Ar­ven ef­ter Zu­ma

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTR0 -

Det hav­de va­e­ret en tung som­mer for FC Kø­ben­havn-til­ha­en­ger­ne. Ik­ke nok med, at Brønd­by vandt bå­de mester­skab og po­kal, FCK hav­de og­så sagt far­vel til en stri­be kre­a­ti­ve spil­le­re i form af Si­bu­siso Zu­ma, Mag­ne Ho­seth og Jes­per Bech, mens an­fø­rer Hjal­te Nør­re­gaard var rejst til Hol­land. Så der mang­le­de no­get på hol­det, og til­gan­gen af

Vi­borg-duo­en Jes­per Chri­sti­an­sen og Mi­cha­el Grav­gaard, ba­ck­en An­dre Berg­døl­mo og an­gri­ber­ne Marcus Al­l­bäck og

Pe­ter Ijeh hav­de ik­ke da­em­pet be­kym­rin­gen. Men FC Kø­ben­havn hav­de en plan, og den hed El­rio van He­er­den.

Den klej­ne og 22-åri­ge syd­afri­ka­ner hav­de va­e­ret i klub­ben si­den skif­tet fra fod­boldsko­len i Port Eliza­beth i 2002, og ef­ter spora­di­ske ind­hop skul­le han nu le­ve­re bå­de kre­a­ti­vi­tet og hårdt ar­bej­de på midt­ba­nen. Det hav­de han gjort,

FCK før­te Su­per­liga­en sik­kert an med 19 po­int ef­ter syv kam­pe, og nu var spørgs­må­let så, om El­rio van He­er­den var den nye Zu­ma?

”Arh, det er sva­ert. Han har den sam­me tek­nik og den sam­me spe­ed som Zu­ma, og han har red­ska­ber­ne til at va­e­re en spek­taku­la­er spil­ler. Jeg vil si­ge, at han er en god pu­bli­kums­spil­ler,” sag­de ch­eftra­e­ner Hans Ba­cke, mens sport­s­di­rek­tør Ni­els-Chri­sti­an Holm­strøm sup­ple­re­de:

”Han bå­de kan og tør ud­for­dre, og det er al­tid spek­taku­la­ert, i ste­det for at det kun er pas­nings­spil på ba­nen. Men han skal li­ge ha­ve det sid­ste touch med sig, så ak­tio­ner­ne en­der i nog­le fle­re mål.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.