Men i ok­to­ber fik Mukh­tar Ali de­but på lands­hol­det, og han

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.