STO­RE, SOR­TE SKYER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - VM-DELTAGER - TEKST: TRO­ELS BA­GER THØGERSEN @Tro­elsBa­gerT

Den ha­en­ger li­ge dér, den sor­te sky over det rus­si­ske fod­bold­lands­hold og over den VM-slut­run­de, Rusland er va­ert for om 2½ må­ned. At kal­de det en sort sky er en un­der­dri­vel­se. Det er na­er­me­re et stort uvejr, som de rus­si­ske VM-va­er­ter og FI­FA i us­kønt fa­el­les­skab skif­te­vis for­sø­ger at neg­li­ge­re, bort­for­kla­re el­ler di­rek­te be­na­eg­te ek­si­ste­rer.

Vi ta­ler om do­ping, og iføl­ge den whi­st­le­blower, der for al­vor trak ta­ep­pet va­ek un­der Rusland ved OL, er der og­så pro­ble­mer i rus­sisk fod­bold.

”Mut­ko be­or­dre­de be­skyt­tel­se af rus­si­ske fod­bold­spil­le­re, da han var pra­esi­dent for det rus­si­ske fod­bold­for­bund. Han bad mig di­rek­te om at ’und­gå en­hver skan­da­le ved at gem­me po­si­ti­ve re­sul­ta­ter’, og at ’do­ping vil bli­ve hånd­te­ret in­ter­nt’, hvil­ket be­tød, at dem, der dope­de sig uansvar­ligt el­ler uden pro­tokol vil­le bli­ve straf­fet el­ler ind­be­ret­tet,” sag­de den tid­li­ge­re chef for det rus­si­ske an­tido­ping-pro­gram Gri­go­rij Rodtjen­kov i et in­ter­view med nyheds­bu­reau­et AP i mid­ten af fe­bru­ar.

Gri­go­rij Rodtjen­kov har i de­tal­jer for­kla­ret, hvor­dan han, an­gi­ve­ligt på or­dre fra Vi­ta­ly Mut­ko og med Vla­di­mir Pu­tin og Kremls vi­den, sam­men med rus­si­ske ef­ter­ret­nings­a­gen­ter ud­skif­te­de et stort an­tal po­si­ti­ve do­ping­prø­ver ved vin­ter-OL i So­tji 2014.

Rodtjen­kov og agen­ter­ne ud­skif­te­de ef­ter et sne­digt sy­stem med hul­ler i va­eg­ge og folk på li­ste­ta­e­er midt om nat­ten rus­si­ske stjer­ners po­si­ti­ve prø­ver med ren urin ind­sam­let må­ne­der i for­vej­en, og den rus­si­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste fandt end­da en må­de at åb­ne el­lers ubry­de­li­ge test-fla­sker med et ap­pa­rat frem­stil­let til for­må­let.

Det var ren Ge­org Gear­løs, og iføl­ge Rodtjen­kov, der i dag le­ver i skjul i USA med ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der til at pas­se på ham, gem­te man alt­så og­så po­si­ti­ve prø­ver fra rus­si­ske fod­bold­lands­hold. 33 rus­si­ske fod­bold­spil­le­re op­tra­e­der ano­nymt i McLa­ren-rap­por­ten som mu­li­ge del­ta­ge­re i det rus­si­ske do­ping­pro­gram.

Den ty­ske jour­na­list Ha­jo Sep­pelt har i en af si­ne do­ku­men­tar­film af­slø­ret kor­re­spon­dan­ce om en po­si­tiv prø­ve fra et rus­sisk top­hold i 2014, som an­gi­ve­ligt for­svandt ef­ter or­dre fra sport­s­mi­ni­ste­ri­et og Vi­ta­ly Mut­ko.

I den bri­ti­ske avis Daily Mail har fre­elan­ce-jour­na­li­sten Ni­ck Har­ris i fle­re om­gan­ge fortalt om kraf­tig do­ping-mi­stan­ke i FI­FA til det rus­si­ske lands­hold, der skuf­fe­de ved VM i Bra­si­li­en for fi­re år si­den.

FI­FA med pra­esi­dent Gi­an­ni In­fan­ti­no i spid­sen har ik­ke talt med Gri­go­rij Rodtjen­kov end­nu, selv­om af­slø­rin­ger­ne om det enor­me rus­si­ske do­ping­pro­gram al­le­re­de be­gynd­te at si­ve ud for tre-fi­re år si­den og stod at la­e­se i de­tal­jer i den ame­ri­kan­ske avis New York Ti­mes i mid­ten af 2016.

Til gen­ga­eld røg che­fen for FI­FA’s Good Gover­nan­ce-ko­mité Mi­gu­el Ma­du­ro fra sin post i maj 2017, ef­ter han hav­de na­eg­tet at god­ken­de Vi­ta­lij Mut­kos for­ny­e­de kan­di­da­tur til FI­FA’s øver­ste or­gan FI­FA Co­un­cil, selv­om FI­FA’s top in­klu­siv ge­ne­ral­se­kre­ta­er Fat­ma Sa­mou­ra iføl­ge Ma­du­ro hav­de lagt tungt pres på for at få Mut­ko god­skre­vet.

De to che­fer for den un­der­sø­gen­de og den døm­men­de del af FI­FA’s eti­ske ko­mité Cor­nel Bor­bély og Hans-Jo­a­chim Eck­ert røg ved sam­me lej­lig­hed, iføl­ge dem selv på et tids­punkt, hvor de stod for­an blandt an­det un­der­sø­gel­ser, der pe­ge­de i ret­ning af Rusland. Sam­me ska­eb­ne led Ji­ri Dvorak, chef for FI­FA’s me­di­cin­ske ko­mité, an­gi­ve­ligt ef­ter at tjek­ken var be­gyndt at se na­er­me­re på mu­lig­he­den for et stort do­ping­pro­gram i rus­sisk fod­bold.

”FI­FA del­ta­ger ik­ke i spe­ku­la­tio­ner om no­get,” sag­de Gi­an­ni In­fan­ti­no 1. de­cem­ber for­ud for VM-lod­tra­ek­nin­gen i Moskva på spørgs­mål om do­ping-af­slø­rin­ger­ne.

In­ter­nt i Rusland er kur­sen fra re­ge­rin­gen så­vel som me­di­er­ne, at do­ping-af­slø­rin­ger­ne er en ve­st­lig kon­spira­tion, og at de ve­st­li­ge lan­de ik­ke er et hak bed­re selv.

Vi­ta­lij Mut­ko, der er ble­vet vi­ce­pra­esi­dent i Rusland og for ny­lig for­melt truk­ket fra en rol­le som chef for va­erts-ko­mitéen til VM, ud­vi­ste en ve­l­ud­vik­let, sort hu­mor, da han ved Con­fe­de­ra­tions Cup i 2017 tog af­stand fra Daily Mails hi­sto­ri­er om do­ping på Ruslands 2014-hold med en be­ma­er­k­ning om, at hol­det hav­de spil­let alt for rin­ge til at va­e­re dopet.

Så­dan ha­en­ger do­ping og top­re­sul­ta­ter selvsagt ik­ke sam­men, men Mut­kos be­ma­er­k­ning vi­ser, at det ik­ke kun er det sa­er­de­les mud­re­de for­løb om­kring Rusland, do­ping, VM og FI­FA, der gi­ver Rusland dår­lig om­ta­le i for­bin­del­se med VM.

Ef­ter EM i 2016 slut­te­de man­ge rus­se­re på so­ci­a­le me­di­er sig til et krav om, at det rus­si­ske lands­hold skul­le ned­la­eg­ges ef­ter en pin­lig indsats ved slut­run­den i Frank­rig, hvor man kun fik ét po­int i en kamp mod et mid­del­må­digt en­gelsk hold i Mar­seil­le, i øv­rigt oven­på en dag med vel­or­ga­ni­se­re­de over­fald fra rus­si­ske hoo­ligans på så­vel over­ris­le­de som ae­d­ru en­gel­ske fans, hvoraf en mand fik mén for li­vet.

Land­stra­e­ner Sta­nislav Tjertjesjov har få­et me­re fat ef­ter et dår­ligt før­ste hal­ve år som land­stra­e­ner, men i tra­e­nings­kam­pe­ne i den se­ne­ste uge mod Bra­si­li­en og Frank­rig stod det klart, at kors­bånds­ska­der til tre for­ven­te­de nøg­le­spil­le­re ser ud til at ko­ste.

Uden over­ho­ve­det at spil­le sig ud vi­ste Bra­si­li­en på en halv­leg og tirs­dag af­ten Frank­rig med en ro­det indsats, at Ruslands de­fen­siv ik­ke er sta­er­kt nok til at brem­se top­spil­le­re.

Slut­run­de­mod­stan­der­ne Uru­gu­ay og Egyp­ten har ik­ke spil­le­re på sam­me ni­veau som Bra­si­li­en og Frank­rig, og grup­pens for­ven­te­de prü­gelk­na­be Sau­di Ara­bi­en skal rus­ser­ne slå i åb­nings­kam­pen.

Men Edin­son Ca­va­ni, Lu­is Suárez og Mo­ha­med Sa­lah bør gi­ve land­stra­e­ner Tjertjesjov ban­ge anel­ser som pro­fi­ler­ne på to vel­or­ga­ni­se­re­de, in­tel­li­gen­te hold.

Ef­ter go­de ef­ter­årskam­pe mod Ar­gen­ti­na og Spa­ni­en er op­ti­mis­men va­ek igen.

Ove­ni kom­mer do­ping-skan­da­len i rus­sisk sport, ner­ve­giftskan­da­len i Stor­bri­tan­ni­en og de igang­va­e­ren­de ud­vis­nin­ger af diplo­ma­ter og spio­ner, samt dår­lig stem­ning med kold­krig­sto­ner mel­lem Rusland og den ve­st­li­ge ver­den.

Me­get kan gå galt for Rusland på og uden­for ba­nen i den kom­men­de tid – så får vi se, hvad en ud­ma­er­ket an­gri­ber i Fjodor Smolov, et par yn­gre, for­nuf­ti­ge kra­ef­ter på midt­ba­nen og hjem­me­ba­ne-for­de­len kan ba­e­re.

Da­ler Kuzy­a­jev, rus­sisk midt­ba­ne­spil­ler, skri­ver au­to­gra­fer i den rus­si­ske tra­e­nings­lejr for­ud for kam­pe­ne mod Bra­si­li­en og Frank­rig. Fo­to: Ale­xan­der Fedor­ov/ Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.