FRA SVA­E­RE VALG TIL NYE MEDALJEDRØMME

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - MIKKEL RYGAARD - TEKST: THO­MAS PYNDT

For få må­ne­der si­den hav­de Mik­kel Rygaard ik­ke ta­enkt, at han skul­le spil­le Su­per­liga for FC Nord­s­ja­el­land, men Lyng­bys øko­no­mi­ske pro­ble­mer skab­te ut­ryg­hed, så den må­l­far­li­ge midt­ba­ne­mand tog en hård be­slut­ning og valg­te der­ef­ter Kas­per Hjul­mands pro­jekt trods in­ter­es­se fra Brønd­by. Og det har han ik­ke fortr­udt, for i Farum spil­ler man fod­bold, som Mik­kel Rygaard ta­en­ker, og nu gla­e­der han sig til at skul­le gå ind i Par­ken med an­greb i ho­ve­d­et.

P å en må­de fø­les det som la­en­ge si­den og der­for og­så helt na­tur­ligt, at Mik­kel Rygaard nu sid­der her i den klas­si­ske in­ter­view-ram­me i Farum, i foy­e­ren på ho­tel­let i den ene en­de af sta­dion. For den of­fen­si­ve midt­ba­ne­mand i FC Nord­s­ja­el­land-tra­e­nings­drag­ten har jo al­le­re­de spil­let seks kam­pe for klub­ben og er med sin spil­for­stå­el­se med det sam­me gle­det ind som en pro­fil på Kas­per Hjul­mands un­ge mand­skab.

På den an­den si­de er det ik­ke me­re end syv uger si­den, at han tog en sva­er be­slut­ning og sag­de far­vel til Lyng­by, da de øko­no­mi­ske pro­ble­mer der be­tød, at løn­nen ik­ke blev ud­be­talt, og spil­ler­ne der­for kun­ne op­si­ge de­res kon­trak­ter. For det var jo i Lyng­by, han fik sin Su­per­liga-de­but, og det var der, at han vandt bron­ze­me­dal­jer i sin før­ste sa­e­son, så der blev knyt­tet nog­le bånd, der var hår­de at lø­se, og som ik­ke ba­re er ble­vet skå­ret over, selv om den 27-åri­ge Mik­kel Rygaard nu spil­ler for FC Nord­s­ja­el­land.

”Ja, jeg snak­ker sta­dig med en del af Lyng­by-spil­ler­ne og ses med dem. Jeg skal fak­tisk ses med He­bo [Mat­hi­as He­bo Ras­mus­sen] her i dag ef­ter tra­e­ning. De var og­så ude at spil­le en re­ser­ve­holdskamp her i sid­ste uge, hvor jeg li­ge fik snak­ket med ch­eftra­e­ne­ren, så lidt kon­takt har jeg da sta­dig med dem, men jeg har sta­dig sva­ert ved at skul­le ta­ge på sta­dion og se dem spil­le. Det er jeg må­ske ik­ke helt klar til end­nu, men det kom­mer jo nok på et el­ler an­det tids­punkt,” si­ger midt­ba­ne­man­den knap to må­ne­der ef­ter en hård tid i fod­bold­li­vet, hvor alt plud­se­lig blev ka­stet op i luf­ten.

For Lyng­by var un­der hårdt pres rent øko­no­misk, og in­gen vid­ste, hvor­dan det vil­le en­de.

”Det var da en rig­tig sva­er tid, det vil jeg ik­ke la­eg­ge skjul på. Vi var jo al­le sam­men lidt

uvi­den­de om, hvad der skul­le ske, og fik kun ting at vi­de som kun­ne plea­se os, men vi la­e­ste jo me­di­er, som al­le an­dre gør, så det var sva­ert at hol­de fo­kus på det, der var vig­tigt.”

”Vi tra­e­ne­de rig­tig fint, men der var ba­re sta­dig en fru­stra­tion. Der var ik­ke det sam­me fo­kus, som der var i star­ten. Den gnist, hvor man ba­re ger­ne vil­le spil­le fod­bold og vi­se Su­per­liga­en, hvad vi kun­ne. Så rent men­talt var det selv­føl­ge­lig rig­tig sva­ert ik­ke at vi­de, hvad der skul­le ske. Hav­de man et ar­bej­de, vil­le man få løn? Al­le de ting,” forta­el­ler Mik­kel Rygaard om uvis­he­den, der end­te med, at løn­nen ude­blev, så spil­ler­ne der­med fik ret til at op­si­ge de­res kon­trakt.

Midt­ba­ne­man­dens løb til som­me­ren 2020, og det var be­stemt ik­ke en be­slut­ning, som han tog med let hjer­te, for der var rig­tig man­ge fø­lel­ser bun­det op i de to år, han hav­de haft i klub­ben med op­ryk­ning og bron­ze­me­dal­jer sam­men med go­de hold­kam­me­ra­ter.

”Det var sinds­sygt sva­ert, og jeg hav­de det og­så helt un­der­ligt i ma­ven, da jeg sad her og skul­le skri­ve un­der med en ny klub. Man kom jo til at skuf­fe nog­le men­ne­sker ved at op­ha­e­ve kon­trak­ten, men man måt­te ta­en­ke på sin egen kar­ri­e­re og ta­en­ke på sig selv. Men der var jo spil­le­re, der må­ske hav­de de­res sid­ste tid i fod­bold, og hvis det ik­ke li­ge lyk­ke­des, hvad så? Som [den 33-åri­ge an­fø­rer Mat­hi­as] Tau­ber og­så har ud­talt, så var det nok slut.”

”Når vi så smut­te­de, kun­ne det va­e­re, at den mu­lig­hed glip­pe­de for ham. Det var selv­føl­ge­lig sinds­sygt sva­ert at skuf­fe nog­le men­ne­sker, men samtidig ved de og­så, at man skal ta­en­ke på sig selv, så på den må­de kan de godt for­stå ens valg al­li­ge­vel. Det er selv­føl­ge­lig be­tryg­gen­de, men li­ge i si­tu­a­tio­nen var det sinds­sygt hårdt at skul­le op­si­ge kon­trak­ten og skuf­fe en mas­se men­ne­sker, men det var nu en­gang så­dan, at det var,” si­ger Mik­kel Rygaard, der ik­ke var den ene­ste Lyng­by-spil­ler, der tog den kon­se­kvens.

For Casper Hø­jer skif­te­de til AGF med det sam­me, Bror Blu­me op­sag­de sin kon­trakt og fulg­te med til År­hus nog­le uger se­ne­re, mens un­ge Oli­ver Kja­er­gaard og ny­er­hver­vel­sen Simon Strand og­så sag­de far­vel.

”Ja, det hjalp må­ske lidt på det, frem for at der kun var én Ju­das, hvis man kan si­ge det så­dan,” si­ger Rygaard med et ord­valg, der vi­ser, at det var tungt og sva­ert at nå til den be­slut­ning, som han end­te med.

”I star­ten var det jo ik­ke me­nin­gen, at jeg skul­le flyt­te fra Lyng­by, men i be­tragt­ning af hvad der ske­te, føl­te jeg ik­ke helt, at det var så sta­bilt. Jeg hav­de brug for lidt tryg­ge­re ram­mer, og bag­ef­ter fik jeg så ba­re en rig­tig god mu­lig­hed for at kom­me her­op, og det kun­ne jeg ik­ke takke nej til. Så alt i alt er det kom­met godt ud for mig per­son­ligt, og så er jeg su­perg­lad for, at Lyng­by red­de­de sig, mens jeg selv­føl­ge­lig og­så hå­ber, at de gør det på ba­nen,” si­ger midt­ba­ne­man­den, der sag­de stop i Lyng­by den 7. fe­bru­ar og skrev un­der med FC Nord­s­ja­el­land fem da­ge se­ne­re. Men in­ter­es­sen var der med det sam­me. ”Jeg sad ude på min agents kon­tor, og hans te­le­fon be­gyndt stort set at rin­ge li­ge med det sam­me, ef­ter vi of­fent­lig­gjor­de det. Så blev den ved med at rin­ge. Det var bå­de sjovt og smi­gren­de, og jeg sad jo na­er­mest som en dreng, der skul­le i sko­le før­ste gang.”

”Hvis der ik­ke hav­de va­e­ret no­gen klub­ber, hav­de det selv­føl­ge­lig va­e­ret skidt, men i op­lø­bet hav­de min agent jo få­et nog­le hen­ven­del­ser. I respekt for Lyng­by vil­le han ik­ke gå vi­de­re med det, men da det først var ble­vet of­fent­lig­gjort, kun­ne han så be­gyn­de at ar­bej­de med det.”

”Vi hav­de le­get med tan­ken om at prø­ve no­get uden­land­sk, men der var en hel mas­se pro­ble­mer med no­get dis­pen­sa­tion, for­di trans­fer­vin­du­et var luk­ket, så det var vist lidt be­sva­er­ligt at kom­me ud, så den dø­de for­holds­vis hur­tigt. Og så var der

Brønd­by, som man har kun­net la­e­se i me­di­er­ne.

De vil­le og­så ger­ne ha­ve mig, og ja, det var selv­føl­ge­lig og­så en sjov klub, der meld­te sig på ba­nen, men det he­le skul­le pas­se sam­men, og det føl­te jeg ba­re, at det gjor­de her­u­de.”

”Og så be­tød det selv­føl­ge­lig og­så no­get, at Hjul­mand så ger­ne vil­le mig. Det gør lidt, at der stort set står en per­son i ens dør og vil ha­ve en med det sam­me, samtidig med at det er en fed klub og et fedt pro­jekt.”

”Jeg hav­de al­tid syn­tes, at Nord­s­ja­el­land spil­le­de en fed form for fod­bold, og at det var en form for fod­bold, der pas­se­de til mig, men at det så skul­le ske, hav­de jeg ik­ke li­ge set kom­me. Jeg syn­tes jo, at jeg kun­ne pas­se ind på de fle­ste hold som den ty­pe, jeg er, men Nord­s­ja­el­land er nok et af de hold, der pas­se­de al­ler­bedst,” forta­el­ler Mik­kel Rygaard, der og­så kun­ne se, at der kun­ne va­e­re en plads på hol­det ef­ter af­ske­den med den ha­en­gen­de an­gri­ber og top­sco­rer Emi­li­a­no Marcon­des, der skif­te­de til Brent­ford før nytår.

NORD­S­JA­EL­LANDS PLAYBOOK

Og det må man si­ge, at der har va­e­ret. Da­gen før un­der­skrif­ten åb­ne­de FC Nord­s­ja­el­land for­å­ret med at ta­be til Søn­derjyskE i Ha­der­s­lev, men fem da­ge se­ne­re spil­le­de Rygaard fuld tid og score­de i 2-1 sej­ren over OB, og selv om han ik­ke har sco­ret si­den, har han spil­let fra start hver gang på Marcon­des’ gam­le plads.

”Dren­ge­ne har ta­get godt imod mig, og jeg klin­ger me­get godt med de yn­gre dren­ge og­så, så om­kla­ed­nings­rum­met er fint, og på ba­nen har det va­e­ret for­holds­vis nemt. Hjul­mand og de an­dre har godt nok hjul­pet mig ind i de for­skel­li­ge ting, men jeg sy­nes egent­lig, at det pas­ser rig­tig godt til den må­de, som jeg ta­en­ker og ger­ne vil spil­le fod­bold på, så det har nok og­så va­e­ret en af grun­de­ne til at jeg er fal­det så hur­tigt til, som jeg er. Hjul­mand vil jo og­så ger­ne ha­ve mig i de rum, hvor jeg er god, og hvor han har set mig spil­le, så det fal­der mig helt na­tur­ligt. Han har ik­ke skul­le la­ve den helt sto­re re­vo­lu­tion.”

”Jeg er godt nok li­ge ble­vet ryk­ket en tand la­en­ge­re frem, så jeg skul­le og­så ger­ne kom­me med i fel­tet end­nu me­re, end jeg har gjort, men det sy­nes jeg kun er fedt. Jeg vil jo ger­ne la­ve mål, mens jeg i Lyng­by nog­le gan­ge skul­le lidt langt til­ba­ge på ba­nen for at hen­te bol­den og byg­ge spil­let op,” forta­el­ler den of­fen­si­ve midt­ba­ne­mand, der og­så hur­tigt fik lek­tier for.

”Jeg fik til­sendt en playbook, som de kal­der den. Den er på 30-40 si­der og vi­ser, hvor­dan de ger­ne vil spil­le fod­bold, så den har jeg da li­ge kig­get igen­nem. Og så er de ba­re go­de til at vi­se til tra­e­ning, hvor­dan de ger­ne vil ha­ve de for­skel­li­ge ting, spe­ci­elt hvor­dan de ger­ne vil ha­ve det i pres­set, som jeg og­så skal bli­ve bed­re til. Men det er da gå­et rig­tig fint ind­til vi­de­re.”

”De vil ger­ne op og an­gri­be kam­pen og spil­le i højt tem­po he­le ti­den, så det kun­ne jeg godt ma­er­ke, at jeg li­ge skul­le vaen­ne mig til. At jeg he­le ti­den skal op i de der højin­ten­se løb, hvor jeg før må­ske kun­ne lig­ge lidt og af­ven­te og lu­re bag­ved. Her skal man frem over step­per­ne med det sam­me, så det har jeg da li­ge skul­le vaen­ne min krop til, men det er sta­dig fedt,” si­ger Mik­kel Rygaard, der iføl­ge den dy­be­re lig­gen­de play­ma­ker Mat­hi­as Jen­sen spil­ler ”som om, han har spil­let her i fle­re år.”

”Hvis man har fle­re spil­le­re, der ta­en­ker ens el­ler spil­ler fod­bold på den sam­me må­de, så bli­ver det og­så lidt nem­me­re. Der var må­ske en lidt stør­re til­vaen­nings­pe­ri­o­de i Lyng­by, hvor jeg li­ge skul­le pas­se ind. Her er det gå­et me­get sta­er­ke­re,” si­ger man­den, der på to sa­e­so­ner dog sta­dig nå­e­de at sco­re 13 mål og stå for 16 as­sists i 70 kam­pe for Lyng­by, som han og­så var med til at ryk­ke op i Su­per­liga­en i som­me­ren 2016.

”Vi hav­de jo et af de ae­l­dre hold i Su­per­liga­en i Lyng­by, så der var en an­den tå­l­mo­dig­hed. Det var ik­ke ba­re frem over step­per­ne som her, hvor vi ger­ne vil frem og an­gri­be he­le ti­den, mens jeg i Lyng­by ger­ne li­ge vil­le ven­de bol­den ned og få lidt ro på spil­let. Her skal den sa­et­tes på spil igen med det sam­me. Det er nok den stør­ste for­skel.”

”Og så er der selv­føl­ge­lig og­så de to om­kla­ed­nings­rum, hvor det ene var ae­l­dre, og hvor der var me­re hver­dags­snak, mens det her hand­ler me­re om at kom­me frem i ver­den og ero­bre den. Det er me­get sjovt med de for­skel­lig­he­der,” si­ger Mik­kel Rygaard, der den 16. juli 2016 de­bu­te­re­de i Su­per­liga­en med Lyng­by på den stør­ste og den sva­e­re­ste sce­ne, i Par­ken mod de for­sva­ren­de me­stre fra FC Kø­ben­havn.

Hjem­me­hol­det før­te 3-0, da den tid­li­ge­re Na­est­ved-spil­ler blev skif­tet ind ef­ter en lil­le ti­me, og de før­te sta­dig 3-0, da han måt­te gå ud igen fem mi­nut­ter se­ne­re med en fla­ek­ket la­e­be ef­ter en luft­du­el med Tho­mas Dela­ney.

”Ja, det var no­get af en de­but. Jeg vil­le ba­re ger­ne ha­ve, at de lap­pe­de mig sam­men, så jeg kun­ne spil­le vi­de­re, men det var de ik­ke helt klar på. Det var su­per-ae­r­ger­ligt. Så det var en ri­me­lig uhel­dig start og en ri­me­lig uhel­dig kom­men­tar, men det var og­så no­get, der ta­end­te mig, og det var jo kun fedt,” si­ger Mik­kel Rygaard med en tan­ke til­ba­ge på Dela­neys ”Vel­kom­men til Su­per­liga­en,” da han lå blo­dig og for­slå­et på Par­kens grønsva­er kort ind i sin de­but.

TIL AN­GREB I PAR­KEN

I ef­ter­å­ret var Lyng­bys 10’er ude med ka­ran­ta­e­ne, da bron­ze­vin­der­ne tab­te 1-5, og i sid­ste for­års slut­spil lyk­ke­des det hel­ler ik­ke at få no­get med fra Par­ken, for selv om han den­gang blev på ba­nen ef­ter ind­skift­nin­gen i stort set sam­me mi­nut som før­ste gang, end­te det igen med et 3-0 ne­der­lag. Men sa­e­so­nen luk­ke­de blandt an­det med en 3-1 sejr over FCK i Lyng­by i na­est­sid­ste run­de, hvor Rygaard score­de på vej­en mod de over­ra­sken­de bron­ze­me­dal­jer, så han har ik­ke no­get kom­pleks over­for FCK. Han gla­e­der sig tva­er­ti­mod til gen­sy­net med Par­ken på man­dag, når mesterskabsspillet åb­ner, og han ser frem til at få sin før­ste kamp de­r­in­de fra start og at spil­le den i en Nord­s­ja­el­land-trø­je.

”Jeg gla­e­der mig til at prø­ve den der of­fen­si­ve til­gang, som vi har her­u­de til kam­pen, hvor vi må­ske stod lidt me­re af­ven­ten­de med Lyng­by. Det bli­ver spa­en­den­de at an­gri­be kam­pen ri­me­ligt of­fen­sivt og se, hvad vi kan gø­re mod dem. Om vi kan hol­de dem bag os,” si­ger han med hen­blik på stil­lin­gen.

For Nord­s­ja­el­land luk­ke­de grund­spil­let med et ne­der­lag i Helsingør, mens FCK har vun­det fem kam­pe i tra­ek og nu kun er seks po­int fra FC Nord­s­ja­el­land på tred­je­plad­sen, hvor­fra der er 10 po­int op til Brønd­by og FC Midtjyl­land.

”FCK er jo kom­met godt med ef­ter­hån­den og er ved at fin­de til­ba­ge til det, som de var rig­tig go­de til, men vi har sta­dig et okay for­spring, og kan vi vin­de kam­pen el­ler i hvert fald ba­re spil­le uaf­gjort, så ser det sta­dig rig­tig fint ud. Så den er selv­føl­ge­lig vig­tig, da vi helst skal ha­ve po­int med hjem, el­lers ha­ler de jo ind på os igen. Men jeg sy­nes sta­dig, at vi har alt at vin­de. Vi er ude i Par­ken, hvor de fa­er­re­ste får no­get med fra, og det er jo sta­dig et sinds­sygt dyg­tigt hold.”

”Så jeg gla­e­der mig. Før min de­but gla­e­de­de jeg mig som et lil­le barn, for jeg hav­de jo al­tid set FCK spil­le in­de i Par­ken, og det er et fedt sta­dion at spil­le på. Og li­ge me­get om man har spil­let de­r­in­de 27 gan­ge el­ler tre gan­ge, er det sta­dig sjovt,” si­ger Mik­kel Rygaard om en kamp, der vil sa­et­te to­nen for Nord­s­ja­el­land i mesterskabsspillet.

Og han går i hvert fald på ud­for­drin­gen med krum hals.

”Vi vil ger­ne an­gri­be de plad­ser, der er for­an os. Der er godt nok 10 po­int op, men alt kan ske i slut­spil­let. Sid­ste år med Lyng­by prø­ve­de jeg at vin­de al­le de sid­ste kam­pe mod de sto­re hold, og hvis vi og­så kan gø­re det her, kan det li­ge plud­se­lig bli­ve sjovt.”

”Men selv­føl­ge­lig går vi ef­ter de eu­ro­pa­ei­ske plad­ser, og om det så bli­ver via en an­den-, tred­je- el­ler fjer­de­plads, må vi se. Det kom­mer an på, hvor­dan det går i po­kal­tur­ne­rin­gen, men vi går da ef­ter det, som vi kan se for­an os,” si­ger Nord­s­ja­el­lands fal­ske ni’er med num­mer syv på ryg­gen og en tan­ke på po­kal­tur­ne­rin­gen, som hans nye hold godt nok er ble­vet slå­et ud af, men hvor en fi­na­le­sejr til Brønd­by el­ler FC Midtjyl­land vil gi­ve fjer­de­plad­sen i Su­per­liga­en ad­gang til Eu­ro­pa.

Og det er bå­de en stor op­le­vel­se og vig­tigt for et fod­bold­hold.

”Jeg sy­nes, at man flyt­ter sig rig­tig me­get og kom­mer ta­et­te­re på hin­an­den, for i de eu­ro­pa­ei­ske kam­pe skal al­le ba­re pra­este­re. Man kan jo spil­le Su­per­liga-kam­pe, hvor det ik­ke er al­le 11 el­ler 13, der pra­este­rer, men når man spil­ler eu­ro­pa­ei­sk, så skal he­le hol­det helst pra­este­re, og det sam­ler ba­re folk. Og så bli­ver man og­så te­stet på et an­det ni­veau, der kan va­e­re med til at ryk­ke en som spil­ler. Det sy­nes jeg i hvert fald, at det gjor­de for mig, så det er nog­le sinds­sygt fe­de kam­pe,” si­ger Mik­kel Rygaard, der i som­mer spil­le­de seks kam­pe i Eu­ro­pa med Lyng­by og gjor­de det godt med sej­re over Bangor Ci­ty og Slovan Bra­tisla­va, før man og­så gjor­de det for­nuf­tigt mod de sta­er­ke rus­se­re fra FC Kras­no­dar, der dog vandt sam­let 5-2 ef­ter 2-1 hjem­me og 3-1 i Lyng­by.

”Det var vir­ke­lig en stor op­le­vel­se, og vi syn­tes jo egent­lig, at det var ufortjent, at vi ik­ke vandt der­ne­de. Men man bli­ver jo straf­fet, hvis man ik­ke spar­ker chan­cer­ne ind, og så skul­le de ba­re ha­ve en en­kelt el­ler to, og så lå den i kas­sen,” forta­el­ler midt­ba­ne­man­den, der kom i Eu­ro­pa via den flot­te tred­je­plads og til­hø­ren­de bron­ze­me­dal­jer med Lyng­by.

Og nu er bron­zen igen i spil, så man må si­ge, at Mik­kel Rygaard trods man­ge års me­re el­ler min­dre tå­l­mo­dig ven­ten i Char­lt­on, HB Kø­ge, Al­li­an­cen hjem­me i det Ny­kø­bing Fal­ster, han kom­mer fra, og Na­est­ved har ta­get Su­per­liga­en med storm, da han først nå­e­de så langt.

”Jeg vil­le da ger­ne ha­ve haft det lidt tid­li­ge­re, men jeg er glad for, at jeg har ud­vik­let mig kro­p­s­ma­es­sigt og i min spil­for­stå­el­se, så jeg kan stå her i dag og end­da va­e­re en pro­fil i Su­per­liga­en. Det er jeg da stolt af, men det gør så ba­re, at man får me­re blod på tan­den og nye mål. Man vil ger­ne se, hvor det så kan brin­ge en hen. Om det bli­ver me­dal­jer, om det bli­ver per­son­li­ge mål, der bli­ver ind­fri­et? Det skal man ba­re gå ef­ter.”

”Det er jo kun min an­den sa­e­son i Su­per­liga­en, så hvis jeg kun­ne få bron­ze to år i tra­ek, vil­le det da va­e­re vildt. Det var i hvert fald en fed fø­lel­se sid­ste år at få en me­dal­je om hal­sen ef­ter sa­e­so­nen. Det var et be­vis på, at vi fan­me hav­de gjort det godt, så det hå­ber jeg da og­så, at vi kan få her. Men jeg hå­ber og­så, at dren­ge­ne kan få den fe­de op­le­vel­se at spil­le eu­ro­pa­ei­sk fod­bold,” si­ger Mik­kel Rygaard, der har sin før­ste bron­ze­me­dal­je lig­gen­de hjem­me i vin­du­eskar­men.

”Den lig­ger frem­me, for den er me­get sjov at kig­ge på en gang imel­lem,” som han si­ger.

Den­gang spil­le­de han for Lyng­by, nu spil­ler han for FC Nord­s­ja­el­land, og så vil de na­e­ste 10 run­der af­gø­re, om der kom­mer en me­dal­je me­re til sam­lin­gen.

Før­ste skridt ta­ges man­dag i Par­ken. ✖

Mik­kel Rygaard åb­ne­de sit nye fod­bold­liv i Farum med et mål i de­bu­ten mod OB. Fo­to: An­ders Kja­er­bye/ Ritzau Scan­pix

Mik­kel Rygaard på vej til sin sid­ste ar­bejds­dag i Lyng­by og med tan­ker­ne på en sva­er be­slut­ning. Fo­to: Phi­lip Da­va­li/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.