FCK OG BRØND­BY HAR FOR­SØMT AT LUK­KE DØ­REN TIL POPULISTERNE I FOL­KE­TIN­GET

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

Er ka­ran­ta­e­ner fra sta­dion til bal­la­de­ma­ge­re, som fo­re­slå­et af So­ci­al­de­mo­kra­tiets retsord­fø­rer Tri­ne Bram­sen, et ny­ska­ben­de til­tag? Nej. Lidt me­re ra­e­son er der i ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pa­pe Poul­sens for­søg på i en ny lov­pak­ke at gi­ve mu­lig­he­den for to års ude­luk­kel­se til dem, der ma­ske­rer sig in­de på et fod­bold­sta­dion, mens idéen fra Dansk Fol­ke­par­tis retsord­fø­rer Pe­ter Ko­fod Poul­sen om ek­sem­pel­vis at bru­ge vand­ka­no­ner ty­de­lig­vis er ren­dyr­ket po­pulis­me gre­bet ud af den blå luft uden et gram ind­sigt i, hvor­dan po­li­ti­et ar­bej­der i for­bin­del­se med høj­ri­si­ko-kam­pe

– og hvad der er be­hov for.

Det var ty­de­ligt at ma­er­ke på mar­ke­rin­ger­ne ef­ter FC Kø­ben­havn-Brønd­by IF i for­ri­ge uge, at det er val­går, og føl­ger man Superligaen så­vel som po­li­tiets sta­ti­stik over an­tal­let af an­hold­te og epi­so­der i for­bin­del­se med kam­pe på dansk grund, er det nemt at bli­ve fru­stre­ret og op­gi­ven­de.

Dis­kur­sen og to­nen om fod­bold­fans i Fol­ke­tin­get og i den del af det dan­ske sam­fund, der ik­ke føl­ger med i fod­bold, lig­ger langt fra vir­ke­lig­he­den, som den ser ud 99,8 pro­cent af ti­den an­no 2018, men når det sam­ti­dig lig­ger i ti­den, at fø­lel­ses­la­de­de hold­nin­ger og me­nin­ger trum­fer kølig ana­ly­se, ik­ke mindst i en lov­gi­ven­de for­sam­ling på valg, kun­ne det na­e­sten kun gå galt med de dår­li­ge epi­so­der, der er set det se­ne­ste års tid.

Der lig­ger me­re bag op­tø­jer­ne og an­gre­bet på po­li­ti­et på FC Kø­ben­havns fa­n­af­snit på Brønd­by Sta­dion for et år si­den, end den bre­de of­fent­lig­hed ken­der til, og det sto­re fler­tal af fans i de to sto­re kø­ben­havn­ske klub­ber pe­ger helt be­ret­ti­get på, at de ta­ger af­stand fra al­le for­mer for vold, som man desva­er­re har set i nog­le til­fa­el­de på og uden for sta­dion i de se­ne­ste år.

Men bå­de det sto­re fler­tal og de to klub­ber må og­så er­ken­de, at der er vil­de og vol­de­li­ge grup­pe­rin­ger beg­ge ste­der, og at de i nog­le til­fa­el­de har haft for let ved at slip­pe fra dår­lig op­før­sel uden straf.

Det nyt­ter ik­ke, at no­gen slip­per afsted med at ma­ske­re sig, ta­en­de ro­mer­lys på ta­et­pak­ke­de af­snit (det er i den mil­de­re en­de, men man må alt­så sta­dig ik­ke) og op­fø­re sig tru­en­de el­ler de­ci­de­ret over­fal­de mod­stan­de­rens fans, som Brønd­by-fans op­le­ve­de ef­ter den se­ne­ste kamp i Par­ken, el­ler som jour­na­li­ster og fo­to­gra­fer fra fle­re dan­ske me­di­er op­le­ve­de i for­bin­del­se med Brønd­bys fan­march før kam­pen.

Hvor uret­fa­er­digt klub­ber og det sto­re fler­tal af fre­de­li­ge fans end fø­ler, det er, gi­ver dis­se dryp af vold og trus­ler Chri­sti­ans­borg mu­lig­he­den for at dre­je kom­men­de lov­giv­ning i en me­re po­puli­stisk ret­ning i ste­det for, at nye reg­ler ud­ar­bej­des i ta­et sam­ar­bej­de med klub­ber, eks­per­ter og fan­grup­per. Jeg si­ger ik­ke, at si­tu­a­tio­nen er nem at lø­se, el­ler at FC Kø­ben­havn, Brønd­by IF og de øv­ri­ge klub­ber ik­ke har for­søgt at da­em­me op for pro­ble­met. Men de og an­dre par­ter, der øn­sker kon­struk­ti­ve løs­nin­ger, kan med for­del skrue end­nu op for ind­sat­sen i de kom­men­de må­ne­der, hvis de ik­ke vil ri­si­ke­re en si­tu­a­tion, hvor grås­pur­ve sky­des med vand­ka­no­ner.

Følg Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen på Twit­ter un­der bru­ger­nav­net @Tro­elsBa­gerT og la­es fle­re me­nin­ger på tipsbladet.dk/blogs.Få og­så de se­ne­ste fod­bold­nyhe­der på fa­ce­book.com/tipsbladet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.