IN­GEN SKAL SMIDES AF LANDSHOLDET – MEN PARTERNE SKAL VA­E­RE ENIGE OM, HVAD LANDSHOLDSFODBOLD ER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

Så er der igen kun få da­ge til, at det dan­ske lands­hold sam­les og en ny, per­ma­nent lands­holds­af­ta­le skal va­e­re på plads. Den tid­li­ge­re DBU-ge­ne­ral­se­kre­ta­er Jim Stjer­ne Han­sen tal­te for det, jeg ga­et­ter på er et fler­tal af fod­bol­din­ter­es­se­re­de dan­ske­re, da han luf­te­de tan­ken om at drop­pe Si­mon Kja­er og an­dre dan­ske pro­fi­ler, der ik­ke vil spil­le un­der de vil­kår, DBU kan til­by­de.

Jeg for­står til ful­de fru­stra­tio­nen og sid­der med en for­nem­mel­se af, at lands­holds­spil­ler­ne og Spil­ler­for­e­nin­gen ik­ke li­ge­frem kom ud af de dra­ma­ti­ske uger i slut-au­gust og be­gyn­del­sen af sep­tem­ber med et styr­ket ima­ge i be­folk­nin­gen, hvor det er sva­ert at se me­nin­gen med de go­de vil­kår, spil­ler­ne vil be­hol­de og ha­ve for at spil­le på landsholdet.

Men mid­ler­ti­di­ge PR-sej­re over en for­hand­lings­mod­stan­der, man er to­talt af­ha­en­gig af, er ik­ke en vin­der-stra­te­gi for DBU på sigt.

For mig at se er parterne nødt til at bli­ve enige om, hvad landsholdsfodbold er an­no 2018, ik­ke i de to par­ters selv­be­vidst­hed men ude i vir­ke­lig­he­den.

Det er ef­ter­hån­den man­ge år si­den, DBU og de na­tio­na­le fod­bold­for­bund var om­drej­nings­punk­tet for fod­bold­spil­let, og det er ef­ter min me­ning en af de helt cen­tra­le og ube­ha­ge­li­ge er­ken­del­ser, de to par­ter skal nå frem til. Landsholdsfodbold bli­ver al­drig igen to­ne­an­gi­ven­de, og DBU får kun end­nu sva­e­re­re ved at føl­ge med kra­ve­ne og be­tin­gel­ser­ne i for­hold til spil­ler­nes klub­ber, sponso­rer og de krav, DBU’s sponso­rer vil stil­le. Det nyt­ter ik­ke at fo­re­gi­ve, at man er en li­ge­va­er­dig part­ner med spil­ler­nes klub­ber. Det skal spil­ler­ne indstil­le sig ef­ter i for­hold til ho­no­re­rin­gen, og det sam­me skal DBU i for­hold til kom­merci­el­le ret­tig­he­der. Det skal man i hvert fald, hvis man ik­ke vil ri­si­ke­re, at sponso­rer og klub­ber vri­der ar­men yder­li­ge­re om på de­res spil­le­re – og ja, så­dan ta­en­ker bå­de klub­ber og spil­le­re, ”de­res spil­le­re” - og får dem til at mel­de fra til et lands­hold, langt de fle­ste dan­ske lands­holds­spil­le­res klub­ber hel­le­re end ger­ne så ned­lagt.

Det her er ik­ke den mind­ste smu­le be­ha­ge­lig la­es­ning for DBU el­ler lands­holds­fans, men jeg tror godt, jeg ved, hvem der bedst kan und­va­e­re hvem.

Che­fre­dak­tør, Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.