FODBOLDBUMSEN OG FAELLESSKABET

Med få af­bry­del­ser har Tro­els Bech gen­nem 30 år va­e­ret en del af top­pen af dansk fod­bold, hvor hans stør­ste dri­ve of­te har va­e­ret faellesskabet og vej­en til må­let. Ved års­skif­tet for­la­der han Brønd­by – og for­ment­lig og­så fod­bold­ver­de­nen.

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - TROELS BECH - TEKST: MAR­TIN DAVIDSEN

D et var i den syd­fyn­s­ke by Rantzaus­min­de, at Tro­els Bech før­ste gang stif­te­de be­kendt­skab med fod­bol­dens gla­e­der.

I be­gyn­del­sen fo­re­gik det ale­ne med spark op ad mu­ren ved Brugs­en, men han fandt hur­tigt ud af, at det var så me­get sjove­re, når der var an­dre med. For i Tro­els Be­chs ver­den har fod­bold al­tid hand­let om me­re end ba­re det at spar­ke til bol­den. Han har of­te talt om faellesskabet og vej­en til må­let som sit stør­ste dri­ve, og or­det ”pro­ces” er ik­ke sja­el­dent ble­vet ka­e­det sam­men med Tro­els Bech. Selv har han be­skre­vet det på sin egen un­der­fun­di­ge må­de:

”Jeg har nok haft de stør­ste lyk­ke­stun­der på tra­e­nings­ba­nen, når ting, som man har tra­e­net, og som man kan se er ved at lyk­kes, de så lyk­kes! Det er stort øje­blik, når ting ba­re lyk­kes uden at man skal tvin­ge det igen­nem. Man kan sam­men­lig­ne det lidt med Pe­ter Plys, for på et tids­punkt bli­ver han spurgt, hvad det bed­ste er i li­vet, hvor­til han først sva­rer ’Det er at spi­se hon­ning’, men ef­ter en kort ta­en­ke­pau­se aen­drer sva­ret til: ’Nej, det bed­ste er li­ge in­den, man skal til at spi­se hon­ning’,” sag­de han i 2013 til dansk­fod­bold. com.

Som te­e­na­ger gik Tro­els Bech i gym­na­si­et i Svend­borg, hvor li­vets an­dre fri­stel­ser trak ham kortva­rigt va­ek fra fod­bol­den, ind­til SfB’s da­va­e­ren­de ch­eftra­e­ner Vig­go Jen­sen gav ham et klart bud­skab: ”Det er ik­ke din egen be­slut­ning, det skal jeg nok be­stem­me.”

Så Tro­els Bech ind­led­te sit fod­bold­liv på Hø­je Bø­ge Sta­dion, in­den selv­sam­me Vig­go Jen­sen tog ham med til Sil­ke­borg IF, hvor Bech som 22-årig de­bu­te­re­de i lan­dets bed­ste fod­bol­dra­ek­ke i 1988.

Med få af­bry­del­ser har han va­e­ret der li­ge si­den.

EN FODBOLDBUMS

Si­de­lø­ben­de med den spa­e­de og se­mi­pro­fes­sio­nel­le fod­bold­kar­ri­e­re be­gynd­te Tro­els Bech på uni­ver­si­tet, men han drop­pe­de ud af me­di­cin­stu­di­et, for­di han blev tra­et af ”det selv­høj­ti­de­li­ge mil­jø, hvor man gik rundt i hvid kit­tel og tra­esko og fy­re­de vit­tig­he­der af på lat­in.”

I ste­det stu­de­re­de han ita­li­ensk, da fod­bold­li­vet plud­se­lig tog fart. Bech var så­le­des en del af det fremad­stormen­de Sil­ke­borg-hold, der kul­mi­ne­re­de med det dan­ske mester­skab i 1994.

In­den det kom så vidt, hav­de han imid­ler­tid få­et end­nu et vink med en vogn­stang af Vig­go Jen­sen, der på et tids­punkt sat­te Bech af hol­det med be­ske­den om, at han vil­le eg­ne sig bed­re som tra­e­ner end som spil­ler.

Ef­ter for­skel­li­ge smags­prø­ver på tra­e­ner­ger­nin­gen tog Tro­els Bech fat på li­vet som her­re­ch­eftra­e­ner i Hor­sens i 1998, hvor­ef­ter der fulg­te 16 år med op- og ned­t­u­re i fle­re for­skel­li­ge klub­ber.

I be­gyn­del­sen af det nye årtu­sin­de mar­ke­re­de han sig som ny Su­per­liga-tra­e­ner sprog­blom­ster og vid, der vak­te op­ma­er­k­som­hed. Vis­se ste­der blev det ik­ke set som po­si­tivt, og når han tal­te om pro­ces­ser og ud­vik­ling, fik han fans på nak­ken, mens der var pip i pres­sen om, at han ik­ke var på bøl­gela­eng­de med spil­ler­ne.

”Om­kring mit sprog tror jeg, at det er lidt en skrø­ne, at jeg skul­le va­e­re for aka­de­misk. Jeg tror, den er op­stå­et ud af nog­le af de ting, jeg har sagt til me­di­er­ne gen­nem åre­ne. Jeg er ik­ke selv stødt på spil­le­re, der ik­ke har kun­net for­stå, hvad jeg sag­de, og jeg har da og­så na­e­sten ude­luk­ken­de be­fun­det mig blandt fod­bold­spil­le­re de se­ne­ste 20 år. Jeg er ik­ke aka­de­mi­ker. Jeg er uud­dan­net. Jeg er en fodboldbums,” sag­de Tro­els Bech til Tips­bla­det i 2012.

Fi­re gan­ge prø­ve­de Tro­els Bech at bli­ve fy­ret i en fod­bold­klub, men han har og­så har op­le­vet at bli­ve købt ud af sin kon­trakt fi­re gan­ge. Og han har med 431 kam­pe sta­dig re­kor­den for flest kam­pe som ch­eftra­e­ner i Su­per­liga­en.

FAR­VEL TIL FOD­BOL­DEN?

Selv i pe­ri­o­der uden job de­fi­ne­re­de Tro­els Bech sig al­tid som fod­bold­tra­e­ner, men i for­bin­del­se med den sid­ste fy­ring i OB i sep­tem­ber 2014 duk­ke­de nye tan­ker op.

”Jeg var in­de i al­vor­li­ge over­vej­el­ser om, hvor­vidt jeg over­ho­ve­det skul­le bli­ve ved at be­ska­ef­ti­ge mig med fod­bold. Til min sto­re over­ra­skel­se sav­ne­de jeg ik­ke – selv ef­ter et styk­ke tid – tra­e­nerjob­bet. Det kom bag på mig, og det gav tid til re­flek­tio­ner,” har han for­talt til Fy­ens Stift­s­ti­den­de.

Tan­ker­ne den­gang gik blandt an­det på at ska­be et kre­a­tivt kul­tur­hus i hjem­by­en Oden­se sam­men med hu­stru­en og kunst­ne­ren Nil­le Bech, med hvem han har ot­te sam­men­brag­te børn. Fa­mi­li­en over­ve­je­de og­så den­gang at flyt­te til Ita­li­en, men en dag i ju­ni 2015 blev han rin­get op af et be­sty­rel­ses­med­lem i Brønd­by.

En uge se­ne­re be­gynd­te han som sport­s­chef i klub­ben, hvor han si­den hen blev for­frem­met til sport­s­di­rek­tør i kølvan­det på ”Oscar-ga­te”.

I Brønd­by har hans fo­kus på sam­men­ha­engs­kraft og ud­vik­ling ud­mønt­et sig i et stort af­tryk på klub­bens nye iden­ti­tet.

Dels har han va­e­ret en af ho­ved­for­fat­ter­ne til Stra­te­gi 6.4, hvor or­det ”fa­el­les­skab” er en af ker­ne­va­er­di­er­ne. Og dels var han dybt in­vol­ve­ret i det ar­bej­de, der før­te til an­sa­et­tel­sen af Ale­xan­der Zor­ni­ger som ch­eftra­e­ner i som­me­ren 2016.

Den pro­ces – der var or­det igen – er han stolt af, og det kun­ne ha­ve kul­mi­ne­ret med et mester­skab i for­å­ret, hvor Brønd­by i ste­det måt­te nø­jes med sølv.

I den­ne uge med­del­te Tro­els Bech så, at han stop­per i klub­ben ved årets ud­gang. Han har ud­talt, at han vil bru­ge si­ne kom­pe­ten­cer i en bre­de­re kon­tekst og på en stør­re plat­form end fod­bold, så det kun­ne ty­de på, at fyn­bo­en for­la­der fod­bold­fa­el­le­ska­bet ef­ter me­re end 30 år i ga­met.

På den ene si­de er det ik­ke til at tro, at fodboldbumsen skal la­ve no­get an­det, men på den an­den si­de er det ik­ke over­ra­sken­de, at den vel­ta­len­de fyn­bo har lyst til no­get an­det end spor­tens sort-hvi­de ver­den.

BT skrev man­dag, at Tro­els Bech flyt­ter med fa­mi­li­en til Ita­li­en, men ho­ved­per­so­nen selv har end­nu ik­ke for­talt, hvor han fin­der sit nye fa­el­les­skab. +

Fo­to: Mads Claus Ras­mus­sen/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.