EUROPAEISKE AFTENENER MOD RE­AL MADRID

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - CHRISTIAN ERIKSEN -

Chri­sti­an Eriksen var med, da Tottenham og FC Barcelona i som­mer mød­tes i Pa­sa­de­na i In­ter­na­tio­nal Cham­pions Cup. Dan­ske­ren hav­de to go­de fris­parks­for­søg, og det var re­tur­bol­den ef­ter hans blo­ke­re­de chance, som Son He­ung-min ud­nyt­te­de til at re­du­ce­re til 1-2 i 2-2-op­gø­ret. Eriksen spil­le­de he­le kampen, men spar­ke­de ik­ke, da Barcelona vandt den ef­ter­føl­gen­de straf­fes­parks­kon­kur­ren­ce 5-3.

Eriksen har al­drig mødt Barcelona i en ta­el­len­de kamp. Den ca­ta­lan­ske klub har ta­et­te bånd til Ajax, men de mød­tes for før­ste gang no­gen­sin­de den 18. sep­tem­ber 2013 i Cham­pions Le­ague, 19 da­ge ef­ter danskerens skif­te til Tottenham. Og i de fem sa­e­so­ner, han har va­e­ret i Lon­don, er det hel­ler ik­ke ble­vet til no­gen of­fi­ci­el­le mø­der. Til gen­ga­eld har han en del er­fa­ring med at spil­le mod en an­den spansk me­ga­klub.

Chri­sti­an Eriksens før­ste Cham­pions Le­ague-kamp var på ude­ba­ne mod Re­al Madrid som 18-årig. Han fik seks mi­nut­ter på ba­nen og var ef­ter slut­fløjt en af de sid­ste Ajax-spil­le­re, der for­lod sta­dion. Han skul­le ha­ve al­le ind­tryk­ke­ne med.

”Det er jo trods alt li­ge Ber­nabéu, at man lø­ber ind på,” som han sag­de til Ek­stra Bla­det ef­ter de­bu­ten.

Man kan ik­ke be­brej­de ham, hvis han med ti­den blev tra­et af det store sta­dion i den span­ske ho­ved­stad. Ajax trak Re­al Madrid i Cham­pions Le­ague-grup­pe­spil­let i 2010, 2011 og 2012 og tab­te samt­li­ge seks kam­pe med sam­men­lagt 20-2. Eriksen var med i al­le op­gø­re­ne; i de to før­ste som ind­skif­ter, re­sten som star­ter.

Det blev bed­re i Tottenham, hvor han igen kom op mod de span­ske stjer­ner i ef­ter­å­ret 2017. Den­ne gang var Cri­sti­a­no og co. end­da for­sva­ren­de Cham­pions Le­ague-vin­de­re, men det var Tottenham, der tog før­ste­plad­sen i grup­pen, og som kom bedst ud af de ind­byr­des op­gør. I Madrid blev det 1-1, på Wem­bley score­de Eriksen det ene af må­le­ne i 3-1-sej­ren.

Danskerens store for­bil­le­de er An­drés Inies­ta, men han har og­så ud­talt sig ro­sen­de om Luka Mod­ric på Re­al Madrid-midt­ba­nen. Sid­ste ef­ter­år sag­de han til ue­fa.com:

”Jeg kan godt li­de hans blik for spil­let. Han ser si­tu­a­tio­ner­ne, før de sker. Hans be­va­e­gel­ser på ba­nen er og­så for­mi­dab­le. Han er en stor spil­ler, der al­tid spil­ler fair. Vi kan la­e­re me­get af at spil­le mod ham, og hvis vi er hel­di­ge, får vi end­da fat i bol­den. Hvis man hol­der af fod­bold, er det umu­ligt ik­ke at be­un­dre den­ne spil­ler.”

I for­bin­del­se med julis VM-ot­ten­de­dels­fi­na­le sag­de Eriksen dog, at han ik­ke var dår­li­ge­re end Mod­ric, og han blev se­ne­re på som­me­ren na­evnt som en mu­lig af­lø­ser for den nu 33-åri­ge kro­at, der blev meldt på vej til In­ter. Der er sta­er­ke bånd mel­lem Whi­te Hart La­ne og San­ti­a­go Ber­nabéu, ek­sem­pli­fi­ce­ret med hand­ler­ne af Ga­reth Ba­le og net­op Mod­ric, så må­ske er FC Barcelona ik­ke det bed­ste bud på en kom­men­de spansk klub til Chri­sti­an Eriksen. Må­ske er det Re­al Madrid.

Chri­sti­an Eriksen af­vi­ser Luka Mod­ric i sid­ste sa­e­sons Cham­pions Le­ague og sco­rer til 3-0 mod Re­al Madrid på Wem­bley. Dan­ske­ren er ble­vet na­evnt som en mu­lig af­lø­ser for den kro­a­ti­ske su­per­stjer­ne. Det kan i de kom­men­de sa­e­so­ner vi­ser sig at va­e­re en me­re re­a­li­stisk mu­lig­hed end et skif­te til FC Barcelona. Fo­to: Ben Stansall/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.