14 Ugens tal

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Hav­de Mar­ce­lo Bi­el­sa me­re til­ba­ge i tan­ken? Det var et ri­me­ligt spørgs­mål at stil­le sig selv og klub­le­del­sen i Le­eds Uni­ted, da man i som­mer hy­re­de ar­gen­ti­ne­ren til en post, som 17 for­skel­li­ge ma­na­ge­re hav­de be­stre­det si­den Le­eds Uni­teds nedryk­ning fra Pre­mi­er League.

Bi­el­sas år i Mar­seil­le end­te i tå­rer, først med en mis­set Cham­pions Le­agu­e­kva­li­fi­ka­tion, ef­ter man på lan­ge stra­ek i sa­e­so­nen hav­de pres­set Pa­ris Saint-Ger­main i mester­skabs­kam­pen.

Der­ef­ter fulg­te bizar­re 48 ti­mer i Rom i juli 2016, hvor Bi­el­sa blev pra­e­sen­te­ret som ch­eftra­e­ner for der­ef­ter at si­ge op, da han ik­ke var til­freds med de ram­mer, klub­ben sat­te for hans ar­bej­de.

Sid­ste år kør­te et op­hold i Lil­le så rent af spo­ret i lø­bet af få må­ne­der, hvor Lil­le sej­le­de i bun­den af Li­gue 1, og hvor Bi­el­sa til sidst blev sus­pen­de­ret, for­di han midt i Lil­les kri­se rej­ste hjem til Ar­gen­ti­na for at ta­ge af­sked med sin kra­eft­sy­ge ven og tid­li­ge­re as­si­stent­tra­e­ner, Luis Bo­ni­ni, der dø­de umid­del­bart ef­ter.

Spil­le­re og an­sat­te i Le­eds Uni­ted skul­le vaen­ne sig til Mar­ce­lo Bi­el­sas ek­stre­me sans for de­tal­jer, da han over­tog job­bet den­ne som­mer. Som vi be­skrev i Tips­bla­det, hav­de Bi­el­sa set 51 Le­eds-kam­pe fra sid­ste sa­e­son, da han blev pra­e­sen­te­ret for pres­sen i som­mer, og man bed og­så ma­er­ke i de ek­stre­me krav til ba­ck­er­nes lø­be­vil­lig­hed og den dy­be po­si­tion, midt­ba­ne­spil­le­ren Kal­vin Phil­lips blev bedt om at spil­le, no­get der led­te tan­ker­ne i ret­ning af Bi­el­sas me­get be­røm­te 3-1-3-3-for­ma­tion.

Med no­gen god vil­je kan man se kon­tu­rer­ne af den for­ma­tion i Le­eds’ før­ste uger un­der Bi­el­sa i The Cham­pions­hip, for ba­ck­er­ne Luke Ay­ling og Bar­ry Doug­las har fin suc­ces med at kom­me med frem, mens Kal­vin Phil­lips rig­tigt nok da­ek­ker af dybt bag de an­dre midt­ba­ne­spil­le­re.

Og det har gi­vet po­te, i hvert fald ind­til vi­de­re. 14 mål og 14 po­int er det ble­vet til ind­til vi­de­re her 14 år ef­ter, Le­eds Uni­ted ryk­ke­de ned fra Pre­mi­er League, og det er nok til en før­ste­plads for­an Mid­dles­brough, Sh­ef­fi­eld Uni­ted, Der­by og Brent­ford, mens Bri­stol Ci­ty luk­ker led­det i Top-6.

Fo­to: Ri­chard Sel­lers/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.