HJUL­MAND: ET BOOST MED RYGAARD

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - MIKKEL RYGAARD -

At Mik­kel Rygaard med det sam­me er fal­det til i FC Nord­s­ja­el­land kan ik­ke un­dre med hans for­stå­el­se for spil­let og of­fen­si­ve tan­ke­gang, tva­er­ti­mod er det me­re mystisk, at Farum-klub­ben al­drig hav­de haft ham i tan­ker­ne før på den må­de.

”I dag kan man da godt ta­en­ke ”han er jo en Nord­s­ja­el­land-spil­ler, og hvor­for har vi ik­ke li­ge gjort no­get ved det?” Og­så da han var i Na­est­ved, for han er jo så åben­lyst en spil­ler, der pas­ser til os. Men vi hav­de ik­ke ta­enkt på ham på den må­de, selv om han var en spil­ler, som vi syn­tes var god, og som vi ha­de­de at spil­le imod.”

”Men så kom mel­din­gen så fra Lyng­by. Vi gik jo al­le sam­men, og ik­ke mindst jeg selv, og hå­be­de, at Lyng­by vil­le over­le­ve, og at de vil­le kla­re den, men så la­e­ser vi plud­se­lig om den der [at fem spil­le­re hav­de op­sagt de­res kon­trakt], og så ryk­ke­de vi hur­tigt. Det var sim­pelt hen i mi­nut­ter­ne ef­ter, at CV og jeg snak­ker om det og bli­ver eni­ge,” si­ger Kas­per Hjul­mand om den uven­te­de til­gang af Mik­kel Rygaard, der trods de op­lag­te kva­li­te­ter al­li­ge­vel har over­ra­sket ch­eftra­e­ne­ren.

”Vi vid­ste godt, at det var en dyg­tig spil­ler og jeg hav­de og­så godt en for­nem­mel­se af, at når han fik nog­le le­ge­kam­me­ra­ter som Mat­hi­as [Jen­sen], [Magnus] Ko­fod og ”Dams” [Mik­kel Dams­gaard] og no­get fart at spil­le på for­an sig, så kun­ne han gø­re det godt. Men jeg sy­nes og­så, at det er et højt ni­veau, han har lagt ud med, og­så hø­je­re end man kun­ne for­ven­te,” si­ger Hjul­mand om man­den, der er gå­et li­ge ind i det hul, som af­ske­den med Emi­li­a­no Marcon­des hav­de ef­ter­ladt.

”Ja, men han spil­ler plad­sen på en an­den må­de, for han er en helt an­den ty­pe spil­ler, men det var da et boost for vo­res trup at få en spil­ler ind, som er så me­get lim i hol­det. Vi har det lidt me­re lø­se i Er­ne­st [Asan­te], ”Mi­ni” og Kar­lo [Bar­to­lec] på yder­si­den af hol­det, hvor de kom­mer fly­ven­de, og så har vi dem, der er li­men in­de på mid­ten.”

”Her har han vir­ke­lig gjort det godt, og så må vi se, om vi kan få ham til at ban­ke på kas­sen no­get me­re og sco­re nog­le fle­re mål,” si­ger FC Nord­s­ja­el­lands ch­eftra­e­ner om den uven­te­de til­gang i fe­bru­ar.

EU­RO­PA ER MÅ­LET

Nu er det li­ge straks april, og mesterskabsspillet ven­ter, så hvil­ke am­bi­tio­ner går Kas­per Hjul­mand ind til de sid­ste 10 kam­pe med?

”Vi slut­te­de desva­er­re ad hel­ve­de til med ne­der­la­get i Helsingør. Den var hård, men når vi li­ge får løf­tet blik­ket, så har vi sta­dig spil­let et flot grund­spil. Brønd­by og Midtjyl­land har godt nok hen­tet ek­stra­or­di­na­ert man­ge po­int, men vi har og­så få­et man­ge po­int og har gjort det godt. Vi har vist et ud­tryk på ba­nen, som vi ger­ne vil, så nu skal vi li­ge ryste den sid­ste pra­e­sta­tion af os, og så gla­e­der vi os ba­re helt vildt til slut­spil­let. Det bli­ver fedt, og vi gla­e­der os til at kom­me ud og fy­re den af.”

”Der er in­gen tvivl om, at en sejr i den før­ste kamp [mod FCK i Par­ken] vil va­e­re helt fan­ta­stisk, hvad an­går ta­bel­len, og vi skal ud at spil­le vo­res spil og an­gri­be, som vi har gjort de an­dre gan­ge. Vi har spil­let mod FCK fem gan­ge i 2017 og har ik­ke tabt en ene­ste gang, men jeg ser og­så et for­bed­ret FCK, og jeg tror ik­ke, at de kom­mer til at ta­be ret man­ge af de her 10 kam­pe, der ven­ter.”

”Jeg sy­nes, de er sta­er­ke. De­res of­fen­siv har få­et no­get vi­gør, og når man ser Falk, Fi­s­cher og Skov, de tre gut­ter sam­men, så sy­nes jeg, de er ved at få fat i no­get. Og så har de sta­dig San­tan­der, der bry­der det lidt med fy­sik­ken.”

”Men de må me­get ger­ne ta­be den før­ste kamp. Vi kom­mer til at gø­re det sva­ert for dem, for vi el­sker ba­re at spil­le de der kam­pe. Vi vil kom­me ind i Par­ken for at for­sø­ge at vin­de kam­pen, og hvis vi vin­der den før­ste, er det vir­ke­lig og­så en mar­ke­ring,” si­ger Hjul­mand, der har et helt over­ord­net mål for det sam­le­de re­sul­tat af sa­e­so­nen.

”Vi er kom­met til et sted i vo­res klub og i vo­res ud­vik­ling af spil­ler­ne, hvor den na­e­ste ud­for­dring me­get ger­ne må va­e­re at spil­le in­ter­na­tio­nalt, så vi vil vildt ger­ne kom­me i Eu­ro­pa. Det er en me­get stor pri­o­ri­tet for os al­le sam­men.”

”Og så vil man al­tid gå ud ef­ter at få mest mu­ligt ud af det, og som det er nu, er det da og­så at gå ef­ter at få me­dal­jer, det er der in­gen tvivl om, men vel vi­den­de at de der FCK’ere kom­mer fly­ven­de,” si­ger ch­eftra­e­ne­ren, der og­så ta­en­ker, at de 10 po­int op til Brønd­by og FC Midtjyl­land er me­get at ind­hen­te.

”Det er i hvert fald for me­get på to hold, men hvem ved? Jeg for­ven­ter ik­ke, at det ba­re bli­ver ”plain sai­ling” gen­nem de her 10 kam­pe for de to hold. Vi skal hol­de os til og sør­ge for at an­gri­be hver kamp, og så må vi se, hvad det by­der på. Jeg tror, at der kom­mer til at ske ting og sa­ger,” si­ger Kas­per Hjul­mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.