DE RØ­DE TYRE TØRNER SAM­MEN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - RB LEIPZIG VS. RED BULL SALZBURG - TEKST: MAR­TIN DAVIDSEN

Fod­bold­klub­ber­ne fra Leipzig og Salz­burg har gen­nem åre­ne va­e­ret gen­stand for mas­ser af dis­kus­sion og kon­tro­ver­ser, mens de hver isa­er har op­nå­et bed­re og bed­re re­sul­ta­ter på bå­de den hjem­li­ge og in­ter­na­tio­na­le sce­ne. På tors­dag mø­des de to ener­gi­drik­klub­ber med de ta­et­te bånd for før­ste gang i en tur­ne­rings­kamp, og der­for ser Tips­bla­det na­er­me­re på Red Bull-kon­cer­nens to eu­ro­pa­ei­ske fod­bold­sats­nin­ger.

For et par år si­den duk­ke­de en hi­sto­rie op i fle­re in­ter­na­tio­na­le me­di­er, som un­der­stre­ge­de det ta­et­te bånd og de man­ge lig­he­der mel­lem Red Bull Salz­burg fra Østrig og søster­klub­ben Ra­senBallsport Leipzig fra Tys­kland. Un­der en kamp i Cham­pions League-kvalifikationen i som­me­ren 2016 mel­lem Salz­burg og let­ti­ske FK Lie­pa­ja spil­le­de for­svars­spil­le­ren Andreas Ul­mer før­ste halv­leg i sin sa­ed­van­li­ge Red Bull Salz­burg-trø­je med rygnum­mer 17, men i pau­sen skif­te­de han sin spil­le­trø­je.

Til­sy­ne­la­den­de var der in­gen, der be­ma­er­ke­de no­get før ef­ter kam­pen, hvor bil­le­der fra op­gø­ret vi­ste, at han i an­den halv­leg hav­de spil­let i en RB Leipzig-trø­je, der med und­ta­gel­se af nav­net i log­o­et var iden­tisk med Salz­burg-out­fit­tet. For­svars­spil­le­ren op­t­rå­d­te alt­så i en helt an­den klub­trø­je, uden no­gen be­ma­er­ke­de det.

Episo­den er i dag en ejen­dom­me­lig no­te i fod­bold­hi­sto­ri­en, som kan bru­ges i pu­bquizzer og pa­ratvi­den-bla­er ver­den rundt, men den tje­ner og­så som et ek­sem­pel på de ta­et­te re­la­tio­ner, der er mel­lem Red Bull-kon­cer­nens to eu­ro­pa­ei­ske fod­bold­sats­nin­ger fra Østrig og Tys­kland.

Li­ge si­den mid­ten af nul­ler­ne har ener­gi­drik-dy­na­sti­et Red Bulls ind­t­og i fod­bol­dens ver­den va­e­ret om­ga­er­det af en del kon­tro­vers og dis­kus­sion, og på tors­dag kom­mer kon­cer­nen og de to klub­ber igen i fo­kus, når RB Leipzig ta­ger imod Red Bull Salz­burg i Eu­ro­pa League. Det er den før­ste of­fi­ci­el­le tur­ne­rings­kamp mel­lem de to hold, og der­med bli­ver klublog­o­et med de to tyre, der bra­ger sam­men plud­se­lig helt bog­sta­ve­ligt over to kam­pe i lø­bet af det­te ef­ter­år.

Al­le­re­de sid­ste år gjor­de UEFA det klart, at bå­de Leipzig og Salz­burg kun­ne få til­la­del­se til at stil­le op i Cham­pions League, men da østri­ger­ne ik­ke kva­li­fi­ce­re­de sig, blev det al­li­ge­vel ik­ke et te­ma. Det gør det i år, og selv­om UEFA har skrap­pe krav om, at kon­kur­re­ren­de klub­ber ik­ke må ha­ve sam­me ejer el­ler ind­fly­del­ses­ri­ge per­so­ner an­sat, har de to hold alt­så få­et til­la­del­se til at va­e­re med i Eu­ro­pa League – hvor de end­da skal mø­de hin­an­den.

At det kan la­de sig gø­re, skyl­des iføl­ge UEFA’s Club Fi­nan­ci­al Con­trol Bo­dy, at Red Bull har la­vet ”sig­ni­fi­kan­te og sub­stan­ti­el­le for­an­drin­ger”, så der ik­ke er no­gen per­so­ner, der har indflydelse i beg­ge klub­ber. Sam­ti­dig har Red Bull aen­dret sin for­ret­nings­mo­del på det sport­s­li­ge om­rå­de, så det stør­ste fo­kus nu er på RB Leipzig, hvor man sta­dig er stor­in­ve­stor og en del af ejer­ska­bet, mens ener­gi­drik­ken nu for­melt blot er sponsor i østrig­ske Salz­burg.

Der­med har man nu nå­et et fo­re­lø­bigt kli­maks i den ud­vik­ling, der la­en­ge har va­e­ret un­der­vejs, hvor for­hol­det og ba­lan­cen mel­lem de to klub­ber med åre­ne er tip­pet til ty­sker­nes si­de.

EN HELT NY KLUB

Det var den ty­ske fod­bold­kej­ser Franz Beck­en­bau­er, der i sin tid rå­de­de sin ven, den østrig­ske mil­li­ar­da­er Die­trich Ma­tes­chitz, til at kø­be en klub i den øst­ty­ske by Leipzig for at ta­ge na­e­ste skridt i pla­nen om at ska­be et nyt stor­hold i eu­ro­pa­ei­sk fod­bold med Red Bull.

Den østrig­ske Red Bull-ejer hav­de i 2006 købt Au­stria Salz­burg i hjem­lan­det for at la­ve den om til Red Bull Salz­burg un­der stor po­le­mik, og selv­om han hav­de mødt stor mod­stand fra bå­de lo­ka­le fans, fod­bold­for­bund og ro­man­ti­ke­re ver­den over, var han og re­sten af Red Bull-le­del­sen ik­ke ble­vet skra­emt.

I før­ste om­gang mis­lyk­ke­des et op­køb af FC Sa­ch­sen Leipzig, og ef­ter for­ga­e­ves for­søg på over­ta­gel­se af ve­st­ty­ske klub­ber som St. Pauli, Fortu­na Düs­sel­dorf og 1860 Mün­chen, end­te Red Bull-kon­cer­nen al­li­ge­vel til­ba­ge i Leipzig. Her var bå­de po­ten­ti­a­let og mar­ke­det for en øst­tysk stor­klub stort med en pa­en fod­bol­din­ter­es­se og det mo­der­ni­se­re­de Zen­tralsta­dion fra VM i 2006 som ny og mo­der­ne hjem­me­ba­ne. Der­for end­te det med at bli­ve Ober­liga­klub­ben Vfl Leipzig, der skul­le ”Red Bull-fi­ce­res” med nye spil­le­trø­jer, nyt tra­e­nings­an­la­eg og nyt sta­dionnavn.

Det ske­te ik­ke uden pro­ble­mer, for de ty­ske reg­ler om ejer­ska­ber af fod­bold­klub­ber fo­re­skri­ver, at klub­med­lem­mer­ne skal eje mindst 51 pro­cent af klub­ben, men det lyk­ke­des Red Bull at bø­je reg­ler­ne ved at gø­re med­lem­ska­bet af klub­ben enormt dyrt – og reg­ler­ne mod sponso­rer i klub­nav­ne blev og­så om­gå­et ved at gi­ve klub­ben det of­fi­ci­el­le navn Ra­senBallsport Leipzig med for­kor­tel­sen RB Leipzig.

RB Leipzig be­gynd­te til­va­e­rel­sen som ny fod­bold­klub i den fem­te­bed­ste ty­ske ra­ek­ke, Ober­liga­en, og mens klub­ben lang­somt be­gynd­te at krav­le opad gen­nem det ty­ske liga­sy­stem, var Red Bull Salz­burg godt i gang med at un­der­stre­ge sin sta­tus som alt­do­mi­ne­ren­de magt­fak­tor i østrigsk fod­bold.

Med for­skel­li­ge tra­e­ne­re som Giovan­ni Tra­pat­to­ni, Huub Ste­vens, Ri­car­do Mo­niz og Ro­ger Sch­midt i spid­sen vandt Salz­burg stri­be­vis af mester­ska­ber i åre­ne ef­ter stif­tel­sen i 2006.

Red Bull spred­te sig i den­ne pe­ri­o­de til fle­re fod­bold­lan­de, og klub­ben skab­te en ens­ar­tet spil­lestil på tva­ers af lan­de­ne med den tid­li­ge­re Schal­ke- og Hof­fen­heim-tra­e­ner Ralf Rang­ni­ck som en nøg­le­me­d­ar­bej­der.

Ty­ske Rang­ni­ck blev i 2012 an­sat som tva­er-

gå­en­de sport­s­di­rek­tør for bå­de RB Leipzig og Red Bull Salz­burg, og med ham som øver­ste sport­s­li­ge chef tog ud­vik­lin­gen fart – sa­er­ligt i den ty­ske klub, hvor først Ale­xan­der Zor­ni­ger og si­den Ralph Ha­sen­hüttl im­ple­men­te­re­de den ag­gres­si­ve og of­fen­si­ve spil­lestil med højt pres, som i dag er kendt i fle­re klub­ber, hvor tra­e­ne­re fra Red Bull-sko­len er ta­get hen.

”I de sid­ste seks-syv år er det ek­stre­me om­stil­lings­spil kom­met i spil, og man ser hold bu­se fremad ef­ter at ha­ve vun­det bol­den, mens man­ge hold prø­ver at slå hur­tigt igen med gen­pres, når de mi­ster den. Det­te har ført til man­ge fle­re sprints. An­tal­let af hur­ti­ge løb el­ler sprints i en kamp er ste­get dra­ma­tisk. I for­hold til at­le­ti­ske ev­ner og dy­na­mik, er fod­bold ble­vet et helt an­det spil,” sag­de Ralf Rang­ni­ck i et in­ter­view med web­s­i­tet dw.com i ja­nu­ar 2017.

TY­DE­LIG FØDEKAEDE

Fa­el­les­ska­bet og den sto­re ens­ar­tet­hed i spil­lesti­len i Leipzig og Salz­burg har gjort de to klub­ber til na­e­re sam­ar­bejds­part­ne­re, hvil­ket er kom­met til ud­tryk i ad­skil­li­ge spil­ler­hand­ler klub­ber­ne imel­lem de se­ne­re år.

Og ten­den­sen er ty­de­lig: Si­den 2014 er he­le 12 spil­le­re skif­tet fra Red Bull Salz­burg til RB Leipzig (her­i­blandt den se­ne­re Li­ver­pool-spil­ler Na­by Kei­ta), mens ba­re seks spil­le­re er rø­get den an­den vej.

Det har få­et uro­en til at rum­le i part­ner­ska­bet, pri­ma­ert blandt fans, for det er ef­ter­hån­den ty­de­ligt, at Salz­burg er ble­vet en ru­ge­kas­se for ta­len­ter, der skal ud­kla­ek­kes til brug i Leipzig.

I som­me­ren 2015 skif­te­de fi­re spil­le­re fra Salz­burg til Leipzig, hvil­ket fik fans af den østrig­ske klub til at syn­ge sma­e­desan­ge og rå­be ”Schei­s­se Leipzig” un­der en Salz­burg­tra­e­nings­kamp.

Det er langt fra før­ste gang, at Red Bull Salz­burg har haft pro­ble­mer med kri­ti­ske fans, men kri­tik­ken stik­ker dy­be­re end som så.

I som­me­ren 2016 na­eg­te­de den østrig­ske lands­holds­for­sva­rer Mar­tin Hin­te­r­eg­ger at skif­te fra Red Bull Salz­burg til Leipzig, og han end­te i ste­det med at skri­ve kon­trakt med Augs­burg i Bun­des­liga­en.

”Leipzig var ik­ke en mu­lig­hed for mig af respekt for Salz­burgs fans. Al­le skif­ter der­til for ti­den, men jeg skal helt sik­kert ik­ke va­e­re en del af det. Det hand­le­de om respekt, da jeg af­vi­ste Leipzig, selv­om jeg sik­kert kun­ne ha­ve få­et en bed­re øko­no­misk af­ta­le der. Jeg er glad for, at jeg ik­ke kom til Bun­des­liga­en via Leipzig,” ud­tal­te Mar­tin Hin­te­r­eg­ger til ki­ck­er om skif­tet til Augs­burg og fra­val­get af Leipzig.

”Det er ik­ke rart at se den må­de, som Leipzig øde­la­eg­ger Salz­burg på. Jeg sy­nes, at det er en skam, at vi har to for­skel­li­ge klub­ber, men at det he­le bli­ver skub­bet i Leipzigs ret­ning. Alt sker for de­res fortje­ne­ste, mens Salz­burg bli­ver ig­no­re­ret. Leipzig ta­ger sim­pelt hen, hvad de har brug for. Salz­burg er al­drig i stand til at byg­ge et or­dent­ligt hold,” sag­de Mar­tin Hin­te­r­eg­ger.

Be­skyld­nin­ger­ne er ik­ke uden hold i vir­ke­lig­he­den, for al­le­re­de til­ba­ge i 2010 ud­tal­te Red Bull-bos­sen Die­trich Ma­tes­chitz, at må­let med fod­bold­pro­jek­ter­ne var at ska­be et sta­er­kt tysk hold med en østrigsk lil­le­bror.

”Vo­res stra­te­gi er at spil­le i den ty­ske Bun­des­liga om fem-syv år med det sta­er­ke­ste hold i Leipzig, mens vi i Østrig skal ha­ve et slags U/21-hold med en høj pro­cent­del af spil­le­re fra vo­res aka­de­mi­er. Men det be­ty­der ik­ke, at det­te hold ik­ke skal va­e­re i stand til at spil­le med om mester­ska­bet og del­ta­ge i in­ter­na­tio­na­le kam­pe i Eu­ro­pa League,” sag­de Red Bul­l­mil­li­ar­da­e­ren na­e­sten pro­fe­tisk den­gang for ot­te år si­den.

For Red Bull Salz­burg har vun­det ot­te ud af de se­ne­ste ti mester­ska­ber, mens hol­det har va­e­ret med i Eu­ro­pa League-grup­pe­spil­let syv gan­ge i sam­me pe­ri­o­de. Og nu mø­der østri­ger­ne alt­så sin ty­ske pen­dant, der star­te­de som lil­le­bror, men nu er klar num­mer ét i styr­ke­for­hol­det mel­lem de to klub­ber.

Fø­de­ka­e­dens rangor­den er og­så ble­vet un­der­stre­get af, at Ralf Rang­ni­ck de se­ne­ste år ude­luk­ken­de har va­e­ret til­knyt­tet RB Leipzig, og den er­far­ne ty­sker va­re­ta­ger end­da og­så ch­eftra­e­ner­po­sten i klub­ben i den­ne sa­e­son, ind­til Juli­an Na­gels­mann til­tra­e­der na­e­ste som­mer.

IN­TET AF­TALT SPIL

Kam­pe­ne i Eu­ro­pa League det­te ef­ter­år vil gan­ske gi­vet få en mas­se op­ma­er­k­som­hed, for hvad nu hvis den ene klub har in­ter­es­se i at hja­el­pe den an­den vi­de­re i tur­ne­rin­gen?

Dis­se spe­ku­la­tio­ner har UEFA af­vist, og fod­bold­for­bun­dets tur­ne­rings­di­rek­tør Gi­o­r­gio Mar­chet­ti har kun haft få kom­men­ta­rer til lod­tra­ek­nin­gen.

”Beg­ge hold er til­meldt tur­ne­rin­gen. Al­le kri­te­ri­er er ble­vet op­fyldt,” blev han ci­te­ret for ef­ter lod­tra­ek­nin­gen, mens RB Leipzigs for­ret­nings­fø­rer Oli­ver Mintzlaff og­så har af­vist al­le spe­ku­la­tio­ner.

”He­le ide­en om af­talt spil mel­lem de to klub­ber ha­en­ger over­ho­ve­det ik­ke sam­men med vo­res va­er­di­er. Vi er i spor­tens ver­den, hvor fair play her­sker. Det er me­get vig­tigt, at folk ved det­te. I som­mer blev vi igen god­kendt af UEFA uden be­tin­gel­ser,” fastslog sport­s­di­rek­tø­ren, mens den far­ve­ri­ge og kon­tro­ver­si­el­le Red Bull-ejer har ud­trykt gla­e­de over lod­tra­ek­nin­gen.

”Må det bed­ste hold vin­de. Jeg er vir­ke­lig lyk­ke­lig over den­ne lod­tra­ek­ning. Det er en fan­ta­stisk hi­sto­rie for al­le i vo­res fa­mi­lie, og det vil bli­ve in­ter­es­sant og sjovt,” er Die­trich Ma­tes­chitz ble­vet ci­te­ret for.

Det er snart ti år si­den, at RB Leipzig blev en del af Red Bull-fa­mi­li­en, og den ty­ske klub kan med en sejr over Red Bull Salz­burg på tors­dag un­der­stre­ge sin sta­tus som stam­tra­e­ets sta­er­ke­ste gren. ✖

Ke­vin Kam­pl, Emil Fors­berg og Yus­suf Poul­sen, tre af RB Leipzigs of­fen­si­ve pro­fi­ler, hil­ser ud til pu­bli­kum ef­ter den ny­li­ge kamp mod Düs­sel­dorf. Sloven­ske Kam­pl har i øv­rigt en for­tid i Red Bull Salz­burg, men skif­te­de ik­ke di­rek­te til Leipzig. I ste­det var han over Dort­mund og Le­ver­ku­sen, før han kom til Leipzig sid­ste som­mer.Fo­to: Sven Son­n­tag/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.