Fryg­ten for en eu­ro­pa­ei­sk superliga

AN­DRE PO­IN­TER FRA TIPSBLADET DEN 21. AU­GUST 1998

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Med 2-0 ude over Ko­si­ce var de dan­ske me­stre fra Brønd­by kun en vel-over­stå­et hjem­me­kamp fra at sik­re sig klub­bens før­ste del­ta­gel­se i Cham­pions Le­ague, men før­ste gang kun­ne og­så bli­ve den sid­ste, hvis de sto­re klub­ber og en grup­pe me­die­kon­ger fik held med de­res ”ope­ra­tion Gan­dalf.” ”Vi kan rå­be op, men vi kan ik­ke stop­pe det, når det hand­ler om pen­ge,” sag­de Brønd­by-tra­e­ner Eb­be Sko­v­dal om den plan, som Tipsbladet kun­ne be­ret­te om.

Tan­ken var, at man i ste­det for Cham­pions Le­ague vil­le la­ve en eu­ro­pa­ei­sk superliga med 32 hold delt i to grup­per uden del­ta­gel­se af klub­ber fra min­dre tv-mar­ke­der som de skan­di­na­vi­ske og øst­eu­ro­pa­ei­ske. La Ga­zzet­ta del­lo Sport kun­ne forta­el­le om 16 giv­ne del­ta­ge­re – fra Re­al Madrid over Mar­seil­le til Ga­la­ta­s­a­ray og Pa­nat­hin­ai­kos – og klub­ber­ne skul­le kø­be sig til en plads via et del­ta­ger-ge­byr på 25 mil­li­o­ner kro­ner, der dog hur­tigt vil­le bli­ve tjent ind, når me­di­e­folk som Sil­vio Ber­lusco­ni, Ru­pert Mur­doch og Leo Kirsch solg­te kam­pe­ne som pay-per-view.

De fle­re kam­pe – i før­ste om­gan­ge 15 grup­pe­kam­pe hvor­ef­ter de ot­te bed­ste vil­le spil­le vi­de­re i en cup-tur­ne­ring – vil­le gi­ve stør­re til­sku­e­rind­ta­eg­ter, mens de fle­re pen­ge fra tv kun­ne be­ty­de, at en Cham­pions Le­ague-vin­der kun­ne øge ind­tje­nin­gen fra 100 til 400 mil­li­o­ner kro­ner.

UE­FA var dog op­ma­er­k­som på trus­len og hav­de al­le­re­de åb­net for, at to­er­ne i de sto­re liga­er kun­ne kva­li­fi­ce­re sig til Cham­pions Le­ague, mens man og­så vil­le øge an­tal­let af grup­pe­kam­pe ved at ha­ve fle­re hold i hver grup­pe. Det gav dog ik­ke me­gen op­ti­mis­me at spo­re i Tips­bla­dets ar­ti­kel om pla­ner­ne, der iføl­ge DBU-for­mand Poul Hyld­gaard kun­ne bli­ve fod­bol­dens død.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.