IN­TET NYT FRA LANDS­HOL­DET

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - ANDREAS BJELLAND -

Da Andreas Bjelland i star­ten af ju­ni fandt ud af, at han ik­ke var blandt de 23 spil­le­re, der skul­le med til VM for Dan­mark, blev han bå­de over­ra­sket og skuf­fet. For han hav­de spil­let fast på vej­en mod Rusland, der hav­de va­e­ret man­gel­fuld in­for­ma­tion om­kring de­ad­li­nes for spil­ler­ne, og han men­te ik­ke, at han var så lårska­det, at han ik­ke kun­ne spil­le den før­ste VMkamp, som land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de vur­de­re­de.

Det for­tal­te den nor­malt så stil­fa­er­di­ge for­sva­rer om i en pres­se­med­del­el­se, og der­for var det ik­ke no­get chok, at han ik­ke var blandt Ha­rei­des ud­tag­ne til Na­tions Le­agu­e­kam­pen mod Wa­les i den­ne uge, selv om han op til VM-slut­run­den hav­de ud­gjort et sta­er­kt mak­ker­par i for­sva­ret med Si­mon Kja­er. Og Ha­rei­de rin­ge­de hel­ler ik­ke, da land­stra­e­ne­ren fik et par uven­te­de fri­da­ge på grund af kon­flik­ten mel­lem spil­ler­ne og DBU.

Så der er in­tet nyt om lands­hol­det, som den 30-åri­ge og ven­stre­be­ne­de for­sva­rer har spil­let for 28 gan­ge, men det har nu ik­ke få­et ham til at for­try­de, at han i star­ten af ju­ni meld­te så kon­tant ud om sin ska­de og den mang­len­de VM-ud­ta­gel­se.

”Nej, det for­try­der jeg ik­ke, men når man mel­der nog­le ting ud, så har det nog­le kon­se­kven­ser, og det vid­ste jeg og­så godt, den­gang jeg gjor­de det. Men jeg føl­te, at jeg stod i en si­tu­a­tion uden en kon­trakt og hav­de brug for at gi­ve min si­de af sa­gen, for­di jeg skul­le fin­de en ny ar­bejds­gi­ver. Forta­el­le at jeg ik­ke var så ska­det, som der var no­gen, der an­tog. Det var vig­tigt for mig at forta­el­le, hvor­dan tin­ge­ne så ud fra min si­de i ste­det for ba­re at ta­ge imod de ting, der kom fra den an­den si­de,” si­ger Andreas Bjelland, der ik­ke ved, om dø­ren til lands­hol­det er sma­ek­ket en­de­gyl­digt i for hans ved­kom­men­de.

”Pas, det er sva­ert at vi­de, hvad de ta­en­ker. Det skal jeg ik­ke sid­de og gø­re mig klog på. Men jeg har sagt, at jeg ik­ke kom­mer til at si­ge nej til lands­hol­det. Det er sta­dig en ka­em­pe ting, og det er et fedt hold at va­e­re en del af med den opblom­string og den op­byg­ning, der er i gang i øje­blik­ket med folk, der spil­ler på så højt et ni­veau. Selv­føl­ge­lig vil jeg ger­ne va­e­re en del af lands­hol­det, men li­ge nu er der no­gen, der gør det bed­re end mig.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.