”Vin­de­ren har ret. Alt, der lig­ger imel­lem, er ren snak”

BO HEN­RIK­SEN – AC HOR­SENS

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - AC HORSENS -

Kan du sa­et­te et par ord på FC Nord­s­ja­el­land og de­res spil­lestil?

”De er me­get dyg­ti­ge til at hol­de fast i kug­len og spil­le sig ud af pres. De er og­så me­get di­sci­pli­ne­re­de med hen­syn til de­res eget før­ste pres. Og så spil­ler de fak­tisk med man­ge fle­re dyb­de­bol­de, end man li­ge skul­le reg­ne med. Der er man­ge fle­re dy­be løb, end de fle­ste an­dre hold i ra­ek­ken har. De har to rig­tigt hur­ti­ge hø­je kan­ter, og hver gang, Nord­s­ja­el­land bli­ver ret­vendt på mid­ten ef­ter at ha­ve spil­let sig ud af det før­ste pres, kom­mer der to løb sam­ti­dig. Det er far­ligt, hvis man ik­ke er op­ma­er­k­som på det. Hvis man ik­ke en­ten går rig­tig højt på dem el­ler står rig­tig lavt, kan de spil­le sig ud af hvad som helst og fan­ge et hold på halv­di­stan­cen, spe­ci­elt med nog­le dy­be løb. Det er et fint spil­len­de fod­bold­hold. Men det er ik­ke så tit me­re, at de ba­re spil­ler sig igen­nem ne­de bag­fra med 70 af­le­ve­rin­ger op gen­nem mid­ten og spar­ker den i kas­sen.”

Hvor er FC Nord­s­ja­el­lands svag­he­der?

”I Eu­ro­pa bli­ver de ud­stil­let rent for­svars ma­es­sigt på død­bol­de. Og hvis vi er dyg­ti­ge til at luk­ke ned for de­res dy­be løb, får de sva­ert ved at spil­le sig igen­nem. Det er nog­le af de ting, man skal va­e­re dyg­ti­ge til, for så får de sva­ert ved at sco­re mål. De må slå al­le de ind­la­eg de vil, og de må egent­lig og­så få ind­kast, hjør­ne­s­park og alt mu­ligt an­det. Det er vi ik­ke så ban­ge for. Hvis vi er ty­de­li­ge, sco­rer de ik­ke man­ge mål, men hvis vi ik­ke er, kan de split­te hvem som helst ad.”

Hvor­dan FC Nord­s­ja­el­land til jer?

”De lig­ger ok. Vi har ik­ke haft de mest fan­ta­sti­ske op­le­vel­ser ov­re hos dem, selv om vi egent­lig sy­nes, vi spil­le­de li­ge op med dem og må­ske og­så var bed­re, da vi sidst var der­ov­re i mester­skabs­spil­let. På hjem­me­ba­ne har vi haft rig­tig go­de op­le­vel­ser imod dem, så nu dre­jer det sig om at gå over for at bry­de no­get, som har va­e­ret. Det sjove del af spor­ten er al­tid at bry­de sta­ti­stik­ker el­ler at bry­de for­dom­me og man­ge års dår­li­ge op­le­vel­ser.”

Hvad er for­skel­len på at mø­de dem ude og hjem­me?

”De fø­ler sig godt til­pas på kunst­gra­es­set, og de før­ste to gan­ge, vi mød­te dem, hav­de vi ik­ke så go­de fod­bold­spil­le­re, som vi har nu. Bjar­ke Jacobsen, Si­vert [Helt­ne Nil­sen], Sam­my Skyt­te, Hal­lur Hans­son, Pe­ter Ny­mann, [Tho­mas] Kor­te­gaard, Mat­hi­as Ni­el­sen – jeg kun­ne bli­ve ved. Det er ba­re go­de fod­bold­spil­le­re. Det er en vig­tig fak­tor. Kunst­gra­es lig­ger langt bed­re til os, end det har gjort la­en­ge, så den vej rundt er jeg egent­lig ik­ke så be­kym­ret som de før­ste gan­ge, vi skul­le der­over, hvor vi ik­ke hav­de go­de for­nem­mel­ser. Det sy­nes jeg egent­lig, vi har nu.”

Er der no­get, I som hold kan la­e­re af FC Nord­s­ja­el­land?

”Vi kan la­e­re rig­tigt me­get af rig­tigt man­ge. Vi har lang vej end­nu, hvis vi skal ha­ve en li­ge så god ung­doms­af­de­ling som dem, el­ler hvis vi skal ha­ve et se­tup som dem. Rent spil­lestils ma­es­sigt er der man­ge ting, vi kan for­bed­re i vo­res spil, men vi skal ik­ke sam­men­lig­ne os med FC Nord­s­ja­el­land. Det er slet ik­ke det, det dre­jer sig om for os. Det dre­jer sig om vo­res egen stil. Men jeg sy­nes, de er dyg­ti­ge. De dy­be løb sy­nes jeg for ek­sem­pel er enormt spa­en­den­de, for det er no­get, der kan af­gø­re fod­bold­kam­pe. Jeg har dyb respekt for Hjul­mand og den må­de, han godt kan li­de at spil­le fod­bold på. Så kan man kal­de det ro­man­tisk. Jeg er og­så ro­man­ti­ker på man­ge om­rå­der, i hvert fald men­ne­ske­ligt, men fod­bold­ma­es­sigt lig­ger ro­man­cen i at vin­de. Det gør vi hver isa­er på vo­res må­de, og det er ok.”

Kan du li­de at se FC Nord­s­ja­el­land spil­le? ”Jeg kan li­de al slags fod­bold. For mig er fod­bold en pas­sion, og så er der for­skel­li­ge må­der at gø­re det på. I min ver­den er der ik­ke no­get, der bed­re end det an­det. Vin­de­ren har ret. Alt, der lig­ger imel­lem, er ren snak, og det er i sid­ste en­de fuld­sta­en­dig ir­re­le­vant i min ver­den. Det hand­ler kun om at vin­de. Der er sgu ik­ke no­gen, der kan hu­ske, hvor­dan folk blev ver­dens­me­stre i ’78 el­ler ’82. Ja, vi kan hu­ske, at Ita­li­en vandt, men kan vi hu­ske, om de split­te­de de an­dre ad? De slog Tys­kland i fi­na­len, men hvor­dan spil­le­de de? I sid­ste en­de hand­ler det ba­re om at vin­de. At folk så vil nu­an­ce­re det ved, at det skal va­e­re så ski­des­mukt, det er op til folk selv. Hvis Hjul­mand og an­dre sy­nes, det er sjovt at spil­le tiqui-ta­ca; det er ok. Jeg har det sjovt, når jeg vin­der.”

Kas­per Hjul­mand si­ger spe­ci­fikt, at det be­ty­der no­get for ham at vin­de på en be­stemt må­de. Men så­dan har du det ik­ke?

”Hvis man kan vin­de på den må­de, som Hjul­mand gør det, er det su­per­fint. Men hvis man ik­ke kan, må man gø­re no­get an­det. For el­lers sa­et­ter man sin egen lyst over hol­det. Det er i min ver­den gro­tesk. Det har vi i nog­le hen­se­en­der va­e­ret vid­ne til i lands­holds­re­gi. At vi vil­le spil­le på en be­stemt må­de, der kom for­ud for re­sul­ta­ter. Nej! Det er al­tid re­sul­ta­ter, der går for­ud for spil­lesti­len. Det er der, hvor jeg clas­her med ro­man­tik­ken. Det er, hvis man sa­et­ter sig selv over re­sul­ta­ter­ne. Det er en ka­ta­stro­fe, og det kun­ne jeg al­drig fin­de på. Hvis vi er dyg­ti­ge med bol­den, så har vi bol­den mest; det er da fint. Men det er ik­ke af­gø­ren­de. Det af­gø­ren­de er at vin­de.”

Hvad sy­nes du som tra­e­ner om den kamp, I skal spil­le søn­dag, hvor to stilar­ter mø­des?

”Det krib­ler al­tid i mig. Det er pas­sion, og det er fø­lel­ser. Hvis vi kan vin­de over Nord­s­ja­el­land på de­res egen ba­ne, har vi skabt et re­sul­tat, vi ik­ke har skabt i man­ge år [Hor­sens har ik­ke vun­det i Farum si­den 2009]. Det er mit ki­ck. Det er for­hå­bent­lig mi­ne spil­le­res ki­ck, at de vil vi­se, at vi kan, at vi vil, og at vi tør. Vi skal og­så tur­de spil­le, vi skal tur­de ha­ve bol­den. Men mest af alt skal vi for­sva­re os og vin­de 1-0 i Nord­s­ja­el­land. Det er så­dan set det ene­ste, det dre­jer sig om, og det er det, vi kom­mer til at gø­re.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.