FCM OG FCK FØR­TE SU­PER­LIGA­EN TIL VILD SALGSREKORD

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - SOMMEREN 2018 - TEKST: TROELS BA­GER THØ­GER­SEN @Tro­elsBa­gerT

Mens det gik so-so for Su­per­liga­ens top­klub­ber – mi­nus FC Kø­ben­havn - i den eu­ro­pa­ei­ske kva­li­fi­ka­tion, sat­te de og kol­le­ger­ne i den 14 hold sto­re Su­per­liga salgsrekord med salg af spil­le­re for over 400 mil­li­o­ner kro­ner i den for­gang­ne som­mer.

Kan I hu­ske som­me­ren 2009? Ba­ra­ck Oba­ma var få må­ne­der in­de i si­ne ot­te år som USA’s pra­esi­dent, Lars Løk­ke Ras­mus­sen var end­nu fer­ske­re i sin før­ste pe­ri­o­de som Dan­marks stats­mi­ni­ster ef­ter An­ders Fogh Ras­mus­sens kar­ri­e­reskif­te til NATO, og fi­nanskri­sen hev og sled i ban­ker­nes og dan­sker­nes selv­for­stå­el­se og pen­ge­tank.

På trans­fer­mar­ke­det den som­mer var det in­gen rin­ge­re end AaB, der før­te an med ind­køb for den stør­ste sam­le­de po­se pen­ge ef­ter­fulgt af OB. Ras­mus Würtz kom hjem til Aal­borg, Ken­neth Emil Pe­ter­sen ko­ste­de 3,5 mil­li­o­ner kro­ner fra nedryk­ker­ne AC Hor­sens, Lou­ay Chan­ko og Da­ni­el Fred­heim Holm lidt min­dre, mens pen­ge­ne i OB gik til at kø­be Rúrik Gisla­son og Ca­cá, mens det og­så blev til en stor kon­trakt til Bos­man-spil­le­ren Roy Car­roll.

I Her­ning og Stor­kø­ben­havn var der til gen­ga­eld stil­le.

Ken Il­sø ko­ste­de fi­re mil­li­o­ner kro­ner for FC Midtjyl­land, der og­så skrev kon­trakt med Arek Onyszko, Mar­tin Al­bre­cht­sen og Poul Hü­bertz, Ru­ne Nil­sen, en le­jet re­ser­ve­må­l­mand fra Nor­ge, var ene­ste nye mand i FC Kø­ben­havns trup ud over en kna­egt ved navn Tho­mas Dela­ney fra ung­doms­af­de­lin­gen, og i Brønd­by IF var ud­la­eg­get på et par mil­li­o­ner kro­ner for Mar­tin Ber­n­burg fra FC Nord­s­ja­el­land den ene­ste stør­re post sam­men med kon­trak­ter til trans­fer­frie Jan Fre­de­rik­sen og Mi­ka­el Nils­son.

Sa­el­ler­ter­ne fra liga­en kom og­så fra Aal­borg i form af nord­jy­der­ne Tho­mas Ene­vold­sen og Tho­mas Au­gusti­nus­sen, der ind­brag­te Lyn­ge Jakob­sen lidt over 15 mil­li­o­ner kro­ner i alt, mens FC Nord­s­ja­el­land fik sendt spil­le­re af­sted for syv mil­li­o­ner kro­ner midt i klu­be­jer Al­lan K. Pe­der­sens dy­be fi­nan­si­el­le kri­se. I OB solg­te man en re­ser­ve­må­l­mand ved navn An­ders Lin­de­gaard, og så var det stort set det.

SALGSREKORD

Su­per­liga-klub­ber­ne solg­te og køb­te for li­ge knap 40 mil­li­o­ner kro­ner den som­mer for ni år si­den, og kon­tra­sten til i dag forta­el­ler bå­de en hi­sto­rie om, hvor me­get in­ter­na­tio­nal klub­fod­bold og der­med trans­fer­mar­ke­det er vok­set, og hvor pen­ge­sta­er­ke eje­re der er kom­met i isa­er Her­ning og Brønd­by.

FC Midtjyl­lands salg af Bu­ba­carr San­neh og klub­bens køb af Do­mi­nik Dre­x­ler, Ale­xan­der Scholz og Jo­el An­der­s­son ale­ne er stør­re end de be­løb, der skif­te­de ha­en­der i trans­fers i 12 Su­per­liga-klub­ber i som­me­ren 2009.

Tips­bla­dets gen­nem­gang af trans­fers i de 14 Su­per­liga-klub­ber den­ne som­mer vi­ser, at der blev solgt spil­le­re for 424,7 mil­li­o­ner kro­ner, hvil­ket er na­e­sten dob­belt så me­get som de el­lers be­gi­ven­heds­ri­ge trans­fer­vin­du­er i som­re­ne 2016 og 2017.

”Der har al­drig va­e­ret så man­ge pen­ge i fod­bold­spil­let som nu, og top­klub­ber­ne i Eu­ro­pa har al­drig haft en sta­er­ke­re øko­no­mi. Det er ik­ke for­di, at de re­la­tivt bru­ger fle­re pen­ge, de har ba­re langt fle­re pen­ge i dag, end de

➜ hav­de for ba­re tre år si­den. Sam­men­holdt med 2009, hvor trans­fer­mar­ke­det i Eu­ro­pa frøs til is oven på fi­nanskri­sen, er det jo en fan­ta­stisk for­bed­ring,” si­ger Jes­per Jør­gen­sen, der er part­ner og sports­ø­ko­nom ved De­loit­te.

”Og så hja­el­per det og­så, at det er et VM-år. FC Kø­ben­havn hav­de na­ep­pe solgt Ro­bin Ol­sen for så man­ge pen­ge, hvis han hav­de kro­net et par go­de år i FC Kø­ben­havn og for Sve­ri­ge med et flot VM,” si­ger Jes­per Jør­gen­sen.

FC Midtjyl­land og FC Kø­ben­havn før­te an med salg af spil­le­re for knap 300 mil­li­o­ner kro­ner, mens Brønd­by IF rundt reg­net ha­eld­te yder­li­ge­re 50 mil­li­o­ner kro­ner i salgs­regn­ska­bet. 75 mil­li­o­ner kro­ner til de øv­ri­ge 11 klub­ber vi­ser, hvor stor for­skel, der er på Top-3 i Su­per­liga­en og re­sten af klub­ber­ne i bå­de spil­ler­køb og spil­ler­salg, men som Tips­bla­dets gen­nem­gang af trans­fer­vin­du­er­ne gen­nem ti år og­så vi­ser, er 75 mil­li­o­ner kro­ner til de ’min­dre’ Su­per­liga-klub­ber me­re end sa­ed­van­ligt. De 424,7 mil­li­o­ner kro­ner er na­tur­lig­vis og­så en klar re­kord i Su­per­liga­en, og selv­om sal­ge­ne stil­ler FC Kø­ben­havn og FC Midtjyl­land sva­ge­re i ef­ter­å­rets kam­pe, er pri­ser­ne for de­res bed­ste spil­le­re på syv-ot­te mil­li­o­ner eu­ro [Ale­xan­der Sør­lo­th er op­pe på at ha­ve ind­bragt FC Midtjyl­land 13 mil­li­o­ner eu­ro (97 mil­li­o­ner kro­ner) ef­ter Crystal Pa­la­ces over­le­vel­se i Pre­mi­er League] po­si­tivt for de to am­bi­tiø­se FC-klub­ber, der frem­over vil få let­te­re til at sa­el­ge spil­le­re til de be­løb.

INDKØBENE

På trans­fer­mar­ke­det er FC Midtjyl­lands stra­te­gi og age­ren det, der skil­ler sig mest ud i top­pen af liga­en.

Midtjy­der­ne har nu solgt spil­le­re for over 300 mil­li­o­ner kro­ner i ka­len­der­å­ret 2018, mens de har brugt fle­re pen­ge på trans­fer­be­ta­lin­ger (men ik­ke løn­nin­ger) end FC Kø­ben­havn, der de se­ne­ste 12-15 år har va­e­ret alt­do­mi­ne­ren­de på ind­købs­si­den i Su­per­liga­en.

FC Midtjyl­land hand­ler of­fen­sivt ind i jag­ten på nog­le af de dyg­tig­ste un­ge spil­le­re i Skan­di­navi­en, der ik­ke ry­ger di­rek­te til klub­ber i og li­ge un­der Cham­pions League-la­get i Eu­ro­pa, og FCM’s af­ta­le med Fre­de­ri­cia om ud­le­je af un­ge FCM-spil­le­re og det, man vel kan kal­de et ufor­melt sam­ar­bej­de den­ne som­mer med AC Hor­sens, er stra­te­gisk in­ter­es­sant i Su­per­liga­en.

FC Midtjyl­land får på den­ne må­de fle­re plad­ser end de cir­ka 25 plad­ser, der er i første­hold­strup­pen i mester­klub­ben, ved at ad­skil­li­ge FCM-eje­de spil­le­re er på gra­es i Hor­sens og isa­er Fre­de­ri­cia. Hvis sidst­na­evn­te ryk­ker op i Su­per­liga­en, kan man sag­tens fo­re­stil­le sig, at FC Midtjyl­land in­den for et par år har 40-50 spil­le­re på gra­es i Su­per­liga­en, top­pen af 1. di­vi­sion og i min­dre klub­ber i de bed­ste ra­ek­ker i Alls­venskan og Tip­pe­liga­en.

På van­d­rø­re­ne i Her­ning og Lon­don ly­der det ik­ke til, at ak­ti­vi­te­ten på trans­fer­mar­ke­det og i dis­se sam­ar­bej­der stil­ner af i de kom­men­de år, og lyk­kes pro­jek­tet for FC Midtjyl­land, der og­så har en na­er sam­ar­bejds­part­ner i Lon­don-klub­ben Brent­ford, en klub med am­bi­tio­ner om op­ryk­ning til Pre­mi­er League, vil FC Midtjyl­land bå­de ha­ve spil­ler­ne, Mat­t­hew Ben­hams pen­ge og for­ment­lig et pa­ent over­skud på trans­fer­mar­ke­det i mester­skabsj­ag­ten med og isa­er mod FC Kø­ben­havn og Brønd­by IF.

”At FC Midtjyl­land pla­ce­rer spil­le­re i an­dre klub­ber, så de na­er­mest bli­ver en slags far­mer­klub­ber, er det fa­eno­men, man ken­der fra ek­sem­pel­vis Chel­sea og Man­che­ster Ci­ty, og fra an­dre liga­er i Eu­ro­pa. Det gi­ver en stør­re ba­se at ud­vik­le fra og va­el­ge til første­hold­strup­pen i Her­ning, samt at man ska­ber stør­re muligheder for fle­re, sto­re salg,” si­ger Jes­per Jør­gen­sen.

I mid­ten og den tun­ge­re del af Su­per­liga­en har OB, AC Hor­sens og Vej­le vist, at der og­så sker no­get uden for top­pen. De tre klub­ber ram­mer til sam­men ind­køb for om­kring 20 mil­li­o­ner kro­ner, pen­ge der i AC Hor­sens’ til­fa­el­de i høj grad stam­mer fra sal­get af Si­mon Okos­un til FC Midtjyl­land og den fe­de vi­de­resalgs­klau­sul på Bu­ba­carr San­neh, der gi­ver Hor­sens en pa­en an­del i 60-mil­li­o­ner-kro­ner­s­sal­get af midt­stop­pe­ren fra FCM til An­der­le­cht.

OB og Vej­le har for­søgt at op­gra­de­ret trup­per­ne, i høj grad via spa­re­de løn­kro­ner ved kon­trak­t­ud­løb på spil­le­re, og så er det på­fal­den­de, at der er ta­e­ring ef­ter na­e­ring og til­tro til trup­pen i År­hus, hvor man ef­ter AGF-stan­dard hav­de et flot salgs­vin­due med 12 mil­li­o­ner kro­ner i kas­sen fra Alek­s­an­dar Jo­ka­novic og Kas­per Jun­ker. ✖

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.