Tips­bla­det for­kla­rer Hvad er UE­FA Na­tions Le­ague?

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - NATIONS LEAGUE - TEKST: SE­BA­STI­AN STANBURY @SebStan­bury

I den­ne lands­holdsu­ge er der ble­vet ta­get hul på en ny tur­ne­ring. De før­ste kam­pe i UE­FA Na­tions Le­ague, og søn­dag de­bu­te­rer Dan­mark mod Wa­les i Aar­hus. Men hvad er op og ned i den nye tur­ne­ring, og hvad er egent­lig for­må­let? Tips­bla­det fø­rer dig her sik­kert gen­nem det ny­e­ste lands­holdspå­fund.

Jeg for­står ik­ke UE­FA Na­tions Le­ague – er der no­get i vej­en med mig?

Nej, du er langt fra ene om at ha­ve det så­dan. I den­ne ud­ga­ve af Tips­bla­det forta­el­ler Tim Sparv, at han ik­ke helt har styr på den tur­ne­ring, som han og Fin­land lør­dag ind­le­der mod Un­garn, og det sam­me ga­el­der Eng­lands VMhelt Har­ry Magu­i­re.

For­ud for VM-se­mi­fi­na­li­ster­nes kamp mod Spa­ni­en, li­ge­le­des lør­dag, for­tal­te han den en­gel­ske pres­se, at han ik­ke rig­tigt vid­ste, hvad han og lands­holdskam­me­ra­ter­ne skul­le i gang med.

”Det er ret for­vir­ren­de – jeg ved ik­ke, hvad I ta­en­ker om det?” spurg­te Magu­i­re iføl­ge The Te­le­graph de en­gel­ske jour­na­li­ster.

”Bos­sen [Ga­reth Sout­h­ga­te] for­søg­te så godt som mu­ligt at for­kla­re os det for­le­den dag. Jeg tror, han har for­stå­et det nu, men det kra­e­ve­de en del re­search.”

”Det er for­vir­ren­de, men vi for­sø­ger at for­stå det. Vi spil­le­re går ba­re ind til hver kamp og for­sø­ger at vin­de og se, hvor det fø­rer os hen. Så må vi se ef­ter kam­pen,” sag­de Magu­i­re om UE­FA’s ny­e­ste lands­holdspå­fund.

Okay, så al­le sy­nes, det er ret for­vir­ren­de. Hvad er så tan­ken bag at ind­fø­re det?

Lands­holds­fod­bol­den ta­ber sta­dig ter­ra­en til klub­fod­bol­den, der spil­ler of­te­re, og som i de se­ne­re år­ti­er har over­ha­let lands­hol­de­ne med hen­syn til kva­li­tet.

Der­for har man ind­ført fle­re til­tag med det for­mål at styr­ke lands­holds­fod­bol­den. En af dem var We­ek of Foot­ball, kon­cep­tet der skul­le Cham­pions Le­ague’ifi­ce­re kva­li­fi­ka­tio­ner­ne med fa­ste spil­le­tids­punk­ter og kam­pe for­delt ud over he­le ugen. Det skul­le for­hin­dre fod­bold­fans i at brok­ke sig over det hø­je an­tal da­ge uden fod­bold­kam­pe, som lands­holdsu­ger­ne tid­li­ge­re bød på.

Na­tions Le­ague skal slå fle­re flu­er med ét sma­ek. For det før­ste skal det re­du­ce­re an­tal­let af use­xe­de ven­skabs­kam­pe. For det an­det skal det hos de sto­re na­tio­ner op­ve­je for, at EM-kva­li­fi­ka­tio­nen for de­res ved­kom­men­de er ble­vet så godt som over­flø­dig, ef­ter eu­ro­pa­mester­ska­ber­ne ble­vet ud­vi­det fra 16 til 24 hold.

”Suc­ce­sen med Cham­pions Le­ague har tid­li­ge­re gi­vet in­spira­tion til at ska­er­pe Eu­ro­pa Le­ague. Det er og­så no­get af det, man prø­ver at se på i for­bin­del­se med Na­tions Le­ague – hvor­dan det kan ska­er­pes mar­keds­fø­rings­ma­es­sigt. Det er jo det, det i høj grad hand­ler om,” sag­de Yng­ve Hal­lén, den­gang pra­esi­dent i det nor­ske fod­bold­for­bund, til Dag­bla­det, der af­slø­re­de pla­ner­ne i 2013.

”Der har helt klart va­e­ret po­li­ti­ske pri­o­ri­te­ter fra al­le 54 for­bund [den­gang var Ko­so­vo end­nu ik­ke med­lem] om, at det sport­s­li­ge skal va­re­ta­ges. Al­le lan­de skal ha­ve sam­me mu­lig­he­der. In­gen skal kva­li­fi­ce­re sig til den­ne tur­ne­ring – al­le skal va­e­re med fra før­ste kamp. Og så er det og­så en pri­o­ri­tet, at tur­ne­rings­for­men skal va­e­re let at for­stå for de fle­ste folk,” sag­de Hal­lén om pla­ner­ne, der blev ved­ta­get i marts 2014.

Men har Hal­lén ret – er tur­ne­rin­gen let at for­stå?

Nej, det lyk­ke­des ik­ke for den nor­ske fod­bold­pra­esi­dent og de an­dre le­de­re at la­ve en nem og gen­nem­sku­e­lig struk­tur. Men lad os prø­ve at gen­nem­gå det så en­kelt som mu­ligt:

I mod­sa­et­ning til tur­ne­rin­ger som EM og VM er al­le UE­FA’s lands­hold kva­li­fi­ce­ret til Na­tions Le­ague. Det er, som nav­net an­ty­der, en liga for al­le 55 med­lem­slan­de, som bli­ver delt ud på fi­re di­vi­sio­ner – af UE­FA kal­det Liga A, Liga B, Liga C og Liga D.

I Liga A og Liga B er der 12 hold, i Liga C er der 15 og i Liga D er der 16. De er ble­vet pla­ce­ret ud fra de­res ran­ge­ring på UE­FA’s ko­ef­fi­ci­ent­lis­te ef­ter af­slut­nin­gen på VM-kva­li­fi­ka­tio­nen – men in­den play­off-kam­pe­ne. I de en­kel­te liga­er er hol­de­ne delt yder­li­ge­re op i grup­per. I Liga A og Liga B er der fi­re grup­per med hver tre hold. I Liga C er der li­ge­le­des fi­re grup­per, tre med fi­re hold og én med tre. Og i Liga D er der fi­re grup­per med fi­re hold.

Ef­ter­å­ret igen­nem vil der va­e­re tre lands­holdsu­ger, hvor vi nu er i gang med den før­ste. Der føl­ger yder­li­ge­re én i ok­to­ber og én i novem­ber. Her skal hol­de­ne på klas­sisk manér mø­de hin­an­den ude og hjem­me og spil­le om at ta­ge før­ste­plad­sen i pulj­en.

Hvad kan man bru­ge pla­ce­rin­ger­ne til?

For det før­ste vil se­ed­nin­gen til EM 2020-kva­li­fi­ka­tio­nen bli­ve af­gjort af pra­e­sta­tio­ner­ne i Na­tions Le­ague.

For det an­det er tur­ne­rin­gen op­byg­get ef­ter en van­lig liga-struk­tur. I de tre ne­der­ste liga­er, B, C og D, ryk­ker de fi­re pul­je­vin­de­re et ni­veau op til na­e­ste ud­ga­ve af Na­tions Le­ague. I de tre øver­ste liga­er, A,

B og C, ryk­ker hol­de­ne sid­ste­plad­sen et ni­veau ned. I Liga C er der dog en grup­pe med kun tre hold hold, så de tre lands­hold, der slut­ter på fjer­de­plad­sen, ryk­ker ned, og det sam­me gør den dår­lig­ste tre­er.

De fi­re grup­pe­vin­de­re i Liga

A er dog ik­ke fa­er­di­ge, når ef­ter­å­ret slut­ter. De går al­le vi­de­re til den af­slut­ten­de kno­ck­out­tur­ne­ring, der spil­les fra

5. til 9. ju­ni 2019. Den be­står af to se­mi­fi­na­ler, en bron­ze­kamp og en fi­na­le. Vin­de­ren kan kal­de sig den før­ste Na­tions Le­ague-me­ster.

Hvor fi­na­le­tur­ne­rin­gen skal af­hol­des, vi­des end­nu ik­ke, men Ita­li­en, Po­len og Portu­gal er i spil.

Hvad vin­der man?

En­hver stor fod­bold­t­ur­ne­ring med respekt for sig selv har selv­føl­ge­lig et tro­fae. Det blev pra­e­sen­te­ret i for­bin­del­se med lod­tra­ek­nin­gen den 24. ja­nu­ar i år, er 71 cen­ti­me­ter højt og ve­jer syv et halvt ki­lo. Det er la­vet af sølv.

Tro­fa­e­et er in­spi­re­ret af et flag, der hej­ses til vej­rs i en flag­stang. På indersiden af po­ka­lens bu­e­de ele­men­ter er der far­ver. De skal mar­ke­re de 55 med­lem­slan­de, der ka­em­per om at løf­te det.

Der er li­ge­le­des la­vet en hym­ne, der skal spil­les i for­bin­del­se med ind­løb og ce­re­mo­ni­er. Det er en blan­ding af klas­sisk og elek­tro­nisk mu­sik, ”en spe­ci­alskre­vet kom­po­si­tion, der skal re­flek­te­re ener­gi­en og am­bi­tio­nen bag tur­ne­rin­gens bran­ding, som un­der­stre­ger, at hver ene­ste kamp ta­el­ler,” som UE­FA for­mu­le­rer det.

Er der og­så pen­ge in­vol­ve­ret?

Selv­føl­ge­lig – nu­ti­dens fod­bold hand­ler om pro­fit, så­le­des og­så Na­tions Le­ague.

Al­le hold får del i en so­li­da­ri­tets­pul­je, der stra­ek­ker sig fra 1,5 mil­li­o­ner eu­ro per hold i Liga A til 500.000 eu­ro i Liga D.

Der­til kom­mer en pra­e­miesum til samt­li­ge grup­pe­vin­de­re – igen stra­ek­ker det sig fra 1,5 mil­li­o­ner til 500.000 eu­ro ned gen­nem ra­ek­ker­ne.

Og en­de­lig er der ek­stra pen­ge til de fi­re Liga A-na­tio­ner, der når Fi­nal Four-tur­ne­rin­gen. Der er 4,5 mil­li­o­ner eu­ro til vin­de­ren, 3,5 til vi­ce­meste­ren, 2,5 til bron­ze­ta­ger­ne og 1,5 til fjer­de­plad­sen.

Hvad skal vi hol­de øje med af kam­pe i weekenden?

Ja­men, Liga D-kam­pen mel­lem Aser­ba­jds­jan og Ko­so­vo fre­dag af­ten vil selv­føl­ge­lig bli­ve fulgt med stor spa­en­ding Eu­ro­pa over...

Spøg til si­de. Det in­ter­es­san­te ved det her for­mat er, at hol­de­ne for­modes at va­e­re no­gen­lun­de ja­evn­byr­di­ge. Det be­ty­der, at lan­de som Aser­ba­jds­jan og Ko­so­vo spil­ler fle­re kam­pe end van­ligt, hvor de bør kun­ne la­ve re­sul­ta­ter, hvil­ket alt an­det li­ge gør tur­ne­rin­gen at­trak­tiv for de små lan­de. Vi neut­ra­le vil nok ret­te blik­ket la­en­ge­re opad i sy­ste­met, hvor der kom­mer fle­re kam­pe mel­lem de sto­re hold, end vi er vant til at se. For ek­sem­pel in­de­hol­der Liga A’s grup­pe 4 Spa­ni­en, Eng­land og vi­ce­ver­dens­me­stre­ne fra Kro­a­tien. De to først­na­evn­te mø­des lør­dag af­ten i Lu­is En­riques før­ste land­skamp.

I den øver­ste di­vi­sion er og­så Ita­li­en-Po­len fre­dag af­ten spa­en­den­de. Hvis man ta­ger de nor­di­ske bril­ler på, bli­ver det og­så in­ter­es­sant at se, hvor­dan Erik Ham­rén kla­rer sin island­ske de­but mod Schweiz lør­dag, og an­det­steds i bla­det kan man la­e­se, hvor­for Fin­land-Un­garn sam­me af­ten er en hi­sto­risk la­det kamp, sa­er­ligt for hjem­me­hol­det. Og så kom­mer vi hel­ler ik­ke udenom, at Dan­mark-Wa­les søn­dag af fle­re år­sa­ger er en uhy­re be­ma­er­kel­ses­va­er­dig kamp.

Frank­rig-Hol­land, Portu­gal-Ita­li­en, Sve­ri­geTyr­ki­et, Island-Bel­gi­en og Spa­ni­en-Kro­a­tien er be­stemt og­så va­erd at hol­de øje med fra søn­dag og frem til tirs­dag.

Og hvor­for er det så, at al­le ta­ler om mu­li­ge EM­bil­let­ter i for­bin­del­se med den her tur­ne­ring?

Se, det er her, tur­ne­rin­gen bli­ver in­ter­es­sant.

For én ting er at ryk­ke op og ned i en tur­ne­ring, hvis pre­sti­ge vi end­nu ik­ke har få­et de­fi­ne­ret. No­get an­det er at kun­ne vin­de bil­let­ter til eu­ro­pa­mester­ska­bet i 2020.

Når Na­tions Le­ague er fa­er­di­gaf­vik­let sidst på ef­ter­å­ret, tra­ek­kes der lod til EM-kva­li­fi­ka­tio­nen. Den skal af­vik­les fra marts 2019 til novem­ber 2019. UE­FA’s 55 med­lem­slan­de for­de­les i 10 pul­jer, fem pul­jer med fem lands­hold og fem pul­jer med seks. I hver pul­je er der en EM-plads til num­mer ét og til num­mer to. Det be­ty­der, at pul­jer­ne for­de­ler 20 ud af 24 EM-plad­ser.

Men 16 hold får yder­li­ge­re en chan­ce for at kom­me med. Her skal vi til­ba­ge til Liga A, B, C og D. De fi­re bedst pla­ce­re­de hold fra hver Na­tions Le­ague-liga, der ik­ke har kva­li­fi­ce­ret sig di­rek­te, går vi­de­re til et kno­ck­out­spil om at kom­me til EM. Det vil si­ge, at de fi­re grup­pe­vin­de­re i hver liga al­le­re­de in­den den van­li­ge kva­li­fi­ka­tion er sik­ret som mini­mum at skul­le spil­le play­off. Hvis en grup­pe­vin­der kva­li­fi­ce­rer sig via kva­li­fi­ka­tio­nen, ryk­ker UE­FA en tak ned og va­el­ger det na­est­bedst ran­ge­re­de hold fra Na­tions Le­ague. De fi­re hold i hver liga, der når play­of­f­plad­ser­ne, skal i slut­nin­gen af marts 2020 spil­le kno­ck­out­kam­pe om en EM-bil­let – to se­mi­fi­na­ler og en fi­na­le per liga.

Der er én EM-bil­let til hen­holds­vis Liga A, B, C og D. Det be­ty­der, at Liga D, hvor UE­FA’s 16 dår­ligst ran­ge­re­de lan­de, er sik­re på at få mini­mum ét hold med til EM.

Stop­per det her?

Nej, det er ik­ke sik­kert. For FI­FA har få­et øj­ne­ne op for ide­en og over­ve­jer, om man og­så glo­balt skal ha­ve en lig­nen­de tur­ne­ring, der vil­le kun­ne er­stat­te de me­get om­dis­ku­te­re­de ven­skabs­kam­pe.

AP rap­por­te­re­de om den mu­li­ge tur­ne­ring i novem­ber 2017.

Tur­ne­rin­gen skul­le af­vik­les hvert an­det år og vil­le li­ge­som UE­FA Na­tions Le­ague op­de­le lan­de­ne i di­vi­sio­ner – i FI­FA’s pla­ner 223 lan­de for­delt i syv lag. Grup­pe­vin­der­ne vil­le så gå vi­de­re til play­off­tur­ne­rin­ger af hver ot­te hold.

”I det fo­re­slå­e­de for­mat vil­le fi­na­le­tur­ne­rin­ger­ne i øver­ste lag be­stå af tre eu­ro­pa­ei­ske hold, to fra Sy­da­me­ri­ka plus ét hold fra Afri­ka, Asi­en og Nor­da­me­ri­ka. Hol­de­ne fra Oce­a­ni­en vil­le spil­le i fjer­de lag,” skrev AP om den mu­li­ge FI­FA Na­tions Le­ague, der kun­ne sa­et­tes i gang al­le­re­de fra 2021.

”Vi har in­klu­de­ret FI­FA i de­bat­ter­ne om det­te em­ne si­den be­gyn­del­sen. In­gen be­slut­nin­ger er ble­vet truf­fet på nu­va­e­ren­de tids­punkt,” sag­de UE­FA i et of­fi­ci­elt sta­te­ment sid­ste ef­ter­år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.