DOM:

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - VM-PLAYOFF: DANMARK-IRLAND -

På pa­pi­ret har Dan­mark de bed­ste spil­le­re, men Martin O’Neill har op­byg­get et vel­or­ga­ni­se­ret og kol­lek­tivt sta­er­kt mand­skab, så det teg­ner til at bli­ve et par me­get ta­et­te play­of­f­kam­pe, hvor der na­ep­pe bli­ver sco­ret man­ge mål, og hvor en scor­ing på ude­ba­ne kan få enorm be­tyd­ning. Så 0-0 i Par­ken vil ik­ke va­e­re noget dår­ligt re­sul­tat for Dan­mark, i hvert fald me­get bed­re end 1-1, men mon ik­ke at de in­di­vi­du­el­le kva­li­te­ter hos dan­sker­ne kan vi­se sig at gø­re for­skel­len, så Åge Ha­rei­des ud­valg­te kan stil­le op til re­tur­kam­pen på Avi­va Sta­di­um i Dublin tirs­dag af­ten med et for­spring på 1-0. (pynd­ten)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.