TRAENERKAOS I SY­DA­ME­RI­KA

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LANDSTRAENERE - TEKST: THO­MAS PYNDT

Hvor­for har Ar­gen­ti­na ik­ke fun­det en ny tra­e­ner end­nu, hvad sker der i Co­lom­bia og Uru­gu­ay, og hvor­for ryk­ke­de Me­xi­cos suc­ce­stra­e­ner Ju­an Car­los Oso­rio må­ske for tid­ligt til Pa­ragu­ay? Ef­ter­døn­nin­ger­ne fra VM skyl­ler sta­dig over lands­holds­fod­bol­den på den an­den si­de af At­lan­ter­ha­vet.

Når Ar­gen­ti­na og Co­lom­bia mø­des i en test­kamp i New Jer­sey på tirs­dag, er det ik­ke kun en kamp mel­lem to lands­hold, der beg­ge skuf­fe­de ved som­me­rens VM-slut­run­de ef­ter tab­te 1/8-fi­na­ler til hen­holds­vis Frank­rig og Eng­land. Det er og­så en kamp mel­lem to hold, der ik­ke er kom­met ret me­get vi­de­re i ar­bej­det med at for­bed­re den ak­tu­el­le si­tu­a­tion, for in­gen af de to har for ek­sem­pel få­et løst det sto­re spørgs­mål på land­stra­e­ner­po­sten.

Man kan så selv­føl­ge­lig ha­ev­de, at det i hvert fald for Ar­gen­ti­nas ved­kom­men­de er et frem­skridt, at det ik­ke la­en­ge­re er den 58-åri­ge Jor­ge Sampa­o­li, der van­drer hvil­e­løst rundt i det tek­ni­ske felt uden en tak­tisk plan end­si­ge op­bak­ning fra si­ne spil­le­re. For det gik jo helt galt i Rusland for man­den, der blot få år tid­li­ge­re hav­de byg­get vi­de­re på sin la­e­re­me­ster Mar­ce­lo Bi­el­sas ar­bej­de og ført Chi­le til en sta­erk pra­e­sta­tion ved VM i Bra­si­li­en og der­ef­ter til lands­hol­dets før­ste tri­umf no­gen­sin­de, nem­lig en sejr på hjem­me­ba­ne i Co­pa Ame­ri­ca an­no 2015 i øv­rigt ef­ter af­slut­ten­de straf­fes­park mod tra­e­ne­rens hjem­land Ar­gen­ti­na.

Si­den gjor­de Sampa­o­li det og­så godt i Se­vil­la, så da den ar­gen­tin­ske VM-kva­li­fi­ka­tion var ved at kuld­sej­le, vir­ke­de det som et for­nuf­tigt valg at sa­et­te den ru­ti­ne­re­de tra­e­ner i spid­sen for de sid­ste kam­pe. Mis­sio­nen lyk­ke­des da og­så, men sam­ti­dig vi­ste det sig hur­tigt, at mat­chet må­ske ik­ke var så godt, som man kun­ne ha­ve hå­bet. For det ar­gen­tin­ske lands­hold hav­de sim­pelt hen ik­ke spil­ler­ne til at fuld­byr­de Sampa­o­lis ag­gres­si­ve og of­fen­si­ve tak­tik med det hø­je bold­pres – og man hav­de slet ik­ke hur­tig­he­den i de de­fen­si­ve ra­ek­ker til at kun­ne for­hin­dre mod­stan­de­re i at over­lø­be den hø­je bag­ka­e­de.

I lø­bet af de 13 må­ne­der, som Sampa­o­li fik i sit drømm­ejob som land­stra­e­ner i hjem­lan­det, udt­og han 59 for­skel­li­ge spil­le­re til lands­hold­strup­per­ne, og ik­ke én gang i de 15 kam­pe, som det blev til, valg­te han at stil­le med de sam­me 11 mand fra start to kam­pe i tra­ek. For­vir­rin­gen var to­tal, og ef­ter 1-1 mod Island og 0-3 til Kro­a­tien i de to før­ste grup­pe­kam­pe i Rusland hav­de de sto­re stjer­ner få­et nok.

Fle­re me­di­er har i hvert fald be­skre­vet, hvor­dan Lio­nel Mes­si og Javi­er Ma­s­che­ra­no kra­e­ve­de et mø­de med land­stra­e­ne­ren og på det for­tal­te, at de vil­le ta­ges me­re med på råd om­kring spil­lesti­len. Så til den af­slut­ten­de kamp mod Ni­ge­ria stil­le­de Ar­gen­ti­na op i en klas­sisk 4-4-2, og ef­ter en in­spi­re­ren­de tun­nel­ta­le af an­fø­rer Mes­si og et sent mål af Marcos Ro­jo lyk­ke­des det og­så at vin­de kam­pen 2-1 og gå vi­de­re til 1/8-fi­na­len mod Frank­rig.

Men her blev det igen be­vist, at selv om Ar­gen­ti­na hav­de Mes­si, så hav­de de ik­ke et for­svar – i hvert fald ik­ke et, der kun­ne kon­trol­le­re Ky­li­an Mbap­pé – så selv om 4-3 ly­der som en ta­et kamp, re­du­ce­re­de Ser­gio Agüero først i det 93. mi­nut.

På den må­de for­lod Ar­gen­ti­na VM la­en­ge før, det var for­ven­tet, og selv om Sampa­o­li på den af­slut­ten­de pres­se­kon­fe­ren­ce sag­de, at han ik­ke vil­le ta­ge stil­ling til sin frem­tid, så vid­ste al­le, at det kun var et spørgs­mål om tid, før han var ude. Og det var han så 16 da­ge se­ne­re.

Ef­ter tre land­stra­e­ne­re på et par år hav­de det ar­gen­tin­ske fod­bold­for­bund dog ik­ke en kan­di­dat stå­en­de klar i kulis­sen. I ste­det gik job­bet til en mid­ler­ti­dig duo i form af den 40-åri­ge Sampa­o­li-as­si­stent Lio­nel Sca­lo­ni med en ak­tiv for­tid i blandt an­det Depor­ti­vo La Coru­na og den 38-åri­ge Pablo Ai­mar, der spil­le­de et år­ti på lands­hol­det fra 1999 til 2009 uden at få for­løst sit sto­re po­ten­ti­a­le, og i det se­ne­ste år har tra­e­net U/17-lands­hol­det i et for­søg på at få gang i den ta­lent­pro­duk­tion, der er syg­net fuld­sta­en­dig hen i Ar­gen­ti­na.

”Se­ne­re vil vi be­slut­te, hvem der skal på­ta­ge sig rol­len per­ma­nent. Vi vil ta­ge os god tid til at va­el­ge den rig­ti­ge mand,” sag­de for­bunds­for­mand Clau­dio Ta­pia ved pra­e­sen­ta­tio­nen af den kon­stel­la­tion, der nu skal fø­re Ar­gen­ti­na ud i to test­kam­pe, først fre­dag af­ten i Los An­ge­les mod Gu­a­te­ma­la og der­ef­ter kam­pen i New Jer­sey mod Co­lom­bia.

Til det for­mål har duo­en ud­ta­get en gan­ske al­ter­na­tiv trup med mas­ser af un­ge spil­le­re og he­le 13 po­ten­ti­el­le de­butan­ter, hvor der har va­e­ret mest op­ma­er­k­som­hed om Die­go Si­meo­nes søn Giovan­ni, der har haft et par pro­duk­ti­ve sa­e­so­ner i Se­rie A som målsco­rer for Genoa og Fi­o­ren­ti­na.

”Al­le de be­slut­nin­ger, vi har ta­get, er for at hja­el­pe lands­hol­det og for at se, hvad vi kan ta­ge med os frem i ti­den. Vi har va­e­ret me­get kla­re i tan­ken om, at vi skal ha­ve nye folk med på det­te even­tyr,” sag­de Sca­lo­ni om en trup uden Javi­er Ma­s­che­ra­no og Lucas Big­lia, der beg­ge er stop­pet, og en lang ra­ek­ke af de etab­le­re­de stjer­ne fra Eu­ro­pa. Kun må­l­mand Ser­gio Ro­mero, der var sav­net un­der VM-slut­run­den, er med, mens yn­gre pro­fi­ler som Giova­ni Lo Celso, Paulo Dy­ba­la og Mau­ro Icar­di til gen­ga­eld kan få go­de mu­lig­he­der for at etab­le­re sig på hol­det.

Sca­lo­ni un­der­stre­ge­de dog, at in­gen af de kend­te navne hav­de meldt af­bud til lands­hol­det, ud­over alt­så den 34-åri­ge Ma­s­che­ra­no og den 32-åri­ge Big­lia, men i Ar­gen­ti­na er man selv­føl­ge­lig me­get op­ma­er­k­som­me på, hvor­dan frem­ti­den teg­ner sig for hol­dets ab­so­lut­te stjer­ne og nøg­le­spil­ler, den 31-åri­ge Lio­nel Mes­si.

Fo­re­lø­big for­ly­der det, at han ik­ke er i spil til lands­hol­det re­sten af 2018, men in­gen ved, hvor­dan han ta­en­ker la­en­ge­re frem i ti­den, hvor den før­ste sto­re op­ga­ve er Co­pa Ame­ri­ca-tur­ne­rin­gen i Bra­si­li­en i ju­ni 2019.

”Jeg har snak­ket med ham, og ef­ter den sam­ta­le er han ik­ke ble­vet ud­ta­get til dis­se to kam­pe,” sag­de Sca­lo­ni for et par uger si­den.

”Vi har helt ae­r­ligt ik­ke talt om, hvad der vil ske i frem­ti­den. Vi ved al­le, hvad han be­ty­der for os, og vi må se, hvad der sker. Jeg har et godt for­hold til ham, vi hav­de en god snak og vi var ae­r­li­ge. Han bli­ver ik­ke ud­ta­get nu, og så må vi se med frem­ti­den,” sag­de den ene halv­del af den mid­ler­ti­di­ge ar­gen­tin­ske tra­e­ner­duo.

Så der er sto­re spørgs­mål, der af­ven­ter svar om­kring det ar­gen­tin­ske lands­hold – og de kom­mer na­ep­pe i de to kom­men­de test­kam­pe.

EN MUR I CO­LOM­BIA

Og så må­ske al­li­ge­vel, for ef­ter man­ge ugers over­vej­el­ser kom det frem tirs­dag, at den 68-åri­ge ar­gen­ti­ner José Pe­ker­man ik­ke for­la­en­ger sin af­ta­le med Co­lom­bia ef­ter seks el­lers suc­ces­ful­de år på po­sten. Så han kun­ne må­ske va­e­re man­den, der kun­ne ska­be no­get ro om­kring det ar­gen­tin­ske lands­hold?

På den an­den si­de har det ik­ke net­op va­e­ret ro, der har va­e­ret om­kring Pe­ker­man ef­ter VM-slut­run­den i Rusland, hvor Co­lom­bia

Ved VM-slut­run­den i Rusland var Lio­nel Sca­lo­ni as­si­stent for den ar­gen­tin­ske land­stra­e­ner Jor­ge Sampa­o­li, men nu er Sca­lo­ni den ene halv­del af en mid­ler­ti­dig land­stra­e­ner­duo, der har haft frem­ti­den for øje med de­res før­ste trup-ud­ta­gel­se. Den er Lio­nel Mes­si ef­ter af­ta­le ik­ke en del af, men in­gen ved sta­dig pra­e­cis, hvor­dan den hi­sto­ri­ske top­sco­rer ser på sin egen frem­tid med Ar­gen­ti­na. Fo­to: Fran­ci­sco Leong/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.