”Det at vin­de er ik­ke nok for mig”

KAS­PER HULMAND – FC NORD­S­JA­EL­LAND

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - FC NORDSJAELLAND -

Kan du sa­et­te et par ord på Hor­sens og de­res spil­lestil?

”Jeg vil star­te med at si­ge, at jeg har ka­em­pe respekt for det ar­bej­de, Bo har la­vet i Hor­sens. At man i sid­ste sa­e­son kun­ne sik­re en top seks-plads og gø­re li­vet surt for stort set al­le hold i liga­en – ba­re spørg ude i Brønd­by – det til­skri­ver jeg må­den, Bo har gjort det på. Sam­ti­dig har han fun­det en ni­che, så de kan va­e­re kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge. Man snak­ker om, at de er be­gyndt at spil­le me­re sid­ste år. Det er i hvert fald ik­ke rig­tigt, hvis man kig­ger på sta­ti­stik­ker­ne. De har haft et godt de­fen­sivt fun­da­ment, og så har de en us­and­syn­lig kva­li­tet på død­bol­de. At det så er langt va­ek fra den må­de, jeg ser fod­bold på, har ik­ke no­get at gø­re med den respekt, jeg har for an­dre spil­lesti­le.”

”Et­hvert stop i spil­let – fra måls­park, til fris­park på egen halv­del til ind­kast på egen halv­del – bli­ver en død­bold, der skal sa­et­tes op, og det skal ger­ne re­sul­te­re i en ny død­bold. Pro­ble­met er, at man ik­ke kan tra­ek­ke of­f­si­de på ind­kast. Det vil si­ge, at når de får et ind­kast på mid­ter­linj­en, kan Mik­kel Qvist ka­ste den 40 me­ter, så den en­der i fel­tet, og vi kan ik­ke tra­ek­ke of­f­si­de. Sam­ti­dig – og jeg ved, det ir­ri­te­rer Bo, når jeg si­ger det – gi­ver man lov til, at det ta­ger så lang tid, hvil­ket man ik­ke til­la­der i an­dre lan­de. Det er sva­ert at kom­me ud af det greb. Det er su­per ta­enkt, det er pis­se­ef­fek­tivt, og det er sva­ert at spil­le imod.”

Hvor­dan lig­ger Hor­sens til jer?

”Da de hav­de Si­mon Okos­un og ”Bu­ba” [Bu­ba­carr San­neh] – puh... Det var så sinds­sygt at se vo­res hold gå på ba­nen sam­men med dem. Jeg sy­nes, at det i den­ne sa­e­son er en smu­le an­der­le­des, men de har sta­dig ri­ge­ligt, der kan he­a­de. Selv i Par­ken mod FCK, som nor­malt er dyg­ti­ge på de her ting, sco­rer de på et langt ind­kast. Når Hor­sens er bedst, er de nog­le af de bed­ste i Eu­ro­pa. De har mas­ser af tek­nisk go­de spil­le­re, så jeg prø­ver ik­ke at for­simp­le dem 100 pro­cent, for der er mas­ser af an­dre go­de ting i hol­det. Men det er de styr­ker, de har, som er us­a­ed­van­ligt go­de, og som de spil­ler på 100 pro­cent. Det kan jeg godt for­stå, for gjor­de de ik­ke det, fik de ik­ke de po­int, de gør.”

Hvad var hem­me­lig­he­den i den kamp, hvor I vandt 6-0?

”Hem­me­lig­he­den var nok, at de sat­te sig mel­lem to sto­le. De vil­le ger­ne sa­et­te pres på os, men så kom bag­ka­e­den ik­ke helt med, og så blev der skabt no­get rum, som vi kun­ne ud­nyt­te. I an­dre kam­pe har de en­ten stå­et helt til­ba­ge el­ler for­søgt at gø­re det til et mand/mand-spil. Jeg tror ik­ke, Bo sa­et­ter sig mel­lem to sto­le igen. I vo­res clea­rin­ger skal vi hol­de bol­den in­den for linjer­ne. Det er ind­ly­sen­de, at det hand­ler om at kom­me op og spil­le va­ek fra vo­res eget mål så me­get som mu­ligt, så der kom­mer fa­er­re af stan­dard­s­i­tu­a­tio­ner. Men man kan ik­ke und­gå, at de kom­mer, når de la­eg­ger det op, som de gør, og får til­la­del­se til det af dom­mer­ne.”

Hvad er la­e­ren fra de seks kam­pe, I har spil­let mod hin­an­den?

”Vi har prø­vet at kig­ge godt på stan­dard­s­i­tu­a­tio­ner­ne. Hvor­dan kan vi bru­ge må­l­man­den bed­re? Hvor langt kom­mer bol­de­ne ind? Og hvor­dan kom­mer vi rundt om de of­fen­si­ve blo­cks? I Dan­mark er de til­lad­te, og det er de ik­ke ret man­ge an­dre ste­der i Eu­ro­pa. Som of­fen­siv spil­ler kan man egent­lig blo­cke spil­le­re uden at va­e­re ta­et på bol­den. Man­ge hold bru­ger det, så vi kig­ger på, hvor­dan vi kan kom­me rundt om det.”

Er der no­get, I som hold kan la­e­re af Hor­sens?

”Jeg har ik­ke no­get imod lan­ge ind­kast, men jeg vil al­drig bru­ge den tid på det. Jeg bry­der mig ik­ke om af­bry­del­ser­ne. Det strit­ter i mig. Men vi kan la­e­re de me­get in­dø­ve­de ting om­kring død­bol­de. Det be­ty­der me­re, end jeg sy­nes er rart, men jeg er nødt til at ta­ge det al­vor­ligt. Det gør vi og­så, men vi får ik­ke vo­res spil­le­re til at vok­se 10 cen­ti­me­ter.”

”For man­ge år si­den stød­te jeg ind i Bo, og vi stod og snak­ke­de. Så sag­de han: ”Men Kas­per, for hel­ve­de. Det hand­ler jo ik­ke om fod­bold. Det hand­ler ik­ke om tak­tik og po­si­tio­ner og vink­ler. Det hand­ler om ka­er­lig­hed.” Jeg sy­nes, Bo er en fed per­son, og selv om vi kan va­e­re død-ue­ni­ge og ek­stremt for­skel­li­ge, er det fedt at ha­ve en le­der, som er så au­ten­tisk, som han er. ”

Når du skal sa­et­te dit hold søn­dag, kom­mer du så til at kig­ge på de­res hold i for­hold til hvil­ke spil­le­re, du skal va­el­ge?

”Det tror jeg ik­ke, jeg gør på søn­dag, men det har vi gjort. Vi har for ek­sem­pel valgt at spil­le med [Vi­ctor] Nels­son som 6’er i kam­pe, hvor vi vid­ste, at ba­nen var dår­lig der­ov­re. Han skul­le gå på al­le bol­de, sam­ti­dig med at vi hav­de to stop­pe­re. Men jeg tror på, at hvis jeg går for me­get på kom­pro­mis og va­el­ger ud fra de­res styr­ker, så mini­me­rer det vo­res eg­ne mu­lig­he­der for at spil­le så rent, som vi kan.”

Kan du li­de at se Hor­sens spil­le?

”Jeg ser så me­get fod­bold, at jeg sja­el­dent sa­et­ter mig ned, med­min­dre det har et fag­ligt for­mål. Jeg er to­talt mil­jøska­det, så hvis jeg sad på sta­dion og så en VM-fi­na­le, vil­le jeg ik­ke fø­le, det var en fed op­le­vel­se. Desva­er­re. Men at se Ci­ty som i we­e­ken­den be­ru­ser mig. Det gør mig lyk­ke­lig at se den ty­pe fod­bold, og det gi­ver mig fø­lel­sen af, at det er der­for, jeg er i spil­let. Det at vin­de er ik­ke nok for mig. Hvis det he­le skal gå op i en hø­je­re en­hed, er det og­så for­nem­mel­sen af, at vi spil­ler et spil, som gi­ver gla­e­de og be­gej­string. Den for­nem­mel­se vil jeg ger­ne ha­ve, at spil­ler­ne ud­tryk­ker på det hold, jeg har med at gø­re. Hvis ik­ke, sy­nes jeg, der er me­get an­det, jeg kan bru­ge min tid på. Jeg bli­ver ta­endt af et spil, der er enormt am­bi­tiøst, hur­tigt og flek­si­belt.”

Hvad sy­nes du som tra­e­ner om den kamp, I skal spil­le søn­dag, hvor to stilar­ter mø­des? ”Jeg sy­nes, det er en af de sjove ting ved liga­en li­ge nu. Der er man­ge re­ne og for­skel­li­ge spil­lesti­le. Det er rart ef­ter en pe­ri­o­de, hvor det ik­ke har va­e­ret så nu­an­ce­ret. Der er man­ge godt tra­e­ne­de hold i liga­en, og Hor­sens er et af dem. Det er sjovt at spil­le imod for­skel­li­ge spil­lesti­le. Ta­enk, hvis al­le spil­le­de på sam­me må­de – det vil­le va­e­re døds­sygt. Vi gla­e­der os helt vildt til at kryd­se klin­ger med dem, se om vi kan få tram­pol­in­sko­e­ne på og stå imod og så sam­ti­dig prø­ve at få gang i bol­den.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.