11 Ugens tal

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Si­den 2005 har Red Bull Salz­burg va­e­ret en se­ri­øs magt­fak­tor i østrigsk fod­bold. I de se­ne­ste 13 sa­e­so­ner er klub­ben al­drig ble­vet dår­li­ge­re end num­mer to, og ni gan­ge er man endt som me­ster, blandt an­det i de se­ne­ste fem sa­e­so­ner. Men der mang­ler no­get i suc­ces­hi­sto­ri­en. Selv om hol­det un­der­vejs har haft sto­re pro­fi­ler som for ek­sem­pel Sadio Mané og Na­by Keï­ta, og selv om man i for­å­ret nå­e­de he­le vej­en frem til se­mi­fi­na­ler­ne i Eu­ro­pa Le­ague, så er am­bi­tio­nen om en tur i Cham­pions Le­ague al­drig ble­vet op­fyldt. 10 gan­ge hav­de man for­ga­e­ves for­søgt sig, og fi­re gan­ge nå­e­de man helt frem til sid­ste run­de før grup­pe­spil­let, før Mac­ca­bi Hai­fa, Ha­po­el Tel Aviv, Malmö FF og Di­na­mo Za­greb var stopklods.

Men den­ne gang skul­le det va­e­re. Ef­ter 0-0 i Beo­grad kom Red Bull for­an 2-0 hjem­me i Salz­burg på et straf­fes­park lige ef­ter pau­sen, og ga­ester­ne fra Rø­de Stjer­ne hav­de in­tet vist. Men så sat­te ser­ber­ne sto­re Milan Pav­kov ind, hvil­ket skab­te ka­os i det østrig­ske for­svar, og i lø­bet af et mi­nut stod der 2-2 på må­l­tav­len. Og selv om Salz­burg hav­de et par sto­re mu­lig­he­der, blev der ik­ke sco­ret me­re, og der­med blev 11. gang hel­ler ik­ke lyk­kens gang for østri­ger­ne, der nu igen må nø­jes med Eu­ro­pa Le­ague.

”Selv­føl­ge­lig gør det ondt, men vi ka­em­per vi­de­re. Vi skal nok lige bru­ge en dag el­ler to ef­ter så­dan en ned­t­ur, for det her hold fortje­ner at va­e­re i Cham­pions Le­ague,” sag­de ch­eftra­e­ner Marco Ro­se ef­ter end­nu en eu­ro­pa­ei­sk skuf­fel­se. (pynd­ten)

AN­DRE PO­IN­TER FRA TIPS­BLA­DET 3. SEP­TEM­BER 1981

• Den span­ske liga skul­le i gang, og FC Bar­ce­lo­nas Al­lan Si­mon­sen hav­de få­et en dansk kon­kur­rent i form af Va­len­cia-ind­kø­bet Frank Ar­ne­sen. ”Dan­ske­ren, der ko­ste­de godt fem mil­li­o­ner kro­ner, er langt den dy­re­ste af de i øv­rigt ret få ud­la­en­din­ge, der står over for de­res of­fi­ci­el­le de­but i Spa­ni­en,” op­ly­ste Tips­bla­det.

• Jo­han Cruyff hav­de for­ladt sin ame­ri­kan­ske klub Was­hin­g­ton Diplo­mats og skul­le der­for tra­e­ne med i Ajax, ind­til hans svi­ger­far og agent Cor Co­ster hav­de fun­det en ny ar­bejds­gi­ver. Tips­bla­det spå­e­de dog, det vil­le bli­ve van­ske­ligt. ”Da den ita­li­en­ske klub Milan af­vik­le­de sin egen sto­re in­ter­na­tio­na­le tur­ne­ring i som­mer, hav­de man ”lånt” Cruyff for den net­te sum af to mil­li­o­ner kro­ner – men ef­ter én halv­leg blev Cruyff sat af hol­det. Han var for dår­lig. Så alt i alt ty­der det på, at svi­ger­far Co­ster går en sva­er tid i mø­de – kun di­a­man­ter va­rer evigt.”

• Born­holm­sk fod­bold var ble­vet ramt af en trist sag, da dom­me­ren Hen­ning Kri­sti­an­sen var ble­vet ud­sat for vold un­der en se­rie 3-kamp mel­lem Al­lin­ge-Sand­vig og Poul­sker. En Poul­sker-spil­ler blev ud­vist for at slå bol­den ud af ha­en­der­ne på en mod­stan­der, der skul­le ta­ge et ind­kast. ”Spil­le­ren sag­de, at det var i or­den, og så tro­e­de jeg na­tur­lig­vis, at den sag var ude af ver­den, men plud­se­lig fik jeg et knyt­na­e­ve­slag i bry­stet, og jeg røg ba­g­over. Sla­get pum­pe­de al luft ud af krop­pen på mig. Jeg var helt grog­gy og måt­te sun­de mig lidt, in­den kam­pen blev gen­op­ta­get,” sag­de Hen­ning Kri­sti­an­sen til Born­holms Ti­den­de. Sa­gen blev ind­be­ret­tet til den lo­ka­le fod­bol­du­ni­on, men en dom til ger­nings­man­den måt­te ud­sky­des, for­di han som fi­sker ik­ke kun­ne va­e­re til ste­de, da sa­gen før­ste gang skul­le be­hand­les. (Stan)

Fo­to: An­dreas Schaad/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.