ARGENTINSKE BE­KYM­RIN­GER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Man kan sag­tens si­ge, at det kun var en tra­e­nings­kamp, og man kan og­så med ret­te pe­ge på, at Ar­gen­ti­nas land­stra­e­ner i før­ste om­gang slet ik­ke udt­og Paulo Dy­ba­la og Mau­ro Icar­di, hvor­ef­ter of­fen­si­ven blev yder­li­ge­re sva­ek­ket af over­be­last­nings­pro­ble­mer for Lio­nel Mes­si, der der­med kun­ne sa­et­te sig på tri­bu­nen ved si­den af Ser­gio Agüero. Og så vandt Ar­gen­ti­na jo og­så den før­ste tra­e­nings­kamp på Eti­had med 2-0 over de ik­ke VM-kva­li­fi­ce­re­de ita­li­e­ne­re.

Men uan­set alt det, var det sta­dig et me­get be­kym­ren­de re­sul­tat, der ram­te fi­na­li­sten fra VM i Bra­si­li­en, da et re­ser­ve­pra­e­get mand­skab spil­le­de mod et spr­ud­len­de Spa­ni­en på At­le­ti­cos hjem­me­ba­ne Wan­da Me­tro­po­li­ta­no. For det blev he­le 6-1 i en kamp, hvor Die­go Cos­ta føl­te sig hjem­me og åb­ne­de scor­in­gen med et gen­nem­brud, der gjor­de ondt og og­så ko­ste­de den argentinske ke­e­per Ser­gio Ro­mero re­sten af kam­pen, hvor Isco im­po­ne­re­de med et hat-trick, og hvor Ia­go As­pas’ sta­er­ke ind­hop åb­ne­de end­nu me­re for mu­lig­he­den af et spansk VM-hold uden Chel­seas Alva­ro Mora­ta i trup­pen.

”Så­dan no­get må ik­ke ske for os ved VM. Spa­ni­en gav os en lus­sing, og vi må ar­bej­de vi­de­re. Det var et aty­pisk re­sul­tat, der kan for­an­dre en tra­e­ners per­spek­tiv, hvis ik­ke alt bli­ver ana­ly­se­ret. Jeg må gå kam­pen nø­je igen­nem, ta­ge mi­ne be­slut­nin­ger og for­hol­de mig til de fø­lel­ses­ma­es­si­ge ting. Vi for­ven­te­de ik­ke så me­get kraft fra en mod­stan­der,” sag­de den argentinske land­stra­e­ner Jor­ge Sampa­o­li ef­ter en kamp, der tan­ge­re­de Ar­gen­ti­nas stør­ste lands­holds­ne­der­lag no­gen­sin­de.

Og det hav­de han be­stemt ik­ke brug for i genop­byg­nin­gen af lands­hol­det – hel­ler ik­ke selv om Mes­si alt­så mang­le­de i lig­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.