NA­TUR­LIG­VIS HAR VO­RES BØRN KLUBTRØJER PÅ

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER - Følg Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen på Twit­ter un­der bru­ger­nav­net @Tro­elsBa­gerT og la­es fle­re me­nin­ger på tips­bla­det.dk/blogs. Få og­så de se­ne­ste fod­bold­nyhe­der på face­book.com/tips­bla­det Chefredaktør, Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

Når mi­ne børn spil­ler fod­bold i den lo­ka­le idra­ets­for­e­ning, er der langt mel­lem de dan­ske lands­hold­strø­jer, bå­de på de små ba­ner, hvor de små tum­ler rundt ef­ter bol­den, og fem- og syv­mands-ba­ner­ne, hvor de stør­re børn har få­et be­greb om af­le­ve­rin­ger og po­si­tio­ner. Til gen­ga­eld vrim­ler det med trø­jer fra FC Bar­ce­lo­na, Re­al Madrid, Man­che­ster Uni­ted og Li­ver­pool, nog­le fe­in­s­ch­meck­e­re har trø­jer fra klub­ber som Dort­mund, West Ham og Pa­ris Saint-Ger­main, og her i År­hus er der na­tur­lig­vis og­så de ob­liga­to­ri­ske AGF-trø­jer.

Det si­ger na­tur­lig­vis ik­ke no­get om bil­le­det el­ler trø­jesal­get i he­le lan­det, men jeg vil vove den på­stand, at in­ter­es­sen for lands­holds­fod­bold, isa­er i de yn­gre år­gan­ge, ik­ke just kom­mer til at eks­plo­de­re i de kom­men­de år ef­ter de se­ne­ste ugers lands­holds­kon­flikt.

Mens par­ter­ne stri­des in­da­edt om be­tin­gel­ser­ne for en af­ta­le, og ik­ke mindst gen­nem me­di­er­ne om, hvem der er den stør­ste idi­ot, gra­em­mer stør­ste­delen af de fod­bol­din­ter­es­se­re­de dan­ske­re sig til ud­sig­ten til en ny land­skamp, den­ne gang med en po­ten­ti­el EMkva­li­fi­ka­tion på spil mod Wa­les, med det dan­ske fut­sal-lands­hold. Et hold, der sup­ple­ret med kol­le­ger fra 2. di­vi­sion gjor­de de­res bed­ste mod et, for­stå­e­ligt, uin­spi­re­ret Slovaki­et i ons­dags, men sta­dig var et sym­bol på lav­punk­tet i dansk lands­holds­hi­sto­rie.

Den helt kor­te ver­sion er, at DBU fø­ler sig vold­somt pres­set øko­no­misk af spil­ler­ne og Spil­ler­for­e­nin­gen, isa­er ef­ter en for DBU ka­ta­stro­falt dår­lig af­ta­le i 2015, og at man der­for tje­ner sta­digt fa­er­re pen­ge på A-lands­hol­det, der isa­er på grund af tv-af­ta­ler er den helt sto­re, ja ene­ste, over­skud­s­for­ret­ning i fo­re­ta­gen­det. Man vil gø­re op med af­ta­len fra 2015, der isa­er om­kring de kom­merci­el­le ret­tig­he­der til brug af spil­ler­ne, når de er på lands­hol­det, ef­ter DBU’s me­ning ko­ster for­bun­det mil­li­o­ner af kro­ner.

Spil­ler­ne og Spil­ler­for­e­nin­gen me­ner på de­res si­de af bor­det, at DBU gen­nem lang tid har for­søgt at pres­se spil­ler­ne til at med­vir­ke i kom­merci­el­le sam­men­ha­en­ge, som stri­der med de­res per­son­li­ge sponsora­ter og klubsponsora­ter, og man la­eg­ger skyl­den på kon­flik­ten over på DBU med hen­vis­ning til, at DBU fuld­sta­en­dig af­vi­ste at byg­ge vi­de­re på den tid­li­ge­re af­ta­le, som spil­ler­ne til­bød. Som vi kom­mer ind på se­ne­re i den­ne ud­ga­ve af Tips­bla­det, er der svag­he­der ved beg­ge par­ters ar­gu­men­ter.

Det er sva­ert at fo­re­stil­le sig, at DBU’s sponsor­ind­ta­eg­ter plud­se­lig vok­ser vildt med fri­e­re ad­gang til at bru­ge spil­ler­ne, og der er en lidt spøjs dob­belt­hed i, at man på den ene si­de er ung­dom­mens og bred­defod­bol­dens al­men­nyt­ti­ge or­gan og ik­ke vil va­e­re ar­bejds­gi­ver for spil­ler­ne, mens man ger­ne vil bru­ge in­ter­na­tio­na­le stjer­ne­nav­ne som Chri­sti­an Erik­sen, Kas­per Sch­mei­chel og Pio­ne Si­sto kom­merci­elt for at tje­ne så man­ge pen­ge som mu­ligt.

Der er og­så be­ty­de­li­ge svag­he­der i DBU’s ar­gu­ment om, at lands­holds­spil­ler­ne ’skyl­der’ bred­den og ung­dom­men de­res kar­ri­e­re. Det er Mid­del­fart, OB og Ajax, der sam­men med Tot­ten­ham har stor del af ae­ren for, at Chri­sti­an Erik­sen er ble­vet en ver­dens­klas­se­spil­ler, mens den stør­ste an­part selv­føl­ge­lig til­fal­der Erik­sen selv, og i det sto­re bil­le­de er ung­domslands­hold og A-lands­hold pe­ri­fe­re stør­rel­ser i den lig­ning. Det er en mis­for­stå­el­se af rang, at DBU og fod­bold­for­bun­de­ne i langt de fle­ste lan­de i ver­den er ho­ved­år­sa­gen til, der duk­ker dyg­ti­ge fod­bold­spil­le­re op på A-lands­hol­de­ne - der er fod­bol­dens py­ra­mi­de for la­engst kort­slut­tet af pro­fes­sio­nel ta­len­t­ud­vik­ling i klub­ber­ne.

Det er sva­ert at be­brej­de Spil­ler­for­e­nin­gen, at den mu­lig­vis er Eu­ro­pas sta­er­ke­ste fag­for­e­ning for fod­bold­spil­le­re, og at den ar­bej­der for or­dent­li­ge vil­kår for spil­ler­ne. Det er or­ga­ni­sa­tio­nen sat i ver­den til.

Men på A-lands­hol­det er spil­ler­ne og Spil­ler­for­e­nin­gen ved at sej­re sig ihjel i en kamp for at nor­ma­li­se­re en of­te ka­o­tisk og men­ne­skefjend­sk fod­bold­ver­den, hvor spil­le­re uden for Nord- og Vest­eu­ro­pa uden en ildspr­ud­len­de Mads Øland til at for­sva­re sig ar­bej­der un­der elen­di­ge for­hold sam­men­lig­net med Dan­mark.

Lands­holds­fod­bold og der­med DBU er un­der et enormt pres fra klub­ber­ne i Eu­ro­pa, og det er i sid­ste en­de dis­se sto­re pen­ge, løn­nin­ger­ne, sponsoraf­ta­ler­ne og de pro­fes­sio­nel­le for­hold, DBU ik­ke kan mat­che.

Det skal al­le par­ter er­ken­de og fin­de en kon­sensus om, og det er ef­ter min vur­de­ring blandt an­det den­ne er­ken­del­se, der er så sva­er at slu­ge. Men må­ske skul­le man gø­re for­sø­get. Pra­e­mie­pen­ge­ne for at nå EM 2020 og VM 2022 er al­li­ge­vel så astro­no­mi­ske, at de gør kam­pen om nog­le få ek­stra mil­li­o­ner kro­ner fra sponsora­ter, for­sik­rin­ger og bonus­af­ta­ler lidt li­ge­gyl­di­ge.

Må­ske kun­ne par­ter­ne mø­des i en af­ta­le om, at DBU ik­ke bru­ger in­di­vi­du­el­le spil­le­re el­ler grup­per, men kun mar­keds­fø­rer he­le lands­hol­det, mens spil­ler­ne af­hol­der sig fra kom­merci­el­le ak­ti­vi­te­ter i lands­holds­re­gi for de­res klubsponso­rer og per­son­li­ge sponso­rer?

De to par­ter skal i hvert fald skyn­de sig at fin­de en af­ta­le, hvis de me­ner det med et tro­va­er­digt A-lands­hold al­vor­ligt – ger­ne før søn­da­gens kamp mod Wa­les.

For uan­set, hvad tra­e­ne­re, spil­le­re, for­bund og me­nings­dan­ne­re si­ger om­kring de sto­re slut­run­der, kan klub­fod­bold langt me­re, end lands­holds­fod­bold kan, og der er in­gen, hver­ken på U/7-ba­ner­ne i tu­sind­vis af bred­deklub­ber el­ler i de mil­li­ar­domsa­et­ten­de fod­bold­klub­ber i ud­lan­det, der stop­per op og ven­ter, for­di Spil­ler­for­e­nin­gen og DBU ik­ke kan bli­ve enig om en lands­holds­af­ta­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.