Bay­ern Mün­chen er alt­do­mi­ne­ren­de – er klub­ben og­så altø­de­la­eg­gen­de?

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - BUNDESLIGA-START - TEKST: SEBASTIAN STANBURY @SebStan­bury

Der var en gang, hvor Bay­ern Mün­chen gan­ske vist var Tys­klands stør­ste klub, men hvor tre mester­ska­ber var en na­tur­lig gra­en­se for, hvor me­get sydty­sker­ne kun­ne vin­de i tra­ek. Den gra­en­se er ble­vet brudt. Bay­ern har vun­det de se­ne­ste seks tit­ler, og in­tet ty­der på, do­mi­nan­sen er for­bi. Og hvad gør Bun­des­liga­en ved det?

Det var li­ge, da Bun­des­liga­ens sto­re boom var i gang. Sta­dio­ner­ne var fyld­te, spil­let hur­tigt og un­der­hol­den­de, og det ene­ste, der blev be­un­dret me­re end fans­ce­nen, var ta­len­ta­ka­de­mi­er­ne, som spyt­te­de det ene stor­ta­lent ud ef­ter det an­det og le­ve­re­de pro­fi­ler til et sta­er­kt lands­hold.

Men da Tipsbladet i marts 2014 in­ter­viewe­de VfL Wol­fsburg-sport­s­di­rek­tør Klaus Al­lofs, var det og­så op­lagt at spør­ge ind til Bay­ern Mün­chen. For selv om so­len skin­ne­de på Bun­des­liga­en, su­ge­de den sydty­ske gi­gant det me­ste af ly­set. Året for­in­den hav­de klub­ben un­der Jupp Heyn­ck­es vun­det en trip­le i form af Bun­des­liga­en (med 25 po­int ned til Dort­mund på an­den­plad­sen), DFB-Po­ka­len (3-2sejr over Stutt­g­art i fi­na­len) og Cham­pions Le­ague (2-1-sejr over Dort­mund i fi­na­len). Ef­ter ve­te­ra­nen Heyn­ck­es var va­ek, var Pep Gu­ar­di­o­la kom­met til, og på tids­punk­tet for Klaus Al­lofs-in­ter­viewet hav­de Bay­ern ef­ter 23 run­der et for­spring på 20 po­int til an­den­plad­sen. Wol­fsburg lå yder­li­ge­re seks po­int ne­de i ta­bel­len.

”Her i Tys­kland dis­ku­te­rer al­le, om det er godt el­ler skidt, at vi har så godt et hold. Jeg sy­nes, det er godt. I øje­blik­ket har vi det må­ske bed­ste hold i ver­den, og det er godt for lan­det og for kon­kur­ren­cen. Selv­føl­ge­lig skal vi sør­ge for, at hul­let ik­ke bli­ver for stort mel­lem Bay­ern Mün­chen og al­le an­dre, men jeg er ret sik­ker på, at der kom­mer til at va­e­re an­dre me­stre i de kom­men­de ti år,” sag­de Klaus Al­lofs til Tipsbladet.

”Folk glem­mer hur­tigt. Vi har li­ge haft Borus­sia Dort­mund som me­ster to gan­ge. I 2009 hav­de vi Wol­fsburg. Vi har haft Stutt­g­art, vi har haft Wer­der Bre­men. I øje­blik­ket har de et rig­tigt godt hold, og de la­ver in­gen fejl, hver­ken på el­ler uden for ba­nen, men al­le ved, at me­get kan aen­dre sig hur­tigt – som det er sket tid­li­ge­re. I de se­ne­ste 20-25 år har Bay­ern Mün­chen hver sa­e­son va­e­ret fa­vo­rit­ter til mester­ska­bet, men der har va­e­ret man­ge an­dre me­stre,” sag­de sport­s­di­rek­tø­ren for den am­bi­tiø­se Nie­der­sa­ch­sen-klub.

Da­gen ef­ter in­ter­viewet hav­de va­e­ret i Tipsbladet, kom Bay­ern Mün­chen på be­søg på Volkswa­gen Are­na. Nal­do brag­te hjem­me­hol­det for­an 1-0 ef­ter as­sist af Ke­vin De Bryu­ne, hvor­ef­ter ga­ester­ne score­de seks gan­ge og vandt 6-1. Si­den har Wol­fsburg spil­let ot­te Bundesliga-kam­pe mod stor­klub­ben, hvil­ket har gi­vet én sejr, én uaf­gjort, seks ne­der­lag og en sam­let målsco­re på 9-25. Halv­de­len af de 10 år, Klaus Al­lofs tal­te om den­gang, er gå­et. Som ven­tet vandt Bay­ern Mün­chen mester­ska­bet i 2014 og fulg­te så op med yder­li­ge­re fi­re tit­ler i 2015, 2016, 2017 og 2018.

Bay­ern har va­e­ret tysk fod­bolds stør­ste klub, si­den Bun­des­liga­en blev dan­net i 1960’er­ne, men al­drig har der va­e­ret så stor og lang­va­rig af­stand til de øv­ri­ge hold, som der er i dis­se år.

Hvor­dan blev det så­dan? Hvad be­ty­der det for Bun­des­liga­en? Og hol­der det no­gen­sin­de op?

DA GLASLOFTET SPLINTREDES

Bay­ern Mün­chen vandt et en­kelt mester­skab i 1932, men var ik­ke en af de stør­ste klub­ber i før­ste halv­del af det 20. år­hund­re­de. Og da Bun­des­liga­en blev dan­net i 1963, var det lo­kal­ri­va­ler­ne fra 1860, der fik plad­sen i den bed­ste ra­ek­ke, mens Bay­ern måt­te ven­te to sa­e­so­ner i la­get un­der, in­den klub­ben Bundesliga-de­bu­te­re­de i 1965-66 med en tred­je­plads. Det før­ste mester­skab fulg­te i 1969, og det blev be­gyn­del­sen på klub­bens før­ste stor­heds­tid i 1970’er­ne, hvor ver­dens­stjer­ner som Franz Beck­en­bau­er, Sepp Mai­er og Gerd Mül­ler gik for­re­st på det hold, der vandt tre mester­ska­ber i tra­ek fra 1972 til 1974.

Men det stop­pe­de al­tid ved tre. I 1975 over­tog Borus­sia Mön­cheng­lad­bach med Al­lan Si­mon­sen og Hen­ning Jen­sen det sto­re sa­lat­fad ef­ter at ha­ve vun­det liga­en, mens Bay­ern ef­ter en rin­ge sa­e­son slut­te­de helt ne­de som num­mer 10 – klub­bens na­estdår­lig­ste Bundesliga-pla­ce­ring no­gen­sin­de. Midt i fir­ser­ne var Bay­ern igen alt­do­mi­ne­ren­de, men i 1988 slut­te­de Wer­der Bre­men øverst og for­hin­dre­de den fjer­de ti­tel i tra­ek. Det sam­me ske­te om­kring årtu­sin­de­skif­tet, hvor Dort­mund i 2002 brød en tre år lang Bay­ern-sti­me og vandt mester­ska­bet, blandt an­det tak­ket va­e­re et par dy­re ind­køb. Så­dan var Bun­des­liga­ens før­ste hal­ve år­hund­re­de. Bay­ern var den stør­ste klub, der al­tid blan­de­de sig i kam­pen om mester­ska­bet, men tur­ne­rin­gen var rig på an­dre ud­for­dre­re, der fra tid til an­den lyk­ke­des med at sny­de gi­gan­ten. I de se­ne­ste 25 år har Dort­mund, Kai­ser­slau­tern, Wer­der Bre­men, Stutt­g­art og Wol­fsburg al­le løf­tet tro­fa­e­et. Det var det, som Klaus Al­lofs frem­ha­e­ve­de i 2014.

Men si­den Dort­munds tit­ler i 2011 og 2012 har in­gen kun­net be­sej­re Bay­ern. Da Pep Gu­ar­di­o­la midt­vejs gen­nem trip­le-sa­e­so­nen blev pra­e­sen­te­ret som stor­klub­bens na­e­ste tra­e­ner, var det et scoop for Bun­des­liga­en som brand, men sam­ti­dig skidt for kon­kur­ren­cen. For med si­ne tak­ti­ske ev­ner og kra­e­ven­de de­tal­je­o­ri­en te­ring gjor­de han Bay­ern til en for­mi­da­bel vin­der­ma­ski­ne. I sin tred­je og sid­ste sa­e­son i klub­ben brød han – ef­ter Jupp Heyn­ck­es’ ind­le­den­de ar­bej­de – liga­ens glasloft med den fjer­de ti­tel i tra­ek.

”Det var den hår­de­ste ti­tel ind­til vi­de­re. Borus­sia Dort­mund har va­e­ret fan­ta­sti­ske,”

sag­de Gu­ar­di­o­la som af­skeds­sa­lut, in­den han rej­ste til Man­che­ster – men hans hold slut­te­de nu al­li­ge­vel 10 po­int for­an Tho­mas Tu­chels.

Det var i sam­me sa­e­son, hvor en sta­ti­stik ef­ter cir­ka en tred­je­del af kam­pe­ne vi­ste, at ver­dens bed­ste må­l­mand, Ma­nu­el Neu­er, groft sagt var over­flø­dig. Selv hvis han ik­ke hav­de la­vet en red­ning he­le sa­e­so­nen; hvis samt­li­ge af­slut­nin­ger mod Bay­ern var gå­et i mål, vil­le hol­det sta­dig lig­ge num­mer ét. Det sto­re spørgs­mål var, om Gu­ar­di­o­las af­lø­ser Car­lo An­ce­lot­ti vil­le kun­ne be­va­re styr­ken. Var en va­e­sent­ligt me­re af­slap­pet tra­e­ner den ret­te mand til en suc­ces­fuld trup i fa­re for at bli­ve ma­et? Det var han ik­ke, hvil­ket hans fy­ring ef­ter 15 må­ne­der vi­ste, men i mel­lem­ti­den nå­e­de han at vin­de mester­ska­bet med et for­spring på 15 po­int. Og da så Jupp Heyn­ck­es skul­le red­de stum­per­ne, da ind­led­nin­gen på 2017-18 gik galt, og An­ce­lot­ti for­svandt, gjor­de han det så ef­ter­tryk­ke­ligt, at Bay­ern hav­de 21 po­int ned til Schal­ke 04 på an­den­plad­sen, da sa­e­so­nen luk­ke­de.

”Det er of­te sva­e­re­re at vin­de til tra­e­ning end det er mod et hold i Bun­des­liga­en,” som Tho­mas Mül­ler for nog­le år si­den sag­de på en tra­e­nings­lejr i Qa­tar.

SKOTSKE TIL­STAN­DE

Og der er vi så nu. Seks Bay­ern-mester­ska­ber i tra­ek, tre me­re end det der en­gang var den ubry­de­li­ge gra­en­se, og en liga stort set blot­tet for spa­en­ding i top­pen, al­le­re­de in­den den er gå­et i gang. Og det er ik­ke godt for tysk fod­bold.

”Når ét hold er alt for langt for­an num­mer to, tre, fi­re og fem på, kan det på la­en­ge­re sigt bli­ve et pro­blem for liga­ens at­trak­ti­vi­tet,” lød det i vin­ter – ik­ke fra en fru­stre­ret kon­kur­rent, men der­i­mod fra Bay­ern Mün­chen­di­rek­tør Karl-He­inz Rum­me­n­ig­ge.

Og­så Bun­des­liga­ens di­rek­tør Chri­sti­an Sei­fert ae­r­grer sig over ud­vik­lin­gen, men sky­der ik­ke skyl­den på re­kord­me­stre­ne.

”Det er ik­ke op til Bay­ern at aen­dre det. Hver sa­e­son øj­ner fem klub­ber Pre­mi­er Le­ague-tro­fa­e­et. I Ita­li­en gør tre, og to gør i Spa­ni­en. Men i Tys­kland er­kla­e­rer 17 klub­ber, at Bay­ern ik­ke har no­gen kon­kur­ren­ce. Det er nødt til at aen­dre sig på et tids­punkt,” sag­de Sei­fert i 2017.

Bayerns mo­nopol be­gej­strer ik­ke det øv­ri­ge Tys­kland, men hver gang, der spør­ges til magt­ba­lan­cen i de øv­ri­ge klub­ber, kom­mer der et mod­spørgs­mål.

”Jeg sy­nes ik­ke, de­res do­mi­nans er god for Bun­des­liga­en, men hvad kan vi stil­le op imod dem? De er sta­er­ke, de er kraft­ful­de, og de kan spil­le fod­bold. Al­le hold er be­gyndt at gå ef­ter an­den­plad­sen, ik­ke ef­ter tit­len,” som den da­va­e­ren­de Stutt­g­art-spil­ler Ibra­hi­ma Tra­oré, i dag Borus­sia Mön­cheng­lad­bach, sag­de til BBC i 2014.

”Nog­le gan­ge er det lidt fru­stre­ren­de, men på den an­den si­de har de gjort et godt styk­ke ar­bej­de i 40 år. Det er den bed­ste klub i Tys­kland. Og det er ik­ke for­di, de har vun­det pen­ge­ne i lot­to, el­ler at en rus­sisk fyr er kom­met for at gi­ve dem en mas­se pen­ge – det er et re­sul­tat af de­res ar­bej­de. Det er no­get, man må ac­cep­te­re. Det er vo­res op­ga­ve at luk­ke hul­let, og det ar­bej­der vi på,” sag­de Tra­orés da­va­e­ren­de sport­s­di­rek­tør Jo­chen Sch­nei­der i sam­me BBC-ar­ti­kel. Han er si­den skif­tet til Red Bull Leipzig.

Men selv om kon­kur­ren­ter­ne an­er­ken­der Bayerns kva­li­tet, be­ty­der det ik­ke, at de er ube­tin­get til­fred­se med stormag­tens age­ren. I 2013 ud­tal­te Bay­ern-boss Uli Ho­e­ness, at han fryg­te­de span­ske til­stan­de i Bun­des­liga­en – at kun to klub­ber, Bay­ern Mün­chen og Dort­mund, vil­le kun­ne vin­de mester­ska­bet. Det sva­re­de Jür­gen Kl­opp igen på.

”Jeg fryg­ter skotske til­stan­de me­re end span­ske til­stan­de,” sag­de Kl­opp med hen­vis­ning til Cel­ti­cs ene­va­el­de ef­ter Ran­gers’ kon­kurs.

”Hvis Ho­e­ness ik­ke vil ha­ve skotske til­stan­de, skul­le han må­ske prø­ve at ta­ge afsked med spil­le­re i ste­det for at kø­be dem,” sag­de Jür­gen Kl­opp. Det var den 19. april. Den 23. april blev det of­fent­lig­gjort, at Bay­ern Mün­chen be­tal­te Ma­rio Götzes fri­købs­klau­sul for at kø­be ham fri af Dort­mund.

Bay­ern har al­tid va­e­ret kendt for at støv­su­ge Bun­des­liga­en for de bed­ste spil­le­re, og ef­ter Dort­munds mester­ska­ber i 2011 og 2012 stod Ruhr-klub­ben for skud. Et år ef­ter Götze rej­ste Ro­bert Lewan­dowski på en fri trans­fer, og i 2016 tog så Mats Hum­mels ru­ten mod syd.

”Nu har de ta­get ha­evn. De øn­sker at ud­s­let­te os. Ik­ke som men­ne­sker, for­di de ik­ke kan li­de os, men for per­ma­nent at sluk­ke for os som en di­rek­te kon­kur­rent ved at ta­ge vo­res bed­ste spil­le­re, så vi ik­ke la­en­ge­re ud­gør en trus­sel,” sag­de Dort­mund-di­rek­tør Hans-Jo­a­chim Watzke i 2014 til Die Welt.

”Det er helt le­gi­timt, og det må vi le­ve med. Når de til­by­der det dob­bel­te i løn, har vi in­gen chan­ce,” sag­de han om Götze og Lewan­dowskis af­gang.

Dort­mund er ik­ke de ene­ste, der har måt­tet ta­ge afsked med pro­fi­ler. Si­den 2012 er Ma­rio Mandzukic, Dan­te, Jan Kir­chhoff, Sebastian Ro­de, Jos­hua Kim­mich, Nik­las Sü­le, San­dro Wag­ner, Ser­ge Gna­bry og Sebastian Ru­dy al­le hen­tet til Bay­ern Mün­chen hos Bundesliga ri­va­ler­ne, og selv om langt fra al­le er ble­vet pro­fi­ler på Al­li­anz Are­na, dra­e­ner det den øv­ri­ge Bundesliga for ta­lent. Den­ne som­mer var det Schalkes Leon Go­retzka, der tog sam­me tur, som Ma­nu­el Neu­er i sin tid gjor­de og slut­te­de sig til den for­had­te ri­val. Der­til

➜ kom­mer de stor­ind­køb, Bay­ern Mün­chen la­ver i ud­lan­det, og som de øv­ri­ge Bundesliga klub­ber øko­no­misk ik­ke kan mat­che.

Så for at ci­te­re Ibra­hi­ma Tra­oré igen: Hvad skal de an­dre stil­le op?

SKAL BUN­DES­LIGA­EN LA­VES OM?

Iføl­ge Hans-Jo­a­chim Watzke er der ik­ke no­get at gø­re: De an­dre Bundesliga-klub­ber ind­hen­ter ik­ke Bay­ern Mün­chen. Det ud­tal­te han i for­å­ret til Süd­deut­sche Zei­tung.

”Vo­res til­tra­ek­ni ngs­kraft som klub, som brand, er sta­dig me­get stor, men det be­ty­der ik­ke, at vi i den na­er­me­ste frem­tid vil kun­ne over­ha­le Bay­ern. År­sa­gen er ude­luk­ken­de øko­no­misk: Sum­mer­ne i den øver­ste del af pro­fes­sio­nel fod­bold er eks­plo­de­ret i de se­ne­re år. I 2011 og 2012, da vi se­ne­st slut­te­de for­an Bay­ern, hav­de vi et løn­bud­get på om­kring 40 mil­li­o­ner eu­ro, mens Bay­ern hav­de et på 80, dob­belt så stort. I dag er Bayerns sta­dig dob­belt så stort. Vi har nu et på 110, og jeg ga­et­ter på, at Bayerns er på 220. Den­gang var hul­let på 40 mil­li­o­ner, i dag er det på 110. Det si­ger det he­le. Det kan vi ik­ke kom­pen­se­re for.”

”Ik­ke med­min­dre bay­er­ne la­ver me­get al­vor­li­ge fejl, der kan ska­de dem, men det kom­mer ik­ke til at ske. I hvert fald ik­ke på et ni­veau, så det kan va­e­re nok til at ind­hen­te dem,” sag­de Watzke i in­ter­viewet, hvor han sam­men­lig­ne­de ri­va­ler­ne med Ju­ven­tus og PSG, an­dre eu­ro­pa­ei­ske top­klub­ber som har di­stan­ce­ret re­sten af de­res liga.

”Og selv hvis vi for­må­e­de at ud­vik­le to-tre ene­stå­en­de spil­le­re, som vi vil­le kun­ne true

➜ dem med, vil­le Bay­ern sik­kert ba­re kø­be dem hur­tigt med de­res øko­no­mi­ske res­sour­cer.”

Sid­ste ef­ter­år an­non­ce­re­de Bay­ern Mün­chen en re­kord om­sa­et­ning for sa­e­so­nen 201617 på 640,55 mil­li­o­ner eu­ro – sva­ren­de til 4,8 mil­li­ar­der dan­ske kro­ner. Til­sva­ren­de hav­de Watzkes Dort­mund en om­sa­et­ning på 405 mil­li­o­ner eu­ro – tre mil­li­ar­der kro­ner. Det er et hul på na­e­sten to mil­li­ar­der for Tys­klands na­est­stør­ste klub. Og mu­lig­he­den for øko­no­misk at ind­hen­te Bay­ern ved at ta­ge en smut­vej er så godt som umu­lig i Tys­kland. Den me­get om­tal­te 50+1-re­gel, der sik­rer, at det sta­dig er klub­ber­ne selv, der har ak­tie­ma­jo­ri­te­ten, og at klub­ber­nes med­lem­mer der­med sid­der med det af­gø­ren­de fler­tal, er ble­vet rost som en de­mo­kra­tisk va­er­di i en ky­nisk fod­bold­ver­den, men den for­hin­drer og­så ek­ster­ne in­ve­sto­rer i at over­ta­ge klub­ber­ne, pum­pe nog­le mil­li­ar­der ind og ska­be en top­klub henover nat­ten, som vi har set det med Chel­sea, PSG og Man­che­ster Ci­ty.

I Tys­kland er man nå­et så vidt, at man er be­gyndt at dis­ku­te­re an­dre liga­mo­del­ler.

”Det er vir­ke­lig ik­ke sjovt la­en­ge­re,” skrev Ste­fan Ef­fen­berg i fe­bru­ar i en klum­me for t-on­li­ne.de med hen­vis­ning til sin tid­li­ge­re klubs su­ve­ra­e­ni­tet.

Der­for fo­re­slog han en re­vo­lu­tion af Bundesliga-struk­tu­ren: De 18 klub­ber skul­le ud­tra­ek­kes til to pul­jer á ni, hvor der skul­le af­vik­les 16 run­der. Når ef­ter­å­ret så var for­bi, skul­le num­mer 1-4 fra de to pul­jer samt den bed­ste fem­mer ud­ta­ges til et mester­skabs­spil, mens de re­ste­ren­de hold skul­le spil­le om at und­gå nedryk­ning. Ef­ter jul vil­le man i de to ni-holds­pul­jer star­te fra nul po­int.

”Spe­ci­elt for FC Bay­ern kan det va­e­re en stor for­del. De går ik­ke ind til an­den halv­del af sa­e­so­nen med et stort for­spring, men er nødt til at ar­bej­de sig igen­nem. På grund af nulstil­lin­gen er de un­der pres og kon­stant højs­pa­end­te. Det kan ha­ve en po­si­tiv ef­fekt i Cham­pions Le­ague,” skrev Ef­fen­berg uden dog at ar­gu­men­te­re for et va­e­sent­ligt punkt – hvor­dan det skul­le gi­ve de an­dre hold stør­re mu­lig­hed for at vin­de mester­ska­bet.

BAY­ERN UDEN CHAM­PIONS LE­AGUE-TRA­E­NER

Dis­kus­sio­nen le­ver. Og­så den tid­li­ge­re Le­ver­ku­sen-di­rek­tør Wol­f­gang Holzhäu­ser har åb­net en struk­tur­de­bat med sit for­slag om en play­off-run­de for de bed­ste hold ef­ter af­slut­nin­gen på den or­di­na­e­re sa­e­son. Det skul­le øge spa­en­din­gen og mind­ske Bayerns greb om tro­fa­e­et. Men Bun­des­liga­en be­gyn­der fre­dag af­ten 20.30, hvor Bay­ern Mün­chen får be­søg af Hof­fen­heim, og den af­vik­les ef­ter den sa­ed­van­li­ge mo­del – 18 hold, 34 run­der, hol­det med flest po­int ved af­slut­nin­gen i maj vin­der.

Og selv om tra­e­ne­ren for Bayerns åb­nings­mod­stan­der, Juli­an Na­gels­mann (i gang med sin sid­ste sa­e­son i Hof­fen­heim, in­den han skal til RB Leipzig) i star­ten af au­gust er­kla­e­re­de, at han drøm­te om et mester­skab, er det sta­dig sva­ert at se an­dre end de for­sva­ren­de me­stre lø­be med tit­len. Gan­ske vist har Bay­ern få­et ny tra­e­ner i Ni­ko Kovac, der kun har prø­vet at vin­de po­kal­tur­ne­rin­gen – i maj må­ned med Ein­tra­cht Frank­furt og med fi­na­le­sejr over Bay­ern – mens de fo­re­gå­en­de mester­tra­e­ne­re Jupp Heyn­ck­es, Pep Gu­ar­di­o­la og Car­lo An­ce­lot­ti al­le tid­li­ge­re i ma­na­ger­kar­ri­e­ren hav­de vun­det Cham­pions Le­ague. Men pro­ble­met for de øv­ri­ge hold er, at Bay­ern skal dyk­ke sam­ti­dig med, at de selv skal for­bed­re sig. I fem af de seks mester­skabs­sa­e­so­ner har stor­klub­ben få­et mindst 80 po­int (Pep Gu­ar­di­o­la nå­e­de kun 79 i sin an­den sa­e­son 2014-15). Kun ét an­det hold har run­det 80 po­int i Bun­des­liga­ens 55 år lan­ge hi­sto­rie. Det var Jür­gen Kl­op­ps me­stre i 2012.

I den­ne sa­e­son fin­des den helt sto­re ud­for­drer ik­ke. Dort­mund mang­ler en spids­an­gri­ber. Schal­ke har al­le­re­de ta­get et an­stren­gen­de skridt ved at bli­ve num­mer to i sid­ste sa­e­son og skal nu bru­ge kra­ef­ter i Cham­pions Le­ague. RB Leipzig har mi­stet Na­by Keï­ta. Og Bay­er Le­ver­ku­sen har sta­dig et styk­ke ar­bej­de med at ka­pi­ta­li­se­re nok på en po­tent of­fen­siv til at for­vand­le sid­ste sa­e­sons fem­te­plads til no­get bed­re.

Så det bli­ver Bay­ern Mün­chen. Igen. Og i Tys­kland har de­bat­ten hand­let ik­ke ba­re om den­ne sa­e­son, men om de kom­men­de man­ge år. I april la­ve­de Ki­ck­er blandt Bun­des­liga­ens pin­ger en rund­spør­ge om hvor­vidt, der vil kom­me en an­den me­ster frem mod 2025, el­ler om Bay­ern vil­le for­vand­le seks mester­ska­ber på stri­be til 13. Axel Hel­l­mann, be­sty­rel­ses­med­lem i Ein­tra­cht Frank­furt, sag­de nej. Bay­ern vil­le lø­be med det he­le. Liga­ens vi­ce­pra­esi­dent Pe­ter Pe­ters men­te, det vil­le bli­ve sva­ert. Men Hans-Jo­a­chim Watzke sva­re­de ja. Dort­mund­di­rek­tø­ren, der fle­re gan­ge har lydt op­gi­ven­de, når han er ble­vet spurgt til Bayerns for­spring, tro­e­de på mu­lig­he­den. Må­ske ik­ke på per­ma­nent at kun­ne ind­hen­te fø­rer­klub­ben, men på at hans egen klub el­ler en an­den vil kun­ne sny­de den i åre­ne, der kom­mer.

”Selv ik­ke Bay­ern vil al­tid gø­re alt rig­tigt. I fod­bold vil der al­tid ske aen­drin­ger. Det bli­ver al­drig så­dan, at én klub vin­der alt,” sag­de Watzke i april som et ek­ko af Klaus Al­lofs’ tid­li­ge­re in­ter­view med Tipsbladet.

Det blev gi­vet for fi­re et halvt år og fem mester­skabs­fejrin­ger si­den. Bay­ern Mün­chen har stå­et for dem al­le. Og det er sva­ert at pe­ge på, hvor­for de ik­ke skul­le bli­ve ved. ✖

Bay­ern Mün­chen har al­le­re­de løf­tet sa­e­so­nens før­ste tro­fae – den ty­ske Su­per Cup ef­ter sejr på he­le 5-0 over tra­e­ner Ni­ko Kovac’ tid­li­ge­re klub Frank­furt. Ik­ke me­get ty­der på, at der ik­ke ven­ter end­nu en fejring, når mester­skabs­fa­det skal ud­de­les i maj. Fo­to: Da­ni­el Ro­land/Ritzau Scan­pix

Mats Hum­mels og Ro­bert Lewan­dowski er to af sym­bo­ler­ne på Bay­ern Mün­chens magt i tysk fod­bold. De var stjer­ner for førsteud­for­dre­ren Dort­mund, men de valg­te beg­ge stør­re løn og bed­re ti­tel­mu­lig­he­der i Bay­ern. Fo­to: So­e­ren Sta­che/Ritzau Scan­pix

Ni­ko Kovac har over­ta­get tra­e­nerjob­bet i Bay­ern Mün­chen ef­ter vi­ka­ren Jupp Heyn­ck­es. Han har ik­ke sam­me er­fa­ring som for­ga­en­ger­ne, men han har spil­let i klub­ben, og han be­sej­re­de sit nye hold som tra­e­ner for Frank­furt i for­å­rets po­kal­fi­na­le. Fo­to: Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.