FJODOR SMOLOV

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - RUSLAND -

Født 9. fe­bru­ar 1990 i Sa­ra­tov, Sov­je­tu­ni­o­nen

Fjodor Smo­lovs fora­el­dre kan godt li­de lit­te­ra­tur, så ud over rus­si­ske klas­si­ke­re af Fjodor Do­sto­jevski slug­te den un­ge mand og­så ro­ma­ner af God­fat­her-bag­man­den Mário Puzo og hvad der el­lers kom in­den for ra­ek­ke­vid­de af rus­sisk- og en­gelsk­spro­get lit­te­ra­tur.

Mål hav­de den un­ge Fjodor Smolov til gen­ga­eld sva­ert ved at sco­re, så da Ke­vin Ku­ra­nyi kom til Di­na­mo Moskva i 2010, skul­le den ta­lent­ful­de men uskar­pe forward på ud­lån.

Han hav­de val­get mel­lem den lil­le rus­si­ske klub Dy­na­mo Bry­ansk 400 km sy­døst for Moskva og Fey­eno­ord, og us­a­ed­van­ligt for en ung rus­ser valg­te Smolov at for­sø­ge sig i et nyt land i ste­det for at bli­ve hjem­me.

På Youtu­be fin­des der et fint dob­bel­tin­ter­view med Smolov og dan­ske Michael Lumb, der blev le­jet til Fey­eno­ord samtidig fra Ze­nit Sankt Pe­ters­borg, og beg­ge hå­be­de på at få de­res uden­land­ske gen­nem­brud i Rot­ter­dam.

Det gen­nem­brud fik de be­stemt ik­ke. Smolov var i ef­ter­å­ret 2010 med til at ta­be 0-10 til PSV Eind­ho­ven, og ef­ter et ma­gre par år i Anji Mak­hatj­ka­la fra 2012 til 2014 var tviv­len ved at ind­fin­de sig.

Men så ram­te Smolov en­de­lig net­tet som ud­le­jet til Ural Je­ka­te­rin­burg, og si­den 2015 har mosko­vit­ten va­e­ret en en­dog sa­er­de­les må­l­far­lig an­gri­ber i FK Kras­no­dar. Af­slut­nin­ger­ne er ble­vet mar­kant bed­re, han har sat sig på en cen­tral an­gri­ber­rol­le i ste­det for at bli­ve ryk­ket rundt som wing og ha­en­gen­de an­gri­ber, og på lands­hol­det er han den vig­tig­ste of­fen­si­ve spil­ler sam­men med ska­de­de Ale­xan­der Kokor­in, og i ja­nu­ar var han end­da ta­et på et skif­te til West Ham for 100 mil­li­o­ner kro­ner trods det an­s­pa­end­te for­hold til Rusland og Stor­bri­tan­ni­en.

Skal Rusland kla­re sig ha­e­der­ligt til slut­run­den i ju­ni, er Smolov en af de få rus­se­re, tra­e­ner Sta­nislav Tjertjesjov kan bru­ge til at ned­bry­de mod­stan­der­nes for­svar. Smolov vi­ste mod Spa­ni­en i novem­ber, at han ne­top kan gø­re sig ga­el­den­de mod sto­re hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.