Før lør­da­gen Bra­brand IF-Kol­ding IF FRA SKRAMMEL-FOD­BOLD TIL SUC­CES

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Der er ud­sigt til et in­ter­es­sant topop­gør i 2.di­vi­sions ve­st­pul­je, når Bra­brand ta­ger imod Kol­ding IF lør­dag ef­ter­mid­dag i det ve­st­li­ge Aar­hus. Og for Bra­brand-tra­e­ner Tom Søj­berg er det ik­ke ba­re et mø­de mel­lem num­mer ét og num­mer to i lan­dets tred­je­bed­ste ra­ek­ke. Det er og­så en gentagelse af en som­mer­kamp, som iføl­ge ham ki­ck­star­te­de beg­ge klub­bers sa­e­son.

”Vi spil­le­de mod Kol­ding i den sid­ste test­kamp i som­mer in­den sa­e­so­nen be­gynd­te. Vi hav­de mi­stet syv stam­spil­le­re fra vo­res hold, og Kol­ding hav­de spil­let fan­ta­stisk i op­star­ten, mens vi spil­le­de skrammel-fod­bold, hvor vi slet ik­ke kun­ne få det til at ha­en­ge sam­men,” forta­el­ler Tom Søj­berg med tan­ke på en varm som­mer­dag i slut­nin­gen i juli, hvor Bra­brand end­te med at vin­de 4-1.

”Vi spil­le­de en fan­ta­stisk fod­bold­kamp på et la­ek­kert Kol­ding Sta­dion, der hav­de en saf­tig og flot gra­es­pla­e­ne, mens re­sten af Dan­mark var en gul sa­van­ne,” hu­sker Tom Søj­berg, der ser tra­e­nings­kam­pen som en vig­tig pro­log for den fi­ne sa­e­son­start, som beg­ge ube­sej­re­de klub­ber si­den har haft.

”Kol­ding end­te med at va­e­re su­re på alt og al­le og sig selv – selv vand­fla­sker­ne var de su­re på. Men som jeg sag­de til de­res tra­e­ner ef­ter kam­pen, så er en tra­e­nings­kamp jo li­ge­gyl­dig, hvis ba­re man vin­der den før­ste kamp i tur­ne­rin­gen. Si­den da har Kol­ding han­ket op i kug­ler­ne og er kom­met af sted, mens vi har brugt som­mer­kam­pen til at fo­ku­se­re på vo­res va­er­di­er og byg­ge vi­de­re. Den kamp fik beg­ge klub­ber spo­ret ind på sa­e­so­nen, så beg­ge klub­ber kom ba­ck to ba­si­cs,” si­ger Tom Søj­berg.

Bra­brand er nedryk­ker fra 1. di­vi­sion, og som­me­ren bød på uro i Aar­hus-klub­ben, der mi­ste­de en ra­ek­ke nøg­le­spil­le­re og des­u­den måt­te stop­pe al kon­trakt­fod­bold i klub­ben.

”Der var syv spil­le­re fra vo­res star­tel­le­ver, der for­lod klub­ben. Fle­re af de an­dre på hol­det var lidt tø­ven­de, og nog­le kom se­ne­re hjem fra fe­rie end af­talt. De re­ste­ren­de blev der og­så truk­ket i fra ud­lan­det og an­dre dan­ske klub­ber. Al­le ta­enk­te: ’Hvad er det her for no­get?’ Vi hav­de nog­le tra­e­nings­kam­pe, der var no­get skrammel, og der­for var det, at jeg tog en snak med nog­le af de til­ba­ge­va­e­ren­de stam­spil­le­re og bad dem gi­ve fuld gas og va­e­re fo­re­gangs­ma­end på det nye hold. Det be­tød no­get,” si­ger Tom Søj­berg, der gla­e­der sig over hol­dets fi­ne start på sa­e­so­nen, der har budt på 14 po­int i seks kam­pe.

”Vo­res nøg­le­va­er­di­er er at dyr­ke sam­men­hol­det, ar­bej­de hårdt for hin­an­den og tur­de at spil­le fod­bold. Og så hand­ler det om at spil­le, som vi har af­talt, og gø­re alt for hin­an­den ud fra det. Så skal tin­ge­ne nok kom­me. Jeg kan kun ro­se mi­ne spil­le­re for, at vi kan hi­ve nog­le po­int hjem på de da­ge, hvor det ik­ke kø­rer. Der er rig­tig man­ge, der snak­ker om pro­ces uden at la­ve po­int. Vi gør det lidt mod­sat, for vi le­der sta­dig ef­ter vo­res re­la­tio­ner og det fa­ste ud­tryk, men det er spa­en­den­de, at vi får en del po­int un­der­vejs, og der­for er stem­nin­gen og­så i top,” si­ger han.

Må­let er at ven­de til­ba­ge til lan­dets na­est­bed­ste ra­ek­ke, men i før­ste om­gang ven­ter alt­så en gentagelse af som­mer­kam­pen mod Kol­ding på lør­dag. Bra­brand lig­ger num­mer ét med 14 po­int for seks kam­pe, we­e­ken­dens mod­stan­de­re har to fa­er­re.

”Vi spil­ler of­te ta­et­te kam­pe mod Kol­ding, og det en­der al­tid med, at Kol­ding er lidt bed­re med bol­den, mens vi er go­de til at få nog­le mar­gi­na­ler med os. Vi har haft nog­le hef­ti­ge op­gør på Kol­ding Sta­dion, hvor vi er ble­vet kørt rundt på røv og al­bu­er og al­li­ge­vel har få­et en uaf­gjort med. Det er sket en del gan­ge, og jeg ved og­så godt, at Kol­ding ik­ke er super gla­de for at mø­de Bra­brand, for­di vi kan va­e­re ir­ri­te­ren­de hel­di­ge. Vi har en ev­ne til at stå imod i de hår­de ti­der og la­ve no­get, når vi får chan­cen. Så­dan tror jeg og­så, at det bli­ver igen,” si­ger Tom Søj­berg.

Tom Søj­berg. Fo­to: Ole Ni­el­sen/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.