DE FEM STØR­STE KØB OG SALG I SU­PER­LIGA­EN I SOM­ME­REN 2018 KØB

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - SUPERLIGAENS SALGSREKORD -

DOMINICK DRE­X­LER

Holste­in Ki­el til FC Midtjyl­land 18.000.000

Var den ty­ske play­ma­ker ud­set til at va­e­re FC Midtjyl­lands ti­er, en po­si­tion og en del af spil­let, hvor de dan­ske me­stre har ty­de­li­ge pro­ble­mer, el­ler var det he­le ti­den me­nin­gen, han skul­le sa­el­ges til­ba­ge til Tys­kland, ef­ter FC Midtjyl­land hav­de ud­løst en lav klau­sul for ud­lands­skif­te i Holste­in Ki­el? Dre­x­ler nå­e­de i hvert fald dår­ligt nok at mø­de si­ne nye hold­kam­me­ra­ter, før han blev solgt til FC Köln med et du­sin mil­li­o­ner kro­ner i avan­ce til FCM.

KENAN KODRO

Mainz til FC Kø­ben­havn

12.000.000

Søn af 90’er-bom­be­ren Me­ho Kodro men har end­nu ik­ke ud­vist helt sam­me må­l­far­lig som fa­ren i hver­ken kar­ri­e­ren el­ler de før­ste uger som FC Kø­ben­havn-spil­ler. Er bå­de på mar­ke­det og i spil­let et no­gen­lun­de byt­te li­ge over med An­dri­ja Pav­lovic, der al­drig fandt skarp­he­den el­ler ke­mi­en i ho­ved­stads­klub­ben.

ALE­XAN­DER SCHOLZ

Club Brug­ge til FC Midtjyl­land 12.000.000

FC Midtjyl­land hav­de bå­de pen­ge at bra­en­de af og ud­sigt til, at Bu­ba­carr San­neh blev solgt for et stort be­løb. Det ud­nyt­te­de FC Midtjyl­land til et køb af Ale­xan­der Scholz, der i sit kor­te op­hold i Brug­ge røg ind og ud af hol­det, og som i Su­per­liga­en for­ven­tes at va­e­re en pro­fil ef­ter at ha­ve spil­let i seks år i den sta­er­ke­re ra­ek­ke i Bel­gi­en.

JENS MAR­TIN GAMMELBY

Sil­ke­borg IF til Brønd­by IF

11.000.000

SIF hav­de brug for pen­ge­ne, mens Brønd­by IF gan­ske kloge­lig hav­de ud­set ba­ck­po­si­tio­nen som mu­lig for­sta­er­k­ning. Det er en gan­ske be­trag­te­lig sum, Sil­ke­borg IF får som nedryk­ker, mens Brønd­by IF får en ba­ck, der pas­ser ud­ma­er­ket til den of­fen­si­ve stil, og som om få år bør kun­ne sa­el­ges vi­de­re med stor fortje­ne­ste.

JO­EL AN­DER­S­SON

Häck­en til FC Midtjyl­land

9.800.000

FC Midtjyl­land fort­sa­et­ter det fo­kus, man har haft på yn­gre, skan­di­na­vi­ske spil­le­re med kø­bet af An­der­s­son, en ba­ck der var sto­re for­vent­nin­ger til i Alls­venskan. Er be­gyndt svin­gen­de men har og­så vist prø­ver på go­de of­fen­si­ve ev­ner i sin start i den dan­ske mester­klub.

SALG RO­BIN OL­SEN

FC Kø­ben­havn til AS Ro­ma 65.000.000

Ro­bin Ol­sens agent og FC Kø­ben­havns navn når vidt og bredt ud i Eu­ro­pa, og det sam­me har Ol­sens flot­te pra­e­sta­tio­ner på Sve­ri­ges lands­hold og i 2016/2017-ud­ga­ven af Cham­pions League gjort. Der­for score­de FC Kø­ben­havn et stort be­løb med sal­get af Ol­sen til Cham­pions League-klub­ben AS Ro­ma, og der er lagt op til at­trak­ti­ve pra­e­sta­tions­klau­su­ler på op til 30 mil­li­o­ner kro­ner til FC Kø­ben­havn, hvis det går Ol­sen og AS Ro­ma godt i Se­rie A og Cham­pions League.

BU­BA­CARR SAN­NEH

FC Midtjyl­land til An­der­le­cht 60.000.000

Der var no­gen bla­est om­kring San­neh hen mod slut­nin­gen af trans­fer-po­ker­spil­let mel­lem FC Midtjyl­land, An­der­le­cht og San­neh-lej­ren, hvor midt­stop­pe­ren meld­te ud, at han ger­ne vil­le sa­el­ges. FCM stod stejlt og kun­ne til­la­de sig at gø­re det ef­ter de sto­re salg i de se­ne­ste trans­fer­vin­du­er, og gav så ef­ter, da An­der­le­cht kom med ot­te mil­li­o­ner eu­ro. Sport­s­ligt er sal­get af San­neh en ma­er­k­bar sva­ek­kel­se, men som for­ret­ning er San­neh en suc­ces­hi­sto­rie med no­get, der lig­ner en 40-dob­ling af den pris, FCM be­tal­te for for­svars­spil­le­ren i Hor­sens i ja­nu­ar. Hor­sens får et be­ty­de­ligt mil­li­onbe­løb fra en vi­de­resalgs­klau­sul, Bo Hen­rik­sen var så for­nuf­tig at for­hand­le ind i af­ta­len.

FE­DE­RI­CO SANTANDER

FC Kø­ben­havn til Bo­log­na

52.000.000

Hvis Santander hav­de und­gå­et ska­der, kun­ne op­hol­det i FC Kø­ben­havn va­e­ret ble­vet gen­nem­ført fan­ta­stisk for beg­ge par­ter. Nu end­te det med at bli­ve ud­ma­er­ket med San­tan­ders go­de bi­drag isa­er i de sto­re kam­pe, hvor pa­ragu­ay­a­ne­ren med sin sto­re fy­si­ske styr­ke var et pro­blem mod langt bed­re mod­stan­de­re end dem, man mø­der i Su­per­liga­en. Pri­sen er ud­ma­er­ket og si­ger og­så no­get om, hvor FC Kø­ben­havn lig­ger i salgs-hie­rar­ki­et i Skan­di­navi­en, hvor FC Midtjyl­land er det ene­ste hold, og det kun i de se­ne­ste trans­fer­vin­du­er, der kom­mer i na­er­he­den af at sa­el­ge spil­le­re så dyrt som FCK.

ANDREAS POUL­SEN

827 mi­nut­ter fik ba­ck­en Andreas Poul­sen i Su­per­liga­en, hvil­ket umid­del­bart ik­ke er nok set i for­hold til, hvad tra­e­ner­ne i klub­ben ven­te­de sig af den ege­n­ud­vik­le­de for­svars­spil­ler. Men når man får over 30 mil­li­o­ner kro­ner for en 18-årig og de ob­liga­to­ri­ske vi­de­resalgs­klau­su­ler oven i, bli­ver Poul­sen end­nu en spil­ler, der er med til at skub­be salgs­pri­ser­ne i vej­ret på He­den, no­get der over tid vil va­e­re en be­ty­de­lig kon­kur­ren­ce­for­del for klub­ben.

MIKKEL DUELUND

FC Midtjyl­land til Dy­na­mo Ki­jev 30.000.000

Man har for­nem­mel­sen af, at det kun­ne va­e­re ble­vet til end­nu me­re med Duelund, der i pe­ri­o­der bol­tre­de sig ef­ter be­hag i Su­per­liga­mod­stan­der­nes for­svar.

Det kom­mer Duelund for­ment­lig og­så til i Ukrai­ne, hvor Dy­na­mo Ki­jev og ae­r­ke­ri­va­len Sjakh­tar Do­netsk er ad­skil­li­ge klas­ser bed­re end de øv­ri­ge liga­hold. Så bli­ver der me­re bid i mod­stan­der­ne i Eu­ro­pa League, hvor Duelund igen skal mø­de Asta­na, han røg ud til med FC Midtjyl­land i Cham­pions Le­agu­e­kva­li­fi­ka­tio­nen i au­gust, samt Ren­nes og tjek­ki­ske Jablo­nec.

FC Midtjyl­land til Borus­sia Mön­cheng­lad­bach 34.000.000 Ro­bin Ol­sen tra­e­ner for­ud for Sve­ri­ges land­skamp mod Østrig i sid­ste uge. Ol­sen blev som­me­rens stør­ste salg fra Su­per­liga­en og tje­ner nu sin løn i AS Ro­ma, der i na­e­ste uge ta­ger hul på Cham­pions League-sa­e­so­nen med en kamp mod de for­sva­ren­de me­stre Re­al Madrid.Fo­to: Ma­ja Sus­lin/TT/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.