ERIKSEN MOD DRØMMEKLUBBEN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - CHRISTIAN ERIKSEN - TEKST: SEBASTIAN STANBURY @SebStan­bury

Li­ge si­den han spil­le­de i OB som te­e­na­ger, har Chri­sti­an Eriksen va­e­ret sat i for­bin­del­se med FC Barcelona – og be­dømt på hans ud­ta­lel­ser gen­nem de se­ne­ste 10 år pas­ser det ham gan­ske ud­ma­er­ket. For den span­ske stor­klub har al­tid va­e­ret en drøm for fyn­bo­en; klub­ben han skul­le spil­le for, når han nå­e­de top­pen af sin kar­ri­e­re. 26-åri­ge Eriksen har al­drig va­e­ret bed­re end i de se­ne­ste sa­e­so­ner, men be­ty­der det, at han er ta­et­te­re på Barcelona? Og kan det flyt­te no­get, hvis han spil­ler godt mod spa­ni­er­ne i Cham­pions Le­ague-kampen på Wem­bley i na­e­ste uge?

Det er 10 år si­den, Chri­sti­an Eriksen før­ste gang blev om­talt i en stør­re ar­ti­kel i Tips­bla­det. ”He­le Eu­ro­pa by­der på 16-årig fyn­bo,” lød i som­me­ren 2008 en ru­brik, der ram­te plet på man­ge pa­ra­me­tre – den kob­le­de det store ud­land med det dan­ske og lo­ka­le, den an­ty­de­de, at en mas­se mil­li­o­ner var på spil, og så in­tro­du­ce­re­de den et nyt, ungt stor­ta­lent.

Chri­sti­an Eriksen hav­de via si­ne pra­e­sta­tio­ner i OB’s ung­doms­af­de­ling og på de dan­ske U-lands­hold etab­le­ret sig selv som så dyg­tig en spil­ler, at han uund­gå­e­ligt vil­le for­la­de den oden­se­an­ske ådal, in­den han nå­e­de Su­per­liga­en. 30 klub­ber hav­de al­le­re­de hen­vendt sig til OB’s ta­lent­chef Uf­fe Pe­der­sen. Eriksen hav­de va­e­ret to gan­ge til prø­ve­tra­e­ning i Frank Ar­ne­sens Chel­sea, med Tho­mas Hel­veg som rej­se­mak­ker ha­ve han be­søgt AC Milan, og så hav­de han og­så va­e­ret i FC Barcelona.

”Det var rig­tigt fedt at va­e­re i Barcelona en uge, no­get af en op­le­vel­se,” sag­de Chri­sti­an Eriksen i Tips­bla­det – hel­ler ik­ke som 16-åri­ge ka­ste­de han om sig med far­ve­ri­ge ci­ta­ter.

Prø­ve­tra­e­nin­gen i Ca­ta­lo­ni­en blev ik­ke til me­re end det. I ste­det blev Eriksen nog­le må­ne­der se­ne­re solgt til Ajax, selv om det el­lers iføl­ge Tips­bla­det-ar­tik­len var en af de klub­ber, som OB i før­ste om­gang hav­de af­vist at la­de te­e­na­ge­ren prø­ve­tra­e­ne hos.

Men må­ske glem­te FC Barcelona al­drig Chri­sti­an Eriksen. Chri­sti­an Eriksen glem­te i hvert fald al­drig FC Barcelona. Den span­ske me­ga­klub har al­tid be­fun­det sig et sted ude i ho­ri­son­ten i midt­ba­ne­spil­le­rens kar­ri­e­re – på ryg­tebør­sen, i Eriksens eg­ne ci­ta­ter og i de dan­ske me­di­er, hvor FC Barcelona blå og rø­de stri­ber, som Mi­cha­el Laud­rup bar i si­ne bed­ste og smuk­ke­ste sa­e­so­ner, reg­nes som ide­a­let for en tek­nisk dyg­tig dansk play­ma­ker. Det har i åre­vis va­e­ret op­lagt som det na­e­ste – og sid­ste – skridt for Eriksen i rej­sen mod top­pen af fod­bold­ver­de­nen.

Ons­dag aften er Chri­sti­an Eriksen ta­et­te­re på Fut­bol Club Barcelona end no­gen­sin­de før. Som Tottenham-spil­ler op­tra­e­der han for før­ste gang i en of­fi­ci­el kamp mod de span­ske me­stre, der mø­des med Lon­don-klub­ben i Cham­pions Le­agu­es grup­pe B. Det er end­nu et ka­pi­tel i den lan­ge og end­nu ufor­lø­ste forta­el­ling om dan­ske­ren og drømmeklubben.

CRUYFFS STORE ORD

Den prø­ve­tra­e­ning i FC Barcelona, som Chri­sti­an Eriksen som 16-årig be­skrev som ”no­get af en op­le­vel­se”, sat­te han yder­li­ge­re ord på som 23-årig. I 2015 gav han et in­ter­view til Daily Mail, og da for­tal­te han, at det ik­ke kun hav­de va­e­ret ”rig­tigt fedt” at be­sø­ge stor­klub­ben

”I Barça spil­le­de vi en kamp mod det ca­ta­lan­ske lands­hold, da jeg var der. Jeg rør­te bol­den tre gan­ge på 90 mi­nut­ter. Bog­sta­ve­ligt talt.”

”Jeg løb rundt, stil­le og ro­ligt, og sag­de: ”Her, spil mig,” men nej. Så over i den an­den si­de: ”Her, spil mig.” Nej? Ok, over til den an­den si­de: ”Her, spil mig.” Nej. Det gjor­de jeg i 90 mi­nut­ter.”

”Jeg ved ik­ke, hvad der ske­te. Tra­e­nin­gen gik godt, men i kampen ta­enk­te jeg: ”Jeg kom­mer ik­ke til at få bol­den over­ho­ve­det.” Må­ske var det for­di, al­le fy­re­ne snak­ke­de spansk. Jeg la­er­te at va­e­re me­re ag­gres­siv med hen­blik på at få bol­den,” sag­de Eriksen i Daily Mail-in­ter­viewet om en tid­lig lek­tion i fod­bol­dens store ver­den.

Eriksen kom til Ajax, hvor han fandt sig til ret­te i ung­doms­af­de­lin­gen. Han fik mas­ser af spil­le­tid og af­le­ve­rin­ger, og cir­ka et år ef­ter sin an­komst fik han de­but på første­hol­det. Og for­å­ret 2010 var be­gi­ven­heds­rigt for den un­ge dan­sker. Ud­over Ajax-de­bu­ten blev det og­så til en plads på det dan­ske lands­hold, hvor han i marts de­bu­te­re­de som 18-årig med et 2-1-ne­der­lag i Østrig. Sam­me uge, som han fik sin før­ste kamp i den rø­de trø­je un­der Mor­ten

Ol­sen, blev han af TV2 spurgt, hvad han drøm­te om.

”Så vil jeg da me­get ger­ne til Spa­ni­en. Barcelona – el­ler et el­ler an­det. Det vil­le da slet ik­ke va­e­re dår­ligt,” sag­de te­e­na­ge­ren end­nu uvi­den­de om, at det i fod­bol­dens ver­den kan va­e­re far­ligt at forta­el­le om si­ne drøm­me­klub­ber – den slags ci­ta­ter kan nemt duk­ke op igen den dag, man skri­ver un­der med kon­kur­ren­ten.

Skul­le Eriksen en dag bli­ve Re­al Madrid­spil­ler, vil­le der va­e­re nok at ta­ge af. Da han i 2011 blev ryg­tet til Man­che­ster Ci­ty, sag­de han, at han med ”99,9 pro­cent sik­ker­hed” vil­le bli­ve i Ajax. Men hvad nu, hvis det hav­de va­e­ret Barcelona, der var in­ter­es­se­ret, vil­le Ek­stra Bla­det vi­de:

”Så hav­de si­tu­a­tio­nen na­tur­lig­vis va­e­ret en an­den. Men nu tror jeg hel­ler ik­ke, at Barcelona så­dan li­ge kom­mer med et til­bud,” men­te Eriksen.

Nog­le må­ne­der se­ne­re, i novem­ber 2011, gav hans Ajax-tra­e­ner Frank de Bo­er et in­ter­view til TV2 Sport. Her for­tal­te han, at han – no­gen­lun­de sam­ti­dig at Eriksen hav­de er­kla­e­ret si­ne Barcelona-drøm­me i for­bin­del­se med lands­holds­de­bu­ten – hav­de an­be­fa­let sin un­ge dan­sker til en tid­li­ge­re hold­kam­me­rat.

”Jeg hav­de en snak med Gu­ar­di­o­la for halvan­det år si­den, og han spurg­te mig, hvil­ke ta­lent­ful­de spil­le­re han skul­le hol­de øje med, jeg na­evn­te 3-4 spil­le­re for ham. En af dem var Chri­sti­an Eriksen,” sag­de Frank de Bo­er til den dan­ske tv-sta­tion.

Han an­be­fa­le­de Eriksen til Barcelona – og Barcelona til Eriksen.

”Det bed­ste hold vil­le va­e­re Barcelona. Som spil­ler­ty­pe pas­ser han godt ind i Bar­ce­lo­nas spil­lestil,” sag­de tra­e­ne­ren.

De Bo­er hav­de tyng­de bag ud­ta­lel­sen som tid­li­ge­re spil­le­re i bå­de Ajax og FC Barcelona. Sam­me bag­grund og end­nu me­re tyng­de hav­de den kil­de, som BT i de­cem­ber 2011 spurg­te, om Eriksen på la­en­ge­re sigt vil­le kun­ne spil­le på Camp Nou.

”Ab­so­lut. Han er et pro­dukt af Ajax-aka­de­mi­et og er fra den dan­ske fod­boldsko­le. Han rum­mer man­ge af de ting, Mi­cha­el Laud­rup hav­de, men kun ti­den kan vi­se, om han kan nå sam­me ni­veau,” sag­de sel­ve­ste Jo­han Cruyff til den dan­ske avis.

”BARCELONA ER EN FAN­TA­STISK KLUB”

I Ajax-ti­den blev det al­drig til me­re end snak om an­be­fa­lin­ger og ryg­ter om en for­hånds­af­ta­le mel­lem den hol­land­ske og span­ske klub. Eriksen var end­nu me­get ung, og det var des­u­den umu­ligt at se ham spil­le sig til en fast plads i FC Bar­ce­lo­nas midt­ba­ne­trio med Ser­gio Busquets, Xavi og An­drés Inies­ta.

Så Chri­sti­an Eriksen tog til Tottenham som en del af Lon­don-klub­bens store trans­fer­som­mer i 2013, hvor Ga­reth Ba­le røg ud, og dan­ske­ren, Paulin­ho, Na­cer Chad­li, Ro­ber­to Sol­da­do, Étien­ne Ca­poue, Vlad Chi­ri­ches og Erik La­mela kom ind. Kun først­na­evn­te blev en de­fi­ni­tiv pro­fil, men han blev til gen­ga­eld og­så en stor en af slagsen. Så stor, at FC Barcelona igen blev et te­ma.

Det be­gynd­te så småt i for­å­ret 2017 og fort­sat­te hen over den ef­ter­føl­gen­de som­mer, hvor bå­de en­gel­ske og span­ske me­di­er skrev, at Eriksen sam­men med spil­le­re som Phi­lip­pe Cou­tin­ho og Marco Ver­rat­ti var på em­ne­li­sten til midt­ba­nen, der stod over for en snar­lig af­gang af An­drés Inies­ta. Da Chri­sti­an Eriksen var hjem­me i Dan­mark for­ud for to land­skam­pe mod Tys­kland og Ka­sak­h­stan, blev han spurgt ind til ryg­ter­ne af Ek­stra Bla­det, og han vi­ste, at han for­mår kun­sten at sva­re på spørgs­mål uden at si­ge no­get som helst – li­ge ind­til Barcelona blev na­evnt. Da brast po­ker­fja­e­set.

”Chri­sti­an, kan du med sik­ker­hed si­ge, at du spil­ler i Tottenham i na­e­ste sa­e­son?”

”Jeg har sta­dig kon­trakt med Tottenham et par år end­nu.”

”Hvad si­ger du til de ryg­ter, der kø­rer om din fod­bold­frem­tid?”

”Der er al­tid ryg­ter om fod­bold­spil­le­re.” ”Men du er ka­e­det sam­men med Barcelona?”

”Jeg har jo va­e­ret der på et tids­punkt. Og det gik ik­ke sa­er­lig godt. Barcelona er en fan­ta­stisk klub, og jeg tror ik­ke der er man­ge, der si­ger nej til Barcelona,” sag­de Eriksen.

Ef­ter­føl­gen­de gled han til­ba­ge i ril­len og er­kla­e­re­de, at der var no­get, der hed in­ter­es­se, og no­get, der hed kon­kret in­ter­es­se, og at han ik­ke hav­de en hold­ning, med­min­dre det sid­ste var til­fa­el­det. Men ci­ta­tet om, at ik­ke man­ge vil­le si­ge nej til Barcelona, gik ver­den rundt.

Som som­me­ren skred frem, fik Barcelona plud­se­lig an­det at ta­en­ke på end midt­ba­nen, da Ney­mar for­svandt, og Ous­ma­ne Dem­bélé i huj og hast måt­te sik­res som hans af­lø­ser. I vin­ter­trans­fer­vin­du­et fik ca­ta­lo­ni­er­ne fat i Cou­tin­ho i en han­del på op mod 1,2 mil­li­ar­der kro­ner. Inies­ta-af­lø­se­ren var på plads. Hul­let, som Chri­sti­an Eriksen kun­ne ud­fyl­de, var luk­ket.

For der blev og­så skre­vet om Chri­sti­an

➜ Eriksen og Barcelona den­ne som­mer, men på lidt an­dre må­der. Sport na­evn­te, at han var et al­ter­na­tiv, hvis An­to­i­ne Gri­ez­mann ik­ke blev Barcelona-spil­ler, El Mun­do Depor­ti­vo skrev, at Eriksen hav­de bedt sit en­tou­ra­ge om at un­der­sø­ge mu­lig­he­den for at kom­me til Camp Nou, men sam­me avis skrev og­så, at hand­len ik­ke vil­le bli­ve til no­get, for­di Tottenham kra­e­ve­de me­re end en mil­lard for dan­ske­ren.

ER LØBET KØRT?

Lidt i ni ons­dag aften lø­ber Tottenham og FC Barcelona ind på Wem­bley for at spil­le om tre po­int i Cham­pions Le­ague-grup­pe­spil­lets an­den run­de. Chri­sti­an Eriksen kom­mer til at va­e­re med i star­top­stil­lin­gen. Det er han al­tid, når hans hold spil­ler en vig­tig kamp. For Tottenham er det en vig­tig kamp i spil­let om at gå vi­de­re fra grup­pen ef­ter 2-1-ne­der­la­get til In­ter; for dan­ske­ren er det en mu­lig­hed for at be­vi­se sig selv mod klub­ben, han bra­en­der for at spil­le i.

De, der ken­der Eriksen bedst, tviv­ler ik­ke på, han er god nok.

”Han kan godt spil­le der, 100 pro­cent. Han er så hur­tigt hand­len­de, han har tek­nik­ken, han ser spil­let, og han vil kom­me til at spil­le sam­men med end­nu bed­re spil­le­re til at spil­le sam­men i de små rum. Han vil bli­ve bed­re på et end­nu bed­re fod­bold­hold,” sag­de Mor­ten Ol­sen i Tips­bla­det, da en ar­ti­kel i ja­nu­ar 2017 luk­ke­de med at åb­ne dø­ren for Barcelona som en frem­ti­dig klub.

”Eriksen er klar til Barcelona,” fulg­te Ol­sens af­lø­ser Åge Ha­rei­de op et halvt år se­ne­re over for TV2.

”Chri­sti­an er en fan­ta­stisk fod­bold­spil­ler og han vil bli­ve end­nu bed­re af at spil­le med så go­de spil­le­re som i Barcelona. Han er en be­ga­vet spil­ler, der kan be­gå sig i en­hver klub.”

Men Chri­sti­an Eriksens mu­lig­hed for at skif­te til FC Barcelona af­ha­en­ger ik­ke af, om han har ni­veau­et, om han spil­ler godt ons­dag aften, el­ler om han selv ger­ne vil til La Liga. Det hand­ler om, hvor­vidt klub­ben har brug for ham. Og li­ge nu er der gan­ske en­kelt ik­ke plads på Barcelona-midt­ba­nen.

Er­ne­sto Val­ver­de er godt til­freds med de midt­ba­ne­folk, han hav­de til rå­dig­hed før som­mer­fe­ri­en. I hvert fald har Ser­gio Busquets, Ivan Raki­tic og Phi­lip­pe Cou­tin­ho lig­net tra­e­ne­rens fo­re­truk­ne ma­end til den cen­tra­le trio i den nye sa­e­son. I trans­fer­vin­du­et an­kom Ar­tu­ro Vi­dal samt Art­hur Me­lo, der end­nu ik­ke har spil­let me­get, men som i den bra­si­li­an­ske liga åben­ba­re­de sig som lidt af en Xavi­look-a-li­ke. På B-hol­det ven­ter loven­de ta­len­ter som Car­les Aleñá og Riqui Pu­ig på at få chan­cen. Og de se­ne­ste midt­ba­ne­ryg­ter har hand­let om Paul Pog­ba og Ajax-stor­ta­len­tet Frenkie de Jong, ik­ke dan­ske­ren. Eriksens vej til Ca­ta­lo­ni­en er lang, snørk­let og må­ske når den slet ik­ke til en­de.

”Jeg har al­tid sagt, at Chri­sti­an en­der i Barcelona en dag,” sag­de nu­va­e­ren­de OB-ta­lent­chef og tid­li­ge­re uni­ons­tra­e­ner i DBU Fyn, Ton­ny Her­man­sen, sid­ste år i Tips­bla­dets Cham­pions Le­ague Ma­ga­sin.

Han har kendt Chri­sti­an Eriksen, si­den den­ne ba­re var en ta­lent­fuld fynsk fod­bold­dreng, og for ham var det op­lagt, at ryg­ter­ne om Camp Nou vil­le kom­me.

”Han min­der så for­fa­er­de­ligt me­get om en Barcelona-spil­ler, og jeg vil og­så me­ne, at han sag­tens vil kun­ne kla­re det (…) På den må­de Barcelona spil­ler, min­der Chri­sti­an ufat­te­lig me­get om en spil­ler som Inies­ta el­ler Xavi, som kan spil­le med de an­dre. Han er sinds­sygt god på de re­la­tio­nel­le fa­er­dig­he­der. Det er en af hans store styr­ker, li­ge­som han har et fan­ta­stisk spark, så jeg in­gen grund til, at han ik­ke skul­le kun­ne spil­le der.”

Chri­sti­an Eriksens for­hold til FC Barcelona har ek­si­ste­ret i me­re end et år­ti, og in­ter­es­sen har va­e­ret varm og gen­si­dig. På ons­dag spil­ler han mod stor­klub­ben for før­ste gang. Men sam­ti­dig er det li­ge nu sva­ert at si­ge, om han no­gen­sin­de kom­mer til at spil­le for den. ✖

Chri­sti­an Eriksen spil­le­de mod FC Barcelona Ro­se Bowl i Pa­sa­de­na som en del af tra­e­nings­tur­ne­rin­gen In­ter­na­tio­nal Cham­pions Cup. Han har al­drig lagt skjul på, at han ger­ne vil spil­le for den span­ske stor­klub. Fo­to: Fre­de­ric J. Brown/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.