»DET ER IK­KE SIK­KERT, HAN SPIL­LER HER I HE­LE KONTRAKTPERIODEN«

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - ALLAN SOUSA -

For en må­ned si­den for­la­en­ge­de Vej­le Bold­klub kon­trak­ten med Al­lan Sousa, så den nu ud­lø­ber i som­me­ren 2021. Der blev lagt et år på den hid­ti­di­ge kon­trakt, men ef­ter bra­si­li­a­ne­rens gen­nem­brud i dansk fod­bold fø­ler Vejles tek­ni­ske chef Ja­cob Krü­ger sig ik­ke over­be­vist om, at Al­lan Sousa kom­mer til at til­brin­ge de na­e­ste tre år i det østjy­ske.

”Det er ik­ke sik­kert, han spil­ler her i he­le kontraktperioden. Men vi har ik­ke la­vet en plan for, hvad der skal ske, el­ler hvor­når han even­tu­elt skal vi­de­re,” si­ger Krü­ger, der blev an­sat i Vej­le sid­ste som­mer, ef­ter at Al­lan Sousa hav­de haft et sva­ert før­ste hal­vår i klub­ben.

”Sor­ma­ni kend­te ham på for­hånd gen­nem sit tid­li­ge­re sam­ar­bej­de med Gi­an­fran­co Zo­la. Og han vil­le me­get ger­ne ar­bej­de med ham,” si­ger Krü­ger, der in­den star­ten på den­ne sa­e­son hav­de en tro på, at Al­lan Sousa kun­ne bli­ve et vig­tigt ak­tiv i Su­per­liga­en.

”Han er så­dan en ty­pe spil­ler, som må­ske pas­ser bed­re i Su­per­liga­en end i 1. di­vi­sion. Der er bed­re ba­ner og fak­tisk og­så tit me­re plads og tid på bol­den, hvor det i 1. di­vi­sion er me­re du­el­pra­e­get. Man har tid­li­ge­re set no­get lig­nen­de med spil­le­re som Qu­in­cy An­ti­pas og Jep­pe Kja­er,” si­ger han.

”De før­ste tre-fi­re kam­pe var han helt for­ry­gen­de. Men som re­sten af hol­det er han fal­det i ni­veau si­den da. Han har va­e­ret lidt for ano­nym i de sid­ste kam­pe,” fort­sa­et­ter Krü­ger, der hå­ber på en ve­l­o­p­lagt bra­si­li­a­ner i fre­da­gens østjy­ske lo­ka­l­op­gør i Hor­sens.

”Han har no­get af den x-fak­tor, som man of­te le­der ef­ter. Han er dyg­tig på bol­den, har et lavt tyng­de­punkt og er ut­ro­ligt hur­tig på fød­der­ne. Og så har han den ty­pi­ske bra­si­li­an­ske men­ta­li­tet, at han el­sker at ha­ve bol­den. Men sam­ti­dig er han og­så me­get ar­bejd­s­om. Han er fak­tisk en af dem, der lø­ber mest i vo­res kam­pe,” si­ger Krü­ger om Al­lan Sousa, der i Su­per­liga­en me­re har op­t­rå­dt som an­denan­gri­ber end på den høj­re­kant, der ind­til nu har va­e­ret den pri­ma­e­re po­si­tion i hans kar­ri­e­re.

”Han kan beg­ge de­le. Spil­ler han an­denan­gri­ber, be­va­e­ger han sig me­get rundt og ned i ba­nen og ud på kan­ten. Så skal han helst ha­ve en me­re sta­tio­na­er an­gri­ber ved sin si­de. Spil­ler han på kan­ten, sø­ger han of­te ind cen­tralt. Han skal ik­ke va­e­re en kant­spil­ler, der hol­der sig ude i si­den,” vur­de­rer Vejles tek­ni­ske chef.

Ja­cob Krü­ger har lagt den fa­mø­se karantaenesag sid­ste ef­ter­år bag sig. Al­lan Sousa har iføl­ge ham la­ert, hvad det vil si­ge at va­e­re pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler.

”De fik en kamps ka­ran­ta­e­ne, og så var vi vi­de­re. Han har få­et barn, og det har helt sik­kert mod­net ham. Så vi har in­gen pro­ble­mer med ham.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.