FODBOLDANALYTIKERE SKAL FORTA­EL­LE OM VIR­KE­LIG­HE­DEN – OG­SÅ NÅR DEN GØR ONDT PÅ FAN­SE­NE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER - Che­fre­dak­tør, Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

Isid­ste we­e­kend var Jan Møl­by aet­sen­de i sin kri­tik af Man­che­ster Uni­teds spil og ik­ke mindst af José Mourin­ho, og da Brønd­by IF le­ve­re­de en skuf­fen­de ind­sats i hjem­me­ba­ne-ne­der­la­get til Brønd­by IF, blev der på tv talt om kri­se. Det var ik­ke li­ge po­pu­la­ert blandt al­le fans af de to klub­ber, hvil­ket man blandt an­det kun­ne la­e­se ef­ter­føl­gen­de på so­ci­a­le me­di­er.

Det er tid­ligt på sa­e­so­nen, og tin­ge­ne kan sag­tens nå at ret­te sig beg­ge ste­der, om­end Brønd­by-tra­e­ner Ale­xan­der Zor­ni­gers skar­pe kri­tik af spil­le­re og ad­skil­li­ge aspek­ter af ar­bej­det i Brønd­by IF var be­ma­er­kels esva­er­dig og led­te tan­ker­ne i ret­ning af me­re end blot skuf­fel­se over en en­kelt sløj kamp, hvor man i øv­rigt snildt kun­ne ha­ve vun­det med en stør­re po­r­tion held.

Som fan har man na­tur­lig­vis al ret i ver­den til at va­e­re ue­nig i da­ek­nin­gen og gø­re op­ma­er­k­som på det­te. Jeg vil i det­te til­fa­el­de så og­så på­pe­ge, at det er uaf­ha­en­gi­ge me­di­ers pligt at sa­et­te fin­ge­ren, hvor det gør ondt, i det­te til­fa­el­de med det, jeg op­fat­ter som fag­lig og vel­ar­gu­men­te­ret kri­tik af vig­ti­ge ele­men­ter i de to holds spil, der slet ik­ke fun­ge­re­de, og som lå ud over den sto­re ind­fly­del­se, vi som­me ti­der glem­mer i høj grad af­gør fod­bold­kam­pe.

Det er ef­ter mi­ne be­gre­ber ik­ke kom­men­ta­to­rer og ana­ly­ti­ke­res job at for­de­le po­si­ti­ve og ne­ga­ti­ve vur­de­rin­ger li­ge­ligt – så fjer­ner vi os i hvert fald fra jour­na­li­stik. Det er jour­na­li stik­kens for­ban­de­de pligt at be­skri­ve vir­ke­lig­he­den så ob­jek­tivt som mu­ligt, og det gør man ef­ter min me­ning ved at ta­le di­rek­te og ty­de­ligt om pro­ble­mer­ne, og­så når det gør nas på klubhjer­ter­ne der­u­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.