HVAD VIL BRØND­BY IF VA­E­RE EF­TER AFSKEDEN MED TROELS BECH?

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

Nyhe­den druk­ne­de lidt i kon­flik­ten mel­lem Spil­ler­for­e­nin­gen og DBU, men det var no­get af et brag, at Troels Bech an­non­ce­re­de sit exit fra Brønd­by IF, umid­del­bart ef­ter trans­fer­vin­du­et var luk­ket. Brønd­by IF har, med as­si­stan­ce fra Troels Bech, de na­e­ste par må­ne­der til at fin­de en af­lø­ser, før fyn­bo­en for­svin­der per 31. de­cem­ber, og det er et par sto­re di­rek­tørsko, der skal ud­fyl­des.

Troels Bech har på tre år for­vand­let Brønd­by IF fra en un­der­pra­este­ren­de tra­di­tions­klub, der ik­ke fik et ret stort sport­s­ligt ud­byt­te af nostal­gi-sats­nin­gen på Da­ni­el Ag­ger, Tho­mas Ka­h­len­berg og Jo­han El­man­der, til en se­ri­øs mester­skabs­kan­di­dat, der har trup­pen til at vin­de DM og re­elt bur­de ha­ve gjort det i maj.

Det har Bech gjort via dyg­tigt ar­bej­de på trans­fer­mar­ke­det, i de se­ne­ste 27 må­ne­der i sam­ar­bej­de med den ty­ske ch­eftra­e­ner Ale­xan­der Zor­ni­ger, der ty­de­lig­vis har va­e­ret med til at fin­de spil­le­re fra Tys­kland og fra Red Bull-fod­bold­netva­er­ket.

Man kan med ret­te spe­ku­le­re over, om Zor­ni­gers ud­mel­din­ger i de sid­ste uger i trans­fer­vin­du­et da­ek­ke­de over ue­nig­hed mel­lem ch­eftra­e­ner og sport­s­di­rek­tør, hvil­ket un­der­teg­ne­de har hørt fra fle­re kil­der. Isa­er et bram­frit Zor­ni­ger-in­ter­view på TV3Sport ef­ter en skuf­fen­de ne­der­lag til Es­b­jerg om mang­len­de ind­køb og skarp kri­tik af spil­le­re, sport­s­di­rek­tø­ren hav­de hen­tet ind, kun­ne tol­kes som en of­fent­lig bredsi­de mod sport­s­di­rek­tø­ren. For ken­de­re af Troels Bech er for­kla­rin­gen om ger­ne at vil­le prø­ve no­get an­det i li­vet så ab­so­lut tro­va­er­dig, men det ude­luk­ker ik­ke, at der har va­e­ret gnid­nin­ger.

Un­der al­le om­sta­en­dig­he­der er det vig­tigt for det vi­de­re for­løb i Brønd­by IF, hvor­dan sam­ar­bej­det mel­lem den ny sport­s­di­rek­tør, el­ler sport­s­chef, og ch­eftra­e­ne­ren samt klu­be­je­ren skal va­e­re.

Un­der Troels Bech og Ale­xan­der Zor­ni­ger har der ik­ke va­e­ret me­gen plads til de ege­n­ud­vik­le­de spil­le­re fra Brønd­bys Ma­sterclass, for ik­ke at si­ge slet in­gen, og det gi­ver for mig at se fin me­ning, at Brønd­by vil­le til tops i Su­per­liga­en i ste­det for at sat­se på spil­le­re fra ung­doms­af­de­lin­gen, der for for­svin­den­de fås til­fa­el­de har over­be­vist ch­eftra­e­ner Zor­ni­ger om, at de var dyg­ti­ge nok til at spil­le i top­pen af Su­per­liga­en.

Men hvad skal Brønd­by IF her­fra? Skal en ny sport­s­chef fin­des fra eg­ne ra­ek­ker, som man gjor­de i FC Midtjyl­land med Svend Gra­ver­sen, hvor for­mand Ras­mus An­ker­sen og fol­ke­ne i Lon­don og­så er kraf­tigt in­vol­ve­ret og na­er­me­re gør sport­s­ch­ef­funk­tio­nen til et fa­el­les an­lig­gen­de i or­ga­ni­sa­tio­nen? Og der­med ba­ne vej­en for fle­re spil­le­re fra Ma­sterclass, må­ske og­så ud­vik­lin­gen af et tak­tisk kon­cept, der kan fun­ge­re ude i Eu­ro­pa, hvil­ket det så ab­so­lut ik­ke har gjort hidtil for Brønd­by?

El­ler skal man gå den an­den vej og fin­de en dyg­tig mand i ud­lan­det, så man kan hol­de den nu­va­e­ren­de kurs og le­ve­re skyts til ch­eftra­e­ne­rens første­hold­strup, ind­til man vin­der DM?

Med Troels Be­chs af­sked er den sid­ste løs­ning den mest op­lag­te. Man spil­ler med i top­pen, trup­pen er sta­erk og bur­de va­e­re det i fle­re sa­e­so­ner frem­over, og ejer Jan Bech An­der­sen tror på sin ch­eftra­e­ner. I den si­tu­a­tion gi­ver det ik­ke me­ning plud­se­lig at skil­le sig af med en ra­ek­ke er­far­ne trup­spil­le­re og spil­le un­ge spil­le­re ind for ung­dom­mens skyld.

Så må ejer, be­sty­rel­se og di­rek­tion hå­be, at Ale­xan­der Zor­ni­ger får byg­get et hold, der kan vin­de DM i den­ne om­gang, sup­ple­ret med en sport­s­chef, der kan bli­ve ved med at fin­de lø­be- og pres­sta­er­ke spil­le­re til ’Co­ach’, må­ske al­le­re­de til ja­nu­ar, så man ik­ke igen går fy­sisk og psy­kisk kold i for­å­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.