VEND­SY­S­SEL-CHEF MED BRØND­BY I HJER­TET

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO - TEKST: THO­MAS PYNDT

Umid­del­bart kun­ne man tro, at det var en stor om­stil­ling at flyt­te til job i Hjør­ring ef­ter me­re end 25 år på Sja­el­land, men så­dan var det slet ik­ke for Mogens Krogh, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Vend­sy­s­sel FF si­den som­me­ren 2017. For han er født i Hjør­ring og spil­le­de i for­skel­li­ge om­egns­klub­ber, før han som 17-årigt må­l­mandsta­lent for­lod Taars Ugilt til for­del for Ikast og si­den Brønd­by.

Si­den mid­ten af halv­fem­ser­ne har han haft som­mer­hus på den nord­jy­ske ve­st­kyst, og han har sta­dig mas­ser af fa­mi­lie på Hjør­ring-kan­ten, så det var ik­ke en frem­med, der kom til by­en – det var en ven­del­bo, der vend­te hjem, hvil­ket han og­så un­der­stre­ge­de ved at ci­te­re Ni­els Haus­gaard i et til­tra­e­dels es­in­ter­view med Hjør­ring Avis. ”Vi ven­del­bo­er er ik­ke stol­te af, hvor vi kom­mer fra, vi er tak­nem­me­li­ge,” sag­de Mogens Krogh den­gang – og tak­nem­me­lig er han sta­dig:

”Ja, det er jeg. Det har va­e­ret en ut­ro­lig gi­ven­de pe­ri­o­de. At en hel mas­se men­ne­sker har få­et det til at lyk­kes. Så jeg er tak­nem­me­lig,” si­ger den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Superliga-de­butan­ter­ne fra Vend­sy­s­sel FF.

Og så er han og­så spa­endt, for på søn­dag ven­ter der en helt spe­ci­el kamp for den 54-åri­ge ven­del­bo, der fra 1991 til 2002 spil­le­de 353 liga­kam­pe for Brønd­by, score­de et en­kelt men til gen­ga­eld me­get be­rømt mål – i År­hus der stop­pe­de AGF’s march mod mester­ska­bet i 1996 – kom i Cham­pions Le­ague og vandt he­le fi­re mester­ska­ber og to po­kal­tit­ler. For net­op på søn­dag kom­mer hans gam­le klub til Hjør­ring.

”Det er jo bå­de en spa­en­den­de og en spe­ci­el kamp. Jeg har tid­li­ge­re haft for­nø­jel­sen af at mø­de Brønd­by i po­kal­tur­ne­rin­gen, da jeg var an­sat i Nord­vest og tab­te, og med Na­est­ved, hvor jeg var tra­e­ner, og hvor vi vandt en test­kamp med 2-1 i Ale­xan­der Zor­ni­gers før­ste tid i klub­ben, men nu er det Superliga. Nu er det i tur­ne­rin­klub gen, vi er op­ryk­ker, og jeg er en del af en un­der op­byg­ning. I den si­tu­a­tion er det spe­ci­elt at få lov til at prø­ve kra­ef­ter med Brønd­by.”

”Og så lig­ger der og­så det spe­ci­el­le i det, at Brønd­by har en fan­ta­stisk fan-til­slut­ning, så der kom­mer rig­tig man­ge men­ne­sker, og der kom­mer stem­ning på Nord Ener­gi Are­na i Hjør­ring. Det er jeg og­så rig­tig glad for. Så det er på man­ge må­der helt spe­ci­elt at skul­le ud i den kamp,” si­ger Mogens Krogh, der ef­ter 11 år som spil­ler i Brønd­by der­ef­ter ar­bej­de­de en pe­ri­o­de i klub­bens ad­mi­ni­stra­tion, før han blev tra­e­ner i Hvi­d­ov­re, Hol­ba­ek­klub­ben Nord­vest og se­ne­st Na­est­ved, ind­til han vend­te til­ba­ge til Vend­sy­s­sel og det sto­re job i Hjør­ring-klub­ben.

Men med så lang og de­fi­ne­ren­de en pe­ri­o­de af fod­bold­li­vet på den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn har han selv­føl­ge­lig be­va­ret et sa­er­ligt for­hold til Brønd­by.

”Det er jo min hjer­te­klub, kan man si­ge. Hvis jeg kig­ger på min kar­ri­e­re, så er det Brønd­by, der de­fi­ne­rer den. Det er jo der, jeg har vun­det de ting, jeg har. Det kan godt va­e­re, at jeg er ud­dan­net i barn­dom sklub­ber­ne Hor­ne og Taars og der­ef­ter i Ikast, men det er Brønd­by, der de­fi­ne­rer min fod­bold­kar­ri­e­re. Så det der ”en gang Brønd­by, al­tid Brønd­by” og ”Brønd­by i hjer­tet” så­dan er det for mig. Men på søn­dag hol­der jeg selv­føl­ge­lig med Vend­sy­s­sel FF,” si­ger di­rek­tø­ren med et grin i te­le­fo­nen.

Og selv om Vend­sy­s­sel ef­ter en for­nem start på li­vet i Superligaen med sej­re over OB og Es­b­jerg er kom­met ned på jor­den igen med tre ne­der­lag og en uaf­gjort hjem­me mod Vej­le, kan Mogens Krogh sag­tens se mu­lig­he­der for en over­ra­skel­se på søn­dag.

”Nu så vi se­ne­st i we­e­ken­den, at Es­b­jerg la­ve­de en over­ra­skel­se, og jeg sy­nes jo, at de før­ste run­der her i Superligaen vi­ser, at det er me­get li­ge kam­pe. Ja, vi har tabt fle­re, end vi har vun­det, men vi har fak­tisk spil­let med i al­le kam­pe og har egent­lig la­vet go­de pra­e­sta­tio­ner. Der er in­gen tvivl om, at vi skal ram­me top­ni­veau over he­le linj­en, og Brønd­by skal ha­ve en dag, hvor tin­ge­ne ik­ke rig­tig lyk­kes for dem, men det er set før, og der­for kan vi godt la­ve en over­ra­skel­se.”

”Skul­le vi ha­ve mødt dem for nog­le må­ne­der si­den i for­å­ret, hav­de jeg nok sagt ”puha, der får vi ører­ne i ma­ski­nen.” Det kan vi og­så godt sta­dig ri­si­ke­re at få, for hvis Brønd­by ram­mer da­gen, og pres­set sid­der der, så... Men hvis man kig­ger på Brønd­by her i star­ten af sa­e­so­nen med de ud­skift­nin­ger, der nu er sket på hol­det, og de ud­for­drin­ger, de har med ska­der, så er det må­ske li­ge nu, at det er et godt tids­punkt at mø­de Brønd­by. For de nye spil­le­re er ik­ke 100 pro­cent in­te­gre­re­de og spil­let ind, og re­la­tio­ner­ne sid­der der ik­ke, så de er helt sik­kert ramt på, at nog­le af tin­ge­ne ik­ke fun­ge­rer.”

”Men oven på det re­sul­tat, de pra­este­re­de i we­e­ken­den, er der jo ik­ke no­gen tvivl om, at de vil kom­me her med alt, hvad de har. Det skal Zor­ni­ger nok for­stå at forta­el­le dem. Så vi kom­mer helt sik­kert un­der pres, og det gjor­de Es­b­jerg og­så i star­ten. Der var et mas­sivt pres, og det skal vi jo ev­ne at stå imod, men kan vi det, kan kam­pen og­så åb­ne sig op, så vo­res kva­li­te­ter kom­mer til ud­tryk,” si­ger Mogens Krogh før søndagens op­gør, der og­så teg­ner vel­be­søgt – ja, må­ske kan man kom­me op i na­er­he­den af den tre uger gam­le sta­dionre­kord på 6415 til­sku­e­re fra lo­ka­l­op­gø­ret mod AaB.

Den kamp gik godt – i hvert fald rent til­sku­erm ae­s­sigt for in­de på ba­nen vandt ga­ester­ne 1-0 på et sent mål af Kas­per Ris­gaard – og der­for har fol­ke­ne i Vend­sy­s­sel haft en ge­ne­ral­prø­ve på mø­det med man­ge ude­holds-til­ha­en­ge­re, så den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør er ik­ke be­kym­ret for den op­ga­ve.

”Vi har få­et ind­ret­tet vo­res sta­dion ef­ter de sik­ker­hed sma­es­si­ge krav, der er til ude­ba­ne­af­snit, og jeg har jo ik­ke no­gen for­vent­ning om, at Brønd­by-fan­se­ne kom­mer til Hjør­ring for at la­ve bal­la­de. De kom­mer for at se en god fod­bold­kamp og ska­be den stem­ning, som de ple­jer at gø­re. Så det er ik­ke no­get, der be­kym­rer mig – og­så for­di vi jo al­le­re­de har øvet os på en kamp med man­ge til­sku­e­re,” si­ger den gam­le Brønd­by­må­l­mand Mogens Krogh før gen­sy­net med for­ti­dens hjer­te­klub.

Og et bil­le­de fra den gl­or­va­er­di­ge for­tid med Brønd­by, for den 12. maj 1996 så 19.500 til­sku­e­re i Aar­hus må­l­man­den Mogens Krogh sco­re sit ene­ste mål for Brønd­by, på ho­ved­stød til 3-3 i det 87. mi­nut i topkam­pen mod AGF. Fo­to: Jo­han Mik­kel­sen/Ritzau Scan­pix

Mogens Krogh på sin nye hjem­me­ba­ne i fø­de­by­en Hjør­ring. Fo­to: René Schütze/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.