IM­PO­NE­REN­DE START FOR SPA­NI­EN UN­DER LUIS ENRIQUE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Isid­ste uges ud­ga­ve af Tips­bla­det re­de­gjor­de vi for nog­le af over­vej­el­ser, der var om­kring det span­ske lands­hold, som Luis Enrique skul­le for­sø­ge at rej­se ef­ter det skuf­fen­de VM i Rusland. Det var et foryn­get mand­skab, blandt an­det uden fem af star­ter­ne fra den tab­te 1/8-fi­na­le mod Rusland, der skul­le for­sø­ge at he­le sår­e­ne fra slut­run­den, og i Spa­ni­en var man på for­hånd i tvivl om, hvor­dan det skul­le gå un­der den kon­fron­ta­to­ri­ske Enrique.

Men de be­kym­rin­ger er nu lagt langt va­ek, for det gik langt over for­vent­ning. Først vandt Spa­ni­en 2-1 på Wem­bley, og der­ef­ter til­fø­je­de de VM-fi­na­li­ster­ne fra Kro­a­tien de­res va­er­ste ne­der­lag no­gen­sin­de. He­le 6-0 blev det i El­che, og selv om den kro­a­ti­ske op­stil­ling mang­le­de en­kel­te spil­le­re, så var det sta­dig med Luka Mod­ric, Ivan Raki­tic og Ivan Pe­ri­sic. Men det hjalp ik­ke. Kro­a­ter­ne blev lø­bet over en­de af et let­be­net, hårdt-pres­sen­de og ef­fek­tivt spansk lands­hold, der blandt an­det hav­de At­le­ti­cos Saúl Nígu­ez som en frem­ra­gen­de re­gis­sør på midt­ba­nen og og­så spil­le­de med en me­get be­va­e­ge­lig an­gri­ber i form af Va­len­ci­as Rod­ri­go (Ia­go As­pas på Wem­bley).

Og re­sul­ta­ter­ne og ind­sat­sen im­po­ne­re­de selv­føl­ge­lig bå­de til­sku­e­re og jour­na­li­ster, mens Luis Enrique og­så var me­get til­freds med åb­nin­gen.

”Først og frem­mest var indstil­lin­gen frem­ra­gen­de. Vi pres­se­de dem hver gang, vi tab­te bol­den, og vandt den hur­tigt til­ba­ge – og det mod et lands­hold med Raki­tic og Mod­ric, der er to af de bed­ste i ver­den,” sag­de den nye og straks suc­ces­ful­de span­ske land­stra­e­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.