SER­GIO RA­MOS HADET AF MAN­GE ELSKET AF DE RIG­TI­GE!

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - KRONIK -

Det er et spørgs­mål om tid, før der bli­ver rejst en sta­tue af for­svars­leg­en­den Ser­gio Ra­mos i Madrid. Det er sva­ert at spå om hvil­ken tekst, der vil pry­de sta­tu­en, som vil knej­se om kap med spi­re­ne ved iko­ni­ske Pa­la­cio de Ci­be­les i den span­ske ho­ved­stad.

Men hel­dig­vis er det ik­ke Ra­mos’ man­ge kri­ti­ke­re, der skal skri­ve tek­sten, når den tid kom­mer. Sja­el­dent er en fod­bold­spil­ler ble­vet ud­sat for så me­get had og vre­de fra fans ver­dens over som net­op Ser­gio Ra­mos. Med sin kom­pro­mis­lø­se stil og evi­ge gå­til-kan­ten-og-lidt-over-at­ti­tu­de in­vi­te­rer han må­ske selv til vre­den. En ting er dog sik­kert: Han ta­ger ta­e­ske­ne uden at kny. Og of­te vir­ker det til, at den frå­den­de fjendt­lig­hed fak­tisk gi­ver yder­li­ge­re na­e­ring til hans vin­der­men­ta­li­tet på ba­nen.

Ser­gio Ra­mos er ik­ke en mand, der kry­ber langs pa­ne­ler­ne. An­tal­let af klub­ber, der har måt­tet la­de li­vet til Ra­mos og Re­al på ba­nen i Cham­pions League de se­ne­re år, tår­ner sig op.

Hadet mod Ra­mos skyl­des ik­ke kun, at han har vun­det man­ge kam­pe, men og­så må­den han har vun­det dem på: Med at­ti­tu­de, uku­e­lig­hed og kom­pro­mis­løs­hed.

Re­al-kap­ta­j­nen ta­ger kort sagt al­le mid­ler i an­ven­del­se. Og når han går ur­eg­le­men­te­ret til va­er­ks, ta­ger han straf­fen.

I den kon­ge­li­ge del af Madrid er Ra­mos elsket. Re­al Madrids fans ved godt, at de­res kap­ta­jn ta­ber ho­ve­d­et en gang imel­lem: Bå­de i form af hårdt spil og for stor ri­si­ko­vil­lig­hed i for­svars­spil­let.

Men fan­se­ne har købt he­le pak­ken med Ra­mos. Hvor mod­stan­der­ne ser rov­dy­ret, ser Re­al-fans en an­fø­rer, der blø­der for trøj­en. Hvor kri­ti­ker­ne ryster på ho­ve­d­et over ga­de­d­ren­gen, bli­ver fan­se­ne blø­de i kna­e­e­ne over, at kap­ta­j­nen al­tid sa­et­ter hol­det før sig selv. Det er Ra­mos, der sty­rer om­kla­ed­nings­rum­met i Madrid. Det er Ra­mos’ fortje­ne­ste, at Ro­nal­dos ego­trip blev to­le­re­ret og hånd­te­ret. Og det er Ra­mos som spansk lands­holds­an­fø­rer, der i sid­ste en­de age­rer bolva­erk mod in­tern neds­melt­ning som føl­ge af den evi­ge kon­flikt mel­lem Ca­ta­lo­ni­en og Madrid.

Det­te ind­la­eg er på in­gen må­de uhil­det. Tva­er­tom. Po­in­ten med ind­la­eg­get er ik­ke at få la­e­se­ren til at el­ske Ra­mos. Det er om­sonst, for en­ten ha­der du Ser­gio, el­ler og­så el­sker du ham. Sidst­na­evn­te grup­pe er i klart min­dre­tal.

For­må­let med ind­la­eg­get er at forta­el­le, hvor vig­tig en fak­tor Ra­mos er for Re­al Madrid. Isa­er på ta­er­s­k­len til et nyt Cham­pions Le­agu­e­ka­pi­tel, hvor Ronaldo er en sa­ga blot i klub­ben.

Det stod ik­ke skre­vet i stjernerne, at Ser­gio Ra­mos skul­le bli­ve en af klo­dens mest vin­den­de fod­bold­spil­le­re. Som barn i den lil­le span­ske by Ca­mas uden for Se­vil­la, drøm­te Ra­mos om at bli­ve en be­rømt ty­re­fa­eg­ter. Hans fora­el­dre var yderst skep­ti­ske, da de så ty­re­fa­egt­ning som en far­lig le­ve­vej. Men da hans bror, Re­ne, in­tro­du­ce­re­de ham til fod­bol­den, var Ra­mos solgt til spor­ten. Si­den har han ik­ke set sig til­ba­ge. Først som an­gri­ber og si­den om­sko­let til for­svars­spil­ler.

Den 19-åri­ge Ra­mos skif­te­de i 2005 An­da­lu­si­en og Se­vil­la ud med ho­ved­sta­den og Re­al Madrid. Knap er la­e­ge­tjek­ket vel over­stå­et, før han in­si­ste­re­de på at over­ta­ge leg­en­den Hi­er­ros trø­je­num­mer 4.

On­de tun­ger vil ha­ev­de, at ty­re­fa­eg­te­ren be­stemt ik­ke er gå­et tabt i Ra­mos på fod­bold­ba­nen. Se­ne­st hav­ne­de han for al­vor i sk­ud­linj­en i Cham­pions Le­agu­e­fi­na­len i maj mel­lem Re­al Madrid og Li­ver­pool. Ra­mos blev be­skyldt for be­vidst at vri­de ar­men rundt på Mo­ham­med Sa­lah i et fald, hvor den egyp­ti­ske of­fen­siv­spil­ler ef­ter­føl­gen­de var tvun­get til at ud­gå med en ska­de. Spa­ni­e­ren for­søg­te ef­ter kam­pen at for­kla­re, at der var ta­le om et ha­en­de­ligt uheld, hvor beg­ge spil­le­re gri­ber fat i mod­par­tens arm. Men Ra­mos tal­te for dø­ve øren. Hans ry og ryg­te som en bis­se på ba­nen un­der­mi­ne­re­de ef­fek­tivt al­le hans for­søg på at be­dy­re sin uskyld. Et ge­ne­ra­lie­blad med 24 rø­de kort gen­nem kar­ri­e­re er ik­ke det bed­ste for­svars­skrift.

Ra­mos’ man­ge kri­ti­ke­re be­skyl­der ham for at va­e­re pri­mi­tiv, hård og end­da uin­tel­li­gent på ba­nen. Må­ske vre­den og­så skyl­des, at Ra­mos ik­ke spil­ler for net­op de­res hold. Hvor man­ge Li­ver­pool-fans, der jo ang­ler des­pe­rat ef­ter et stort tro­fae, vil­le si­ge nej til Ra­mos i Li­ver­pool-trøj­en?

Fod­bold­kar­ri­e­ren har ik­ke al­tid va­e­ret en dans på ro­ser for Ra­mos. Det er det sja­el­dent for fod­bold­stjer­ner. Men da ned­t­u­ren ram­te Re­al-kap­ta­j­nen, ram­te den hårdt og smer­te­fuldt.

I april 2012 bra­end­te Ra­mos skam­me­ligt i straf­fes­parks­kon­kur­ren­cen mod Bay­ern Mün­chen i Cham­pions League-fi­na­len. På et elek­trisk Ber­na­beu. Den pas­sio­ne­re­de Re­al-spil­ler send­te bol­den langt over bå­de Ma­nu­el Neu­er og må­l­ram­men. Bil­le­det af en re­sig­ne­ret Mourin­ho, der lå på knae på Ber­nabéus gra­esta­ep­pe, blev sag­de alt om klub­bens monu­men­tale ned­t­ur. Selv­om bå­de Ronaldo og Kaká og­så mis­se­de de­res for­søg fra 11-me­ter­plet­ten, var det Ra­mos, der fik skyl­den for et af de al­ler­stør­ste CL-skuf­fel­ser i Re­al Madrids hi­sto­rie.

I fle­re uger ef­ter se­mi­fi­na­le-dra­ma­et blev Ser­gio Ra­mos lat­ter­lig­gjort, for­ned­ret og yd­my­get i me­di­er­ne. Ra­mos for­blev tav, men lo­ve­de sig selv, at han vil­le ta­ge ef­ter­tryk­ke­lig re­van­che. På den stør­ste sce­ne.

Og hvil­ket svar på til­ta­le. Sce­nen er EM­se­mi­fi­na­len i 2012 mel­lem Spa­ni­en og Portu­gal. Af­gø­rel­sen skal fin­des i straf­fes­parks­kon­kur­ren­cen. To må­ne­der ef­ter det fa­ta­le spark, går Ra­mos iskoldt til bol­den og la­ver en per­fekt ’Pa­nenka’ og sen­der Spa­ni­en i EM-fi­na­len mod Ita­li­en. En kamp, som Spa­ni­en vandt 4-0 i Kiev. Af frygt for at af­slø­re sit spark hav­de Ra­mos end ik­ke tra­e­net Pa­nenka’en op til kam­pen. Men han øn­ske­de at stå i si­tu­a­tio­nen. Han sto­le­de på sin in­tu­i­tion, spil­le­de højt spil og sej­re­de.

Det er en kli­ché, men ned­t­u­ren gjor­de Ra­mos sta­er­ke­re. Bå­de som men­ne­ske og som spil­ler. To år her­ef­ter lag­de Ra­mos nye alen til sin vin­der­men­ta­li­tet. Ra­mos udø­de­lig­gjor­de sig selv i al­le Madri­dist­as hjer­ter i CL-fi­na­len i 2014, da han tre mi­nut­ter in­de i dom­me­rens til­la­egs­tid pan­de­de et hjør­ne­s­park i net­tet til 1-1 mod bys­bør­ne­ne fra At­le­ti­co. Re­al trom­le­de lo­kal­ri­va­ler­ne i den for­la­en­ge­de spil­le­tid og vandt sam­let 4-1. Tri­um­fen i 2014 lag­de ki­men til en ny stor­heds­tid for kon­ge­klub­ben, som vandt Cham­pions League i 2016, 2017 og 2018.

Det er selv­føl­ge­lig spe­ku­la­tivt, men det er min kla­re op­fat­tel­se, at klub­bens gen­fød­sel som ab­so­lut stormagt i eu­ro­pa­ei­sk fod­bold – og­så kendt som Re­al Madrids tred­je stor­heds­tid i Eu­ro­pa - vil­le va­e­re et fa­ta mor­ga­na uden Ser­gio Ra­mos af­gø­ren­de af­tryk. Uden Ra­mos le­gen­da­ri­ske ho­ved­stød i 2014, vil­le Re­al ik­ke ha­ve ma­ni­feste­ret den vin­der­men­ta­li­tet, som har va­e­ret af­gø­ren­de i de se­ne­ste års Cham­pions League-skal­pe. En vin­der­men­ta­li­tet, som har bå­ret hol­det frem til sej­re, når spil­let har hal­tet.

Med sin pas­sion, vin­der­men­ta­li­tet, dri­stig­hed og le­gem­lig­gø­rel­se af Re­mon­ta­da-fi­lo­so­fi­en (co­me­ba­ck), er Ra­mos den vig­tig­ste spil­ler i Re­al Madrids 4 CL-tro­fa­e­er på 5 år. Nu hvor må­l­ma­ski­nen Ronaldo har for­ladt klub­ben, er det me­re end no­gen­sin­de før Ra­mos, der skal pi­ske sit hold frem i de af­gø­ren­de øje­blik­ke, hvis Re­al Madrid skal vin­de CL-tro­fa­e­et for 14.gang. Ser­gio Ra­mos Garcia er al­le­re­de le­gen­de i Re­al Madrid. Men det sid­ste kapitel om Ra­mos’ be­tyd­ning for klub­ben er ik­ke skre­vet end­nu.

Pa­ra­dok­ser­ne kla­e­ber sig til Ra­mos. Han er ik­ke ver­dens bed­ste fod­bold­spil­ler på sin po­si­tion. Men hvem er egent­lig bed­re end ham i ver­den, hvis du ser på he­le pak­ken: An­tal tro­fa­e­er med klub og lands­hold, an­tal mål og be­tyd­ning for sit hold, etc.

Må­ske skal der blot stå ”Frel­se­ren” på sta­tu­en.

Kro­nik­ken er skre­vet af Na­de­em Fa­rooq, Fhv. med­lem af Fol­ke­tin­get, un­der­di­rek­tør og Dan­marks stør­ste Ra­mos-fan.

Fo­to: David Ali­a­ga / Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.