MAT­HI­AS ROSS JEN­SEN EN MEN­TALT ROBUST GUT FRA HASSERIS

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Det blev be­ma­er­ket af bå­de pu­bli­kum og jour­na­li­ster, da AaB’s for­svars­spi­ler med num­mer 24 på ryg­gen slog sig på bry­stet og skreg sin be­gej­string ud ef­ter en vig­tig ta­ck­ling i søn­da­gens kamp mod Ran­ders.

Den 17-åri­ge aal­bor­gen­ser Mat­hi­as Ross Jen­sen var ble­vet skif­tet ind for en ska­det Jakob Blåb­jerg midt­vejs i før­ste halv­leg, da AaB var bag­ud med 1-2, og han le­ve­re­de en glim­ren­de pra­e­sta­tion i kam­pen, der end­te 2-2 og alt­så uden fle­re mål imod, mens de­butan­ten var på ba­nen.

Det var midt­stop­pe­rens før­ste kamp i Su­per­liga­en, og Mat­hi­as Ross Jen­sen har der­med nå­et et fo­re­lø­bigt høj­de­punkt i sit un­ge fod­bold­liv, der har budt på en snørk­let vej til top­pen.

Al­li­ge­vel er hans tid­li­ge­re U/17-tra­e­ner David Ol­sen ik­ke over­ra­sket over at se Mat­hi­as Ross Jen­sen i Su­per­liga­en al­le­re­de nu, selv­om den un­ge spil­ler kun li­ge er ble­vet U/19-spil­ler.

”I den per­fek­te ver­den hav­de jeg en for­vent­ning om, at han blev Su­per­liga-spil­ler før han blev se­ni­o­r­spil­ler. Al­le­re­de i U/17liga­en var han ek­stremt af­kla­ret og mo­den i sit spil. Han lig­ne­de en stop­per, der var klar til at sprin­ge det ene U/19-år over,” forta­el­ler David Ol­sen til Tips­bla­det.

Mat­hi­as Ross Jen­sen stam­mer fra Aal­borg-by­de­len Hasseris og kom til AaB som 13-årig fra Aal­borg KFUM. Men selv­om han nu er i Su­per­liga­en, er det først i lø­bet af det se­ne­ste års tid, at han har mar­ke­ret sig som en spil­ler, man sat­se­de på i AaB.

”I hans før­ste U/17-år så man ik­ke til hans si­de. Han spil­le­de langt de fle­ste kam­pe på an­det­hol­det, og han hav­de nog­le små ind­hop på første­hol­det, hvor han blev smidt ind som an­gri­ber, hvis der skul­le jag­tes et mål til sidst. Han gik fuld­sta­en­dig un­der ra­da­ren i vo­res klub, og det var først sid­ste år, at folk i klub­ben blev klar over, hvem Mat­hi­as Ross var,” si­ger David Ol­sen.

”Det hand­le­de om må­den, man så for­svars­spil­le­re i AaB på, og hvad de skul­le kun­ne. Der stod Mat­hi­as Ross ik­ke for­re­st i kø­en, når det hand­le­de om de si­tu­a­tio­ner, hvor vi selv hav­de bol­den. Omvendt var han ube­tin­get vo­res bed­ste for­svars­spil­ler, når det hand­le­de om at for­sva­re,” til­fø­jer han.

Sid­ste som­mer be­gynd­te ud­vik­lin­gen imid­ler­tid at ta­ge fart for Mat­hi­as Ross Jen­sen.

”Da han kom til at spil­le som an­detårs U/17-spil­ler, gik han fra at va­e­re fuld­sta­en­dig ukendt i Dan­mark til at få lands­holds­de­but, hvor­ef­ter han gik fra at va­e­re pe­ri­fe­ri­spil­ler i DBU-re­gi til at va­e­re an­fø­rer i den sid­ste kam­pe ved U/17-EM. Hans sid­ste U/17-år har va­e­ret et år i over­ha­lings­ba­nen. Det er vir­ke­lig gå­et sta­er­kt,” si­ger David Ol­sen om Mat­hi­as Ross Jen­sen, der i ju­ni blev kå­ret til Årets U/17-spil­ler i AaB.

Iføl­ge David Ol­sen skyl­des Mat­hi­as Ross Jen­sens gen­nem­brud i høj grad hans men­ta­li­tet.

”Mat­hi­as Ross har sgu al­drig va­e­ret det åben­ly­se fod­bold­ta­lent. Han har ik­ke få­et no­get fora­e­ret i form af god ti­m­ing el­ler god tek­nik. Han har no­get se­ri­ø­si­tet, no­get må­l­ret­tet­hed og no­get vin­der­kul­tur, der er fuld­sta­en­dig van­vit­tigt. Med det har han ba­re byg­get på. Han er en god for­svars­spil­ler, og så har han ud­vik­let det tak­ti­ske og det tek­ni­ske ni­veau. Men det er helt sik­kert hans men­tale fa­er­dig­he­der, der har gjort, at han er nå­et her­til,” si­ger David Ol­sen.

Og så er vi til­ba­ge ved ju­bels­ce­nen ef­ter ta­ck­lin­gen mod Ran­ders i søn­dags, for det var ik­ke no­get us­a­ed­van­ligt syn for David Ol­sen og de an­dre, der ken­der Mat­hi­as Ross.

”Han har en vin­der­men­ta­li­tet, jeg ik­ke har set før. Da han i kam­pen mod Ran­ders la­ve­de den clea­ring og be­gynd­te at jub­le, tal­te kom­men­ta­to­ren i tv om, at han jub­le­de ud til fan­se­ne, men så­dan var det fak­tisk ik­ke. For hver gang han har la­vet en god de­fen­siv ak­tion i al­le kam­pe for U/19 og U/17, har han jublet, som når en an­gri­ber sco­rer. Ham der er for­svars­de­di­ke­ret. Hvis hol­det har spil­let til nul, tror jeg, at Mat­hi­as Ross er me­get til­freds. Så må de an­dre kla­re re­sten,” si­ger David Ol­sen, der ser et stort po­ten­ti­a­le i den 17-åri­ge for­sva­rer.

”Hvis han kom­mer ind i en god ud­vik­ling, er jeg ik­ke et se­kund i tvivl om, at Mat­hi­as Ross bli­ver en god Su­per­liga-spil­ler. Om vi i AaB kan ud­vik­le ham til et hø­je­re ni­veau? Men­talt er han på et in­ter­na­tio­nalt ni­veau, og jeg er sik­ker på, at han vil kun­ne kla­re sig i ud­lan­det. Han er en men­talt robust gut.” (mpbd)

Fo­to: Ni­gel French/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.