EN SVA­ER GRUP­PE FOR ARNESENS PSV

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - FRANK ARNESEN -

Si­den 1. ju­ni sid­ste år har Frank Arnesen va­e­ret en del af den fem mand sto­re be­sty­rel­se i PSV Eind­ho­ven, så han føl­ger selv­føl­ge­lig Cham­pions League ta­et og ta­ger og­så med ned til Bar­ce­lo­na på man­dag før den før­ste kamp i den sva­e­re grup­pe B, der og­så ta­el­ler In­ter og Tot­ten­ham.

”Det er fan­ta­stisk at kom­me i så­dan en grup­pe, men man vil­le jo og­så godt ha­ve haft, at der var et hold, der var lidt let­te­re, så man hav­de haft en chan­ce for at gå vi­de­re som tre’er må­ske. På pa­pi­ret er vi ud­set til at få en flot fjer­de­plads, men fod­bold er hel­dig­vis ik­ke så­dan, at en plus en gi­ver to hver gang. Nog­le gan­ge sker der over­ra­skel­ser, så lad os se. Vi star­ter i Bar­ce­lo­na og så har vi In­ter hjem­me, og ef­ter den kamp kan vi så se, hvor vi står hen­ne,” si­ger Arnesen, der og­så kan be­ret­te om stor in­ter­es­se i Eind­ho­ven for de før­ste Cham­pions Le­agu­e­kam­pe si­den ef­ter­å­ret 2016.

”Ja, der er to­talt ud­solgt al­le­re­de. Vi har og­så kun plads til 36.000 til­sku­e­re på sta­dion, men al­li­ge­vel.”

Så der bli­ver gang i grup­pe­spil­let, og hvor­dan så la­en­ge­re frem i tur­ne­rin­gen? Hvem ser han som fa­vo­rit til at vin­de Cham­pions League?

”Det er al­tid sva­ert. Jeg tror, man skal hen over fe­bru­ar/marts for at kun­ne si­ge, hvem der er fa­vo­rit til det her. Tro­fa­e­et bli­ver jo først delt ud i maj, så lad os se, hvad der sker. Er der no­gen, der bli­ver ska­det, er der en tra­e­ner, der bli­ver fy­ret, er der no­gen, der kom­mer dår­ligt fra start?”

”Li­ge nu er det jo hur­ra hur­ra med de fle­ste klub­ber. Re­al Madrid, Bar­ce­lo­na, Man­che­ster Ci­ty, Li­ver­pool, Ju­ven­tus, Pa­ris SaintGer­main, der er fle­re klub­ber, der kø­rer der­u­dad, så jeg sy­nes al­tid, det er sva­ert nu. Det er jo de favoritter, som der er. Det er der jo ik­ke no­gen hem­me­lig­hed ved,” si­ger Arnesen og ly­der ik­ke af­vi­sen­de om­kring Tips­bla­dets tan­ker om Pep Gu­ar­di­o­las Ci­ty som et sta­er­kt bud.

”Ja, de vir­ker utro­ligt sta­er­ke, og det sva­ek­ker dem ik­ke, at De Bruy­ne er ble­vet ska­det nu. Det er na­e­sten en for­del, for han har jo haft en me­get lang og bå­de fy­sisk og men­talt kra­e­ven­de sa­e­son med et VM til sidst, så nu bli­ver han to­talt fit.”

”Så­dan hav­de jeg det og­så selv. Jeg var jo ska­det før bå­de EM i 84 og VM i 86, men så har man så­dan en sult, mens man og­så er helt klar men­talt, for­di man ik­ke har spil­let i et styk­ke tid. Det ser man tit. Så det der lig­ner en bag­del, kan bli­ve en for­del se­ne­re hen i tur­ne­rin­gen,” si­ger Frank Arnesen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.