UGENS TRANSFERTAL

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - UGENS TRANSFERS -

Selv om der har va­e­ret ad­skil­li­ge re­a­li­se­re­de hand­ler i ugen, der gik, har den stør­ste hi­sto­rie va­e­ret den om FC Midtjyl­lands bud på Brønd­bys Si­mon Ti­bbling. 7,5 mil­li­o­ner kro­ner bød de dan­ske me­stre for vi­ce­me­stre­nes sto­re pro­fil, skrev Ek­stra Bla­det man­dag, og det var på man­ge må­der en op­sigtsva­ek­ken­de hi­sto­rie. For ét var, at en dyg­tig spil­ler po­ten­ti­elt kun­ne skif­te mel­lem to rivaler, no­get an­det var de man­ge spørgs­mål, bud­det af­sted­kom. Reg­ne­de FC Midtjyl­land med, at man kun­ne over­ta­le Brønd­by for søl­le 1 mil­li­on eu­ro? Reg­ne­de FC Midtjyl­land i det he­le ta­get med, at Brønd­by vil­le sen­de en va­erds­at spil­ler til he­den?

Re­a­li­se­ret vil­le Ti­bbling-hand­len va­e­re den mest spek­taku­la­e­re in­ter­ne Superliga-trans­fer si­den Jo­nas Bor­rings skif­te fra OB til FC Midtjyl­land i 2008, men i skri­ven­de stund er der stil­stand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.