Far­vel til lil­le, store Al­lan

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Det var på man­ge må­der en land­skamp til glem­me­bo­gen, da Dan­mark tab­te 2-0 til Vest­tys­kland i Idra­etspar­ken den 24. sep­tem­ber. Der var ik­ke po­int på spil, og hjem­me­hol­det spil­le­de dår­ligt. Men om ik­ke an­det var kampen min­de­va­er­dig, for­di det var den sid­ste, Al­lan Si­mon­sen spil­le­de i lands­hol­dets trø­je. 33-åri­ge Si­mon­sen hav­de nog­le må­ne­der for­in­den få­et op­fyldt sin drøm om at spil­le en VMkamp, og nu sag­de han stop for i ste­det at kon­cen­tre­re sig om Vej­le.

Mod Vest­tys­kland fik Si­mon­sen de før­ste 20 mi­nut­ter, in­den han blev klap­pet fra ba­nen. Men hyl­de­sten stop­pe­de ik­ke der.

”Af he­le vort hjer­te tak­ker vi for man­ge uforg­lem­me­li­ge op­le­vel­ser. Du har et sja­el­dent for­mat som spil­ler og men­ne­sker,” sag­de FC Barcelona-pra­esi­dent José Lu­is Núñez, mens ty­sker­nes ke­e­per To­ni Schu­ma­cher kald­te ham ”en af de fi­ne­ste fod­bold­spil­le­re, jeg har op­le­vet.”

”Dan­ne­brog på to vi­dun­der­li­ge ben,” skrev avi­sen Ak­tu­elt, mens va­e­rel­ses­kam­me­ra­ten Pre­ben Elkja­er valg­te den hu­mo­ri­sti­ske to­ne.

”Jo, han bli­ver sva­er at er­stat­te. For hvor fin­der man en ny mak­ker, som uden at brok­ke sig ser­ve­rer mor­genkaf­fe til hr. Elkja­er og pud­ser hans støv­ler?”

Og selv­føl­ge­lig sag­de Per Høy­er Han­sen og­så far­vel i Tips­bla­det. Han luk­ke­de sin repor­ta­ge fra kampen mod Vest­tys­kland på føl­gen­de manér:

”Om fø­je tid vil man nok mest erin­dre ons­da­gens op­gør, for­di det var he­le det dan­ske fod­bold­folks far­vel til Al­lan Si­mon­sen – og den del af fe­sten kun­ne in­gen ty­sker øde­la­eg­ge for os al­le­sam­men. Det smuk­ke­ste bil­le­de fra den kamp var for mig det øje­blik, som TVs trans­portab­le ka­me­ra fan­ge­de ne­de på grønsva­e­ren un­der af­spil­nin­gen af ”Der er et yn­digt land”. Der stod han ba­re og gra­ed så sag­te, mens vi al­le del­te hans be­va­e­gel­se, og fol­ket sang for si­den takt­fast at skan­de­re hans navn: SI-MONSEN, SI-MON-SEN!”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.