DA FRANK ARNESEN FANDT ”O Feno­meno”

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - FRANK ARNESEN - TEKST: THO­MAS PYNDT

Cham­pions League-grup­pe B med Bar­ce­lo­na, Tot­ten­ham, PSV og In­ter blev straks kå­ret til ef­ter­å­rets sva­e­re­ste grup­pe, men der er og­så et fa­el­le­stra­ek mel­lem tre af de fi­re hold. Bar­ce­lo­na, PSV og In­ter har nem­lig al­le haft Ronaldo på hol­det – alt­så ik­ke den po­rtu­gi­si­ske Cri­sti­a­no men den ori­gi­na­le bra­si­li­an­ske, der var et an­grebs­fa­eno­men i sin tid fra 1994 til 2006. Og den tid be­gynd­te i hol­land­ske Eind­ho­ven, hvor PSV’s ny­an­sat­te dan­ske sport­s­chef Frank Arnesen ram­te rig­tig godt med et af si­ne før­ste ind­køb. Her forta­el­ler den nu 61-åri­ge Arnesen om mø­det med den den­gang 17-åri­ge bra­si­li­a­ner, som han fik et me­get ta­et for­hold til.

Den sto­re hi­sto­rie ef­ter lod­tra­ek­nin­gen af Cham­pions Le­agu­e­grup­per­ne i Mo­na­co den 30. au­gust var selv­føl­ge­lig, at tur­ne­rin­gens top­sco­rer og fem-dob­bel­te vin­der Cri­sti­a­no Ronaldo med sin nye klub Ju­ven­tus blev sat sam­men med sin gam­le klub Man­che­ster Uni­ted med alt, hvad det med­fø­rer af hi­sto­ri­er om step-over dri­blin­ger i Pre­mi­er League, Sir Alex Fer­gu­sons råd og vej­led­ning og den rent en­gel­ske Cham­pions League-fi­na­le i Moskva for 10 år si­den. Men det var ik­ke den ene­ste Ronaldo-vin­kel, der var på for­de­lin­gen af de 32 klub­ber i ot­te grup­per.

For ud­over at va­e­re uhyg­ge­lig sva­er kun­ne grup­pe B med Bar­ce­lo­na, Tot­ten­ham, PSV og In­ter og­så pra­e­sen­te­re tre af de fem eu­ro­pa­ei­ske klub­ber, som den bra­si­li­an­ske Ronaldo i sin tid løf­te­de, når han med hur­ti­ge fød­der, sta­erk fy­sik og sja­el­den skarp­hed score­de mål på stri­be. Man­den, der med beg­ge mål i VM­fi­na­len an­no 2002, gjor­de Bra­si­li­en til ver­dens­me­ster, score­de fra 1994 til 2008 273 mål i 402 kam­pe for si­ne eu­ro­pa­ei­ske klub­ber og le­ve­de der­med til ful­de op til sit ka­e­le­navn ”O Feno­meno.”

Cham­pions League-fi­na­len vandt han godt nok al­drig, men Ronaldo gjor­de sta­dig et uud­s­let­te­ligt ind­tryk i In­ter, Bar­ce­lo­na og PSV. Og det be­gynd­te alt sam­men i Eind­ho­ven li­ge ef­ter nytår i 1994, da klub­bens nye sport­s­chef kig­ge­de na­er­me­re på en li­ste over bra­si­li­an­ske ta­len­ter, som et par scouts hav­de sendt ef­ter en stu­di­e­tur til Bra­si­li­en få må­ne­der tid­li­ge­re.

”No­get af det før­ste, jeg gjor­de, var at kig­ge på den li­ste, og den stod Ronaldo blandt an­det på. Han var li­ge ble­vet 17 år i sep­tem­ber og spil­le­de for Cruzeiro i Be­lo Ho­rizon­te,” forta­el­ler man­den, der sad med li­sten i hån­den den­gang for snart 25 år si­den.

Den mand var den tid­li­ge­re dan­ske lands­holds­spil­ler Frank Arnesen, der ef­ter et par sa­e­so­ner som as­si­stent­tra­e­ner i PSV var ryk­ket op til en le­den­de stil­ling i Eind­ho­ven-klub­ben. PSV hav­de i fem sa­e­so­ner haft stor gla­e­de af den bra­si­li­an­ske an­gri­ber Ro­ma­rio, der hav­de va­e­ret ta­et på at snit­te et mål pr. kamp, før han blev solgt til Bar­ce­lo­na i som­me­ren 1993, og nu var man så på jagt ef­ter nye bra­si­li­an­ske ta­len­ter. Og dem be­slut­te­de Arnesen sig for at kig­ge na­er­me­re på ved selv­syn.

”Ef­ter et par uger i job­bet tog jeg til Bra­si­li­en i 10 da­ge og gik ud og kig­ge­de på al­le de her spil­le­re. Jeg hav­de jo den for­del, at jeg ta­ler spansk, og jeg hav­de nog­le agen­ter, som jeg kend­te, for­di Ro­ma­rio hav­de va­e­ret hos os.”

”Jeg kom hjem fra tu­ren med man­ge go­de ind­tryk og nyhe­der, men ik­ke om Ronaldo, for in­for­ma­tio­ner­ne var, at han hav­de skre­vet en for-kon­trakt med In­ter, og at han skul­le der­til ef­ter VM-slut­run­den om som­me­ren.”

”Men jeg hav­de set et par an­dre rig­tig go­de spil­le­re, blandt an­det Ri­val­do som var 21 år gam­mel på det tids­punkt, som kom fra Mo­gi Mi­rim og var le­jet ud til Cor­int­hi­ans. På det tids­punkt var der ik­ke så stor in­ter­es­se for bra­si­li­an­ske spil­le­re fra de sto­re klub­ber i Eu­ro­pa, for­di der hav­de va­e­ret pro­ble­mer med, at de ik­ke kom til­ba­ge til ti­den og så vi­de­re, så der var ik­ke så stor kon­kur­ren­ce der­ov­re.”

”Et par må­ne­der se­ne­re hav­de jeg sam­let fle­re in­for­ma­tio­ner, så jeg tog til­ba­ge til Bra­si­li­en og for­hand­le­de blandt an­det med Cor­int­hi­ans og Mo­gi Mi­rim om Ri­val­do. Jeg hav­de og­så en snak med Ri­val­do selv, men han sag­de nu ik­ke så me­get, og hand­len faldt og­så til jor­den, for der var blandt an­det nog­le jour­na­li­ster med i for­hand­lin­ger­ne, og jeg ved ik­ke hvad, og det vil­le vi i PSV ik­ke ha­ve no­get med at gø­re.”

”Men så fik jeg at vi­de, at det der med, at der skul­le va­e­re en af­ta­le mel­lem In­ter og Ronaldo, ik­ke pas­se­de, og så be­gynd­te vi for al­vor at kig­ge på ham. Vi hav­de haft scouts på ham, jeg så ham i en kamp li­ve, og jeg hav­de set mas­ser af bån­de­de kam­pe, og der var ik­ke no­gen tvivl. Kna­eg­ten kun­ne jo spil­le fod­bold.”

”De vandt en hjem­me­kamp med 5-0, hvor han score­de al­le fem mål. Som 17-årig! Ba­nen var plø­ret og mud­ret, men al­li­ge­vel score­de han det sid­ste, da han fik bol­den op­pe ved mid­ter­linj­en og så ryk­ke­de gen­nem he­le lor­tet, før han score­de. Der var in­gen tvivl om, at han var fan­ta­stisk, og al­le tal­te og­så ham,” forta­el­ler Frank Arnesen i te­le­fo­nen fra Eind­ho­ven, hvor han er ved at va­e­re halvvejs på sin fa­ste to ti­mer lan­ge gå­tur, som den­ne dag bli­ver sup­ple­ret af kla­re min­der om et sja­el­dent ta­lent fra Be­lo Ho­rizon­te-klub­ben Cruzeiro.

EN VIG­TIG FAX FRA BRA­SI­LI­EN

Så­dan lå lan­det alt­så i marts 1994. Ronaldo var ik­ke bun­det af nog­le for­hånds­af­ta­ler, og PSV var me­re end al­min­de­ligt in­ter­es­se­re­de i det sto­re an­greb­s­ta­lent. Men hvor­dan var ejer­for­hol­de­ne om­kring spil­le­ren, for det var og er tit et stør­re pus­le­spil i bra­si­li­ansk fod­bold?

”Jeg rin­ge­de til Ro­ma­rios ita­li­en­ske agent, som var ble­vet en rig­tig god ven af klub­ben, for at få ham ind over sa­gen og fin­de ud af, hvem der eje­de Ronaldo. Han kom så til­ba­ge med in­for­ma­tio­ner­ne, og det vi­ste sig, at klub­ben Cruzeiro eje­de 45 pro­cent, mens Jairzin­ho, der spil­le­de høj­re wing for de bra­si­li­an­ske ver­dens­me­stre fra 1970 og score­de syv mål ved det VM, eje­de fem pro­cent, og så var der to bank­ma­end, der hav­de re­sten.”

”De to vid­ste ik­ke så me­get om eu­ro­pa­ei­sk fod­bold, men den ene kun­ne snak­ke lidt en­gelsk, så vi be­gynd­te at snak­ke med dem om en han­del. Men så ske­te der det uhel­di­ge, at Ronaldo blev ud­ta­get til VM i USA der i 1994 ef­ter de­res sid­ste test­kamp, som jeg og­så så. Det var mod Island, hvor han kom ind og hav­de et skud på stol­pen og spil­le­de rig­tig godt. Så man vid­ste, at det her var en ver­dens­stjer­ne in spe.”

”Men trans­fe­ren var så småt ved at kom­me i gang, mens Ronaldo var til VM [hvor han slet ik­ke kom på ba­nen for det hold, der vandt tur­ne­rin­gen med en fi­na­le­sejr over Ita­li­en ef­ter straf­fes­park], men nu var Ajax og de­res ch­eftra­e­ner Lou­is van Gaal be­gyndt at bli­ve me­get in­ter­es­se­ret i ham, for de hav­de og­så set ta­len­tet. Så de gik til klub­ben, mens vi hav­de kon­takt til agen­ten og de to bank­ma­end, der eje­de 50 pro­cent. Sam­ti­dig hav­de Ro­ma­rio for­talt Ronaldo, at PSV vil­le va­e­re et fan­ta­stisk sted for ham at star­te i Eu­ro­pa, for­di det var en fan­ta­stisk klub. Ro­ma­rio var

”Der var ik­ke no­gen tvivl. Kna­eg­ten kun­ne jo spil­le fod­bold.”

FRANK ARNESEN OM RONALDO

jo selv be­gyndt i PSV, før han skif­te­de vi­de­re til Bar­ce­lo­na og blev kå­ret som Ver­dens Bed­ste Spil­ler i ’94, ef­ter de hav­de vun­det VM.”

”Så der var vir­ke­lig krig til det sid­ste for at få Ronaldo, men vi hav­de alt­så en god for­nem­mel­se. Ajax reg­ne­de egent­lig med, at de vil­le få fat på ham, for man­dag hør­te vi, at de reg­ne­de med at kun­ne pra­e­sen­te­re ham fre­dag. Men klok­ken halv to om nat­ten mel­lem ons­dag og tors­dag sad vi på mit kon­tor og ven­te­de på en fax, som vi hav­de hørt var på vej. Det var mig, min se­kre­ta­er, vo­res kas­se­rer Har­ry van Raaij, der se­ne­re blev pra­esi­dent i PSV, og så vo­res da­va­e­ren­de pra­esi­dent, og da faxen kom, sprang vi op og jub­le­de.”

”For den kom fra pra­esi­den­ten i Cruzeiro, og der stod, at de var gå­et med til at sa­el­ge Ronaldo til PSV for fem mil­li­o­ner dol­lars. Så i ste­det for at kom­me til Ajax om fre­da­gen kom han så til PSV sam­me dag – and the rest is hi­story,” si­ger Frank Arnesen om en trans­fer, der skul­le vi­se sig at va­e­re me­get giv­tig bå­de sport­s­ligt og øko­no­misk, og som sport­s­che­fen tog stort an­svar for.

For Frank Arnesen var kø­bet af Ronaldo ik­ke ba­re de bil­le­der, der fin­des fra pra­e­sen­ta­tio­nen på sta­dion med hånd­tryk og smil fra en ung dreng i en lidt for stor PSVjak­ke. Han in­vol­ve­re­de sig i en grad, så Ronaldo nog­le år se­ne­re sag­de, at Frank Arnesen ”var som en far for mig.”

”Han var jo ik­ke så stor, den­gang han kom til Eind­ho­ven. Han var 182 cen­ti­me­ter høj og slank. Og han hav­de bøj­le på ta­en­der­ne. Han var som en dreng. Men han var fak­tisk to­talt upå­vir­ket, da han kom til klub­ben. Han var en glad dreng, der var ik­ke no­get der. Han var så so­ci­al, og al­le el­ske­de ham. Og han var en in­tel­li­gent fyr, der vid­ste, hvad han vil­le,” forta­el­ler Arnesen, om den un­ge bra­si­li­a­ner, der i sin før­ste sa­e­son score­de 35 mål i 36 kam­pe og med 30 mål i liga­en blev top­sco­rer i AEres­di­vi­sio­nen som 18-årig uden dog at bli­ve hol­land­sk me­ster.

For Ajax hav­de og­så et ret godt og me­get ungt hold, der slut­te­de 94/95-sa­e­so­nen med at vin­de Cham­pions League-fi­na­len over AC Milan på mål af te­e­na­ge­ren Klu­i­vert.

”Det ska­eg­ge var jo, at for­di Ajax ik­ke fik Ronaldo,

➜ så tog de i ste­det Pa­tri­ck Klu­i­vert op som 18-årig. Så­dan er det jo man­ge gan­ge. Hvis den ene ik­ke kom­mer, så ta­ger den an­den chan­cen. Og Ajax var jo ik­ke ban­ge for at bru­ge de un­ge. De brug­te og­så Ka­nu, der kun var 19 år, og så hav­de de så den me­re ru­ti­ne­re­de Lit­ma­nen lig­gen­de bag­ved. Det var fan­ta­stisk.”

”Så Ajax vandt et par år i tra­ek, men så kom vi ind og vandt nog­le styk­ker. Vi blev me­ster fi­re gan­ge i de 10 et halvt år, jeg var sport­s­chef, så det var na­e­sten hvert an­det år,” si­ger Frank Arnesen.

RONALDO OG DE DAN­SKE FRIKADELLER

Men Ronaldo blev al­drig hol­land­sk me­ster, for i sin an­den sa­e­son blev han kna­eska­det og sad ude i den an­den halv­del af fod­boldå­ret, så sta­ti­stik­ken den sa­e­son stop­pe­de ved 19 mål i 21 kam­pe, her­af 12 i 13 liga­kam­pe.

”Så bo­e­de han hjem­me ved os, da han blev kna­eska­det. Så kun­ne han få nog­le af Ka­tes dan­ske frikadeller, som han el­ske­de. Det gjor­de vi nu tit med ud­la­en­din­ge­ne og og­så de dan­ske spil­le­re. Vi vid­ste jo, at det kun­ne va­e­re sva­ert for dem en gang imel­lem,” forta­el­ler PSV’s tid­li­ge­re sport­s­chef, der kun nå­e­de at ha­ve Ronaldo på hol­det i de to sa­e­so­ner.

For ch­eftra­e­ner Di­ck Ad­vo­caat men­te, at det kun­ne bli­ve for be­sva­er­ligt med bra­si­li­a­ne­ren i frem­ti­den, så da sa­e­so­nen slut­te­de med en po­kal­fi­na­le, som PSV vandt over Spar­ta, holdt han Ronaldo på ba­en­ken, selv om han var klar. El­ler det vil si­ge, han lod an­gri­be­ren var­me op i en ti­me uden at sa­et­te ham på ba­nen.

”Vi hav­de el­lers li­ge af­talt, at han skul­le bli­ve, for vi syn­tes, at det var for tid­ligt at skif­te vi­de­re, og han hav­de jo og­så li­ge va­e­ret kna­eska­det, og det var Ronaldo enig i. Han var jo vir­ke­lig en god dreng, og han kun­ne godt se, at vi hav­de gjort en stor in­ve­ste­ring i ham, så han vil­le ger­ne bli­ve et år me­re. Men så var­me­de han op i en ti­me i lø­bet af den fi­na­le, og det gjor­de Ad­vo­caat selv­føl­ge­lig med vil­je. Jeg hol­der me­get af Di­ck Ad­vo­caat, for han var fan­ta­stisk at ar­bej­de med, men i mi­ne øj­ne var det der en ka­em­pe fejl fra hans si­de,” si­ger Frank Arnesen.

Kon­se­kven­sen blev i hvert fald, at Ro­nal­do­lej­ren aen­dre­de me­ning og bad om, at an­gri­be­ren skif­te­de klub, og så­dan blev det og­så.

”Må­ske hav­de Ronaldo ret i, at det var på ti­de at skif­te, for han blev jo en sen­sa­tion i he­le fod­bold­ver­de­nen ef­ter­føl­gen­de.”

”Men der ske­te så det, at Bob­by Rob­son rin­ge­de til mig. Ham kend­te jeg jo rig­tig godt, for jeg hav­de va­e­ret as­si­stent for ham, da han var ch­eftra­e­ner i PSV, og nu var han så li­ge kom­met til Bar­ce­lo­na. Så han sag­de: ”Frank, hvad skal jeg gø­re med ham Ronaldo, hvad sy­nes du?””

””Hvis du kan få ham, Bob­by, så skal du ta­ge ham,” sag­de jeg, for på det tids­punkt hav­de Ronaldo-lej­ren be­slut­tet, at de ik­ke vil­le va­e­re i PSV la­en­ge­re, at de vil­le vi­de­re – og det hav­de de og­så meldt ud, så vi var ble­vet eni­ge om at sa­el­ge ham.”

”Året før, i au­gust 1995, hav­de jeg så sid­det med pra­esi­den­ten og Van Raaij og snak­ket om, hvad vi even­tu­elt kun­ne sa­el­ge Ronaldo for en gang, og vi skrev hvert vo­res hem­me­li­ge bud ned på et styk­ke pa­pir. De to an­dre skrev 22 mil­li­o­ner dol­lars, mens jeg skrev 20 mil­li­o­ner dol­lars, som vil­le va­e­re en ver­dens­re­kord, hvis han kun­ne bli­ve solgt for det.”

”De tal hav­de vi så gemt, da Bob­by rin­ge­de og spurg­te, hvad han ko­ste­de.”10 mil­li­o­ner dol­lars? 12 mil­li­o­ner dol­lars?” ”Nej, nej, det er slet ik­ke nok,” sag­de jeg. ”Nå, den må du ta­ge med Ga­s­part, det er ham, der sty­rer pen­ge­ne,” sag­de Bob­by så, men før vi rin­ge­de af, lag­de jeg vir­ke­lig ho­ve­d­et på blok­ken: ”Bob­by, du skal ta­ge ham her. Han er så god, og han er kun 19 år. Du har haft Ro­ma­rio, og ham her er mindst li­ge så god. Han har nog­le an­dre ting, men han kan bli­ve en li­ge så stor stjer­ne som Ro­ma­rio.””

”Nå, men så for­hand­le­de jeg så med [vi­ce­pra­esi­dent Jo­an] Ga­s­part en uges tid, mens jeg var ne­de i Mar­bel­la på fe­rie. Han star­te­de med 12 mil­li­o­ner dol­lars om man­da­gen, og jeg sag­de ba­re ”no way, vi skal ha­ve 20.” Da­gen ef­ter var det 14, og om ons­da­gen var han op­pe på 15 mil­li­o­ner dol­lars plus en mil­li­on dol­lars i bonus, hvis Bar­ce­lo­na vandt no­get. Men jeg holdt fast på de 20 mil­li­o­ner. ”Vi har sta­dig fle­re års kon­trakt med ham, og han skal ik­ke va­ek. Han er den bed­ste spil­ler, vi no­gen sin­de har haft, og du kan se, hvor god Ro­ma­rio har va­e­ret,” sag­de jeg. ”Ja ja, men han var og­så no­get ae­l­dre,” sag­de Ga­s­part, og så sag­de jeg ba­re, at så vil­le vi ik­ke sa­el­ge ham. Så måt­te de ven­te, og så vil­le han ba­re bli­ve end­nu dy­re­re.”

”Så blev det fre­dag, og jeg stod ude på gol­f­ba­nen og skul­le til at put­te, da Ga­s­part rin­ge­de igen. Han lød lidt sur, men han sag­de: ”Okay, vi si­ger ja til de 20 mil­li­o­ner,” si­ger Frank Arnesen med et smil så bredt, at man kan hø­re det he­le vej­en i te­le­fo­nen fra Eind­ho­ven.

VER­DENS DY­RE­STE TO GAN­GE

På den må­de blev den 19-åri­ge Ronaldo ver­dens dy­re­ste fod­bold­spil­ler med en pris på cir­ka 130 mil­li­o­ner kro­ner, men re­kor­den stod nu kun nog­le få uger, for så køb­te Newcast­le Alan Shea­rer af Bla­ck­burn for 150 mil­li­o­ner kro­ner.

Men det var sta­dig en frem­ra­gen­de han­del for PSV, om­end der li­ge var en sid­ste lil­le krøl­le.

”Vi hav­de købt Wim Jonk af In­ter året før. In­ter hav­de jo haft bå­de Den­nis Berg­kamp og Wim Jonk, og de hav­de og­så vun­det UEFA Cup­pen med dem, men det blev sta­dig ik­ke så stor en suc­ces, som de hav­de hå­bet. Så de vil­le ger­ne sa­el­ge Jonk, og han var jo en fan­ta­stisk midt­ba­ne­spil­ler, der hav­de va­e­ret i Ajax tid­li­ge­re, men hvor­dan kun­ne vi lø­se det?”

”Hans agent Rob Jan­sen fo­re­slog så, at vi kun­ne gi­ve dem en op­tion på Ronaldo som en del af af­ta­len. Så de fik ret til at by­de på ham, hvis han skul­le sa­el­ges. Så det af­tal­te vi. Vi køb­te Jonk for 3,5 mil­li­o­ner gyl­den, og så fik In­ter ”first right of re­fus­al” på Ronaldo. Og de skul­le be­slut­te sig in­den for 24 ti­mer, ef­ter vi hav­de mod­ta­get et bud fra en an­den klub.”

”Så ef­ter af­ta­len med Bar­ce­lo­na var på plads, kon­tak­te­de vi In­ter, og for­tal­te dem, at vi hav­de få­et et bud på 20 mil­li­o­ner dol­lars for Ronaldo, som de kun­ne mat­che, hvis de vil­le. I sid­ste en­de er det selv­føl­ge­lig spil­le­ren, der be­stem­mer, men den mu­lig­hed hav­de de alt­så.”

”Men de sag­de nej, og året ef­ter køb­te de ham så af Bar­ce­lo­na for no­get me­re. Det er en me­get sjov hi­sto­rie,” si­ger Frank Arnesen om den an­den gang, Ronaldo blev ver­dens dy­re­ste spil­ler for en pris om­kring de 170 mil­li­o­ner kro­ner.

Men selv om Ronaldo alt­så rej­ste vi­de­re, så holdt dan­ske­ren kon­tak­ten til den un­ge bra­si­li­a­ner un­der­vejs.

”Når jeg var i Madrid, be­søg­te jeg ham, da han spil­le­de i Re­al, og og­så da han var i In­ter. Da han spil­le­de af­skedskamp i Ita­li­en, blev vo­res pra­esi­dent Har­ry van Raaij og jeg og­så per­son­ligt in­vi­te­ret ned til kam­pen og fest­ban­ket­ten bag­ef­ter. Men kon­tak­ten lø­ber jo ud på et tids­punkt, vi går al­le vo­re eg­ne ve­je, så jeg har ik­ke set ham så me­get, ef­ter han stop­pe­de med at spil­le.”

”Sidst, jeg så ham, var, da jeg var i Ham­borg, og han kom for­bi for at spil­le på vo­res sta­dion med sit vel­gø­ren­heds­hold. Der snak­ke­de vi, og det var hyg­ge­ligt, og han fik og­så hilst på vo­res yng­ste dat­ter Re­bec­ca, som han hav­de le­get med den­gang i Eind­ho­ven, og som nu var ble­vet 25 år. Det var me­get ska­egt,” si­ger Arnesen om den bra­si­li­an­ske an­gri­ber, der fyl­der 42 år i na­e­ste uge, og net­op er ble­vet klu­be­jer ved at kø­be 51 pro­cent af span­ske Re­al Val­la­do­lid.

Men dan­ske­ren kan sag­tens hu­ske den un­ge an­gri­ber, der løb fra alt og al­le i AEres­di­vi­sio­nen og la­ve­de mål på stri­be, så spørgs­må­let er, om Ronaldo og­så er den bed­ste spil­ler, han no­gen­sin­de har ar­bej­det med i et langt fod­bold­liv, hvor han og­så har va­e­ret for­bi blandt an­det Tot­ten­ham og Chel­sea som sport­s­chef?

”Der er jo for­skel­li­ge spil­le­re til for­skel­li­ge po­si­tio­ner. Vi hav­de for ek­sem­pel og­så Arj­en Rob­ben, der var og er en fan­ta­stisk spil­ler. Der var Jaap Stam i for­sva­ret. Ruud van Ni­stel­rooy på top­pen. Der har va­e­ret nog­le ka­no­ner, men som cen­ter­forward var Ronaldo ta­et på top­pen. Han var en af de al­ler­bed­ste, som jeg no­gen­sin­de har set, ik­ke kun i vo­res klub men i he­le ver­den. Hans må­l­tal var jo helt ex­cep­tio­nel­le,” si­ger man­den, der sør­ge­de for, at de mål ik­ke kun blev sco­ret i Bra­si­li­en, men i end­nu hø­je­re grad i Eu­ro­pa, be­gyn­den­de med to uforg­lem­me­li­ge sa­e­so­ner på Phi­lips Sta­dion i Eind­ho­ven. ✖

Te­e­na­ge­ren Ronaldo fejrer et af si­ne 54 mål for PSV. Fo­to: Cor Mul­der/Ritzau Scan­pix

Frank Arnesen på hjem­me­ba­nen i Eind­ho­ven an­no 1996, kort ef­ter at Ronaldo var ble­vet solgt til Bar­ce­lo­na. Fo­to: Erik Lun­tang/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.