FÅ ISCO TIL­BA­GE PÅ BA­NEN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - SPANSK KLUMME -

Det er ik­ke la­en­ge si­den, at jeg sidst skrev om Isco. Den­gang med over­skrif­ten: “Hvad sker der med Isco?” Ef­ter at ha­ve va­e­ret den bed­ste mand på Re­al Madrid-hol­det i sto­re de­le af den før­ste halvsa­e­son, røg han plud­se­lig ud i kul­den hos tra­e­ner Zi­ne­di­ne Zi­da­ne ef­ter nog­le tam­me pra­e­sta­tio­ner. Men med hans im­po­ne­ren­de op­tra­e­den for Spa­ni­en først i 1-1-op­gø­ret mod de re­ge­ren­de ver­dens­me­stre Tys­kland i we­e­ken­den og si­den med tirs­da­gens hat­tri­ck i 6-1-af­klaps­nin­gen af Ar­gen­ti­na i Madrid be­vi­ste han, at han kan få en nøg­lerol­le i Cham­pions Le­ague-kvart­fi­na­len mod Ju­ven­tus. En kamp, som Zi­da­ne helt åben­lyst har yt­ret si­ne ban­ge anel­ser om­kring.

Isco be­vi­ste i land­skampspau­sen, hvor sto­rar­tet en spil­ler han er, når han spil­ler un­der land­stra­e­ner Ju­len Lope­te­gui. Vi så det og­så i ef­ter­å­ret, hvor han var en ly­sen­de stjer­ne i Spa­ni­ens 3-0-af­klaps­ning af Ita­li­en på San­ti­a­go Ber­nabéu. Og går vi la­en­ge­re til­ba­ge, var Isco og­så en hjør­ne­sten på Ju­len Lope­te­gu­is U21-lands­hold, der vandt EMguld i 2013. Fak­tisk var he­le syv spil­le­re fra den ge­ne­ra­tion med i trup­pen mod Tys­kland og Ar­gen­ti­na. David De Gea, Da­ni Car­va­jal, Ko­ke, Thi­a­go Alcán­ta­ra, Isco, Rod­ri­go og Na­cho.

Jeg har en svag­hed for den kejte­de bol­de­kvi­li­brist fra An­da­lu­si­en, det er­ken­der jeg, men det er en kends­ger­ning, at bå­de Marco Asen­sio og Lucas Va­zquéz på det se­ne­ste har få­et fle­re mi­nut­ter end Isco hjem­me i Re­al Madrid. En di­rek­te ef­fekt af Zi­da­nes sy­stem­skif­te. Oven på for man­ge po­int­tab, hvor fle­re af dem kom ef­ter se­ne scor­in­ger, skif­te­de den fran­ske tra­e­ner over til et 4-4-2-sy­stem med de me­re hård­t­ar­bej­den­de kan­ter Asen­sio og Va­zquéz og smed samtidig bå­de Ga­reth Ba­le og Isco på ba­en­ken.

Den me­re kulør­te for­kla­ring på Iscos form­dyk fin­der man i hans nye ka­e­re­ste, sku­e­spil­le­rin­den Sa­ra Sá­la­mo. Me­di­et Don Ba­lon be­skyld­te hen­de for at va­e­re år­sa­gen til, at den me­get lidt me­di­eg­la­de fod­bold­spil­ler var be­gyndt at le­ve en me­re flam­boy­ant livs­stil, og at det alt­så var gå­et ud over pra­e­sta­tio­nen på gra­esta­ep­pet i Cha­martín. Me­di­et be­skrev Isco som en fyr, der før­hen fo­re­trak at for­dri­ve af­te­ner­ne i hjem­met, mens agen­da­en nu var pak­ket med re­stau­rant­be­søg og so­ci­a­le ar­ran­ge­men­ter. Par­ret gik of­fent­lig om­kring de­res for­hold i ok­to­ber, og si­den har Sa­ra Sá­la­mo så­gar mod­ta­get død­strus­ler fra vre­de fans.

Det var i må­ne­der­ne ef­ter det, at for­men be­gynd­te at dyk­ke hos Isco, der var i star­top­stil­lin­gen til fem af de før­ste seks kam­pe i den­ne sa­e­sons Cham­pions Le­ague. Den 25-åri­ge gut fra fe­ri­e­by­en Be­nalmá­de­na i Mála­ga-provin­sen har kun op­t­rå­dt fra start i fi­re af de se­ne­ste ni kam­pe un­der Zi­da­ne og måt­te ta­ge til takke med ot­te mi­nut­ter på ba­nen i re­tu­ro­p­gø­ret mod PSG. Dog var han med fra start i det før­ste op­gør. Men hos land­stra­e­ne­ren har han en stor stjer­ne, og Ju­len Lope­te­gui ser ud til nok en gang at ha­ve red­det Isco ud af en fod­bold­ma­es­sig kri­se. Si­den Lope­te­gui til­t­rå­d­te som tra­e­ner ef­ter EM, har Isco va­e­ret med i 12 af 17 kam­pe, hvoraf han var ska­det i tre af de fem kam­pe, han ik­ke delt­og i. Så en­de­lig ty­der alt på, at han kom­mer med til sin før­ste ‘rig­ti­ge’ slut­run­de ef­ter at va­e­re ble­vet ude­ladt til VM i Bra­si­li­en i 2014 og se­ne­st EM i Frank­rig i 2016. Lope­te­gui ved pra­e­cis, hvor­dan han skal for­lø­se Iscos po­ten­ti­a­le, og der­for kan der hel­ler ik­ke her­ske no­gen tvivl om, at han er med ved VM i Rusland til ju­ni uag­tet, hvor man­ge mi­nut­ter han får i Re­al Madrid i for­å­ret. Men land­stra­e­ne­ren be­hø­ver ik­ke at va­e­re be­kym­ret for an­da­lu­se­rens kamp­form, for de kam­pe, der re­ste­rer på pro­gram­met for Re­al Madrid, vir­ker som skabt til Isco.

Ju­ven­tus ven­ter li­ge rundt om hjør­net. Det for­ven­tes, at ita­li­e­ner­ne vil stå dybt og for­sva­re sig, og det er her, at Iscos kre­a­ti­vi­tet og op­findsom­hed kan bli­ve nøg­len til at lir­ke det bun­d­ru­ti­ne­re­de for­svar op, der med al sand­syn­lig­hed vil be­stå af ve­te­ra­ner som Gi­o­r­gio Chiel­li­ni og An­drea Barzag­li, hvis først­na­evn­te når at kom­me sig oven på sin ska­de. At Isco ved, hvor­dan et so­lidt ita­li­ensk for­svar skal vri­des op, skal vi blot til­ba­ge til ef­ter­å­rets 3-0sejr på Ber­nabéu for at fin­de ud be­vi­ser på. Her score­de han to gan­ge. Et af dem et smukt fris­parks­mål, der ef­ter­lod Ju­ven­tus-må­l­man­den Gi­an­lu­i­gi Buf­fon chan­ce­løs i kas­sen. Og ef­ter Re­al Madrids tri­umf i ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne mod Pa­ris Saint-Ger­main var der end­da og­så ro­sen­de ord fra Zi­da­ne om­kring Iscos mo­bi­li­tet. En mo­bi­li­tet, der kan vi­se sig at bli­ve nøg­len mod Ju­ven­tus.

Så tøv ik­ke, Zi­da­ne. Se ef­ter at få Isco til­ba­ge på ba­nen. Han kan bli­ve for­skel­len på fi­a­sko el­ler suc­ces, for han har end­nu en gang vist på lands­hol­det, at når han bli­ve brugt i det ret­te sy­stem og bli­ver gi­vet fri­hed til at ud­fol­de sig, så er hans bold­spil kunst på li­ge så højt ni­veau som ma­le­ri­er­ne af by­s­bar­net fra Mála­ga Pablo Pi­cas­so.

Ni­ck­las Vin­de er jour­na­list med bo­pa­el i Madrid. Han har bo­et og ar­bej­det en år­ra­ek­ke i Spa­ni­en og skri­ver ugent­li­ge klum­mer til Tips­bla­det om spansk fod­bold. AF NI­CK­LAS VIN­DE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.