LIL­LE ALLANS STO­RE SKRIDT

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - ALLAN SOUSA - TEKST: MOR­TEN GLINVAD @Mor­tenGlin­vad

Med scor­in­ger i de fi­re før­ste kam­pe ef­ter op­ryk­nin­gen har Vejles bra­si­li­a­ner Al­lan Sousa va­e­ret en af over­ra­skel­ser­ne i den nye sa­e­son i Su­per­liga­en. Her er han hav­net ef­ter en us­a­ed­van­lig start på kar­ri­e­ren, hvor han som 18-årig rej­ste til Qa­tar og fik Gi­an­fran­co Zo­la som tra­e­ner. I Vej­le lig­ne­de han i star­ten et fejl­køb, men un­der Adol­fo Sor­ma­ni har han ud­vik­let sig til en pro­fil i Nør­re­sko­ven.

Ifoy­e­ren på Vej­le Sta­dion ha­en­ger et bil­le­de af en lil­le mand i rød trø­je. En af Vejles stol­te fod­bold­søn­ner med en enorm kar­ri­e­re for man­ge år til­ba­ge. For­nav­net er Al­lan, og ef­ter­nav­net star­ter med S. Så når nu Vej­le Bold­klub igen rå­der over en spa­en­den­de lil­le drib­ler ved navn Al­lan S., må det va­e­re på sin plads at hø­re, om Al­lan Sousa egent­lig er klar over, hvem ham Si­mon­sen egent­lig er.

Han smi­ler. Al­lan Sousa er be­kendt med det pud­si­ge nav­ne­sam­men­fald.

”Jeg har selv­føl­ge­lig ik­ke selv set ham spil­le, men jeg ved, at han er et stort idol her i Vej­le, og at han var en stor spil­ler. Jeg har hørt, at han tit er på sta­dion for at se vo­res kam­pe,” si­ger den nye Al­lan S. i den rø­de Vej­le-trø­je.

Som Si­mon­sen er og­så Sousa lil­le af sta­tur og med sin styr­ke i det of­fen­si­ve spil. Han kan drib­le og ud­for­dre, og i de før­ste kam­pe i den nye sa­e­son vi­ste han, at han og­så kan sco­re mål. I Vejles fi­re før­ste kam­pe ef­ter op­ryk­nin­gen til Su­per­liga­en kom Al­lan Sousa på scor­ings­li­sten og lag­de sig øverst på top­sco­rer­li­sten ved si­den af Da­me N’Doye. Og som an­er­ken­del­se for den im­po­ne­ren­de sa­e­son­start var han blandt de tre no­mi­ne­re­de, da må­ne­dens spil­ler i Su­per­liga­en for juli skul­le ud­pe­ges. An­dreas Skov Ol­sen og Vik­tor Fi­s­cher var de to øv­ri­ge i fel­tet, og Fi­s­cher end­te med at vin­de kårin­gen.

”Jeg tror på mig selv og på mi­ne kva­li­te­ter og tro­e­de på, at jeg kun­ne be­gå mig i Su­per­liga­en. Men jeg hav­de ik­ke lige reg­net med at sco­re i de fi­re før­ste kam­pe,” si­ger han.

”Jeg for­søg­te at va­e­re me­get fo­ku­se­ret, fra vi gik i gang med op­star­ten til sa­e­so­nen. For jeg vid­ste, at det var en sta­er­ke­re liga end 1. di­vi­sion, der er me­re fy­sisk,” fort­sa­et­ter den 21-åri­ge bra­si­li­a­ner.

”Den bed­ste kamp for mig var nok den i Brønd­by. Jeg var me­get fo­ku­se­ret. Vi vid­ste, at det var et sta­er­kt hold, men de har og­så svag­he­der, og vi spil­le­de godt, og jeg score­de ef­ter ot­te mi­nut­ter, og vi hav­de chan­cer til fle­re mål. Mod AGF her på sta­dion gik det og­så rig­tigt godt. Jeg fik skabt mu­lig­he­der og ud­for­dret mod­stan­der­ne.”

Han kig­ger ind imel­lem lidt ge­nert ud ad vinduet el­ler ned i bor­det. End­nu er det be­gra­en­set, hvor man­ge stør­re in­ter­view han har gi­vet i sin kar­ri­e­re, men på det bra­si­li­ansk-po­rtu­gi­si­ske mo­der­s­mål forta­el­ler han ger­ne sin us­a­ed­van­li­ge fod­bold­hi­sto­rie, der al­le­re­de har budt på lidt af hvert.

UN­DER ZO­LA I QA­TAR

Al­lan Sousa blev født i Re­gi­stro, en by med lidt over 50.000 ind­byg­ge­re lidt min­dre end 200 ki­lo­me­ter fra São Paulo. Re­gi­stro fik i sin tid sit navn, for­di det i ko­lo­ni­ti­den var her, gul­det blev re­gi­stre­ret, in­den bå­de­ne frag­te­de det fra Bra­si­li­en til Portu­gal.

I dag er fod­bold­spil­le­re den sto­re eks­portva­re fra Bra­si­li­en, men der var ik­ke me­get, der ty­de­de på, at Al­lan Sousa skul­le bli­ve en del af den bra­si­li­an­ske spil­ler­eks­port.

Han vok­se­de op i en ja­evn fa­mi­lie, hvor fa­de­ren var ma­ler, og mo­de­ren pas­se­de børn i en an­den fa­mi­lie. Al­lan spil­le­de fod­bold på ga­den med si­ne ven­ner og drøm­te om at bli­ve pro­fes­sio­nel fod­bold­stjer­ne som Lio­nel Mes­si el­ler Cristiano Ronaldo.

”Mi­ne fora­el­dre sag­de, at jeg skul­le pas­se min sko­le, men i mit ho­ved hand­le­de det om fod­bold. Tak­ket va­e­re Gud er jeg nå­et her­til,” si­ger han.

”Som barn drib­le­de jeg he­le ti­den. Nu har jeg til­la­ert mig en an­den men­ta­li­tet. I pro­fes­sio­nel fod­bold er det an­der­le­des. Der skal man va­e­re klo­ge­re og for­stå, hvor­når man skal drib­le, og hvor­når man skal la­de va­e­re. Men jeg el­sker at drib­le og ud­for­dre.”

Drible­fa­er­dig­he­der­ne og en af de utal­li­ge bra­si­li­an­ske em­presários, fod­bol­da­gen­ter, gav ham mulig­he­den for at kom­me til klub­ben In­de­pen­den­te i by­en Li­meira nog­le ti­mer nord­på. Det var ik­ke en af de tra­di­tio­nel­le stor­klub­ber i São Paulo-sta­ten, men dog en klub, hvor han spil­le­de med i ung­doms­tur­ne­rin­ger om stats­mester­ska­bet. Men der var

ik­ke ud­sigt til no­gen pro­fes­sio­nel kar­ri­e­re.

”Det er sva­ert i Bra­si­li­en. Der er så man­ge spil­le­re med ta­lent. Man er nødt til at ha­ve en sta­erk agent, der kan åb­ne dø­re­ne for en, og som har kon­tak­ter i de sto­re klub­ber. El­lers må man sø­ge ud af lan­det,” si­ger han.

Det var, hvad Al­lan Sousa end­te med at gø­re. Hans agent hav­de en kon­takt i Portu­gal, som kend­te den bel­gi­ske agent Mitch Bak­ko­vens. Han hav­de spe­ci­a­li­se­ret sig i fod­bold i Mel­le­mø­sten og re­pra­e­sen­te­re­de klub­ben AlAra­bi Sports Club i Qa­tar Stars Le­ague, den bed­ste ra­ek­ke i emira­tet ved den Per­si­ske Bugt.

Gen­nem Bak­ko­vens fik Al­lan Sousa i be­gyn­del­sen af 2016 mulig­he­den for at rej­se til Qa­tar og prø­ve­tra­e­ne i Al-Ara­bi. Han var kun 18 år gam­mel, hav­de kun spil­let ung­doms­fod­bold i Bra­si­li­en, hav­de al­drig før sid­det i et fly og al­drig va­e­ret uden for Bra­si­li­ens gra­en­ser.

”Jeg tal­te med mi­ne fora­el­dre om det. Min far sag­de: ’Hvis du vir­ke­lig vil det, og det er din drøm, så skal du gø­re det.’ Og det var det. Jeg vid­ste og­så, at jeg kun­ne hja­el­pe min fat­ti­ge fa­mi­lie, hvis det gik godt. Så jeg rej­ste fra Bra­si­li­en med tungt hjer­te over at for­la­de min fa­mi­lie,” forta­el­ler Al­lan Sousa.

I Do­ha tra­e­ne­de han en uge med Al-Ara­bis første­hold, hvor­ef­ter dom­men vil­le fal­de.

”Det var en us­a­ed­van­lig si­tu­a­tion. Nor­malt er de uden­land­ske spil­le­re i slut­nin­gen af de­res kar­ri­e­re, når de kom­mer til Qa­tar. Jeg gjor­de mit bed­ste og spil­le­de med i en tra­e­nings­kamp, og hel­dig­vis kun­ne tra­e­ne­ren li­de mit spil,” si­ger han.

Den tra­e­ner var in­gen rin­ge­re end Gi­an­fran­co Zo­la. Den lil­le ita­li­e­ner med den sto­re kar­ri­e­re i blandt an­det Na­po­li, Par­ma og Chelsea hav­de med blan­det suc­ces for­søgt sig som tra­e­ner i bå­de Eng­land og Ita­li­en. I sit se­ne­ste job i Cag­li­a­ri holdt han min­dre end tre må­ne­der på tra­e­ner­po­sten, og i som­me­ren 2015 var Zo­la rejst til Qa­tar, et halvt år in­den den ukend­te Al­lan Sousa duk­ke­de op og skul­le for­sø­ge at tra­e­ne sig til en kon­trakt.

”Jeg vid­ste godt, hvem han var, og så på vi­deo­er af hans spil i Chelsea. Han var vir­ke­lig en stor spil­ler,” si­ger Al­lan Sousa.

”Jeg var egent­lig ik­ke så nervøs den uge, hvor jeg prø­ve­tra­e­ne­de. Jeg ta­enk­te ik­ke så me­get over, hvor me­get der stod på spil. Jeg fo­re­stil­le­de mig, at jeg ba­re spil­le­de på vej­en med ven­ner­ne hjem­me i Bra­si­li­en.”

Zo­la og le­del­sen kun­ne li­de, hvad de så. Ef­ter en uges tra­e­ning blev tom­mel­finge­ren vendt op. Al­lan Sousa fik kon­trakt med AlAra­bi og kun­ne nu kal­de sig pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler. Han kom di­rek­te ind i Al-Ara­bis star­top­stil­ling, og kort ef­ter sin 19-års fød­sels­dag score­de han i sin de­but mod Al-Ghar­a­fa i trøj­en med num­mer 50 på ryg­gen. Sam­me num­mer, som han i dag ba­e­rer i Vej­le.

”Det blev mit num­mer på den kamp. Jeg kom midt i sa­e­so­nen, og de vi­ste mig, hvil­ke num­re der var le­di­ge. Det var lidt til­fa­el­digt, at jeg tog num­mer 50. Men da jeg score­de mit før­ste mål som pro­fes­sio­nel i min de­but med det num­mer, har jeg holdt fast i det si­den,” smi­ler han.

Han fin­der sin te­le­fon frem og vi­ser et fo­to, hvor han står ved si­den af Xavi. I sin fjer­de kamp i Qa­tar mød­te han den span­ske le­gen­de, der ni må­ne­der tid­li­ge­re hav­de vun­det Cham­pions Le­ague med Bar­ce­lo­na og der­ef­ter skif­te­de til Al-Sadd.

”Få må­ne­der for­in­den hav­de jeg set ham spil­le for Bar­ce­lo­na på tv. Nu spil­le­de jeg plud­se­lig mod ham. Det var helt vildt,” si­ger Al­lan Sousa.

Han tri­ve­des i Qa­tar. Han fik en god ven i hold­kam­me­ra­ten og lands­man­den Paulin­ho, som i dag spil­ler i Cre­mo­ne­se i den ita­li­en­ske Se­rie B. Og han føl­te, at Zo­la tro­e­de på ham.

”Han var som en far for mig. Han tal­te he­le ti­den med mig og for­kla­re­de mig, hvad jeg skul­le gø­re. Han sag­de: ’Spil, som du gjor­de med di­ne ven­ner i Bra­si­li­en. Du skal ik­ke spil­le med frygt.’ Han prø­ve­de at vi­se mig til­lid, så jeg kun­ne ar­bej­de med at ud­vik­le mig,” si­ger han.

Men det blev ik­ke til fle­re mål end det i de­bu­ten for Al­lan Sousa, og sa­e­so­nen gik ik­ke som for­ven­tet for Al-Ara­bi. Hol­det slut­te­de på ot­ten­de­plad­sen, Zo­la blev fy­ret, og ef­ter at han blot hav­de va­e­re i klub­ben i få må­ne­der, fik Al­lan Sousa at vi­de, at øn­sket var at ud­le­je ham. Der var ik­ke plads til ham i Al-Ara­bi i den na­e­ste sa­e­son. I ste­det fort­sat­te han som ud­le­jet i klub­ben Al-Mark­hiya i den na­est­bed­ste ra­ek­ke.

”Der er man­ge pen­ge i Qa­tar, og det hand­ler om at ha­ve de rig­ti­ge kon­tak­ter. Der kom en an­den spil­ler til klub­ben med et stør­re navn,” si­ger Al­lan Sousa, der ef­ter klubs­kif­tet score­de man­ge mål for­an få hund­re­de til­sku­e­re i den na­est­bed­ste ra­ek­ke i ef­ter­å­ret 2016.

Og så vi­ste der sig en ny mu­lig­hed.

KARANTAENESAG VAR EN MIS­FOR­STÅ­EL­SE

Bel­gi­e­ren Mitch Bak­ko­vens, der i sin tid hav­de va­e­ret med til at få Al­lan Sousa til Al-Ara­bi, var nu ble­vet hans egen agent. Og blandt Bak­ko­vens’ man­ge for­bin­del­ser i fod­bold­ver­de­nen var en vis mol­d­over ved navn An­drej Zo­lot­ko, der hav­de ar­bej­det som agent og nu hav­de købt sig ind i Vej­le Bold­klub i den dan­ske 1. di­vi­sion.

Bak­ko­vens og Zo­lot­ko af­tal­te, at Al­lan Sousa kun­ne ta­ge med Vej­le på tra­e­nings­lejr i Tyr­ki­et in­den for­års­star­ten i 2017. Og det end­te med en kon­trakt i den dan­ske klub.

”Jeg vil­le ger­ne spil­le i Eu­ro­pa, så det var en god mu­lig­hed,” si­ger Al­lan Sousa.

”Men det var me­get sva­ert i star­ten. Kul­den var hård for mig, og fod­bol­den var me­get an­der­le­des. I Qa­tar var spil­let lang­som­me­re,” fort­sa­et­ter han.

Ef­ter det før­ste hal­ve år hav­de de fa­er­re­ste i Vej­le set no­get sa­er­ligt i Al­lan Sousa. Blot et en­kelt mål var det ble­vet til, og det hav­de ik­ke over­ra­sket no­gen, hvis han hur­tigt hav­de for­ladt klub­ben igen.

Men da Adol­fo Sor­ma­ni kom til klub­ben sid­ste som­mer, vend­te det for bå­de Vej­le og Al­lan Sousa.

”Da jeg var hjem­me i Bra­si­li­en, sag­de min agent, at Sor­ma­ni var ble­vet an­sat, og at han for­stod portugisisk, og at det vil­le bli­ve godt for mig. Han har vist mig me­get til­lid,” si­ger Al­lan Sousa.

I sid­ste sa­e­son score­de han og lag­de op til mål, da Vej­le ryk­ke­de op i Su­per­liga­en ef­ter ni års fra­va­er. Of­fen­si­ven med Al­lan Sousa, Do­mi­nic Vi­ni­ci­us og Imed Lou­a­ti gik godt i spa­end bå­de på og uden for ba­nen.

Men i novem­ber med­del­te klub­ben plud­se­lig, at al­le tre mid­ler­ti­digt var ble­vet smidt ud af første­hold­strup­pen og i nog­le da­ge skul­le tra­e­ne for sig selv og ik­ke ind­gik i pla­ner­ne for kam­pen mod Fremad Ama­ger. De tre hav­de brudt de in­ter­ne reg­ler, lød det, men iføl­ge Al­lan Sousa var der ta­le om en mis­for­stå­el­se.

”Vi gen­nem­går ja­evn­ligt en fy­sisk test, der må­ler fedt­pro­cen­ten og an­dre ting. Me­nin­gen var, at vi skul­le skri­ve os på en li­ste og va­el­ge et tids­punkt. Men der var in­gen le­di­ge ti­der til­ba­ge. Al­le de an­dre spil­le­re hav­de skre­vet sig på. Klok­ken 8., 8.15 og så vi­de­re,” for­kla­rer han.

”Så vi ta­enk­te: Okay, vi kom­mer al­li­ge­vel, og så ser vi, om der er en tid. Men de fy­si­ske tra­e­ne­re sag­de, at vi ik­ke kun­ne kom­me til nu, for ti­der­ne var jo op­ta­ge­de. De tro­e­de, at vi kom på det tids­punkt, for­di vi ik­ke gad gen­nem­fø­re te­sten,” si­ger han.

”Så kør­te vi igen, men det be­tød, at vi ik­ke var der, da hol­det skul­le se vi­deo lidt se­ne­re på da­gen in­den kam­pen i we­e­ken­den,” fort­sa­et­ter han.

”Så fik vi at vi­de, at vi skul­le tra­e­ne ale­ne og ik­ke kom til at spil­le i we­e­ken­den. Jeg respek­te­rer be­slut­nin­gen. Men for mig hand­le­de det om en mis­for­stå­el­se. Og jeg var vir­ke­lig glad, da vi vandt 4-1 ugen ef­ter, da jeg var til­ba­ge på hol­det.”

Al­lan Sousa ta­ler sta­dig ja­evn­ligt med Do­mi­nic Vi­ni­ci­us, som han be­skri­ver som en sto­re­bror for ham. Do­mi­nic Vi­ni­ci­us blev Vejles stør­ste salg no­gen­sin­de, da han i vin­ter skif­te­de til Bei­jing En­ter­pri­ses Group FC i Ki­nas na­est­bed­ste ra­ek­ke. I den nu­va­e­ren­de Vej­le­trup til­brin­ger han me­get tid sam­men med Lou­a­ti og lands­man­den Gi­an­luca Za­net­te, som end­nu ik­ke har få­et de­but i Vej­le-må­let. De for­dri­ver ti­den med PlaySta­tion og shop­ping­tu­re til Aar­hus, mens han ven­ter på at kun­ne få sin ka­e­re­ste og sit lil­le barn til Dan­mark.

”Det er sva­ert at va­e­re her ale­ne uden fa­mi­li­en. Jeg har brug for at gø­re no­get. Jeg er glad af na­tur og vil ger­ne ha­ve det sjovt. Jeg

➜ dan­ser og syn­ger og la­ver sjov med hold­kam­me­ra­ter­ne,” si­ger han og forta­el­ler, at dan­sker­ne i Vej­le-trup­pen og­så la­ver sjov med ham, ef­ter at han har få­et ry for at fil­me lidt for me­get i kam­pe­ne.

”Hvis jeg fal­der til tra­e­ning, rå­ber de an­dre: ’Hey, Ney­mar! You di­ve too much!’” gri­ner Al­lan Sousa.

“Ney­mar er et idol for mig. Han in­spi­re­rer mig, og jeg kan godt li­de at se vi­deo­er med hans mål og dri­blin­ger, isa­er da han var i Bar­ce­lo­na,” si­ger han.

Det bra­si­li­an­ske VM-exit i kvart­fi­na­len mod Bel­gi­en fulg­te han med hold­kam­me­ra­ter­ne i en bus i Tys­kland på vej til tra­e­nings­kamp mod Ein­tra­cht Brauns­chweig. Skul­le han selv va­el­ge, kom­mer han på et tids­punkt i kar­ri­e­ren til Spa­ni­en li­ge­som for­bil­le­det Ney­mar og som nav­ne­bro­de­ren Al­lan Si­mon­sen.

”Det er en liga, der vil­le pas­se godt til mi­ne kva­li­te­ter. Jeg må ar­bej­de hårdt for at se, hvor langt jeg kan kom­me,” smi­ler den nye Al­lan S. i Vej­le. ✖

21-åri­ge Al­lan Sousa duk­ke­de op i Su­per­liga­en med et brag. ”Jeg tror på mig selv og på mi­ne kva­li­te­ter og tro­e­de på, at jeg kun­ne be­gå mig i Su­per­liga­en. Men jeg hav­de ik­ke lige reg­net med at sco­re i de fi­re før­ste kam­pe,” si­ger Vejles bra­si­li­an­ske an­gri­ber.Fo­to: Jens Dres­ling/Ritzau Scan­pix

Al­lan Sousa er ble­vet en po­pu­la­er mand på sta­dion i Nør­re­sko­ven. Fo­to: Claus Fi­sker/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.