EKS­PERT I AT OVERVINDE MODGANG

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - MART LIEDER - TEKST: MI­CHA­EL SØVSØ

Han mi­ste­de ly­sten til fod­bold som ung og skif­te­de fod­bol­den ud med snow­bo­ard i et halvt år. Mart Lieder har og­så over­vun­det to kors­bånds­ska­der og et tur­bu­lent op­hold i Aa­rau i Schweiz, in­den han blev top­sco­rer i den na­est­bed­ste ra­ek­ke i Hol­land. Nu vil han sco­re for Søn­derjyskE og sto­ler på, at må­le­ne nok skal kom­me.

In­gen kun­ne sa­et­te en fin­ger på Mart Lie­ders ar­bejds­ind­sats fre­dag af­ten, da Søn­derjyskE mød­te Vend­sy­s­sel. Den hol­land­ske an­gri­ber vil ty­de­lig­vis ger­ne vi­se sit va­erd hos søn­derjy­der­ne og i den dan­ske Superliga. Han knok­le­de og løb i 90 mi­nut­ter, men prik­ken over i’et mang­le­de i form af scor­in­ger.

Ind­til nu er det ble­vet til en en­kelt kas­se i sa­e­so­nens Superliga: Mod Hor­sens, hvor Mart Lieder til sidst tog sa­gen i egen hånd og af­slut­te­de et af de klas­si­ske slut­fa­se-kon­tra­er på kli­nisk manér.

Først med en kro­p­s­fin­te, der snød et par til­ba­gei­len­de Hor­sens-for­sva­re­re, og der­ef­ter med en kna­stør, flad og sik­ker af­slut­ning, der sik­re­de Søn­derjyskE 2-0-sej­ren.

Mart Lieder har må­l­na­e­se. Det har han be­vist. Men har alt­så hidtil kun ramt plet en en­kelt gang.

Det er for lidt for am­bi­tiø­se Lieder. Mod Vend­sy­s­sel hav­de han og­så chan­cer­ne.

Skab­te dem selv, og fik ser­ve­ret et par go­de bol­de fra med­spil­ler­ne. Men blev og­så i de lo­ka­le avi­ser kna­eg­tet for at va­e­re lidt for ivrig i for­hold til selv at vil­le sco­re.

”Jeg ta­ger øje­bliks­be slut­nin­ger. Hvis ik­ke jeg tror på mu­lig­he­den for at sco­re mål, sky­der jeg ik­ke på mål. Har man set al­le sa­e­so­nens kam­pe, ved man og­så, at jeg ik­ke kun sky­der på mål. Jeg af­le­ve­rer, hvis jeg ser, at en med­spil­ler har en bed­re mu­lig­hed,” si­ger Mart Lieder.

”Vi har la­en­ge mang­let en stor, egoi­stisk an­gri­ber af Elkja­er-ty­pen, som skub­ber de an­dre va­ek for selv at sco­re må­let. Vi skal ik­ke ta­ge den egois­me ud af ham, men in­di­mel­lem vil det va­e­re for­nuf­tigt, hvis han kig­ge­de til høj­re el­ler ven­stre ef­ter en med­spil­ler,” sag­de tra­e­ner Claus Nør­gaard ef­ter kam­pen til Der Nord­s­ch­leswi­ger, der da­ek­ker Søn­derjyskEm and­ska­bet ta­et.

Mart Lieder gla­e­de­de sig al­ler­mest over tre po­int:

”Vi skab­te man­ge chan­cer. Fort­sa­et­ter vi med at gø­re det, skal må­le­ne nok kom­me. Bå­de fra hol­det og fra mig. Jeg ved, at jeg kan sco­re mål og går ik­ke i pa­nik, si­ger den 28-åri­ge an­gri­ber.

OM­KRING AM­STER­DAM

Der er om­kring 77.000 ind­byg­ge­re i Pur­me­rend, en halv ti­mes kør­sel fra Am­ster­dam. Det var her Mart Lieder med bol­den un­der ar­men trev­le­de ga­der, stra­e­der og fod­bold­ba­ner, li­ge fra han var en lil­le kna­egt.

Han var al­tid of­fen­sivt indstil­let og ind­t­og of­test de for­re­ste po­si­tio­ner på ba­nen i barn­dom­s­klub­ben VV de Whe­re­vogels, som på se­ni­o­r­ni­veau al­drig har ramt hø­je­re end hol­land­sk ama­tør­ni­veau.

Na­bo­klub­ben FC Vo­len­dam fik hur­tigt øje på Mart Lie­ders ta­lent, og det var i Vo­len­dam – der i 90’er­ne var fast in­ven­tar i Ere­di­vi­sie – at han blev ud­vik­let frem mod se­ni­o­r­kar­ri­e­ren.

Men Mart Lieder var en lil­le fyr, der blot var 160 cen­ti­me­ter høj frem til 16-års-al­de­ren, og der­for slog han ik­ke helt igen­nem i Vo­len­dam. Fy­sik­ken kom på i de ef­ter­føl­gen­de sa­e­so­ner, hvor han spil­le­de vi­de­re i om­eg­nen af Am­ster­dam for klub­ber som AFC Am­ster­dam og Hol­lan­dia i by­en Ho­orn.

Her var han sta­dig ju­ni­or, men stam­spil­ler på klub­bens se­ni­o­r­hold i top­pen af de hol­land­ske ama­tør­ra­ek­ker, da han kom galt af sted ved et uheld til tra­e­ning. Lieder øde­lag­de sit kors­bånd, og det ko­ste­de for­hol­det til tra­e­ne­ren og klub­ben i Ho­orn.

Ka­er­lig­he­den til fod­bold røg og­så på gul­vet i den pe­ri­o­de.

”Jeg var en af de vig­tig­ste spil­le­re på hol­det. Da jeg var fit igen, hav­de jeg mi­stet ly­sten til at spil­le fod­bold. Tra­e­ne­ren hav­de ik­ke in­ter­es­se i mig over­ho­ve­det, da jeg var ska­det. Jeg var så­dan ”det he­le kan ren­de mig – fuck off”. Jeg gad ik­ke fod­bold me­re og hav­de ba­re lyst til at ny­de li­vet.”

SEKS MÅ­NE­DER PÅ SNOW­BO­ARD

At gå di­rek­te fra en al­vor­lig kna­eska­de til at lø­be på ski ly­der må­ske tos­set, men ik­ke de­sto min­dre var det Mart Lie­ders livs­be­slut­ning, da han ef­ter af­slut­tet genop­tra­e­ning af kna­e­et sag­de far­vel til fod­bol­den og flyt­te­de til Mayr­ho­fer i Østrig for et halvt år.

Her ar­bej­de­de han som snow­bo­ard-in­struk­tør sam­men med sin bed­ste ven. Kna­e­et holdt, og da Lieder vend­te hjem til Hol­land ef­ter det hal­ve år, hav­de han gen­fun­det ly­sten til at prø­ve sig af som fod­bold­spil­ler.

Ru­sten blev ban­ket af i barn­doms­by­en, hvor en an­den Pur­me­rend-klub, VPV Pur­mer­stei­jn, var avan­ce­ret til ama­tør­top­pen i Hol­land. Her hav­de Mart Lieder umid­del­bar suc­ces og score­de med eg­ne ord ”mas­ser af mål”.

Glø­den var ta­endt igen, og fle­re pro­fes­sio­nel­le klub­ber var ude ef­ter Mart Lieder. Blandt an­det hans gam­le klub fra ung­doms­ti­den, FC Vo­len­dam. Lieder valg­te at si­ge ja tak til Vi­tes­se Arn­hem. Fra helt at ha­ve drop­pet fod­bol­den, stod han nu plud­se­lig an­sigt til an­sigt med de helt sto­re stjer­ner og klub­ber i Ere­di­vi­sie. På det tids­punkt var Mart Lieder først i ty­ver­ne.

”Jeg hav­de el­lers slut­tet fred med, at jeg ik­ke skul­le en­de som pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler. Jeg nød at un­der­vi­se i snow­bo­ard, og der var an­dre ting i til­va­e­rel­sen end fod­bold. Men der duk­ke­de en ny chan­ce op, jeg hav­de suc­ces, og så be­gynd­te jeg selv­føl­ge­lig at drøm­me igen. Det var stort for mig at få de­but for Vi­tes­se, og jeg la­er­te ut­ro­lig me­get af tra­e­ne­ren [den nu­va­e­ren­de AZ-tra­e­ner Jo­hn Van den Brom] i den sa­e­son.”

Lieder ryk­ke­de vi­de­re ef­ter en en­kelt sa­e­son i Arn­hem, hvor han sled og sla­eb­te i hård kon­kur­ren­ce med top­nav­ne som Wil­fri­ed Bo­ny og bra­si­li­a­ne­ren Jo­nat­han Reis. Det var de knald­hår­de vil­kår i Vi­tes­se, der på det tids­punkt hør­te til top­klub­ber­ne i Hol­land og i 2012 af­slut­te­de sa­e­so­nen på en sjet­te­plads.

Mart Lieder fik dog slå­et sit navn så godt fast, at han ryk­ke­de vi­de­re til RKC Waalwi­jk. Her fik han og­så en re­el chan­ce for at spil­le, og i 2012/13-sa­e­so­nen op­nå­e­de han 29 kam­pe i den bed­ste hol­land­ske liga. Han net­te­de fi­re gan­ge, og var på vej mod en ny sa­e­son i Waalwi­jk, da hans høj­re kors­bånd igen blev flå­et over.

KORSBÅNDET RØG FOR AN­DEN GANG

Det ko­ste­de i sto­re tra­ek en hel sa­e­son for Mart Lieder, og han la­er­te igen, at en fod­bold­kar­ri­e­re er fuld af ufor­ud­si­ge lig­he­der. En kort stund over­ve­je­de han igen fod­bol­den, men sled sig til­ba­ge til nedryk­nings­spil­let med Waalwi­jk – uden at klub­ben kun­ne red­des i Ere­di­vi­sie.

”Der er vel ik­ke man­ge spil­le­re, der kan si­ge, at de er kom­met til­ba­ge til kar­ri­e­ren ef­ter at ha­ve re­vet det sam­me kors­bånd over to gan­ge. Men det er ik­ke no­get, der gør mig usik­ker i dag. Der er ek­stra op­ma­er­k­som­hed på kna­e­et i min tra­e­ning, og mus­k­ler­ne rundt om er så sta­er­ke som no­gen­sin­de,” si­ger Mart Lieder.

Han fik en fo­re­lø­big sid­ste sa­e­son i Ere­di­vi­sie for Dor­dre­cht, der og­så ryk­ke­de ned. Mart Lieder no­te­re­de tre mål i 23 kam­pe i Dor­dre­cht, in­den han tra­eng­te til luft­for­an­dring, et nyt land og en ny klub. Han skrev kon­trakt med FC Aa­rau i Chal­len­ge Le­ague, den na­est­bed­ste ra­ek­ke i Schweiz.

Det var en sa­e­son med mas­ser af tur­bu­lens. Mart Lieder le­ve­de ik­ke op til for­vent­nin­ger­ne som målsco­rer, men for­kla­rer selv, at hans rol­le var at ar­bej­de for sin mak­ker op­pe i front og ska­be plad­sen. Der var mas­ser af pa­la­ver i lø­bet af sa­e­so­nen.

Mart Lieder stod til en au­to­ma­tisk for­la­en­gel­se af sin kon­trakt, hvis han nå­e­de 25 kam­pe. Da han nå­e­de i na­er­he­den af dem, fik han iføl­ge den lo­ka­le pres­se at vi­de, at han kun­ne op­gi­ve op­tio­nen el­ler ry­ge på tri­bu­nen. Det blev kun til en en­kelt sa­e­son i Aa­rau.

”Ja, det var ret tur­bu­lent, men jeg gi­der egent­lig ik­ke ta­le om for­ti­den, hel­le­re fo­ku­se­re på nu­ti­den. Jeg kan blot kon­sta­te­re, at en

”Der er in­gen for­skel på at va­e­re i Søn­derjyskE og en klub i Ere­di­vi­sie” MART LIEDER

af de klub­ber, der kon­tak­te­de mig in­den den her sa­e­son, var Aa­rau. Vo­res an­fø­rer fra min sa­e­son der­ne­de [San­dro Bur­ki] er nu ble­vet sport­s­chef. Det si­ger vel det me­ste,” kon­sta­te­rer Mart Lieder tørt.

0,97 MÅL I SNIT

Ef­ter Aa­rau fulg­te to sa­e­so­ner i FC Eind­ho­ven. I sid­ste sa­e­son score­de Mart Lieder he­le 30 mål i 31 kam­pe i den na­est­bed­ste hol­land­ske liga. En sublimt scor­ings­snit på 0.97 pr. kamp, som han al­drig tid­li­ge­re i den pro­fes­sio­nel­le kar­ri­e­re hav­de va­e­ret i na­er­he­den af.

Tre gan­ge score­de han hat­tri­ck for FC Eind­ho­ven, men li­ge lidt hjalp det for ”den lil­le klub” i by­en, der ik­ke for­må­e­de at kom­me i na­er­he­den af op­ryk­ning el­ler op­ryk­nings­spil til den hol­land­ske Ere­di­vi­sie.

Året for­in­den hav­de Mart Lieder net­tet 15 gan­ge – og­så for FC Eind­ho­ven. Han hav­de få­et rol­len som den an­gri­ber, der skul­le sco­re mål i mod­sa­et­ning til ti­den som ar­bejds­he­sten i Aa­rau.

”Der var en god at­mos­fa­e­re i FC Eind­ho­ven, men det er en lil­le klub, en slags fa­mi­lie­klub, som ik­ke har man­ge til­sku­e­re. En­gang var det den stør­ste klub i Eind­ho­ven, men blev over­ha­let af PSV, og de to klub­ber kan slet ik­ke sam­men­lig­nes i dag,” si­ger Mart Lieder om klub­ben, hvor han hø­ste­de så fin suc­ces.

Den lil­le Eind­ho­ven-klub spil­ler på Jan Louwers Sta­dion med plads til 4600 til­sku­e­re. Op til midt i 1950’er­ne var klub­ben un­der nav­net EVV Eind­ho­ven den stør­ste i by­en, men blev stil­le og ro­ligt over­ha­let af PSV, der nu har mag­ten og den klart stør­ste op­bak­ning i by­en. Det se­ne­ste ”Li­cht­stad-der­by” i Eind­ho­ven blev spil­let sidst i 70’er­ne, og i 2002 blev EVV Eind­ho­ven via en fu­sion til FC Eind­ho­ven, der si­den den­gang har spil­let i den na­est­bed­ste ra­ek­ke.

Mart Lieder fik i Eind­ho­ven be­søg af Søn­derjyskE’s sport­s­chef Hans Jør­gen Hay­sen, der til­ken­de­gav in­ter­es­se for at hen­te Mart Lieder til Dan­mark.

Sam­ta­ler­ne mel­lem de to be­kra­ef­te­de, at der kun­ne va­e­re et godt match par­ter­ne imel­lem, og sam­ta­ler – gen­nem en fa­el­les be­kendt – med Si­mon Poul­sen lag­de et yder­li­ge­re lag til det po­si­ti­ve ind­tryk, Mart Lieder hav­de få­et af Søn­derjyskE.

Og i ste­det for at prø­ve Hol­land af igen – en­ten i Ere­di­vi­sie el­ler den na­est­bed­ste ra­ek­ke – tra­eng­te Mart Lieder til frisk luft i kar­ri­e­ren.

Det blev Dan­mark, og det er der­for, man kan mø­de Mart Lieder på Nel­les Café i det cen­tra­le Oden­se en tirs­dag for­mid­dag, hvor hol­la­en­de­ren har en en­kelt fri­dag fra ar­bej­det i Ha­der­s­lev. I Oden­se bor han sam­men med hånd­bold­spil­le­ren Tess We­ster, en ver­dens­klas­se­ke­e­per der har skre­vet kon­trakt med lo­ka­le HC Oden­se.

MA­DEN ER GOD I DAN­MARK

At hun og­så er lan­det i Dan­mark, har va­e­ret be­lej­ligt, men slet ik­ke en af­gø­ren­de år­sag for Mart Lie­ders klubvalg, un­der­stre­ger han. Ma­ve­for­nem­mel­sen pe­ge­de tid­ligt på Søn­derjyskE, som iføl­ge hol­la­en­de­ren uden pro­ble­mer le­ve­rer de stan­dar­der og om­gi­vel­ser, han er vant til fra hjem­lan­det.

”Søn­derjyskE vir­ker som en stor og vel­or­ga­ni­se­ret klub. Sta­dion er ved at bli­ve luk­ket, stem­nin­gen er god, og tra­e­nin­gen er god. Jeg har vir­ke­lig ik­ke no­get at kla­ge over. Der er

➜ in­gen for­skel på at va­e­re i Søn­derjyskE og en klub i Ere­di­vi­sie,” si­ger Mart Lieder, der er ble­vet sva­ert be­gej­stret over et spe­ci­elt aspekt i den dan­ske klub.

”Ja­men, ma­den er jo su­ve­ra­en. Frem­ra­gen­de, og­så selv om de dan­ske spil­le­re kla­ger over det ene og det an­det,” gri­ner han.

”Jeg gla­e­der mig til frokost hver dag ef­ter tra­e­ning,” be­to­ner Mart Lieder på et velklin­gen­de og let­for­stå­e­ligt en­gelsk.

Han tak­ker på dansk for sin Flat Whi­te-kaf­fe, der er ser­ve­ret med et ek­stra skud, og forta­el­ler, at han al­le­re­de har til­la­ert fra­ser som: ”Jeg spil­ler fod­bold” og ”hvor­dan går det.”

Det kni­ber dog ge­val­digt med det blø­de d i ”Ha­der­s­lev”, men dansk-kund­ska­ber­ne skal ger­ne ud­vi­des i de kom­men­de må­ne­der, hvor Mart Lieder sam­men med ka­e­re­sten be­gyn­der på sprogun­der­vis­ning.

”Når folk kom­mer til Hol­land, ser jeg ger­ne, at de prø­ver at la­e­re hol­land­sk. Når jeg kom­mer til et an­det land, for­ven­ter jeg og­så af mig selv, at jeg for­sø­ger at la­e­re spro­get. Når Ke­es Lu­i­jckx kan, bør det hel­ler ik­ke va­e­re et pro­blem for mig,” gri­ner Mart Lieder.

ME­RE LØB OG RE­SUL­TAT I DAN­MARK

Det er for­ment­lig gan­ske over­ra­sken­de for man­ge fod­bold­ken­de­re her­hjem­me, at han vur­de­rer Superligaen og den hol­land­ske Ere­di­vi­sie – som Lieder har op­t­rå­dt i og na­tur­lig­vis fulgt ta­et, mens han har spil­let i FC Eind­ho­ven – til at va­e­re no­gen­lun­de den sam­me. Der er dog nu­an­cer i op­fat­tel­sen af spil­let.

”Li­ga­er­ne hol­der sam­me stan­dard, til­gan­gen til fod­bold er for­skel­lig. I Hol­land er alt fo­ku­se­ret på bol­den – bå­de tek­nisk og tak­tisk. I Dan­mark er der me­re fo­kus på fy­sik­ken, og spil­ler­ne lø­ber me­re og ar­bej­der hår­de­re. Re­sul­ta­tet er vig­ti­ge­re i Dan­mark, mens man i Hol­land of­te er til­freds med at ha­ve spil­let god og un­der­hol­den­de fod­bold. Hvad jeg bedst kan li­de? Selv­føl­ge­lig kan jeg li­de at spil­le god fod­bold, men jeg vil helst vin­de,” si­ger Mart Lieder.

Han op­le­ver et Søn­derjyskE-mand­skab, der le­ve­rer et godt mi­ks af bold­be­sid­den­de fod­bold og om­stil­lings­bold. Selv er han og­så en slags ”midti­mel­lem” i for­hold til de rol­ler, han har haft i si­ne to se­ne­ste klub­ber.

Han var ar­bejds­he­st i Aa­rau og målsco­rer i Eind­ho­ven.

”I FC Eind­ho­ven hav­de jeg fo­kus på fel­tet og age­re­de in­den for 16 me­ter. Man­ge chan­cer, man­ge mål. Selv­føl­ge­lig fo­re­tra­ek­ker man at la­ve mål som an­gri­ber, men jeg gør, hvad tra­e­ne­ren forta­el­ler mig her hos Søn­derjyskE. Jeg skal og­så ud på kan­ter­ne og ar­bej­de, og så har jeg og­så mu­lig­hed for at la­eg­ge bol­de ind fra si­den, som jeg gjor­de det, da Ke­es [Lu­i­jckx] score­de i Oden­se,” si­ger Mart Lieder.

Søn­dag ef­ter­mid­dag har han mu­lig­hed for at be­vi­se sig yder­li­ge­re på den sva­e­re­ste ude­ba­nes­ce­ne i Superligaen, når Søn­derjyskE mø­der FC Kø­ben­havn. Som op­la­eg­ger og ik­ke mindst i den fo­re­truk­ne rol­le som målsco­rer. ✖

Mart Lieder jub­ler over sit før­ste mål i Superligaen, hjem­me i Ha­der­s­lev mod AC Hor­sens i 3. run­de.Fo­to: Claus Fi­sker/Ritzau Scan­pix

Hol­land­sk må­l­ju­bel – Ke­es Lu­i­jckx og Mart Lieder er gla­de for scor­in­gen til 1-0 mod OB i Oden­se. Fo­to: Claus Fi­sker/Ritzau Scan­pix

Mart Lieder sam­men med ka­e­re­sten Tess We­ster, der og­så er flyt­tet til Dan­mark som må­l­vog­ter i hånd­bold­klub­ben HC Oden­se.Fo­to: Nils Sva­lebøg/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.