ED­GAR­DO BAUZA

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - SAUDI ARABIEN -

Født 26. ja­nu­ar 1958 i Gra­na­dero Bai­gor­ria, Ar­gen­ti­na

Ed­gar­do Bauza hav­de et spek­taku­la­ert mis­lyk­ket lil­le år som ar­gen­tinsk land­stra­e­ner fra som­me­ren 2016 til april 2017, hvor den tid­li­ge­re San Loren­zo-tra­e­ner over­ho­ve­det ik­ke kun­ne for­lø­se Ar­gen­ti­nas på pa­pi­ret ek­stremt gif­ti­ge of­fen­siv, el­ler få den­ne til at ha­en­ge sam­men med et er­fa­rent for­svar. 9-10 i målsco­re i ot­te kam­pe si­ger alt om, hvor ka­ta­stro­fal Bauzas tid som ar­gen­tinsk land­stra­e­ner var.

Me­get bed­re gik det fak­tisk ik­ke tid­li­ge­re på året i na­bo­lan­det De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter, der røg ud af VM-kva­li­fi­ka­tio­nen ef­ter to sej­re, en uaf­gjort og et ne­der­lag.

Bauza, der var med til VM 1990 som for­svars­spil­ler uden at kom­me på ba­nen for Ar­gen­ti­na, har nydt størst suc­ces i min- dre ar­gen­tin­ske klub­ber og i Ecu­a­dor-klub­ben LDU Qu­i­to, mens han og­så vandt et peru­ansk mester­skab med Spor­ting Cristal. En over­ra­sken­de Co­pa Li­berta­do­res-sejr med San Loren­zo i 2014 ba­ne­de vej­en for en kon­trakt med den bra­si­li­an­ske stor­klub São Paulo og der­ef­ter det ar­gen­tin­ske land­stra­e­nerjob.

Bauza er en kon­trol­le­ret per­son og sa­et­ter si­ne hold til at spil­le på sam­me må­de; vel­or­ga­ni­se­ret, de­fen­sivt so­lidt og med fo­kus på kol­lek­ti­vet frem for de sto­re in­di­vi­du­el­le stjer­ner.

Bauza har er­fa­ring fra sau­di­a­ra­bi­sk klub­fod­bold som ch­eftra­e­ner for top­klub­ben Al-Nas­sr i 2009.

Ed­gar­do Bauza i ti­den som ar­gen­tinsk land­stra­e­ner. Fo­to: An­dre Pen­ner/AP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.