HVAD KOM­MER FØRST:

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER - Følg Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen på Twit­ter under bru­ger­nav­net @Tro­elsBa­gerT og la­es fle­re me­nin­ger på tips­bla­det.dk/blogs. Få og­så de se­ne­ste fod­bold­nyhe­der på fa­ce­book.com/tips­bla­det Che­fre­dak­tør, Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

ELON MUSKS MARS-BA­SE, KRIG MOD KUN­STIG IN­TEL­LI­GENS EL­LER DEN NA­E­STE VM-SLUTRUNDE I EU­RO­PA?

Et ord­s­prog si­ger, at al­le ve­je fø­rer til Rom. Det sam­me kan man ik­ke helt si­ge om den rus­si­ske provins­by Sa­ransk, hvor Dan­mark spil­ler før­ste pul­je­kamp mod Peru 16. ju­ni, men der er nu al­li­ge­vel nog­le in­ter­es­san­te valg­mu­lig­he­der for de even­tyr­lyst­ne. Bor man i År­hus og Kø­ben­havn, fo­re­slår vejtje­ne­sten Via Mi­che­lin en tur gen­nem de tre øst­eu­ro­pa­ei­ske ho­ved­sta­e­der Warszawa, Minsk og Moskva, før bi­len skal ha­ve pe­dal de sid­ste 650 km mod øst til Sa­ransk. Fra Kø­ben­havn går en al­ter­na­tiv ru­te over den skån­ske kyst­by Karls­hamn med fa­er­ge til li­tau­i­ske Klaipe­da og så et smut ind gen­nem Let­land, før der er fri ba­ne til Moskva, og fra Jyl­land kan man ta­ge den ud­vi­de­de sight­se­e­ing-tur med fa­er­ge mel­lem Fre­de­riks­havn og Göte­borg og fra Sto­ck­holm til Fin­land, hvor­ef­ter ru­ten går for­bi Sankt-Pe­ters­borg og et par tu­sin­de km på rus­si­ske mo­tor­ve­je og lan­de­ve­je til Sa­ransk i sy­døst.

Fra Sa­ransk er der yder­li­ge­re 1500 ki­lo­me­ters kør­sel øst­på til Je­ka­te­rin­burg på gra­en­sen til Si­bi­ri­en, hvor der og­så spil­les VM-kam­pe, So­tji lig­ger 1700 km syd­på, så hvis det fø­les som om, der er langt til VM-slut­run­den i Rusland, er det for­di, der er langt.

Ef­ter me­re end syv års bal­la­de med den yderst for­da­ek­te pro­ces, hvor Rusland fik til­delt VM, det mas­si­ve do­ping­pro­gram i rus­sisk eli­tesport af­slø­ret i de se­ne­ste år, pro­ble­mer med sta­dionbyg­ge­ri­er og brug af blandt an­det nord­kore­an­ske ar­bej­de­re under sla­ve-for­hold, kan man ro­ligt slå fast, at Rusland som VM-va­ert ik­ke just sa­et­ter fod­boldsja­e­le i brand ret man­ge ste­der uden for Ruslands gra­en­ser. Der­til kom­mer, at der in­ter­nt knur­res i kro­ge­ne over, hvad man egent­lig får igen for de man­ge mil­li­ar­der kro­ner i byg­geud­gif­ter, hvoraf man­ge er rø­get på di­ver­se pri­va­te bank­kon­ti i ste­det for i byg­ge­ri­er­ne, og fri­hold­nin­gen af FIFA fra lan­dets skat­te­lov­giv­ning.

Men hvis du sy­nes, VM til som­mer vir­ker fjer­nt, skal du ik­ke vi­de­re her­fra.

I 2022 skal slut­run­den som be­kendt af­hol­des i Qa­tar i novem­ber og de­cem­ber må­ned. Mit per­son­li­ge gaet er, der og­så la­eg­ges en­kel­te kam­pe i Sau­di Ara­bi­ens ho­ved­stad Riy­adh, i Ba­hrains ho­ved­stad Ma­na­ma og må­ske og­så i Du­bai og Abu Dha­bi i Qa­ta­rs ae­r­ke­ri­val De For­e­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter, så Qa­ta­rs po­li­ti­ske kon­flikt med de tre na­bo­lan­de kan bli­ve af­va­eb­net, og slut­run­den rent fak­tisk kan af­vik­les med de ad­skil­li­ge hund­re­de tu­sin­de ga­e­ster, der vil fly­ve til re­gio­nen.

I 2026 har USA’s fa­el­les bud med Me­xi­co og Ca­na­da få­et hård kon­kur­ren­ce fra Ma­rok­ko, der har støt­te fra blandt an­dre Rusland, de afri­kan­ske lan­de og an­dre, der ger­ne vil gi­ve USA (og FBI) et hak i tu­den.

I 2030 tror Eng­land, naivt, de kan gå fra de­res nu­va­e­ren­de sta­tus som FIFA’s po­li­ti­ske slyn­gel­stat, der har talt højt om kor­rup­tion og ua­er­lig­hed og der­med for­na­er­met stør­ste­delen af FIFA’s med­lem­slan­de, til at va­e­re VM-va­ert. Den slutrunde hav­ner ef­ter mi­ne bed­ste be­gre­ber med Ar­gen­ti­na og Uru­gu­ay som fa­el­les va­ert.

Selv­om de ik­ke helt vil si­ge det højt, vil Ki­na me­get ger­ne va­e­re VM-va­ert i 2034, hvor man har haft tid til at ud­vik­le de 5- til 15-åri­ge, man sat­ser sten­hårdt på i dag i 2018, så Ki­na kan va­e­re VM-va­ert uden at bla­me­re sig selv på ba­nen. Den VM-slutrunde får ki­ne­ser­ne, hvis de vil ha­ve den.

Så er vi frem­me ved 2038.

Til den tid er jeg 56 år. Elon Musk har må­ske byg­get en ba­se på Mars, vi kan lig­ge i krig med løb­s­ke ma­ski­ner sty­ret af kun­stig in­tel­li­gens, og det er ik­ke godt at vi­de, om lands­holds­fod­bold har over­le­vet til den tid.

Det pro­fes­sio­nel­le fod­bold­spils tyng­de­punkt har i åre­vis fjer­net sig fra Eu­ro­pa. Tre af de ot­te klub­ber i Cham­pions Le­ague-kvart­fi­na­ler­ne har eje­re fra Nor­da­me­ri­ka og Mel­le­mø­sten, og fi­re af de fem øv­ri­ge har af­gø­ren­de sponsoraf­ta­ler og kom­merci­el­le sam­ar­bejds­af­ta­ler med virk­som­he­der og na­tio­nal­sta­ter i Mel­le­mø­sten, USA og Ki­na.

Det sam­me sker med VM, så hvis der er no­gen, der drøm­mer om en ro­ad­trip til en VM­slut­run­de, er den­ne som­mer nok sid­ste chan­ce, før vo­res bi­ler er selv­kø­ren­de og lands­holds­fod­bold er et fjer­nt min­de i en by i Rusland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.