28,6 Ugens tal

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Det har va­e­ret en gan­ske mi­se­ra­bel som­mer for Man­che­ster Uni­ted­må­l­mand David De Gea. Ik­ke nok med at tan­ken om en­gang at stå på mål i hjem­lan­dets Re­al Madrid gan­ske gi­vet blev skudt en­de­gyl­digt ned med Thi­baut Cour­tois’ skif­te fra Stam­ford Brid­ge til San­ti­a­go Ber­na­beu på en seks-årig kon­trakt, rent må­l­mands­ma­es­sigt har det og­så va­e­ret sløjt.

De sto­re drøm­me før VM blev i hvert fald skudt i sa­enk på de rus­si­ske ba­ner, hvor Spa­ni­en røg ud ef­ter straf­fes­park i 1/8-fi­na­len mod va­er­ter­ne, og hvor stjer­ne­må­l­man­den ik­ke snup­pe­de et ene­ste af de fi­re for­søg fra plet­ten. Så det til­ba­ge­va­e­ren­de bil­le­de af De Geas slut­run­de blev det skud fra Cri­sti­a­no Ro­nal­do, der røg gen­nem hans hand­sker i 3-3 åb­nings­kam­pen mod Portu­gal.

Og det er ik­ke ble­vet me­get bed­re hjem­me i Man­che­ster, der åb­ne­de halvsløjt rent spil­le­ma­es­sigt med en 2-1 sejr over Lei­ce­ster, før we­e­ken­den bød på et be­ska­em­men­de 2-3 ne­der­lag i Brigh­ton, hvor hjem­me­hol­det score­de på al­le de­res for­søg in­den for må­l­ram­men. Det be­ty­der, at De Gea fra VM og frem kun har red­det fi­re af de 14 skud, der har va­e­ret på hans mål, og selv om tre af skud­de­ne har va­e­ret straf­fes­park, gi­ver det alt­så sta­dig kun en red­nings­pro­cent på skuf­fen­de 28,6 pro­cent. - Det så og­så skidt ud for det dan­ske lands­hold, der ef­ter den flot­te ind­sats ved VM i Frank­rig hav­de måt­tet sig far­vel til brød­re­ne Laud­rup, hvil­ket var ty­de­ligt at se i den tab­te ven­skabs­kamp i Tjek­ki­et. Fak­tisk end­te det dan­ske hold med ”an­grebs­ma­es­sigt knap at ek­si­ste­re,” som Per Høy­er Han­sen no­te­re­de det ef­ter 0-1 ne­der­la­get, hvori to spil­le­re hav­de få­et de­res før­ste land­skamp. ”Fik en me­get blan­det de­but som cen­tral midt­ba­ne­mand og star­te­de med at ned­la­eg­ge Po­bor­sky med en ta­ck­ling bag­fra. Der­ef­ter be­gik han et par gra­ve­ren­de pas­nings­fejl, og Sch­mei­chel brød sig ik­ke om en af hans til­ba­gela­eg­nin­ger,” skrev Høy­er om den 22-åri­ge HSV-spil­ler Tho­mas Gra­ve­sen, der dog ”blev bed­re hen ad vej­en og fik sat tem­po på kam­pen med si­ne kvik­ke og di­rek­te fla­de af­le­ve­rin­ger.” Den an­den de­butant var i øv­rigt ind­skif­te­de Ni­clas Jen­sen.

- Der blev sat sa­e­son­re­kord på til­sku­er­plad­ser­ne – og det end­da i den na­est­bed­ste ra­ek­ke – da op­ryk­ker­ne fra B 1909 tog imod nedryk­ker­ne fra OB på Oden­se Sta­dion, hvor he­le 14.728 til­sku­e­re kun­ne se ”ga­ester­ne” vin­de med 1-0 på et sent fris­parks­mål af Ste­en Ne­der­gaard. Kam­pen gav dog ni’er­ne en ind­ta­egt på 600.000 kro­ner, så ga­el­den på 300.000 kro­ner var nu va­ek, og der­med var klas­se­kam­pen mel­lem De Rø­de og De Bor­ger­li­ge og­så endt som en kas­se­kamp for ar­bej­der­klub­ben.

- Den hol­land­ske sa­e­son stod for dø­ren, og det så sva­ert ud for ch­eftra­e­ner Mor­ten Olsens Ajax, som hav­de til­bragt som­me­ren i magt­kamp med tvillingerne De Bo­er, der vil­le til Bar­ce­lo­na på trods af de­res kon­trak­ter med Ajax. Sa­gen hav­de va­e­ret om­kring bå­de det hol­land­ske fod­bold­for­bund og FI­FA uden at bli­ve en­de­ligt af­kla­ret, for De Bo­er-brød­re­ne tra­e­ne­de sta­dig for sig selv i pro­test. Til gen­ga­eld var Jon Da­hl To­mas­son glad for at ha­ve forladt Newcast­le og va­e­re til­ba­ge i Hol­land. ”Jeg føl­te mig straks hjem­me, da jeg kom til Fey­eno­ord,” sag­de den dan­ske an­gri­ber.

David De Gea un­der kam­pen i Brigh­ton Fo­to: An­drew Coul­drid­ge/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.