HÅRD SLUT­RUN­DE FOR LANDSTRAENERNE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LANDSTRAENERE -

14 af de 32 VM-tra­e­ne­re står ik­ke la­en­ge­re i spid­sen for det lands­hold, de sty­re­de i Rusland.

Ar­gen­ti­na Au­stra­li­en Co­lom­bia Cos­ta Ri­ca Egyp­ten Island Ja­pan Me­xi­co Pa­na­ma Po­len Spa­ni­en Syd­korea Tu­nesi­en Uru­gu­ay Jor­ge Sampa­o­li

Bert van Marwi­jk

José Pe­ker­man

Oscar Ra­mi­rez

Hector Cu­per

Hei­mir Hal­l­gríms­son Akira Nis­hino

Ju­an Car­los Oso­rio Her­nan Da­rio Go­mez Adam Nawal­ka Fer­nan­do Hi­er­ro (mid­ler­ti­dig) Shin Tae-yong

Na­bil Maa­loul

Oscar Ta­ba­rez Lio­nel Sca­lo­ni/Pablo Ai­mar (mid­ler­ti­dig) Gra­ham Ar­nold

Ar­tu­ro Rey­es (mid­ler­ti­dig) Ro­nald Gon­zález (mid­ler­ti­dig) Javi­er Agu­ir­re

Erik Ham­rén

Ha­ji­me Mo­riy­asu

Ri­car­do Fer­ret­ti (mid­ler­ti­dig)

Gary Stem­pel (mid­ler­ti­dig)

Jerzy Brzeczek

Lu­iz En­rique

Paulo Ben­to

Fa­ouzi Ben­zar­ti

Fa­bi­an Coi­to (mid­ler­ti­dig) mang­len på reg­ler end­te til sidst med, at FI­FA gik ind i sa­gen og over­tog sty­rin­gen af for­bun­det, sam­ti­dig med at man vil­le få styr på lov­giv­nin­gen, så der kun­ne af­hol­des et ”frit og fair” valg til fe­bru­ar.

Det har lands­hol­dets an­fø­rer Die­go Godin bak­ket op om­kring, og­så selv om det alt­så be­ty­der, at kon­trakt­spørgs­må­let om­kring Ta­ba­rez vil va­e­re uaf­kla­ret så la­en­ge, mens hans as­si­stent Fa­bi­an Coi­to så sty­rer lands­hol­det i de kom­men­de test­kam­pe.

Men som na­evnt er der og­så god tid til at få styr på tin­ge­ne i det sy­da­me­ri­kan­ske i det­te ef­ter­år, da der først bli­ver spil­let be­ty­den­de land­skam­pe igen i Bra­si­li­en i ju­ni na­e­ste år.

Så Ecu­a­dors nye land­stra­e­ner Her­nan Da­rio Go­mez har og­så ro til ar­bej­det i sit nye job, ef­ter han før­te Pa­na­ma til de­res før­ste VM­slut­run­de no­gen­sin­de og trods tre ne­der­lag og knap så godt spil al­li­ge­vel blev en helt for ba­re be­drif­ten i kva­li­fi­ka­tio­nen, der end­da blev kry­dret med VM-mål mod bå­de Eng­land og Tu­nesi­en. Men co­lom­bi­an­ske Go­mes, der sty­re­de sit hjem­land ved VM i 1998 og Ecu­a­dor ved VM i 2002, søg­te alt­så nye ud­for­drin­ger al­li­ge­vel – el­ler som han selv ud­tryk­te det:

”Det er sva­ert at flyt­te mi­ne fød­der fra det sted, hvor jeg har lagt mit hjer­te, men det er tid.”

Ef­ter syv år som en del af det island­ske fod­bol­de­ven­tyr be­slut­te­de Hei­mir Hal­l­grims­son sig for at for­sø­ge at fin­de nye tra­e­ner­ud­for­drin­ger. Det er end­nu ik­ke lyk­ke­des, men imens har Island fun­det en ny sven­sker til job­bet som land­stra­e­ner. Sam­men med Hal­l­grims­son før­te Lars La­ger­bäck som be­kendt hol­det til stor suc­ces ved EM i Frank­rig for to år si­den, og nu er det den dan­ske mester­tra­e­ner med AaB, Erik Ham­rén, der skal for­sø­ge at løf­te den arv.Fo­to: Tom­my Holl/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.