Tips­bla­det Re­tro // 30. marts 1983 En ver­dens­stjer­ne vender hjem

AN­DRE POINTER FRA TIPS­BLA­DET 30. MARTS 1983

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Den dan­ske 1. di­vi­sion og Vej­le Bold­klub hav­de gjort et scoop: I en al­der af 30 år skif­te­de Al­lan Si­mon­sen fra Char­lt­on At­hle­tic hjem til barn­dom­s­klub­ben. ”Jeg er kom­met hjem for at bli­ve. Jeg har gan­ske vist få­et til­bud fra uden­land­ske klub­ber, men det er mig to­talt li­ge­gyl­digt. Jeg har over­ho­ve­det ik­ke lyst til at kom­me ud me­re. Det har va­e­ret en hård, men og­så dej­lig tid. Jeg kom ud af det med mit hel­bred i be­hold, og det er jeg glad for, Nu har vi de­fi­ni­tivt slå­et os ned i Dan­mark,” sag­de Al­lan

Si­mon­sen.

”Da det var slut i Char­lt­on, var der kun én ting for mig. Det var til­ba­ge til

VB. For i Vej­le spil­ler jeg med hjer­tet. Det gjor­de jeg al­drig i hver­ken Borus­sia Mön­cheng­lad­bach, Bar­ce­lo­na el­ler Char­lt­on.”

Op­ma­er­k­som­he­den var enorm. Kø­ge reg­ne­de med mindst 1000 ek­stra til­sku­e­re til sa­e­son­pre­mi­e­ren mod Vej­le, for­di Si­mon­sen var med, og i hjem­by­en hav­de 1800 til­sku­e­re be­talt 10 kro­ner for at se hans co­me­ba­ck i en tra­e­nings­kamp mod OB på Vej­le Sta­dions ba­ne 3. Tips­bla­det var og­så til ste­de.

”Vej­le gi­ver bol­den op. Straks puf­fes la­e­de­ret over til Al­lan. Den hjemvend­te søn skal va­e­re styr­mand. ”Gå selv,” rå­ber min for­vent­nings­ful­de si­de­mand. ”Årh, hold op. Du tror da vel ik­ke, han kan la­ve mål før­ste gang,” si­ger hans ve­nin­de let­te­re ir­ri­te­ret.”

”Men hva’ er det? Al­lan Si­mon­sen helt fri i straf­fes­parks­fel­tet! Ale­ne med Lars

Høgh. Over til høj­re­fo­den med bol­den, der med et dybt spark ele­gant bli­ver lob­bet over den stran­de­de OBke­e­per ind i net­tet.”

”Og folk ler. Hvor her­ligt! Der er ik­ke en­gang spil­let et mi­nut. 1-0 til Vej­le. Al­lan Si­mon­sen har vist sin va­er­di med det sam­me. Så­dan et mål la­ver kun en klas­se­spil­ler. By­ens stolt­hed er for al­vor hjem­me igen.”

Ef­ter 26 run­der er Su­per­liga­en nu delt op i grup­per med fo­kus på hen­holds­vis me­dal­jer og nedryk­ning, og i top­stri­den er der ik­ke den sto­re tvivl om, at Brønd­by og FC Midtjyl­land kom­mer til at ka­em­pe om mester­ska­bet, mens FC Nord­s­ja­el­land skal for­sø­ge at hol­de FC Kø­ben­havn bag sig i kam­pen om bron­ze­me­dal­jer­ne.

De for­sva­ren­de me­stres ned­t­ur er der ble­vet skre­vet me­get om, men kig­ger man na­er­me­re på de kam­pe, der er spil­let, er det sta­dig gan­ske for­bløf­fen­de at no­te­re, at FC Kø­ben­havn fak­tisk kun vandt en af de før­ste 10 kam­pe mod de fem mod­stan­de­re, de nu er kom­met i mester­skabs­spil med.

Det var 4-3 over FC Midtjyl­land, mens man spil­le­de 1-1 i al­le fi­re kam­pe mod AaB og AC Hor­sens. Og da de to og­så spil­le­de uaf­gjort 0-0 og 1-1 i de­res in­ter­ne op­gør, har hver­ken AaB el­ler AC Hor­sens fak­tisk va­e­ret i stand til at vin­de en ene­ste • VM i 1986 var på usik­ker grund. Co­lom­bia hav­de truk­ket sig som va­ert, og det var sva­ert at fin­de en af­lø­ser på den si­de af At­lan­ter­ha­vet, ef­ter­som bra­si­li­a­ner­ne ik­ke vil­le, Me­xi­co blev vur­de­ret til ik­ke at ha­ve sta­dio­ner nok, og FI­FA-pra­esi­dent João Ha­velan­ge ik­ke hav­de til­lid til USA og Ca­na­da. Tips­bla­det kon­klu­de­re­de: ”Een ting står fast, og det er, at VM 86 bli­ver af­vik­let. Hvor slut­kam­pe­ne skal spil­les, det vi­des end­nu ik­ke.”

• Der var kun få da­ge til sa­e­son­star­ten i den dan­ske 1. di­vi­sion, da Ikast mi­ste­de en spil­ler. Kurt Lar­sen lå el­lers til at få en kon­trakt med klub­ben, men så stop­pe­de han fra den ene dag til den an­den ”Kurt Lar­sen, der en kort tid var pro­fes­sio­nel i Holste­in Ki­el i Vest­tys­kland, er ble­vet tra­et af den lan­ge kø­re­tur mel­lem bo­pa­e­len ved Aal­borg og Ikast fle­re gan­ge om ugen, hed­der det som for­kla­ring på den plud­se­li­ge ”skils­mis­se,”” skrev Tips­bla­det.

• Ful­ham-spil­le­ren Ray Hough­ton hav­de få­et ros af det bri­ti­ske po­li­ti, for­di han hav­de fan­get en tyv, mens den­ne for­søg­te at stja­e­le ta­sken fra en ae­l­dre da­me. ”Ma­na­ger Malcolm Ma­cDo­nald sy­nes og­så, det var fin gjort af Hough­ton, men til­lod sig bag­ef­ter at spør­ge, hvad po­k­ker han fo­re­tog sig på åben ga­de klok­ken 02.00 om nat­ten, hvor epi­so­den fandt sted,” skrev Tips­bla­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.