KAN SENSATIONEN TEDESCO FORT­SA­ET­TE SUC­CE­SEN I SCHAL­KE?

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - BUNDESLIGA-START - TEKST: THO­MAS PYNDT

Hvor­dan gik Schal­ke 04 fra en skuf­fen­de tien­de­plads til en im­po­ne­ren­de an­den­plads? Sva­ret er sim­pelt: Do­me­ni­co Tedesco. En 32-årig ty­sker med ita­li­en­ske rød­der fik med me­get be­gra­en­set er­fa­ring og mas­ser af dyg­tigt tra­e­ner­ar­bej­de løf­tet stor­klub­ben til­ba­ge blandt de bed­ste, men hvor­dan går det nu i sa­e­son to un­der Tedesco, når hol­det har mi­stet fle­re nøg­le­spil­le­re?

Selv om Hof­fen­heim halvan­det år tid­li­ge­re kun hav­de haft suc­ces ved at gø­re den 28-åri­ge Juli­an Na­gels­mann til Bun­des­liga­ens yng­ste ch­eftra­e­ner no­gen­sin­de, var det al­li­ge­vel no­get af en over­ra­skel­se, da stor­klub­ben Schal­ke 04 sid­ste som­mer skul­le pra­e­sen­te­re af­lø­se­ren for Mar­kus We­in­zi­erl, der i sin ene sa­e­son i Gel­senkir­chen kun hav­de op­nå­et en me­get skuf­fen­de 10. plads. For hvem var egent­lig Do­me­ni­co Tedesco, den 31-åri­ge tyski­ta­li­e­ner, der kun hav­de haft 11 kam­pes er­fa­ring som se­ni­o­rtra­e­ning?

De kam­pe var godt nok ble­vet be­ma­er­ket, for i lø­bet af et par må­ne­der i 2. Bundesliga var det lyk­ke­des Tedesco at fø­re Erz­ge­bir­ge Aue fra sik­ker nedryk­ning til en 14. plads via 20 po­int i de 11 kam­pe, mens det og­så blev be­ma­er­ket, at han net­op hav­de af­slut­tet sin tra­e­ner­ud­dan­nel­se på Hen­nes Wei­swei­ler-aka­de­mi­et som den bed­ste i år­gang 2016, for­an Juli­an Na­gels­mann. Men der­fra og til at over­ta­ge et stor­hold som Schal­ke 04, den tred­je­stør­ste klub i Tys­kland må­lt på til­sku­e­re (61.000 i gen­nem­snit) og om­sa­et­ning, var der og­så et godt styk­ke vej. Men klub­bens sport­s­chef Chri­sti­an Hei­del med en for­tid i Mainz var ik­ke be­kym­ret, som han nog­le må­ne­der se­ne­re for­tal­te den en­gel­ske avis The In­de­pen­dent:

”Det var det sam­me med Jür­gen Kl­opp, det var det sam­me med Tho­mas Tu­chel, og tred­je gang det ske­te, var det med Do­me­ni­co Tedesco. Den der for­nem­mel­se ef­ter en sam­ta­le, hvor man bag­ef­ter si­ger til sig selv ”hvad var det, han sag­de?”. For man ta­en­ker over det. Det var ik­ke ”hvad snak­ke­de vi egent­lig om?” – alt­så sam­ta­ler der ik­ke ef­ter­lod et ind­tryk,” sag­de Chri­sti­an Hei­del om mø­de­r­ne med den­gang 32-åri­ge Jür­gen Kl­opp og 35-åri­ge Tho­mas Tü­chel, der beg­ge åb­ne­de en flot tra­e­n­er­kar­ri­e­re i Mainz, og si­den sam­ta­len med den 31-åri­ge Tedesco, som Hei­del al­le­re­de hav­de be­ma­er­ket, da han hav­de va­e­ret i Mainz som tra­e­ner for Stutt­g­arts U/17-hold.

YDMYGHED OG AM­BI­TIO­NER

Som to-årig flyt­te­de Do­me­ni­co Tedesco med si­ne fora­el­dre fra den ita­li­en­ske støv­le­spids til det sydty­ske, men selv om han el­ske­de fod­bold og spe­ci­elt hjem­lan­dets Ju­ven­tus, var hans eget ta­lent for spil­let ik­ke no­get at snak­ke om. Men han vil­le ger­ne va­e­re en del af fod­bold­ver­de­nen, så mens han tog sin in­ge­ni­ør­ud­dan­nel­se, skrev han som U/7-tra­e­ner hjem­me i ASV Ai­chwald til den lo­ka­le stor­klub i Stutt­g­art og spurg­te, om han måt­te over­va­e­re en U/9-tra­e­ning. Det måt­te han ger­ne, og han gjor­de så godt et ind­tryk, at han blev an­sat der, vok­se­de op gen­nem ra­ek­ker­ne og slut­te­de som U/17-tra­e­ner i klub­ben.

Det var så kra­e­ven­de, for­di han var så de­di­ke­ret, at han sag­de sit job hos Mer­ce­des op for at bli­ve fuld­tid­stra­e­ner for de un­ge, og i som­me­ren 2015 ryk­ke­de tra­e­ner­ta­len­tet til Hof­fen­heim, hvor end­nu yn­gre Juli­an Na­gels­manns suc­ces skab­te et le­digt tra­e­nerjob for den klubs U/19-mand­skab. Men der blev han alt­så ik­ke en gang i to år, før han løf­te­de en van­ske­lig ud­for­dring i Aue og blev be­løn­net med et af de stør­ste tra­e­nerjobs i Tys­kland i en klub, der hav­de haft sva­ert ved at fin­de sin stil, hvil­ket ik­ke var så ma­er­ke­ligt, når nu den un­ge Do­me­ni­co Tedesco var den 11. tra­e­ner i lø­bet af et år­ti med svin­gen­de re­sul­ta­ter.

”Det bli­ver ik­ke et ”one-man-show.” Vi bli­ver nødt til at ar­bej­de sam­men for at op­nå sto­re ting. Schal­ke er en ex­cep­tio­nel klub, enorm og fø­lel­ses­la­det. Jeg har ta­get det­te job med stor ydmyghed, for et ut­ro­ligt an­tal men­ne­sker el­sker den­ne klub,” sag­de Tedesco og adres­se­re­de den op­lag­te sam­men­lig­ning med Na­gels­mann i Hof­fen­heim med det sam­me.

”Det ge­ne­rer mig ik­ke. Vi tog vo­res tra­e­ner­ud­dan­nel­se sam­men, og jeg ta­ger hat­ten af for hans ar­bej­de,” sag­de den nye Schal­ke-tra­e­ner ved pra­e­sen­ta­tio­nen, hvor sport­s­chef Hei­del ik­ke lag­de skjul på am­bi­tio­ner­ne.

”Der er in­gen tvivl om, at vo­res fo­kus er på at sik­re en plads i Eu­ro­pa.”

FAR­VEL TIL EN KLUBLEGENDE

Top seks var alt­så må­let, og det selv om man ef­ter den for­gang­ne som­mers afsked med Leroy Sané (Man­che­ster Ci­ty) og Jo­el Ma­tip (Li­ver­pool) nu mi­ste­de kon­trak­t­ud­løb­ne pro­fi­ler som Se­ad Ko­la­si­nac (Ar­se­nal), Klaas-Jan Hun­telaar (Ajax) og Eric Maxim ChoupoMo­ting (Sto­ke). Og så ryste­de den nye tra­e­ner end­da yder­li­ge­re op i trup­pen, da han for­tal­te klubleg­en­den, an­fø­re­ren og ver­dens­meste­ren an­no 2014, den 29-åri­ge Be­ne­dikt Höwe­des, at han ik­ke la­en­ge­re skul­le va­e­re an­fø­rer, og at han hel­ler ik­ke var selvskre­ven til hol­det ef­ter en la­en­ge­re ska­des­pau­se. Det fik Höwe­des til at gå på lån i Ju­ven­tus, mens Schal­ke-til­ha­en­ger­ne let­te­re be­kym­ret fulg­te med i be­gi­ven­he­der­ne.

Star­ten på sa­e­so­nen var hel­ler ik­ke den bed­ste. Godt nok åb­ne­de man ved at be­sej­re Leipzig med 2-0 hjem­me ef­ter en kamp med et de­fen­sivt ud­gangs­punkt sup­ple­ret med ef­fek­ti­ve om­stil­lin­ger, men de na­e­ste seks kam­pe gav kun syv po­int, så i slut­nin­gen af sep­tem­ber lå Schal­ke num­mer ni, mens Dort­mund var den sto­re ud­for­drer til Bay­ern Mün­chen i top­pen af ta­bel­len. Men så be­gynd­te Te­descos tan­ker at få fat i hol­det.

Som kam­pen mod Leipzig tid­ligt hav­de vist, hand­le­de det om at stå so­lidt i en op­stil­ling med et tre-mands­for­svar, hvor ba­ck­er­ne trak dybt ned i de­fen­si­ve si­tu­a­tio­ner, så for­svarska­e­den var på fem mand plus to de­fen­si­ve midt­ba­ne­spil­le­re, men sam­ti­dig skul­le mod­stan­de­ren og­så pres­ses på bol­den, så man kun­ne slå hur­ti­ge om­stil­lin­ger. Des­u­den skul­le spil­ler­ne gen­nem tra­e­nin­gen va­e­re klar til at skif­te tak­tik og for­ma­tion i lø­bet af kam­pen, og så skul­le Schal­ke-hol­det va­e­re sta­er­ke på død­bol­de, hvil­ket de og­så blev som mest scoren­de ef­ter stan­dar­der i Bun­des­liga­en.

Men det hand­le­de ik­ke kun om tak­tik­ken, det hand­le­de og­så om mand­skabs­plej­en, hvor fle­re spil­le­re fik nyt liv på nye po­si­tio­ner. For ek­sem­pel blev den gam­le 10’er-ty­pe Max Mey­er nu plud­se­lig play­ma­ker fra en Pir­l­opo­si­tion, mens midt­ba­ne­man­den Benjamin Stam­bouli blev cen­ter­for­sva­rer, og sam­ti­dig tog den un­ge tra­e­ner sit hold med på råd og tog hånd om pro­ble­mer­ne, så snart de op­stod.

”Vi har man­ge sto­re nav­ne på hol­det, og vi har man­ge un­ge spil­le­re, men hvis en de sto­re spil­le­re ik­ke yder den for­ven­te­de ind­sats, så spil­ler han ba­re ik­ke. Det er no­get af det, der gør Tedesco an­der­le­des. Han er che­fen, men

han lyt­ter al­tid til vo­res me­ning, og til sidst fin­der han den bed­ste løs­ning for hol­det,” lød det fra den 35-åri­ge bra­si­li­an­ske stop­per Nal­do i en sa­e­son, hvor han fik nyt liv med den 14 år yn­gre Thi­lo Ke­hrer ved sin si­de, mens må­l­mand Ralf Fa­hr­mann sag­de om den un­ge ch­eftra­e­ner:

”Han har få­et en ga­ve fra Gud. Nog­le gan­ge mø­der man men­ne­sker, der kan over­be­vi­se med de­res forta­el­ling el­ler for­kla­ring. Det kan han.”

LEGENDARISK UAF­GJORT I DORT­MUND

Det bed­ste be­vis på det kom i det sto­re Re­vi­er­der­by mod Dort­mund på Signal Idu­na Park i slut­nin­gen af novem­ber, hvor ga­ester­ne fra Schal­ke trods en flot se­rie på 13 po­int i fem kam­pe faldt fuld­sta­en­dig sam­men i 1. halv­leg og gik til pau­se ne­de med 0-4. For det tog Tedesco gan­ske ro­ligt. Han hver­ken råb­te el­ler skreg. Han gav spil­ler­ne fem mi­nut­ter til at sun­de sig, og så flyt­te­de han lidt rundt på de tak­ti­ske brik­ker og sag­de til dem, at nu gjaldt det om at vin­de 2. halv­leg, for så­dan en er­fa­ring vil­le hol­det kun­ne bru­ge re­sten af sa­e­so­nen.

Og det gjor­de Schal­ke så. De vandt 2. halv­leg med 4-0 og end­te der­med med en legendarisk 4-4, sik­ret via et drø­nen­de ho­ved­stød fra Nal­do i det 94. mi­nut. På den må­de kun­ne se­ri­en som ube­sej­ret fort­sa­et­te frem til jul, og ef­ter den før­ste halv­del af sa­e­so­nen lå Te­descos Schal­ke på en fin an­den­plads med fi­re po­int ned til sy­ven­de­plad­sen. Og selv om 2018 be­gynd­te skidt med fi­re po­int i fem kam­pe, ram­te hol­det for­men igen med seks sej­re på stri­be, før jub­len ef­ter 30. spil­ler­un­de var stør­re i Gel­senkir­chen end i Mün­chen, hvor Bay­ern el­lers sik­re­de sig mester­ska­bet. For Schal­ke slog Dort­mund 2-0, og så blev ch­eftra­e­ne­ren in­vi­te­ret op på Nord-tri­bu­nen til de mest fa­na­ti­ske til­ha­en­ge­re på det al­tid ud­solg­te Vel­tins-Are­na.

”Det er et pri­vil­e­gi­um for mig at stå i Nord­kur­ven, men he­le hol­det fortje­ner at fejre sej­ren med dem,” sag­de Do­me­ni­co Tedesco i kol­lek­ti­vets navn.

I na­est­sid­ste run­de blev an­den­plad­sen sik­ret, da Schal­ke vandt i Augs­burg, og Dort­mund tab­te hjem­me til Mainz, og på den må­de blev sa­e­so­nens am­bi­tion til over­må­de op­fyldt, for plad­sen i Eu­ro­pa blev til kva­li­fi­ka­tion til Cham­pions Le­ague, og selv om man slut­te­de 21 po­int ef­ter Bay­ern Mün­chen, var suc­ce­sen enorm for en klub, der trods sin stør­rel­se al­drig har vun­det Bun­des­liga­en. Og den nu 32-åri­ge Tedesco blev da og­så be­løn­net med en tre-årig for­la­en­gel­se af tra­e­ner-af­ta­len, der så lø­ber frem til som­me­ren 2022.

”Jeg har he­le ti­den sagt, at jeg fø­ler mig fuld­sta­en­dig hjem­me her. Jeg el­sker at ar­bej­de med hol­det. Det er så sjovt, for­di de he­le ti­den er klar til at ta­ge det na­e­ste skridt, så vi kan ud­vik­le os vi­de­re rent sport­s­ligt.”

”Det sam­me ga­el­der for sam­ar­bej­det med be­sty­rel­sen og støt­ten fra de an­sat­te i klub­ben. De mo­ti­ve­rer os al­le sam­men me­get, li­ge­som det gør at spil­le for til­ha­en­ger­ne, der støt­ter klub­ben og hol­det på så fan­ta­stisk vis. Der­for gla­e­der jeg mig me­get til at va­e­re en del af ”Die Kö­nigs­blau­en” fa­mi­lie i man­ge år frem­over,” sag­de ch­eftra­e­ne­ren ef­ter for­la­en­gel­sen og ef­ter sit før­ste ful­de år som tra­e­ner for et se­ni­or-hold.

SENEGALESISK LUFTVÅBEN

Og så er det sto­re spørgs­mål selv­føl­ge­lig, om Do­me­ni­co Tedesco kan fort­sa­et­te frem­gan­gen i den kom­men­de sa­e­son. På pa­pi­ret ser det sva­ert ud, for al­le­re­de i lø­bet af for­å­ret stod det klart, at den sto­re midt­ba­ne­pro­fil Leon Go­retzka vil­le ryk­ke til Bay­ern, mens Max Mey­er hel­ler ik­ke vil­le for­la­en­ge og i ste­det skif­te­de til en no­get stør­re løn­check i Crystal Pa­la­ce. Og så lag­de PSG plud­se­lig 275 mil­li­o­ner kro­ner for den un­ge cen­ter­for­sva­rer Thi­lo Ke­hrer, så på den må­de har Schal­ke mi­stet tre af de sto­re pro­fi­ler fra sid­ste sa­e­son, mens Be­ne­dikt Höwe­des af­slut­te­de sit lån i Ju­ven­tus og skif­te­de vi­de­re til Loko­mo­tiv Moskva.

Ind er kom­met et par midt­ba­ne­folk i form af Mainz’ Su­at Serd­ar og Re­al Madrids/Frank­furts Omar Ma­sca­rell, mens un­ge Hamza Men­dyl skal gi­ve genop­stand­ne Da­ni­el Ca­li­gi­uri kon­kur­ren­ce på ven­stre wing­ba­ck. De tre er nok mest til bred­den, mens det til gen­ga­eld er vig­tigt, at Schal­ke hen­te­de den se­ne­ga­le­si­ske lands­holds­for­sva­rer Sa­lif Sané i Han­nover 96 for godt 50 mil­li­o­ner kro­ner. For han vandt fle­re luft­du­el­ler end no­gen an­den i sid­ste sa­e­sons Bundesliga, og der­med kan Schal­ke 04 øge do­mi­nan­sen i luftrum­met.

Og så får den østrig­ske top­sco­rer Gu­i­do Burgstal­ler og­så hård kon­kur­ren­ce om spil­le­ti­den på top­pen med Hof­fen­heim-top­sco­rer Mark Uth, der score­de 14 mål i sid­ste sa­e­son, men valg­te ik­ke at for­la­en­ge sin af­ta­le med Juli­an Na­gels­manns klub og i ste­det skif­te over til stu­di­e­kam­me­ra­ten Do­me­ni­co Tedesco i Gel­senkir­chen.

Så der er no­get at ar­bej­de med for den se­ne­ste tra­e­ner-sen­sa­tion i Bun­des­liga­en, der og­så har pro­fi­ler som Jev­gen Ko­nop­ly­anka, Na­bil Ben­taleb og Bre­el Em­bo­lo i trup­pen, og selv om det ik­ke ser nemt ud, kan Schal­ke-til­ha­en­ger­ne fin­de trøst og op­ti­mis­me i, at det gjor­de det be­stemt hel­ler ik­ke sid­ste år ved den­ne tid. ✖

Ef­ter 2-0 sej­ren hjem­me over Dort­mund blev Schal­ke-tra­e­ner Do­me­ni­co Tedesco in­vi­te­ret op på Nord­kur­ven af til­ha­en­ger­ne. Fo­to: Pa­trik Stol­larz/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.