DE MAN­GE SIK­RE OG DE FÅMÅL

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - 50 KANDIDATER: NEDTAELLING TIL VM - TEKST: TRO­ELS BA­GER THØGERSEN @Tro­elsBa­gerT

Land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de ser i ret­ning af de spil­le­re, der i 2017 spil­le­de lands­hol­det til VM-slut­run­den. Et må­l­fat­tigt 2018 og mid­del­må­dig form hos an­gri­ber­ne ska­ber et af de få åb­ne spørgs­mål, selv­føl­ge­lig sam­men med plad­sen som ven­stre ba­ck.

Da Tips­bla­det i ja­nu­ar åb­ne­de se­ri­en om kan­di­da­ter­ne til Dan­marks VM-trup, for­tal­te land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de blandt an­det, at det trak op at ha­ve va­e­ret med på lands­hol­det i den kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­ring, hvor re­sul­ta­ter­ne og til ti­der og­så spil­let var godt i 2017.

”Når man går igen­nem de to se­ne­ste år, vil man se, at de sam­me 16-17-18 spil­le­re er gå­et igen me­re el­ler min­dre he­le vej­en. Den sta­bi­li­tet har va­e­ret vig­tig for os, og spil­ler­ne har gjort det, vi bad dem om. Det har vi isa­er set i re­sul­ta­ter­ne i det se­ne­ste års tid. Det har gi­vet os vig­tig sta­bi­li­tet frem for man­ge ud­skift­nin­ger, der ska­ber uro,” sag­de Åge Ha­rei­de.

Det kun­ne ses på den lands­hold­strup, Ha­rei­de og as­si­stent Jon Da­hl To­mas­son udt­og til test­kam­pe­ne mod Pa­na­ma og Chi­le.

For Kas­per Dol­berg og Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg var in­gen ste­der at se, Da­ni­el Wass var til land­stra­e­ne­rens ae­r­g­rel­se blev ska­det i be­gyn­del­sen af marts, og hel­ler ik­ke wild cards som Mat­hi­as Jen­sen, Chri­sti­an Nør­gaard, den ny­slå­e­de Ajax-spil­ler Ras­mus ”NK” Kri­sten­sen el­ler må­l­var­me Ken­neth Zo­ho­re fra Car­diff var med.

Las­se Ni­el­sen og Pe­ter An­ker­sen blev ud­ta­get ef­ter Pa­na­ma-kam­pen på grund af en ska­de til An­dreas Chri­sten­sen og den ny­bag­te far Henrik Dals­gaards re­tur til Brent­ford, men de kom ik­ke på ba­nen mod Chi­le.

MÅL OG VEN­STRE BA­CK

Plad­sen som ven­stre ba­ck er et smer­tens­barn på utal­li­ge fod­bold­hold ver­den over. Land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de er i den hel­di­ge si­tu­a­tion, at han har fle­re re­la­tivt kom­pe­ten­te spil­le­re at va­el­ge mel­lem, hvil­ket man­ge tra­e­n­er­kol­le­ger i ver­den vil mis­un­de ham. Men det gør ik­ke nød­ven­dig­vis val­get nem­me­re.

Det ser ud til, at høj­re­fo­de­de Jens Stry­ger Lar­sen star­ter for Dan­mark som ven­stre ba­ck til VM. Det ef­ter­la­der en kamp mel­lem Riza Dur­mi­si, Jo­nas Knud­sen og Ni­co­lai Boi­le­sen, hvor sidst­na­evn­te me­get vel kun­ne boo­ke en plads på og­så at va­e­re en vel­fun­ge­ren­de, spil­len­de mid­ter­for­sva­rer, en rol­le Boi­le­sen tri­ve­des for­nuf­tigt i i An­dreas Bjel­lands ska­des­fra­va­er og og­så har løst i FC Kø­ben­havn. En fin indsats af Knud­sen mod Chi­le gør val­get sva­e­re­re, mens det er en al­vor­lig ha­em­sko for Dur­mi­si, at han ik­ke spil­ler i Be­tis.

Ind­til vi­de­re er forward­plad­ser­ne det stør­ste pro­blem i 2018. Ni­co­lai Jør­gen­sen lig­ner en an­gri­ber med kun en lil­le flig af den form og selv­til­lid, han hav­de i 2017, og selv­om han ar­bej­der godt for sa­gen, stod Ni­ck­las Bendt­ner hel­ler ik­ke som det so­le­kla­re al­ter­na­tiv i de to test­kam­pe, om­end det nemt kan aen­dre sig, når den er­far­ne an­gri­ber er kom­met la­en­ge­re ind i sa­e­so­nen med Ro­sen­borg.

An­dreas Cor­ne­li­us spil­le­de fint mod Chi­le men for­må­e­de ik­ke at veks­le to-tre sto­re mu­lig­he­der til scor­ing, og Yus­suf Poul­sen send­te ik­ke sig­nal om, at han kan teg­ne sig for to-tre scor­in­ger i Rusland. Til gen­ga­eld var der bid i Mar­tin Brait­hwai­te og Vik­tor Fi­s­cher, som er i spil til høj­re og ven­stre forward og kan no­get an­det end de sto­re, sta­er­ke kon­kur­ren­ter.

Men for­men hos an­gri­ber­ne er ik­ke god i de­res klub­ber, og for kon­kur­ren­cen om plad­sen og de even­tyr­lyst­ne fans’ skyld kun­ne det ha­ve va­e­ret in­ter­es­sant at se Ken­neth Zo­ho­re få en halv­leg, selv­om han al­drig har spil­let på A-lands­hol­det.

Fo­to: Jens Dres­ling/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.