LA LIGA-KAM­PEN I USA ER KUN BE­GYN­DEL­SEN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER - Che­fre­dak­tør, Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

Jeg har i den­ne uge mødt folk fra den span­ske spil­ler­for­e­ning. De var i Mo­na­co for at ta­le de­res sag til po­li­ti­ke­re, em­beds­ma­end, di­rek­tør og klu­be­je­re i UE­FA og Eu­ro­pas klu­be­li­te, der var sam­let til Cham­pions Le­ague-lod­tra­ek­ning og ik­ke mindst mø­der om, hvor­dan klub­fod­bold i Eu­ro­pa skal se ud i frem­ti­den. Spa­ni­er­ne var vel­for­mu­le­re­de, vel­for­be­red­te og ef­ter mi­ne bed­ste be­gre­ber no­get na­er chan­ce­lø­se i de­res kamp mod den fa­mø­se La Liga-kamp, liga­for­e­nin­gen La Liga sam­men med et af ver­dens før­en­de pri­va­te tur­ne­rings­ar­ran­gø­rer plan­la­eg­ger at spil­le mindst én af på ame­ri­kansk grund i en na­er frem­tid, og­så selv­om den span­ske spil­ler­for­e­ning har La Liga-klub­ber­nes an­fø­re­re med sig og tru­er med boy­kot.

Det hand­ler om pen­ge og magt på glo­balt plan, hvor kra­ef­ter, der er langt stør­re end selv de mest magt­ful­de klub­ber og fod­bold­for­bund, har in­vol­ve­ret sig dybt i fod­bold­po­li­tik. Her ta­en­ker jeg isa­er på Sau­di-Ara­bi­en og USA, der med fle­re an­dre ak­tø­rer i ryg­gen er gå­et sam­men med FI­FA-pra­esi­dent Gi­an­ni In­fan­ti­no om at ind­fø­re et nyt klub-VM og en ny lands­hold­s­tur­ne­ring med et tre­cif­ret mil­li­ard­be­løb i ryg­gen, som Sau­di-Ara­bi­en an­gi­ve­ligt er med til at fi­nan­si­e­re.

La Li­gas chef Javi­er Te­bas og hans kol­le­ger i an­dre sto­re eu­ro­pa­ei­ske liga­er, der le­ver af at ar­ran­ge­re de hjem­li­ge tur­ne­rin­ger, er be­kym­re­de over dis­se nye FI­FA-tur­ne­rin­ger, der mu­lig­vis kan ta­ge op­ma­er­k­som og klub­bers ener­gi fra de hjem­li­ge liga­er og Cham­pions Le­ague.

La Li­gas kamp i USA kan tol­kes som et svar til In­fan­ti­nos og de sto­re kra­ef­ters pla­ner om to nye, gi­gan­ti­ske tur­ne­rin­ger, et sig­nal fra La Liga, som fal­der med op­bak­ning fra de an­dre sto­re liga­er i Eu­ro­pa, om, at man ik­ke ba­re har ta­enkt sig at rul­le om på ryg­gen og lo­g­re for In­fan­ti­no og hans magt­ful­de al­li­e­re­de.

Jeg tror, det her kun er be­gyn­del­sen. Eu­ro­pas 10-20 stør­ste klub­ber er bag kulis­ser­ne i høj grad gå­et over i In­fan­ti­nos lejr og vil for ek­sem­pel va­e­re med i det sto­re klub-VM, hvor de på det, der pt teg­ner til højst at bli­ve fi­re ugers fod­bold, står til at tje­ne lige så me­get i del­ta­ger­ge­byr, som man i dag får for at nå Cham­pions Le­ague-fi­na­len.

Det her hand­ler om at ska­e­re en glo­bal ka­ge, hvor ver­dens, som er iden­tisk med Eu­ro­pas, 10-20 stør­ste klub­ber lø­ber med langt det me­ste af op­ma­er­k­som­he­den og der­med og­så fan­ba­sen, sponsoraf­ta­ler­ne og de an­dre kom­merci­el­le ’de­als’, man kan ind­gå for at mal­ke mar­ke­det.

I kom­bi­na­tion med, at Sau­di-Ara­bi­en, USA og de­res po­li­ti­ske støt­ter, i den­ne sam­men­ha­eng ek­sem­pel­vis Ki­na, går ind på stats­ni­veau og blan­der sig di­rek­te i FI­FA’s politik og mil­li­ard-fi­nan­si­e­ring af fod­bold­t­ur­ne­rin­ger, som får selv folk som Ro­man Abram­ovitj og Fl­oren­ti­no Pérez til at lig­ne mid­delklas­se, ef­ter­la­der det spil­le­re og fans i Eu­ro­pa mag­tes­lø­se.

Det ga­el­der i øv­rigt og­så fans og spil­le­re på an­dre kon­ti­nen­ter, der frem­over i end­nu hø­je­re grad skal stop­fodres med spil­le­re fra Eu­ro­pas stor­klub­ber i ste­det for de bed­ste lo­ka­le spil­le­re og klub­ber.

Når jeg ta­ler med fod­bol­din­ter­es­se­re­de dan­ske­re og Tips­bla­dets la­e­se­re, ud­tryk­ker I na­er­mest sam­stem­men­de dyb be­kym­ring over de man­ge kam­pe og de pri­ser på at se tv, der na­ep­pe fal­der i de kom­men­de år.

Hvis man i klub­ber, spil­ler­for­e­nin­ger, blandt sponso­rer uden for ver­den­se­li­ten, fod­bold­for­bund, fa­nor­ga­ni­sa­tio­ner og ik­ke mindst re­ge­rin­ger – hvad si­ger I i Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et? – de­ler lig­nen­de be­kym­rin­ger, er det nok på hø­je tid at gå sam­men og si­ge fra, må­ske og­så op­stil­le et al­ter­na­tiv til, hvor­dan fod­bold så skal fun­ge­re.

For valg­kam­pen i FI­FA er i fuld gang frem mod pra­esi­dentval­get i ju­ni, og med min­dre no­gen rå­ber me­get højt, kom­mer tur­ne­rin­ger­ne og til­tag med kam­pe på kryds og tva­ers af klo­den til at ac­ce­le­re­re yder­li­ge­re i de na­e­ste 12-24 må­ne­der og gø­re det sta­digt sva­e­re­re for mil­li­o­ner af fod­bold­fans at hu­ske, hvor­for det nu lige er, man bru­ger så me­get tid og så man­ge pen­ge på det smuk­ke spil. Følg Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen på Twit­ter un­der bru­ger­nav­net @Tro­elsBa­gerT og la­es fle­re me­nin­ger på tips­bla­det.dk/blogs.

Få og­så de se­ne­ste fod­bold­nyhe­der på fa­ce­book.com/tips­bla­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.