MARCUS BETTINELLIS

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - MARCUS BETTINELLI - TEKST: THO­MAS PYNDT

Først fik den 26-åri­ge ke­e­per de­but i Pre­mi­er Le­ague ef­ter en kar­ri­e­re, hvor han ik­ke har få­et no­get fora­e­ret, så snup­pe­de han et straf­fes­park mod Brigh­ton i sin kamp num­mer 100 for Ful­ham, og til sidst blev han ind­kaldt til det en­gel­ske lands­hold før de kom­men­de kam­pe mod Spa­ni­en og Schweiz. Men hvem er må­l­man­den Marcus Bet­ti­nel­li egent­lig, og hvad er hans for­bin­del­se til Brønd­by og FC Kø­ben­havn?

Da Ful­ham for­an 85.000 til­sku­e­re vandt play­off-fi­na­len på Wem­bley over Aston Vil­la og der­med vend­te til­ba­ge til Pre­mi­er Le­ague ef­ter fi­re sa­e­so­ners fra­va­er, hav­de hol­dets 26-åri­ge må­l­mand Marcus Bet­ti­nel­li sva­ert ved at sty­re sin be­gej­string. Så da en fan ka­ste­de en røg­bom­be ind på ba­nen, sam­le­de den 193 cen­ti­me­ter hø­je ke­e­per den op og løb af sted med den over ho­ve­d­et, mens den sor­te røg bøl­ge­de ef­ter ham som en fa­ne.

Det var gan­ske for­stå­e­ligt, for må­l­man­den hav­de ik­ke kun spil­let en rol­le i kam­pen ved blandt an­det at stop­pe Ja­ck Gre­a­lish fra at af­slut­te en im­po­ne­ren­de so­lo­tur med et mål, han hav­de og­så ka­em­pet hårdt og la­en­ge for at va­e­re man­den i må­let for den klub, han hav­de re­pra­e­sen­te­ret, si­den han var 12 år gam­mel. Fle­re gan­ge var det kik­set, men i de­cem­ber må­ned var det en­de­lig lyk­ke­des ham at slå David But­ton af, og de sid­ste 29 kam­pe i sa­e­so­nen hav­de han stå­et på hold­kor­tet.

Og nu var det alt­så endt med den stør­ste tri­umf i fod­bol­dens mest lu­kra­ti­ve fi­na­le, så for­u­de ven­te­de en de­but i Pre­mi­er Le­ague som den fo­re­lø­bi­ge kul­mi­na­tion på må­l­man­dens lan­ge rej­se.

Men i lø­bet af som­me­ren gik Ful­ham-ma­na­ger Sla­visa Jo­ka­novic vir­ke­lig på ind­køb og end­te med at bru­ge fle­re pen­ge, end selv Bar­ce­lo­na gjor­de i den­ne som­mer. Han brug­te over 100 mil­li­o­ner pund (850 mil­li­o­ner kro­ner) på syv nye spil­le­re, mens han sup­ple­re­de med fem le­jes­ven­de, og selv om Bet­ti­nel­li alt­så hav­de gjort det for­nuf­tigt, kom der og­så et par nye og span­ske må­l­ma­end med i slip­strøm­men. Det var Fa­bri, der hav­de stå­et sta­er­kt for Besik­tas i et par sa­e­so­ner, og det var Ser­gio Ri­co, der hav­de spil­let 169 kam­pe for Se­vil­la over fi­re sa­e­so­ner, og selv om pro­duk­tet fra klub­bens eget aka­de­mi fik lov til at be­hol­de num­mer ét, var der ik­ke me­get, der ty­de­de på, at han vil­le få spil­le­ti­den i Pre­mi­er Le­ague.

Så der var ryg­ter om en trans­fer hen over som­me­ren, og da Ful­ham åb­ne­de de­res gen­syn med Pre­mi­er Le­ague, var det uden Bet­ti­nel­li i trup­pen, men med Fa­bri på mål og Ser­gio Ri­co på ba­en­ken. Bet­ti­nel­li brok­ke­de sig dog ik­ke, men skrev ba­re på Twit­ter, at han ik­ke var ska­det, som svar på de man­ge spørgs­mål, og det skul­le og­så hur­tigt vi­se sig, at han vil­le få chan­cen.

For bå­de Fa­bri og Ri­co hav­de sva­ert ved at kom­mu­ni­ke­re på en­gelsk med de­res for­svar, mens si­tu­a­tio­nen ik­ke blev bed­re, da Ful­hams span­ske må­l­mand­stra­e­ner Jo­se Sam­ba­de Car­reira sag­de sit job op på grund af hjemve ef­ter et år i klub­ben. Og da Ful­ham end­da og­så hav­de åb­net sa­e­so­nen med ne­der­lag hjem­me til Crystal Pa­la­ce og ude til Tot­ten­ham var det tid til for­an­dring i må­let.

Marcus Bet­ti­nel­li kom ind, og det var en suc­ces. I den før­ste kamp blev Burn­ley nem­lig be­sej­ret med 4-2 hjem­me på Cra­ven Cot­ta­ge i må­l­man­dens Pre­mi­er Le­ague-de­but, og seks da­ge se­ne­re gjor­de han det end­nu bed­re ne­de i Brigh­ton. For selv om kam­pen slut­te­de 2-2, snup­pe­de Bet­ti­nel­li et tid­ligt straf­fes­park fra Pa­scal Gross – og det end­da i sin kamp num­mer 100 for Ful­ham, hvil­ket han fejre­de på Twit­ter.

”Så stolt af at ha­ve få­et min kamp num­mer 100 i går for Ful­ham FC. Sik­ke en rej­se det har va­e­ret! For­hå­bent­lig ven­ter der man­ge fle­re kam­pe. AEr­ger­ligt at vi ik­ke kun­ne snup­pe al­le tre po­int i går, men vi fort­sa­et­ter. Til­ha­en­ger­ne bag mål var ut­ro­li­ge,” skrev han over et bil­le­de af den flot­te red­ning på straf­fes­par­ket, som han dog ik­ke kun­ne gen­ta­ge, da Brigh­ton fik en ny mu­lig­hed fra plet­ten seks mi­nut­ter før tid.

Men han hav­de sta­dig gjort et godt ind­tryk, hvil­ket blev be­kra­ef­tet, da Adam Lal­la­na blev ska­det un­der tra­e­ning i den en­gel­ske lands­holds­lejr op til kam­pe­ne mod Spa­ni­en og Schweiz. For den le­di­ge plads i trup­pen valg­te land­stra­e­ner Ga­reth Sout­h­ga­te pud­sigt nok at fyl­de op med en fjer­de må­l­mand i form af Ful­ham-ke­e­pe­ren Bet­ti­nel­li, som han til­ba­ge i marts 2015 gav de­but på det en­gel­ske U/21lands­hold, og som han si­den hav­de fulgt, for­di den un­ge ke­e­per hav­de va­e­ret så iha­er­dig og fo­ku­se­ret.

Og Marcus Bet­ti­nel­li hav­de hel­ler ik­ke glemt mø­det med Sout­h­ga­te og den ene kamp for det en­gel­ske U/21-lands­hold.

”Det var et stolt øje­blik for mig, da jeg fik min de­but i Prag i en test­kamp før EM-tur­ne­rin­gen. Det var godt at spil­le for Ga­reth. Jeg var tred­je­valg bag Ja­ck But­land og Jo­nat­han Bond, men Ga­reth snak­ke­de al­li­ge­vel til mig hver dag, som om jeg var den vig­tig­ste spil­ler på lands­hol­det. Han kun­ne sag­tens ha­ve nø­je­des med et ”god mor­gen,” men han tog sig tid hver ene­ste dag til at hø­re, hvor­dan jeg hav­de det. Det var rig­tig fint,” som Bet­ti­nel­li sag­de det i et stort in­ter­view med The Ti­mes før for­å­rets play­off-kam­pe om opryk­ning til Pre­mi­er Le­ague.

Så der er na­ep­pe no­gen tvivl om, at det er en stolt fjer­de­ke­e­per, der nu er ryk­ket ind i den en­gel­ske lands­holds­lejr, men til gen­ga­eld kan man godt va­e­re lidt be­kym­ret for, hvor­dan hans far Vic vil hånd­te­re det, hvis det og­så skul­le bli­ve til de­but på det en­gel­ske lands­hold.

NEJ TIL CHEL­SEA

Vic Bettinellis far var ita­li­e­ner, og Vic Bet­ti­nel­li selv var en ta­lent­fuld må­l­mand, der var en del af aka­de­mi­et i Gil­ling­ham, ind­til han bra­ek­ke­de sit hånd­led og måt­te ope­re­res tre gan­ge, før han kun­ne spil­le fod­bold igen. Det sat­te ham så langt til­ba­ge, at han al­drig blev pro­fes­sio­nel, så han til­brag­te i ste­det sin tid i de la­ve­re ama­tør­liga­er, mens han gav må­l­mand­s­pas­sio­nen vi­de­re til sin søn.

Men den lil­le Marcus var og­så uhel­dig, for da han blev 12, blev han vra­get af Crystal Pa­la­ce, og en prø­ve­tra­e­ning hos Ar­se­nal gav hel­ler ik­ke no­get. Men det gjor­de den i Ful­ham, hvor hans far og­så var ble­vet an­sat som må­l­mand­stra­e­ner i aka­de­mi­et, hvil­ket er med til at for­kla­re, hvor­for Marcus Bet­ti­nel­li ik­ke kal­der sin far for ”far”.

”Jeg kal­der ham Vic. Jeg kun­ne slet ik­ke fo­re­stil­le mig selv si­ge: ”Far, hvor skal jeg stil­le keg­ler­ne hen­ne?” Jeg har al­tid følt, at jeg skul­le be­vi­se mig selv over for ham og an­dre i klub­ben. Jeg har al­drig vil­let hø­re den der med, at ”du er her kun på grund af din far.” For jeg vid­ste, at jeg var der på grund af mit ta­lent,” sag­de Marcus Bet­ti­nel­li i in­ter­viewet med The Ti­mes.

Men med en må­l­mand som far er det klart, at han har få­et mas­ser af tips og råd op gen­nem kar­ri­e­ren – li­ge ind­til han kom på første­hol­det i Ful­ham.

”Vic er er ner­vevrag, når jeg skal spil­le. Han har va­e­ret i fod­bol­den så la­en­ge, men når det hand­ler om mig, kan han ik­ke kla­re det. Men

Ful­ham-må­l­mand Marcus Bet­ti­nel­li har haft mas­ser at jub­le over i de se­ne­ste par uger.Fo­to: Jo­hn Walt­on/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.